Home Ogólnie Bez czepka nie wolno! czyli zwierz demaskuje aktorów w basenach!

Bez czepka nie wolno! czyli zwierz demaskuje aktorów w basenach!

autor Zwierz
Bez czepka nie wolno! czyli zwierz demaskuje aktorów w basenach!

Wielkie słowa i pre­miery już za nami, więc czas zła­pać trochę odd­echu. A co lep­iej na to poz­woli, niż kole­jny wpis demaska­tors­ki? Zwłaszcza że zwierz wpadł na trop bard­zo wyraźny i nieco niepoko­ją­cy. Otóż wszys­tkie zebrane przez niego infor­ma­c­je wskazu­ją, że jest abso­lut­nie jasne iż aktorzy najzwycza­jniej w świecie nie mają poję­cia jak korzys­ta się z basenu.

Tak moi drodzy, więk­szość z nas doskonale wie, że wybier­a­jąc się na basen trze­ba zabrać ze sobą niezbęd­ny strój do pły­wa­nia a także czepek (bez czep­ka nie wpuszczą a jak wpuszczą to znaczy, że dzi­wne lib­er­ały na tym base­nie rządzą) no i klapecz­ki. Dopiero tak wyposażeni idziemy na basen i korzys­tamy z niego świado­mi, że taki jest ustalony porządek świa­ta. Część z nas ma base­ny pry­watne i tam wol­no nam już pły­wać bez czep­ka ale nadal więk­szość instrukcji odnośnie stro­jów kąpielowych się sto­su­je. Plus jest taki, że ewen­tu­al­nie moż­na w nich pły­wać bez niczego. Niko­mu zaś o zdrowych zmysłach nie przyszło­by do głowy pły­wać we wszys­tkim. Niko­mu… no właśnie jak zwierz udowod­ni, amerykańs­cy i ang­ielscy aktorzy nie mają zielonego poję­cia jak się właś­ci­wie z basenów korzys­ta. Choć powin­ni mieć kasy jak lodu i pięć basenów wokół siebie nadal ich obec­ność wody moc­no kon­fun­du­je.

 

tumblr_static_ek5c6lh6mwowkk8ocgco4gs80

 

tumblr_nzqczo2tZJ1sao7l9o1_1280

 

Oscar Isaac to może doskon­ały aktor który właśnie jest w chwili w której z akto­ra który dobrze się zapowiadał zamienia się w nową wielką gwiazdę ale chy­ba nikt mu nie powiedzi­ał że do basenu nie wskaku­je się w białej koszuli i spod­ni­ach od gar­ni­tu­ru. Jed­nak kiedy zas­tanaw­iamy się nad tym dłużej — być może chodz­iło o kwest­ie este­ty­czne. Zwłaszcza schną­cy Oscar wyglą­da jak­by był bard­zo zad­owolony że wylą­dował w base­nie w takim stro­ju.

tumblr_o70nhze1Bp1sqf0kmo1_500

Kto wie może kąpiel Oscara Isaa­ca zain­spirowała Antho­ny’ego Mack­ie- w końcu obaj gra­ją w fil­mach super bohater­s­kich. Mack­ie nie wyglą­da jed­nak na zach­wyconego. Może zdał sobie sprawę, że choć fajnie wyglą­da na zdję­ciu zaraz będzie mu prz­er­aźli­wie zim­no

celeber.ru

 

Kto wie może Mack­ie miał­by pogod­niejszą minę gdy­by widzi­ał jak bard­zo zad­owolony z siebie jest wyłowiony na brzeg Tom Hid­dle­ston. Jego zad­owole­nie może wynikać z fak­tu, że jeszcze nie próbował zdjąć z siebie mokrych spod­ni co jak wiemy jest straszną męczarnią. 

tumblr_m6st2kuAMa1rn7g1jo1_500

W cza­sie naszych poszuki­wań udało się nam też znaleźć zdję­cie młodego Jude’a Law który najwyraźniej był bard­zo nieza­awan­sowanym użytkown­ikiem basenów. Nie dość że zapom­ni­ał o odpowied­nim stro­ju, to wybrał nieod­powied­ni rozmi­ar basenu. Do tego pamię­tał, że kąpieli powin­na towarzyszyć kacz­ka ale zami­ast trady­cyjnej gumowej kaczusz­ki wybrał prawdzi­wą. Ogól­na oce­na trzy mniej.

Ewan-McGregor-Glass-Magazine-December-2013-Tom-Lorenzo-Site-3

Cza­sem kiedy nie wiemy dokład­nie jak bard­zo cool chcielibyśmy być spoglą­damy na zdję­cie Evana McGre­go­ra. Tu nasz ulu­biony szkot co praw­da pokazu­je, że nie umie korzys­tać z basenu ale za to jest na tyle wylu­zowany, że przekonu­je nas iż jego strój jest jak najbardziej odpowied­ni a poza tym nic złego się nie stało, prze­cież ma w ręku cygaro. A więc wszys­tko tak miało od samego początku wyglą­dać.

d1f8e36e92c0c0d491689cd19fa14dce

Zwierz już miał pograt­u­lować Ryanowi Reynold­sowi  — który mniej więcej skom­ple­tował strój do pły­wa­nia (choć serio te jean­sowe spod­nie to jed­nak śred­ni pomysł) kiedy zwierz zauważył, że aktor wybrał zde­cy­dowanie za mały basen a przede wszys­tkim — nie do koń­ca cel­ny skok. Zwierz nie chce wiedzieć jak wyglą­dał aktor, basen i pomost kil­ka min­ut po tym skoku ale mniema że nikt z zain­tere­sowanych nie był zach­wycony.

