Home Ogólnie Brytyjczyk w żywopłocie czyli gdzie najłatwiej znaleźć aktora z Wysp

Brytyjczyk w żywopłocie czyli gdzie najłatwiej znaleźć aktora z Wysp

autor Zwierz
Brytyjczyk w żywopłocie czyli gdzie najłatwiej znaleźć aktora z Wysp

Jak doskonale wiecie zwierz cią­gle i bezus­tan­nie jest — spec­jal­nie dla was — na tropie obec­nych w świecie aktorów teorii spiskowych, ukry­tych reklam i kam­panii społecznych obec­nych w tle pop­u­larnych sesji zdję­ciowych. Dziś zwierz chci­ał­by wam opowiedzieć o mało znanym zwycza­ju bry­tyjs­kich aktorów który zachował się na Wys­pach Bry­tyjs­kich. Zwycza­ju robi­enia sobie zdję­cia pod żywopłotem.

 

Zwyczaj o którym dziś pisze zwierz zaczął się już w chwili wynalezienia fotografii czyli dawno temu. Pomysł na fotografowanie się pod żywopło­ta­mi czy obrośnię­ty­mi bluszczem mura­mi był prze­jawem bun­tu wobec podzi­ałów społecznych. Aktorzy doskonale wiedzieli, że nikt ich na teren otoc­zony bluszczem czy żywopłotem nie wpuś­ci więc robili sobie zdję­cia pod murem. Zwyczaj się przyjął i jest prak­tykowany do dziś, jako wspom­nie­nie cza­sów kiedy aktorów — jako istot nieobliczal­nych — nie wpuszczano na salony, nie przed­staw­iano córkom (ani syn­om) i pod żad­nym pozorem nie pozwalano im się wypowiadać na tem­aty inne niż pogo­da i stan dróg — gównie dlat­ego, że zaraz zaczy­nali przynudzać o teatrze i impreza siadała. Oto kil­ka przykładów na to, że urocza trady­c­ja sprzed lat nadal ma się na wys­pach świet­nie.

 

tumblr_static_c6pbkfc3cfwck4kcs4gsg0gok 

Tom Hid­dle­ston ma tu klasy­czne zdję­cie żywopło­towe. Jak sami widzi­cie cała zabawa pole­ga na tym by troszkę się w żywopło­cie skryć jak­by ktoś jed­nak chci­ał z nami poroz­maw­iać. Uwodzi­ciel­skie spo­jrze­nie Toma wskazu­je tylko na jed­no — chce z nami poroz­maw­iać o Szek­spirze

msmith_gq_2sep10_SimonEmmett_b

Wiele cza­su może minąć, zan­im ktoś zna­jdzie akto­ra pod żywopłotem i przepędzi. Dlat­ego Matt Smith odtwór­ca roli Jede­nastego Dok­to­ra pro­ponu­je rewolucję — zami­ast opier­ać się o żywopłot przynieśmy leżaczek i spoko­jnie poczeka­jmy aż ktoś nas zna­jdzie i przepędzi

Ewan-by-John-Russo-ewan-mcgregor-22884746-631-800

Zdję­cie Ewana McGre­ogo­ra pokazu­je, że ten początkowo jedynie ang­iel­s­ki zwyczaj rozprzestrzenił się na całe wyspy. Trze­ba jed­nak zaważyć że w trady­cji ang­iel­skiej szkoc­kich aktorów goni się spod żywopło­tu bardziej bo to naprawdę nieobliczal­ni ludzie — stąd Ewan przy­jechał na motorze co by szy­b­ciej zwiać.

prev__b7dae9dc6da2a52a9bb8e054ddf5514d.mog.img.tmp

Trady­c­ja żywopło­towa jest też sil­na w Irlandii, choć tam ogól­nie wszędzie jest zielono więc trud­no jas­no stwierdz­ić czy już się jest pod żywopłotem. Nie mniej Aidan Turn­er postanow­ił ucz­cić trady­cję, zwłaszcza że od kilku lat fil­mowo związany jest głównie z Anglią.

NVF1

Nawet młode pokole­nie bry­tyjs­kich aktorów wie, że należy się koniecznie sfo­tografować na tle żywopło­tu. Daniel Rad­cliffe zro­bił to już w okoli­cach czwartego Har­ry Pot­tera (to jed­nak zawsze bystry chłopak był) a Robert Pat­tin­son wyko­rzys­tał pro­mocję Zmierzchu. Opła­cało się bo dziś obaj mają kari­ery dalekie od dziecię­cych gwiazd jed­nego sezonu

Sam Claflin-20110513-18

Aby znaleźć zdję­cie udowad­ni­a­jące że Sam Claflin także wie, że należy odnieść się do starej bry­tyjskiej trady­cji, zwierz musi­ał prze­jrzeć jakąś dziką ilość sesji zdję­ciowych z udzi­ałem młodego akto­ra. Zwierz chci­ał­by napisać że mu przykro, że to tyle trwało ale by skła­mał 

large

Kiedy Col­in Mor­gan grał w Mer­lin­ie nie wszyscy mogli się spodziewać że uda mu się awan­sować na jed­nego z ciekawszych aktorów młodego pokole­nia. Ale proszę udało się, a wszys­tko dzię­ki uszanowa­niu żywopło­towej trady­cji.  Bradley James który grał w Mer­lin­ie Króla Artu­ra trady­cji nie uszanował i w iZom­bie nie dożył nawet koń­ca sezonu.

