Home Ogólnie Aktor pod ścianą czyli dowód na to, że aktorzy mają słabość do cegieł

Aktor pod ścianą czyli dowód na to, że aktorzy mają słabość do cegieł

autor Zwierz
Aktor pod ścianą czyli dowód na to, że aktorzy mają słabość do cegieł

Zazwyczaj gdy przy­go­towu­je dla was zestaw zdjęć próbu­je zwierz odkryć przed wami sprawy tajemne i ukryte. Roz­maw­ial­iśmy już o lob­by tape­cia­rskim zmusza­ją­cym fotografów do robi­enia aktorom zdjęć na tle prz­eróżnych tapet czy obchodzil­iśmy świę­to wan­ny wskazu­jąc, że właś­ci­wie każdy aktor wcześniej czy później daje się sfo­tografować w wan­nie. Dziś jed­nak sprawa która nie ma prece­den­su. Oto bowiem pojaw­ił się motyw który naprawdę łączy wszys­t­kich. Na amen. Tak moi drodzy WSZYSCY aktorzy robią sobie zdję­cie na tle ceglanej ściany.

luke-evans-5184x3456-actor-blue-cloak-brick-wall-look-970

Przykład­owy aktor na tle przykład­owej ściany o której dalej mowa będzie we wpisie

Dziś obędzie się bez teorii spiskowych. Dowody mówią same za siebie, pod­czas kiedy zazwyczaj zwierz spędza mnóst­wo cza­su wybier­a­jąc zdję­cia dziś musi­ał ich liczbę ograniczyć pod­wójnie ponieważ jakiego nazwiska nie przy­wołał­by w pamię­ci to ów aktor miał zdję­cie na tle ceglanej ściany. Wobec takiego oceanu cegły i aktors­kich spo­jrzeń zwierz mógł co najwyżej postarać się nadać taj ceglanej ścian­ie zdjęć jak­iś porządek i starać się  poprzez anal­izę wielu, wielu zdjęć wyty­pować najbardziej pop­u­larne moty­wy, ory­gi­nalne pode­jś­cia do tem­atu i co najważniejsze – odt­worzyć stan psy­chiczny w którym aktor jest dosłown­ie pod ścianą.

tumblr_mi2j3mecsd1rcpdh7o1_500

Bene­dict pod ceglaną ścianą stała wielokrot­nie ale zwierz wybrał zdję­cie na którym mamy dowód że mania nieco już przekroczyła granice  i jak się tylko pojaw­ia na uli­cy to od razu tablicz­ki na niej zmieni­a­ją. A tak serio to dobry moment żeby zauważyć, że w przy­pad­ku ang­iel­s­kich aktorów cza­sem trud­no mieć jakikol­wiek zdję­cie na uli­cy by człowiekowi za ple­ca­mi nie wyskoczyła ceglana ściana.

Eddie-Redmayne-Vanity-Fair-Photo-002-900x1236

Eddie Red­mayne prezen­tu­je klasy­czne zdję­cie z cyku “To jestem ja, a to jest moja ściana” — ważnym ele­mentem jest by abso­lut­nie nie patrzeć na ścianę obok której stoimy a jed­nocześnie mieć w spo­jrze­niu coś takiego, że nie ma wąt­pli­woś­ci, że to ściana Eddiego

2edb7e7aca81e66d0acf54ac04d76c10

Z kolei Jonathan Rhys Mey­ers prezen­tu­je pozę z cyk­lu “Kocham tą ścianę, nigdy jej nie opuszczę,nigdy się nie rozs­taniemy” lub ewen­tu­al­nie ” Jestem taki zmęc­zony że jak się o coś nie oprę to padnę”

5-3-png

Mar­tin Free­man prezen­tu­je skrom­ną pozę pod tytułem “Ale są państ­wo na 100% pewni że zaraz nie wejdzie plu­ton egzekucyjny”. Mina wskazu­je, że jeszcze nikt nie ukoił obaw.

740full-paul-bettany

Paul Bet­tany wykazu­je rzad­ki brak atencji dla ściany (a nawet dwóch) choć jest możli­we że właśnie czy­ta antolo­gie poezji o cegłach

1789a3a1f4e8d374fe3274f6bf5f9e0a

Z kolei Andrew Buschan stoi w bramie i zas­tanaw­ia się czy nie powinien jed­nak być gdzie indziej. Co nie zmienia fak­tu, że ceglane ściany dzi­ała­ją na aktorów jak lep na muchy i cza­sem nawet jak nikt ich nie fotogra­fu­ją to sta­ją w ich okol­i­cy tak na wszel­ki wypadek.

James-McAvoy-personality-photoshoot

James McAvoy prezen­tu­je bard­zo klasy­czną pozę pt. “Jest mi smut­no i źle. Oprę się o ceglaną ścianę”. Być może jest mu smut­no i źle bo już wie, że sobie pobrudzi od ściany kurtkę.

tumblr_nsvpz4kM6G1tqhepeo6_500

Z kolei Michael Fass­ben­der wyglą­da na wielce stra­pi­onego fak­tem, że został zag­nany przez ściany w róg. No cóż jak sie jest niesły­chanie pop­u­larnym aktorem to jed­na ściana nie wystar­czy, a dwie nie wypuszczą (choć oblu­zowana cegła na dole po lewej świad­czy że Michael ma już plan ucieczki)

tumblr_nsvpz4kM6G1tqhepeo1_1280

Tom Hid­dle­ston nigdzie nie mógł znaleźć odpowied­niego kawał­ka ściany aż w końcu stanął pod murem. Zan­im Tom pod nim stanął mur był zwykłym płotem z blachy fal­is­tej ale pod wpły­wem Toma zamienił się w ceglany. Z czys­tej uprzejmości.

daniel

Jeśli tylko na chwilkę przes­taniemy się wpa­try­wać w oczy Daniela Creiga to dostrzeże­my że za nim jest ściana. To ponoć zdję­cie zro­bione na prośbę ściany która tak strasznie chci­ała się sfo­tografować z jakimś Bon­dem. I nie mów­cie że ściany do was nie mówią.

tumblr_m6ekrpZfTK1qaoyudo1_1280

Prawdę powiedzi­awszy nie jesteśmy pewni czy to zdję­cie moż­na zak­wal­i­fikować do zestaw­ienia ponieważ ściana za ple­ca­mi Toma Hardy’ego jest bard­zo roz­mazana ale ponieważ to zwierz pode­j­mu­je decyz­je, a Tom ma pra­wo ignorować trendy to proszę. Oto przykład zdję­cia akto­ra na tle roz­mazanej ceglanej ściany.

tumblr_nln1c2nqrz1tsfx8ro10_1280

Część aktorów na zdję­cia na tle pobielonych ceglanych ścian. W takim przy­pad­ku zdję­cie się nie liczy chy­ba że jest to David Ten­nant. Wtedy trak­tu­je­my to jako niezbity dowód że naprawdę wszyscy mają zdję­cie na tle ceglanej ściany

tumblr_ngoa58fGkO1u0qxwoo2_1280

To dopiero przykład wpły­wu akto­ra. Ściana obok której stoi Evan McGre­ogor była jeszcze kil­ka chwil wcześniej cała otynkowana, ale kiedy tylko przyszedł aktor zrzu­ciła tynk by stać się dla niego odpowied­nim klasy­cznym tłem

tumblr_m4w1n0A1Lf1r3zf22o1_500

Matt Smitch pozu­je pod ceglaną ścianą z miną “Pst. Chce­cie posłuchać o podróżach w czasie?”

max-irons-actor-schauspieler-die-frau-in-gold-film-movie-harpers-bazaar-germany-deutschland

Max Irons ma klasy­czne spo­jrze­nie strud­zonego wędrow­ca który dłu­go szukał aż w końcu znalazł odpowied­nią ścianę pod którą naresz­cie mógł odpocząć.

tumblr_nlknr4TCHC1u89bnto1_500

Pod wpły­wem Col­i­na Firtha jakoś nagle nawet ceglana ściana stała się nagle taka ele­ganc­ka i dżen­telmeńs­ka. Jak potem mówiła sama nie wie co się z nią stało.

f54739c3d7250229014218214e60efc5

Kit Har­ring­ton wyglą­da na trochę prz­er­ażonego bo za nim (niewyraź­na) ceglana ściana a on myślał że już mu dadzą spokój z murami.

740full-gary-oldman

Na koniec Gary Old­man z miną “A czy ty masz już zdję­cie pod ceglaną ścianą?”

Zwierz nie ma dla was żad­nej odkry­w­czej puen­ty. Poza tym, że każdy bry­tyjs­ki aktor ma zdję­cie na tle ceglanej ściany. W tym wpisie zwierz zamieś­cił ich dwadzieś­cia. Mógł­by pewnie setkę. Dlat­ego jeśli chce­cie uzu­pełnić ten niezwyk­le ważny z punk­tu widzenia naszej wiedzy o ceglanych ścianach wpis włas­ny­mi ilus­trac­ja­mi to zwierz szcz­erze zaprasza. Wszak świat nie stanie się groszy jeśli zbierze­my w jed­nym miejs­cu jeszcze więk­szą ilość aktorów sto­ją­cych pod ścianą. I będziemy strze­lać wyłącznie migawką aparatu.

Ps: wpis jest dowo­dem na to, że zwierza por­wały przedświąteczne przygotowania

ps2: Tekst na Onecie dostar­czy wam niezbęd­nych literek.

38 komentarzy
0

Powiązane wpisy