Home Chcesz zacytować?

Chcesz zacytować?

autor Zwierz

Zwierz jako isto­ta bez­nadziejnie związana z akademią infor­mu­je was, że może­cie do celów naukowych i dydak­ty­cznych swo­bod­nie korzys­tać z jego tek­stów. Może­cie jak to poczyniono w jed­nej pra­cy mag­is­ter­skiej dopisać, że cytu­je­cie w pisowni ory­gi­nal­nej ale zwierz radz­ił­by w innych przy­pad­kach dostaw­ić przecin­ki. Chy­ba że pisze­cie o kwes­t­i­ach braku przecinków w blo­gos­ferze. W każdym razie we wszys­tkim od prezen­tacji mat­u­ral­nych po prace naukowe cytu­j­cie na zdrowie.

Jedyne o co was zwierz prosi to o infor­ma­cję jeśli cytu­je­cie go w prasie drukowanej, opra­cow­a­ni­ach czy — kto wie — podręcznikach. Nato­mi­ast każ­da infor­ma­c­ja o wyko­rzys­ta­niu tek­stu w pra­cy naukowej czy dydak­ty­cznej po pros­tu zwierza cieszy.

Jeśli nato­mi­ast chce­cie wyko­rzys­tać tekst zwierza w sposób komer­cyjny — ewen­tu­alne zupełnie bez­in­tere­sown­ie wydać antolo­gie jego wspani­ałych prze­myśleń, to już musi­cie się ze zwierzem skon­tak­tować mailowo (najlepiej na mail ratyzbona@gazeta.pl). Podob­nie w przy­pad­ku jeśli chce­cie wyko­rzys­tać tylko fragment.

Na koniec zwierz przy­pom­i­na, że linkować do tek­stów i się z nimi nie zgadzać (albo zgadzać) moż­na zawsze i bez pytania.

 

CEZ2e-hUEAA745f

Zdję­cie zwierza na kon­fer­encji na której pokazy­wał zdję­cia pół­nagich Anglików