matt-bomer-web-main_0

mens_fitness-january_february_2016-matt_bomer-bts-26

Zwierz musi przyz­nać, że uważa ten zestaw zdjęć Mat­ta Bomera za co najm­niej intrygu­ją­cy i być może świad­czą­cy o tym, że aktor doskonale wiedzi­ał co go czeka. Jak bowiem wyraźnie widz­imy skacze do basenu w koszulce białej a wynurza się niczym Wenus w koszulce czarnej. Tym samym niewąt­pli­wie nasz przys­to­jny aktor wiedzi­ał co robi pozosta­jąc w pełni odzianym bo w base­nie woda musi­ała być poważnie zanieczyszc­zona. Na oko zwierza był tam niewiel­ki wyciek ropy.

CZq2tVAXEAA5y5M

148552fef7cec4058026163f2f4d06fe

A oto niemalże foto sto­ry — na górze mamy zdję­cia Hugh Dan­cy’ego bezczel­nie wrzu­conego do basenu w ciuchach. Ubra­nia te i ich stan musi­ał być blis­ki ser­cu akto­ra, sko­ro na kole­jną sesję zdję­ciową postanow­ił wyraźnie się ubez­pieczyć i pozować w base­nie tylko pod warunk­iem że będzie mógł stać na dra­binie. Gdy­by ktoś powiedzi­ał bied­ne­mu Hugh że jego wysił­ki są daremne czy nad­mierne i wystar­czy po pros­tu ubra­nia złożone w kostkę zostaw­ić w prze­bier­al­ni.

fc676deb306879854c268f847cb27d9c

Leonar­do DiCaprio trochę wybacza­my że nie pojaw­ił się na base­nie w odpowied­nim stro­ju. Wszak w Romeo i Juli grał bohat­era który kąpie się w ubra­niu, zaś w Wielkim Gats­bym miał na sobie strój kąpielowy z epo­ki. Ogól­nie na miejs­cu Leonar­do trzy­mal­ibyśmy się z dala od basenów bo zazwyczaj jeśli Leo i basen wys­tępu­ją w jed­nym filmie to ostate­cznie przy życiu może zostać tylko jeden.

zac-efron-michael-b-jordan-miles-teller-zac-efron-miles-teller-michael-b-jordan-actors-that-awkward-moment-that-awkward-moment-comedy-suit-jacket-pool-wet

Jeśli ktoś myśli, że być może jest jakaś nadzie­ja w młod­szym Hol­ly­woodzkim pokole­niu to śpieszmy donieść że nieste­ty brak wzor­ców owocu­je brakiem pomyślunku. Na zdję­ciu Michael B. Jor­dan, Miles Teller i Zac Efron — młodzi aktorzy, dobrze się zapowiada­ją­cy. Ale wyglą­da na to że tylko Teller poświę­ca chwilę zad­umy nad tym, czy gar­ni­tur za tysiące dolarów to na pewno jest najlep­szy strój kąpielowy.

54cb739be3ade_-_christian-bale-sideways-1210-lg

To zdję­cie Chris­tiana Bale nie wiele wnosi do całego wpisu ale jak tak na nie patrzymy to wyda­je się nam ze Christi­na unosi się siłą woli nad woda­mi, żeby się jeszcze bardziej nie zmoczyć. Wyglą­da na to, że może pomylił ścież­ki kari­ery i zami­ast Mojżesza powinien grać Jezusa.

tom-hardy-in-a-pool

Na sam koniec prag­niemy dodać że Tom Hardy potrafi korzys­tać z basenu. Ale to Tom Hardy. On wszys­tko potrafi. 

Zwierz będzie już kończył swój wywód (przykładów było­by więcej ale zwierz nie chce was nimi przytłoczyć) ale jed­nocześnie dzieli się uwagą, która jest już nieco mniej dow­cip­na. Otóż o ile panowie mogą sobie poz­wolić na to by nie wiedzieć do koń­ca jak właś­ci­wie dzi­ała­ją mniejsze zbiorni­ki wodne, o tyle aktor­ki, dosta­ją chy­ba kostium kąpielowy na wstępie do Hol­ly­wood. Trud­no inaczej wyjaśnić fakt, że praw­ie każ­da aktor­ka ma zdję­cie w kostiu­mie kąpielowym w dość wyzy­wa­jącej pozie nad brzegiem basenu albo z dala. Najwyraźniej, kobi­ety są zde­cy­dowanie bardziej od mężczyzn przys­tosowane do korzys­ta­nia z basenów. Tak wyni­ka z sesji zdję­ciowych. Oczy­wiś­cie jest jeszcze to mało zabawne wyjaśnie­nie związane z różnym postrze­ganiem aktorek i aktorów, ale to tem­at na inny wpis albo na bard­zo wiele innych wpisów.

Ps: Kto prze­gapił zwierza wczo­raj w telewiz­ji niech nie smu­ta, odcin­ki tego pro­gra­mu są w Internecie. Jak będą dostęp­ne zwierz podrzu­ci wam link

Ps2: Zwierz jutro idzie do kina. Cieszy się jak głupi bo ma wraże­nie że od wieków w kinie nie był.

9 komentarzy
0

Powiązane wpisy