28_dominic-cooper-toyinibidapo-wonderland-173

Niek­tórym aktorom bardziej niż innym zależy by pokazać jak bard­zo zależy im na trady­cji. Taki Dominic Coop­er po pros­tu wlazł w żywopłot i ma nadzieję, że nikt go tam nie zna­jdzie. Ale patrzy na nas tak, że przez grzeczność nawet nie będziemy spec­jal­nie szukać.

3400324_1383256439141.0res_360_480

Macie wraże­nie, że żywopłot na którego tle pozu­je James McAvoy jest zde­cy­dowanie gęst­szy niż wszys­tkie pokazane wcześniej? Macie rację — ist­nieje trady­c­ja fotografowa­nia szkoc­kich aktorów (nie posi­ada­ją­cych moto­cyk­li) na tle gęstych żywopłotów celem pod­kreśle­nia cier­pień nar­o­du szkock­iego.

Damian-Lewis-Mark-Rylance-Wall-Street-Journal-March-2015-Photo-Shoot-002

Rzad­ki przy­padek gdy pod żywopłotem stoi dwóch aktorów — tu Damien Lewis i Mark Rylance czeka­ją aż zna­jdzie się ktoś kto będzie chci­ał z nimi poroz­maw­iać o Hen­ryku VIII.

Tom-Hardy-Photo-Shoot-tom-hardy-32767811-588-392

Tom Hardy niby robi sobie zdję­cie pod ścianą z bluszczem ale ponieważ wie, że i tak go wszędzie wpuszczą (no kto by Toma do domu nie wpuś­cił) to tylko mru­ga do świadomego widza, który rozu­mie, że urok Toma przekroczy wszelkie bari­ery kla­sowe. 

tumblr_mm0vv5O3RK1r7hoqso3_500

Ciekawy przykład — Richard Armitage zde­cy­dował się na ukłon w stronę zdjęć pod żywopłotem ale zapom­ni­ał, że jedynie zdję­cie wyko­nane na bry­tyjskiej zie­mi się liczy. A tak to żywopłot zupełnie nie taki i choć chęt­nie pode­jdziemy do Richar­da i poroz­maw­iamy z nim o Czer­wonym Smoku to efekt dość miz­erny.

16SCENESTEALERS-articleLarge

A tu przykład jak ang­iel­s­ki aktor potrafi wyko­rzys­tać nawet przy­go­towany na prędze żywopłot żeby pod nim stanąć. Eddie Red­mayne co praw­da nie musi się martwić że go gdzieś nie wpuszczą (chodz­ił do klasy z Księ­ciem Williamem takich wszędzie wpuszcza­ją) ale potrafi uszanować stare trady­c­je.

Mads-Mikkelsen-2015-Zeit-Photo-Shoot-003

Na koniec przykład wymi­any kul­tur­al­nej. Choć Hugh Dan­cy nie ma sam zdję­cia pod żywopłotem to jego kole­ga z planu Han­ni­bala już ma. Co praw­da widać że to ogrodze­nie duńskie i żywopłot mało taki ang­iel­s­ki ale przy­na­jm­niej zwyczaj został podtrzy­many.

Dzisiejszy wpis odpowia­da na wiele pytań które was zapewne od daw­na nur­towały. Dlaczego tylu aktorów ma zdję­cie pod żywopłotem, dlaczego wszys­tkie te zdję­cia wyglą­da­ją praw­ie tak samo i dlaczego niemal na każdej imprezie czer­wony dywan bieg­nie dziś obok żywopło­tu? Ter­az wszys­tko jasne — jeśli na przyję­ciu Van­i­ty Fair czy innego cza­sopis­ma czer­wony dywan otacza żywopłot to właśnie po to by bry­tyjs­cy aktorzy mogli nadro­bić bra­ki i móc chwal­ić się potem że mają zdję­cie pod żywopłotem. To takie typowe dla współczes­noś­ci że trady­c­ja zosta­je wyko­rzys­tana komer­cyjnie. My zaś może­my się cieszyć, że aktorzy z Wysp pamię­ta­ją o swoich świec­kich trady­c­jach. I miejmy nadzieję, że nigdy o nich nie zapom­ną. Wszys­tkim zaś posi­adaczkom i posi­adac­zom żywopłotów zwierz pole­ca wyjść pod dom. Może i pod granicą waszego ogro­du czai się bry­tyjs­ki aktor prag­nąć roz­mowy, zrozu­mienia albo tylko tego by otworzyć mu furtkę.

Ps: Zwierz ma już mate­ri­ały do kole­jnej częś­ci demaska­tors­kich wpisów — opowie wam o tym, że aktorzy nie umieją chodz­ić po drzewach.

Ps2: Jeśli ktoś zasugeru­je, że te zdję­cia są na tle zie­leni żeby się ład­nie kom­ponowały to zwierz nie uwierzy.

 

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy