Home Geek Market

Geek Market

autor Zwierz

Hej

Każdy fan wie, że Pol­s­ka nie jest dobrym kra­jem dla wiel­bi­cieli popkultury.O ile zaczy­namy powoli nadra­bi­ać olbrzymie luki w wydawa­niu DVD z seri­ala­mi i fil­ma­mi to z gadże­ta­mi związany­mi z kul­turą pop­u­larną wciąż jest marnie. Każdy nawet drob­ny nabytek cieszy – choć w więk­szoś­ci wypad­ków jest to zupełny przy­padek. Do tego jeszcze dochodzi prob­lem nęka­ją­cy ludzi, którzy intere­su­ją się czymś nieco innym niż pop­kul­tura amerykańs­ka —  wie to każdy komu marzy się posi­adanie czegokol­wiek naw­iązu­jącego do seri­ali BBC.  Jed­nak jak wiado­mo rynek nie znosi próżni – tam gdzie ofic­jalne dro­gi zawodzą tam pojaw­ia­ją się utal­en­towani fani. To między inny­mi dla nich zwierz uwiel­bia jeźdz­ić na wszys­tkie kon­wen­ty gdzie w końcu moż­na dostać piękny port­fel z TARDIS, opakowanie na tele­fon z TARDIS, kol­czy­ki z TARDIS… inny­mi słowy wszys­tko co zwier­zowi jest potrzeb­ne. Jed­nak nawet zwierz zda­je sobie sprawę, że nie wszyscy mogą jeźdz­ić na kon­wen­ty  a część z was miesz­ka w niewiel­kich miejs­cowoś­ci gdzie wiele wspani­ałoś­ci świa­ta po pros­tu nie dochodzi. Tu oczy­wiś­cie wchodzi Inter­net gdzie mnóst­wo wspani­ałych  ludzi robi całe mnóst­wo wspani­ałych rzeczy. Prob­lem pole­ga na tym, że trze­ba wiedzieć kto i co jest w stanie nam zaofer­ować , a to już nie jest takie proste.  Zwierz postanow­ił więc zadzi­ałać na rzecz ogól­nego dobra i połączyć klien­tów z wytwór­ca­mi czyli stworzyć miejsce gdzie może­cie zajrzeć i prze­jrzeć ofer­tę wytwór­ców geekowskiego i niekoniecznie geekowskiego rękodzieła. Zwierz nazwał to miejsce Geek Super­mar­ket i będzie wisi­ało na górze strony już zawsze by każdy mógł sobie obe­jrzeć i zde­cy­dować się co kupić.

123

Twór­cą logo Geek Mar­ket (w opar­ciu o ele­men­ty Logo Mai Lulek) jest abso­lut­nie genial­ny brat Zwierza (w tym przy­pad­ku starszy brat zwierza)

Zan­im zaczniecie przeglą­dać zwierz ma kil­ka uwag. Po pier­wsze to nie jest lista zakońc­zona – jeśli sami robi­cie jakieś fajne rzeczy związane z fan­do­ma­mi albo jeśli po pros­tu robi­cie jakieś fajne rzeczy zawsze może­cie się skon­tak­tować się ze zwierzem (ratyzbona@gazeta.pl). Dru­ga sprawa – zwierz nie wybrał dla was wytwór­ców na zasadzie „The Best of” to ludzie poleceni albo zna­jo­mi zwierza albo czytel­ni­cy zwierza. To ważne bo może­cie zobaczyć że super utal­en­towani ludzie są wszędzie wokół nas. No i kwes­t­ia trze­cia – pamię­ta­j­cie, że to tylko miejsce gdzie zwierz zbiera lin­ki – może nawet coś sym­pa­ty­cznego skrob­nie ale już w spraw­ie oso­bistych transakcji musi­cie się kon­tak­tować z pro­du­cen­ta­mi. Niek­tórzy z przed­staw­ionych tu “pro­du­cen­tów” zaj­mu­ją si sprzedażą niemal zawodowo inni robią poje­dyncze sztu­ki z pasji i trze­ba się oso­biś­cie dogadać czy może uży­czą wam swo­jego tal­en­tu. A już na sam koniec zwierz doda, że nie był super kon­sek­went­ny i w dziale „Inne ładne rzeczy” zna­jdziecie ludzi, którzy może nie robią rzeczy fan­do­mowych ale za to cud­ne i śliczne. Wszys­tkie fotografie wyrobów są autorstwa osób, które prowadzą strony lub osób które robią dla nich zdję­cia.  Także nie zawsze to co jest na fotografi­ach będzie jeszcze dostęp­ne w sklepach ale zwierz chci­ał wam przy­na­jm­niej dać rzu­cić okiem na ładne wyro­by.

Geekowe cud­noś­ci

Geek King­dom – nowy sklep Inter­ne­towy i Blog Mai Lulek. Maja jest graficzką odkry­tą przez zwierza w sieci, której zwierz zawsze robi reklamę jak może. Maja robi koszul­ki – abso­lut­nie cud­owne i z dobrych mate­ri­ałów, świetne tor­by  oraz ostat­nio też kub­ki. Zwierz może z ręką na ser­cu powiedzieć, że robi­e­nie interesów z Mają to sama przy­jem­ność a jej koszul­ki są warte swo­jej ceny. No i jest sporo fajnych fanows­kich wzorów.  Nawet jeśli nie intere­su­je was dziś zakup może­cie pol­u­bić stronę Mai na Face­booku i czekać aż pojawi się coś fajnego.

Geek kingdom

tata legolasa

Maja prowadzi blog  gdzie zna­jdziecie wszys­tkie infor­ma­c­je, kon­takt i pro­jek­ty. 

Z energii –autor­ka robi rzeczy tak cud­owne, że wejś­cie na Blo­ga grozi poważnym zatrzy­maniem akcji ser­ca z zach­wytu – obok sutas­zowych kol­czyków czy cud­ownej biżu­terii zna­jdą się też rzeczy inspirowane kul­turą pop­u­larną jak abso­lut­nie prze­cu­d­ow­na tor­ba inspirowana Igrzyska­mi Śmier­ci.  Całość spraw­ia, że przy­na­jm­niej zwierz zamienia się w osobę, która na pytanie „co by chci­ała” odpowia­da bez waha­nia „wszys­tko”. A autor­ka zapew­nia, że ma tych cud­ownych geekows­kich rzeczy jeszcze więcej w tym notesy., tor­by, podusz­ki z moty­wa­mi z Sher­loc­ka a planach jest ponoć nawet biżu­te­ria z moty­wa­mi z Mar­vela.

Przykład niesamow­itych fan­do­mowych cud­ownoś­ci jakie moż­na poza doskonale zro­bioną biżu­ter­ią znaleźć na blogu. 

Ald­is — Artis­tic Craft Works – komu raz na jak­iś czas nie marzy się jak­iś piękny geekows­ki lub robiony na zamówie­nie wyrób skórzany? U Ald­is zna­jdziecie wszys­tko od pasków po okład­ki, port­fele, biżu­ter­ię oraz mnóst­wo innych cud­ownoś­ci. Wszys­tko jest abso­lut­nie prze­cu­d­owne a jeśli umiecie rysować to Ald­is zachę­ca na swoim Face­booku do współpra­cy. Zwierz przeglą­dał galer­ię na jej stron­ie zas­tanaw­ia­jąc się dlaczego tak właś­ci­wie nie ma jeszcze żad­nych skórzanych kol­czyków. I pamię­ta­j­cie – nawet jeśli nie jesteś­cie dziś zain­tere­sowani ofer­owany­mi pro­duk­ta­mi to fajnie pol­u­bić stronę i poczekać czy nie pojawi się jakieś cudo w przyszłoś­ci.

10639693_711919942219035_3131514704416586968_n

Zwierz jest zawsze pod wraże­niem jak ktoś ma takie fajne poważne logo. 

Mnust­wo Orkuw – dla zwierza to miejsce leg­en­da – zwierz dowiedzi­ał się o nim poprzez dziesiąt­ki postów u na Wal­lach swoich zna­jomych  gdzie mógł zobaczyć biżu­ter­ię przy której serce każdej fan­ki bije moc­niej – kol­czy­ki, bran­so­let­ki i koszul­ki które są prze­cu­d­owne i 100% geekowskie. Niedawno zaprezen­towany zestaw kol­czyków z Thorem i Lokim spraw­ił., że zwierz uświadomił sobie jaką pustką wiało w jego życiu zan­im to zobaczył. Autor­ka nie pracu­je jak fab­ry­ka więc cza­sem trze­ba poczekać no i koniecznie umówić się oso­biś­cie ale bard­zo warto bo efekt jest super.I ponown­ie – zwierz pole­ca pol­u­bić stronę i sycić oczy w ciężkie dni.

 

10458593_549385275193993_6598279044102078691_n

Zdaniem zwierza nie ma takiej rzeczy­wis­toś­ci,  w której nie spodobały­by się wam wyro­by Mnust­wa Orkuw.

Zom­bie Uni­corn Jew­el­ry – zwierz natknął się na Zom­bie UNi­corn na Pol­conie i od razu miał ochotę wykupić połowę. Kasy zabrakło więc zwierz poprzes­tał jedynie na kol­czykach naw­iązu­ją­cych do Por­ta­la, potem spotkał ich jeszcze raz na Coper­ni­conie i tu już bardziej się obkupił. Pro­duk­ty są sze­roko fan­do­mowe (i nie fan­do­mowe) znakomi­cie wyko­nane no i jest ich naprawdę sporo. To już naprawdę pro­fesjon­al­na dzi­ałal­ność.  Zwierz bard­zo pole­ca pol­u­bi­e­nie strony na Face­booku a także zajrze­nie na stronę między­nar­o­dowego sklepu – co praw­da ma on ceny dla zagranicznych fanów ale może­cie sobie prze­jrzeć asorty­ment.

zombie

487830_452197121523258_757591403_n

No jak nie zakochać się w fir­mie która ma takie piękne logo i nazwę?

Chupopo – kto nie chci­ał­by się przy­tulić do charak­terysty­cznie wyglą­da­jącej wydry w sza­liku albo do włas­nego Dok­to­ra Who? Chupopo robi cud­owne fan­do­mowe plusza­ki i śliczne kol­czy­ki. Jak sami twór­cy mówią choć jeżdżą po kon­wen­tach bard­zo zależy im na fanach seri­ali, dla których kon­wen­tów nie ma. Zwierz widzi­ał ich wyro­by na żywo i może zapewnić, że są doskonale zro­bione i równie śliczne co na zdję­ci­ach. Tak więc nie waha­j­cie się – sam zwierz właśnie się zas­tanaw­ia czy czegoś sobie u nich nie zamówić .

chu po po

10486254_260582717473102_8674910570369574008_n

Zwierz ma dzi­wną słabość do ludzi, którzy wybier­a­ją na logo swo­jej dzi­ałal­noś­ci gry­zonie.

Fan­tasty­czne kart­ki Cathii – nie moż­na być w Polsce uczest­nikiem kon­wen­tów i nie znać Cathii która właś­ci­wie powin­na dostawać już własne blo­ki pro­gramowe z jej zawsze cud­owny­mi prelekc­ja­mi. Ale Cathia na boku zaj­mu­je się też świet­ną dzi­ałal­noś­cią rękodziel­niczą robiąc prze­cu­d­owne kart­ki fan­do­mowe – o ich cud­ownoś­ci zwierz może zaświad­czyć oso­biś­cie bo kiedyś dostał do ręki cały plik i trze­ba było mu je praw­ie z łapek wyry­wać – a i tak kil­ka w nich zostało bo jak prze­jść obo­jęt­nie wobec takich cud­ownoś­ci. Zwierz gorą­co pole­ca i pro­ponu­je śledz­ić galer­ię bo Cathia to oso­ba akty­w­na i nowe wzo­ry pojaw­ia­ją się bard­zo częs­to.

10013576_822912687735204_416532074_n

10616612_769914113075402_5892729811351641606_n

Taką kartkę ma zwierz — niko­mu jej nie wysyła tylko od cza­su do cza­su sobie spoglą­da

Toroj – ponown­ie zwierz może mówić z doświad­czenia – witraże i biżu­te­ria Toroj to wyro­by najwyższego gatunku. Nie tylko cud­own­ie fanowskie (gdy­byś­cie widzieli te wszys­tkie kol­czy­ki z Sher­lock­iem i ten wspani­ały Sher­lock­owy naszyjnik w którego posi­adanie wszedł zwierz) ale także po pros­tu bard­zo ładne. Toroj ma zresztą chy­ba nieogranic­zone tal­en­ta bo potrafi nawet zro­bić witrażowy lam­pi­on w ksz­tał­cie TARDIS co jak wie każdy fan Dok­to­ra Who brz­mi niesamowicie. Tak więc zwierz pole­ca z całego ser­ca jej wybo­ry.

No chy­ba dla każdego fana Dok­to­ra Who takie coś to przed­miot nie tak mrocznego pożą­da­nia

Hen­na Katow­ice – Cyd jest mis­trzynią hen­nowa­nia – zwierz ponown­ie mówi z włas­nego doświad­czenia bo ostat­nio chodz­ił z pięknie zahen­nowaną przez Cyd ręką. Ter­az Cyd prze­chodzi na nowe nieco trwal­sze pro­duk­ty i zajęła się robi­e­niem tak prze­cu­d­ownych kubków, że nawet bard­zo wyso­ka cena nie powin­na was odstraszyć. Zresztą samo ich oglą­danie to ist­na ucz­ta dla oka. Z tego co wie Cyd robi je poje­dync­zo i wedle uzna­nia więc jeśli ktoś wykupi kubek przed wami to pozosta­je wam się tylko skon­tak­tować z autorką albo czekać na kole­jne prze­cu­d­owne dzieło.

Powiedzmy sobie szcz­erze — naprawdę nie ma wielu śliczniejszych rzeczy niż taki kubek 

Fan­dom craft­ing – jak twierdzi autor­ka zro­biła to co chci­ała i jeszcze nie koniecznie myśli o sprzedaży ale jak wiado­mo z każdym moż­na się dogadać, zwłaszcza że cza­sem wszyscy potrze­bu­je­my oso­bis­tej odz­na­ki ze Star Trek czy jeża w pasi­astym sweterku. Tylko autor­ka sama ostrze­ga, że być może jeszcze się gdzieś prze­niesie więc pil­nu­j­cie by wam nie zniknęła.

Każdy raz na jak­iś czas potrze­bu­je przy­tulić się do Jeża. Zwłaszcza takiego

Nippy&Floyd – ludzie rzad­ko dzier­ga­ją Angry Birds czy biedne królicz­ki ubite przez Marchew­ki ale na Blogu Nip­py zna­jdziecie takie cuda a także min cud­owną tor­bę z  Cthul­hu . Autor­ka zas­trze­ga, że nie prowadzi dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej i szy­je tylko dla krewnych i zna­jomych więc nie macie innego wyjś­cia niż po pros­tu spróbować zostać albo jed­nym albo drugim, ewen­tu­al­nie może od cza­su do cza­su da się przez ten mur prze­bić.

Nawet jeśli nie moż­na kupić to zawsze moż­na rzu­cić okiem na takie niesamowite cud­noś­ci.

Herba­ciana dłuban­i­na – na stron­ie zna­jdziecie wiele ład­nych rzeczy w tym śliczne fan­do­mowe notat­ni­ki. Zwierz dostał jeden taki w zeszłym roku na świę­ta i było to coś abso­lut­nie prze­cu­d­ownego – zresztą notat­nik ma nadal i robi w nim notat­ki na Blo­ga – Notat­ni­ki są o tyle fajne że przy­na­jm­niej ten zwierza (Dok­torowy) ma trochę trójwymi­arową okład­kę co spraw­ia, że jest naprawdę niezwykły. No i wszys­tko ład­nie się trzy­ma mimo, że zwierz cią­gle gdzieś notat­nik nosi albo gubi.

483788_492930657440667_1932890482_n

Zwierz jako posi­adacz jed­nego z takich notesów może zapewnić, że są ładne i funkcjon­alne a przede wszys­tkim fan­do­mowe!

Maja Cór­ka Zegarmistrza – oprócz cud­ownych szy­dełkowanych kol­czyków (zwierz zakochał się w tych kapelus­zowych) Maja zaj­mu­je się też rękodziełem dość niety­powym – otóż jeśli macie fajny pomysł Maja zro­bi dla was mapę —  taką która będzie wyglą­dała odpowied­nio staro i wysłuże­nie jak­byś­cie dopiero wygrze­bali go z ostat­niej pół­ki bib­liote­ki a potem mogli już spoko­jnie wędrować by zła­pać jakiegoś Smo­ka. Galerie prac Mai zna­jdziecie na jej stron­ie. Może­cie też podzi­wiać tam niesamowite stro­je – ponoć to tylko wierz­chołek góry lodowej bo autor­ka dopiero niedawno założyła stronę i nie zdążyła jeszcze wszys­tkiego obfo­tografować.

Kol­czy­ki w których zwierz jest abso­lut­nie nieprzy­tom­nie zakochany

Fer­rie Doll – zwierz nie zna artys­t­ki oso­biś­cie ale musi powiedzieć, że takich pięknych fan­do­mowych rzeczy nie widzi się codzi­en­nie. Tor­by, opakowa­nia na tele­fony, port­fele czy nawet opakowanie na Ipady z tak cud­owny­mi fanowski­mi  wiz­erunk­a­mi, że zwier­zowi aż łza się w oku zakręciła,że ceny są wysok­ie (trud­no się dzi­wić – w więk­szoś­ci mamy do czynienia z najlep­szy­mi i naj­droższy­mi mate­ri­ała­mi). Sama autor­ka (Z Krakowa ;) zapowia­da, że zamówienia na świę­ta przyj­mu­je tylko do koń­ca listopa­da więc moż­na założyć, że kto pier­wszy ten lep­szy. A zwierz idzie sobie pochli­pać nad urodą tor­by z Thorem i wszys­tki­mi fan­do­ma­mi na raz.

To jest być może najpiękniejsza tor­ba jaką zwierz widzi­ał w życiu

Nin­que­len’s cre­ations – jak przeczyta­cie opis strony inspirację do swoich wyrobów  Nin czer­pie dosłown­ie ze wszys­tkiego co się naw­inie. Między inny­mi z kul­tu­ry pop­u­larnej – sprawne oko dostrzeże kol­czy­ki na których ewident­nie pisał ktoś z Galiffrey. Podob­nie jak w wielu przy­pad­kach Blog dopiero się rozwi­ja więc na pewno zna­jdzie się tam jeszcze mnóst­wo nowych ślicznych przed­miotów, które po pros­tu chce się mieć.

No jak nie chcieć jak trze­ba chcieć!

Hand­made od Magdy - ponown­ie oso­ba z której twór­c­zoś­cią zwierz mógł się zapoz­nać bliżej :) Przypin­ki które robi Mag­da są niepodob­ne do wszys­t­kich innych jakie widzieliś­cie. To prawdzi­we dzieła sztu­ki — zro­bione nie z plas­tiku a z drew­na z doskon­ały­mi zapinka­mi — zwierz nosił jed­ną z nich  na Gali Konkur­su Blog Roku i był z niej bard­zo dum­ny. Mag­da nie ma jeszcze wielu pro­duk­tów ale zwierz może ręczyć że się nie zaw­iedziecie. Zaś ta TARDIS tor­ba to taki mały mroczny przed­miot pożą­da­nia zwierza.

Zdaniem zwierza to jed­na z najlepiej robionych przyp­inek jakie widzi­ał. Małe cud­eń­ka!

Buty od Mai – Maja zarze­ka się że jeszcze kiedyś zro­bi poważną stronę ale na razie może­cie skoczyć na jej tum­blr i zobaczyć jakie super buty robi Maja. Co praw­da jak zwierz rozu­mie, zro­bi­e­nie takiej jed­nej pary wyma­ga sporego wysiłku ale jak zwierz mniema zawsze moż­na się dogadać i na przykład pomykać potem po mieś­cie w tramp­kach w kolorze TARDIS blue.

Te tramp­ki pewnie nie wiedzi­ały, że mogą być takie piękne

Min­imis­zowe straszy­deł­ka – wbrew nazwie Min­imysz nie robi nic co mogło­by fana p[rzestraszyć co najwyżej wzruszyć spod szy­deł­ka Mini Myszy wychodzą rzeczy prześliczne a także geekowe – jak na przykład Seren­i­ty! Cuda są niewielkie ale za to roz­grze­wa­ją serce. No i zwierz słyszał że ponoć niedłu­go ma pow­stać TARDIS­owa Mysza. 

Każdy od cza­su do cza­su powinien zafun­dować sobie wydzier­gany statek kos­miczny

Cokol­wiek o czymkol­wiek  cuda nie widy – decoupage, biżu­te­ria i wszys­tko co spod uzdol­nionych rąk wyjść może. Ostat­nio na pojaw­iły się cud­owne Dok­torowe naszyjni­ki z Dok­torem i choć sama autor­ka twierdzi, że nie są jeszcze ide­alne to przy­na­jm­niej zwierz jest pewien, że chęt­nie by się w taki zaopa­trzył.

Autor­ka twierdzi że wyszło jeszcze nie ide­al­nie ale zwierz i tak uważa że to wspani­ały wisiorek

Inne ładne rzeczy

Made by Gigi – kiedy zwierz pier­wszy raz zobaczył ten blog miał wraże­nie że znalazł się w kol­czykowym niebie – takich sutas­zowych cud zwierz jako żywo nie widzi­ał. Do tego autor­ka oprócz robi­enia kol­czyków intere­su­je się też fotografią więc jest to blog na którym są jedne z piękniejszych zdjęć biżu­terii jakie zwierz kiedykol­wiek widzi­ał. Całość robi nie tylko pro­fesjon­alne wraże­nie ale budzi pożą­danie nawet wśród tych którzy nie mają przeku­tych uszu.

Nie tylko jedne z najład­niejszych kol­czyków w sieci ale też najład­niej sfo­togr­fowanych

Lit­teArt­RoomUK – panowie mogą się poczuć ponown­ie dyskrymi­nowani bo zwierz znów zach­wyca się biżu­ter­ią. Kol­czy­ki z kora­lików częs­to są nudne ale tu zwierza ujęły przede wszys­tkim kolory które są niesamowite. Kol­czy­ki trochę kosz­tu­ją ale przy­na­jm­niej macie pewność że wspiera­cie pol­ską emi­grację na wys­pach.

Zwier­zowi przede wszys­tkim strasznie podoba­ją się kolory kol­czyków

Roc­c­ka Tworzy  czego tu nie ma – kol­czy­ki cud­owne bran­so­let­ki i decoupage . Zwierz wszedł na stronę na sekund­kę i został na dłużej bo zaczął się zas­tanaw­iać a.) ile bran­so­letek moż­na nosić na jed­nej ręce b.) dlaczego ma tylko dwie ręce. Pro­duk­tów dużo ale niek­tóre nieste­ty tak unika­towe, że już ich nie ma. No chy­ba, że zaczniecie  głośno łkać to może uda się coś wymyślić.

Zwierz jest pewien, że jak tylko jego bank odbloku­je płat­noś­ci inter­ne­towe to sobie to cudo kupi

Edusz­ka – na jej Blogu zna­jdziecie mnóst­wo ślicznego rękodzieła ale zwierz po pros­tu zakochał się w jej Przy­tu­lankach – zwłaszcza Misie Zdzisie pod­biły serce zwierza. Gdy­by w okol­i­cy było jakiekol­wiek dziecię, które­mu zwierz mógł­by takie cudo zamówić nie wahał­by się ani chwili…

Misie Zdzisie total­nie pod­biły serce zwierza. Zwierz nie wie czy autor­ka swo­je wyro­by sprzeda­je ale może warto się dobi­jać słać maile i listy pole­cone.

Sklep Gallifrey.pl — ta pol­s­ka strona poświę­cona całkowicie Dok­torowi Who ma też włas­ny sklep. Zna­jdziecie tu koszul­ki i tor­by z fanar­ta­mi poświę­cony­mi Dok­torowi, jeśli zapisze­cie się na newslet­ter sklepu dostaniecie niewielką zniżkę, ale ceny są całkiem przys­tęp­ne. Z tego co wie, zwierz sklep jak to sklep prag­nie pow­ięk­szać swój asorty­ment więc jeśli dziś nie zna­jdziecie dla siebie żad­nej Dok­torowej koszul­ki to nie znaczy, że taka nie pojawi się już niedłu­go. Dla fanów Dok­to­ra na pewno adres, który należy sobie zapisać i zapamię­tać

506437_product_print-1

 W sklepie Gal­lifrey pl zna­jdziecie wszys­tko czego fanowi potrze­ba i to bez dyskymi­nacji klasy­cznych Dok­torów

Biżu­te­ria inspirowana książka­mi, fil­ma­mi, Seri­ala­mi TV - trud­no o nazwę strony, która bardziej dosłown­ie mówiła­by, z czym mamy do czynienia. Marzy wam się zakład­ka do książ­ki naw­iązu­ją­ca do Wiedźmi­na, Bran­so­let­ka naw­iązu­ją­ca do więcej niż jed­nego sym­bolu Super­nat­ur­al? Wisiorek, który uświado­mi wszys­tkim, że podob­nie jak mil­iony widzów i czytel­ników kocha­cie Grę o Tron? Nic prost­szego wystar­czy sko­rzys­tać z ofer­ty sklepu — ceny rozkłada­ją się od kilku­nas­tu do czter­dzi­es­tu zło­tych, ale jeśli zdję­cia nie kłamią (a zapewne nie kłamią) są naprawdę bard­zo fajne. Do tego do zwierza dotarły infor­ma­c­je, że ist­nieje możli­wość real­i­zowa­nia pry­wat­nych zamówień. Zde­cy­dowanie tą stroną powin­ni się koniecznie zain­tere­sować fani Super­nat­ur­al. W końcu Win­ches­terów nigdy dość. Jeśli chce­cie popa­trzeć na wytwór­c­zość a nie macie face­booka  to zajrzyj­cie na kolczykowakaruzela.blox.pl

 

10417014_735760056477242_7898240092744810215_n

Powiedzmy sobie szcz­erze, czego więcej może prag­nąć fan­ka Super­nat­ur­al ?

 

Mad Arti­sans to poważny prawdzi­wy sklep — rzemieśl­ników jest dwo­je, w czym jed­no jest sam­cem co jak wiemy zdarza się w naszych rękodziel­niczych spisach rzad­ko. Twór­cy zaj­mu­ją się robi­e­niem biżu­terii ze starych i niepotrzeb­nych rzeczy takich jak mech­a­nizmy zegarków czy stare pas­ki. Oprócz kolekcji fan­do­mowych (naw­iązu­ją­cych do Sher­loc­ka czy Gry o Tron) sklep powinien ukraść ser­ca wszys­tkim  wiel­bi­cielom przed­miotów w sty­lu steam punk czy neo-vic­to­ri­an. Ceny niepoko­ją­co przys­tęp­ne a do tego możli­wość włas­nych zamówień. Ogól­nie zwierz odradza wchodze­nie na stronę w chwili, jeśli nie jesteśmy abso­lut­nie pewni, że nie będziemy tęsknić za połową naszej pen­sji.

gogle

  Zwierz nie wie jak wy ale właśnie odkrył w sobie nagłą potrze­bę posi­ada­nia gogli, albo oku­larów, albo czegokol­wiek ze sklepu sza­lonych rzemieśl­ników.

Szyły­Wiły — to dziew­czyny, które dopiero zaczęły swo­ją twór­c­zość, więc ich blog ma dosłown­ie kil­ka dni. Ale nie ma chy­ba nic lep­szego niż trochę zachę­ty na początek. Dziew­czyny jak na razie prezen­tu­ją swo­ją rozwi­ja­jącą się ser­ię plus­zowych super bohaterów (jest już Dok­tor i Bat­man, więc jest bło­gosław­ieńst­wo zwierza), ale jest też seria niesły­chanie małych tore­beczek które — przy­na­jm­niej w zwierzu wyz­woliły chęć posi­ada­nia niesły­chanie małej tore­becz­ki. Jak na razie dziew­czyny dopiero zaczy­na­ją i nie mają wyt­wor­zonego sys­te­mu sprzedaży i zamówień, ale jak pode­jrze­wa — po kon­tak­cie moż­na się zawsze dogadać.

 

Zwierz zupełnie nie fan­do­mowo zakochał się w kolekcji naprawdę małych tore­bek.

 

Mid­night Plan­et — blog i strona na fb z jed­ną z najcu­d­own­iejszych fanows­kich biżu­terii, jaką zwierz widzi­ał. Wiel­bi­ciele Dok­to­ra czy Sher­loc­ka powin­ni być zach­wyceni do tego od cza­su do cza­su twór­cy sami przyz­na­ją, że muszą naw­iązać do najnowszych wydarzeń kul­tur­al­nych, więc moż­na też na stron­ie znaleźć zakład­kę z Bene­dictem wyskaku­ją­cym w górę niczym na zdję­ci­ach z Oscarów. Choć na stron­ie trud­no znaleźć infor­ma­c­je o sprzedaży to na stron­ie na fb sporo biżu­terii ma podaną cenę i to, co więcej bard­zo przys­tęp­ną cenę. Zwierza zapewniono, że cud­ownoś­ci z tej strony zakupić nie trud­no, więc tym chęt­niej zwierz pole­ca wam wspani­ałą stronę.

10262170_572604699515139_8132286373244342716_n

Gdy­by zwierz już nie był zakochany w tej biżu­terii zapewne odbiło­by mu po zestaw­ie dwóch zakładek — jed­na ze skaczą­cym Bene­dictem dru­ga z obow­iązkowym Ten­nan­tem. Serio nie zapom­ni­j­cie zajrzeć do sklepu!

Justy­na Krup­kows­ka Jew­el­ry- zwierz nigdy nie pode­jrze­wał siebie o chęć posi­ada­nia broszy w ksz­tał­cie wiewiór­ki. Do cza­su, kiedy nie zobaczył takiej na blogu Justyny. Co praw­da nie jest to fan­do­mowa biżu­te­ria, ale powiedzmy sobie szcz­erze czy ktokol­wiek potrze­bował kiedyś wymów­ki by kupić sobie ład­ną biżu­ter­ię? Wzorów i pomysłów jest mnóst­wo (cud­ow­na kolekc­ja kolorowych ptaków), ale sam zwierz coś czu­je, że takiego miedzianego bor­su­ka będzie musi­ał zamówić. Są pewne rzeczy, które posi­adać trze­ba i przy­na­jm­niej dla zwierza do tej kat­e­gorii łapią się miedziane bor­su­ki.

 

Zna­cie ten moment kiedy patrzy­cie na jakąś wyko­naną ręcznie rzecz i jed­nym uczu­ciem jakie wam towarzyszy jest zaz­drość? ;)

 

Loca­mon­rosa – wiado­mo każdy chce się ubrać fan­do­mowo ale w świecie gdzie zro­bić nadruk na koszulkę nie jest za trud­no, pow­sta­je zapotrze­bowanie na nowy rodzaj geekows­kich ciuchów – takich o których mamy pewność że nie tylko są geekowskie ale i wyjątkowe. Tu mamy kolekcję naw­iązu­jącą głównie do Gwiezd­nych Wojen, ale wyda­je się, że może­my z całą pewnoś­cią stwierdz­ić, że nasze koszul­ki są wyjątkowe. Może zachodzi tu lek­ka dyskrymi­nac­ja panów ale dla nich masowo szyją sieciów­ki (zwierz zgorzk­niale naw­iązu­je do fak­tu, że koszul­ki z Super­manem tylko w dziale męskim).

 

1959297_1503742539845248_1813340503902456409_n

 

Jubilee – zwierz ma niesły­chaną słabość do sutaszu, więc postanow­ił jeszcze raz zboczyć ze ścież­ki wybit­nie geekowskiej i pokazać wam piękne sutas­zowe (i nie tylko kol­czy­ki) robione z pasją. Co praw­da nie ma wielu wyek­sponowanych pro­duk­tów, ale jak zwierz pode­jrze­wa, to tylko kwes­t­ia cza­su. Kol­czy­ki naprawdę są śliczne i zwierz ma nadzieję, że jak na stronę pojaw­ią się ceny to będą jeszcze w zasięgu finan­sów zwierza.

Zwierz chce takie kol­czy­ki. Domowy kak­tus też by wziął.

 

Tri­an­gle Shaped Bird – kto nie marzył by mieć plus­zową kostkę. Tak żeby rzu­cić w osobę, która nas wkurza? Albo etui na naszą komórkę, która naprawdę będzie odd­awać naszą osobowość a nie tylko asorty­ment sklepu? Train­gle Shaped Bird to miejsce gdzie moż­na sobie zamówić coś miłego plus­zowego i fan­do­mowego.  I ponown­ie – wybór pokazy­wanych na fb, pro­duk­tów nie jest za duży, ale zwraca uwagę, że autor­ka sporo robi na zamówie­nie, więc jeśli chce­cie ta kolekcję posz­erzyć – zamów­cie coś.

1012845_427732753997174_350441064_n

Jak pisze autor, każdego cza­sem dopa­da potrze­ba by rzu­cić w kogoś plus­zową koś­cią do gry

Tees Shirt  sklep abso­lut­nie obow­iązkowy dla wszys­t­kich fanów twór­c­zoś­ci Jaku­ba Ćwieka – zna­jdziecie tu koszul­ki, przypin­ki a także – miejsce gdzie moż­na zamówić książkę z przy­go­da­mi pewnego świ­et­li­ka, który ma słabość do długich brą­zowych płaszczy. Zwierz nie należy do fan­do­mu auto­ra, ale nie zmienia to fak­tu, że gdy­by należał zapewne z wielką radoś­cią pobiegł­by wydać ok. 40 zł na koszulkę lub książkę.

Nieza­leżnie kogo jest się fanem taki nadruk na koszulce może mieć każdy. I każdy powinien ;)

Niteczkowy Potwór –  przyz­na­ją się że cier­pią na nałóg, związany z wyt­warzaniem kole­jnych pięknych wyrobów rękodziel­niczych, który­mi chcą otaczać siebie a także każdego kto wyrazi zain­tere­sowanie. W ich pro­dukcji zna­jdzie się wszys­tko od ślicznych szkatułek (te z TARDS są więk­sze w środ­ku), przez pokrow­ce na tele­fon bo najcu­d­own­iejsze ręcznie haftowane fanowskie podusz­ki jakie widzi­ał zwierz. Do tego jeszcze jak wszys­tko wskazu­je przyj­mu­ją indy­wid­u­alne zamówienia, więc jeśli kiedyś najdzie was ocho­ta by kazać sobie na poduszce wydzier­gać ‘Kocham Zwierza” to zobacz­cie macie adres gdzie może­cie takie cudo zamówić.

1979471_550909658340471_119756879_n

 

Bard­zo fan­do­mowa Biżu­te­ria – zwierz jest pod wraże­niem, że autorce udało się zak­lepać chy­ba najlep­szą ist­niejącą nazwę strony na face­booku. Ponown­ie jak nazwa wskazu­je zna­jdziemy tu fan­do­mowe cuda – nad­gryzione przez Mori­artego Jabłko, Mlot Tho­ra czy Tardis, wszys­tko zaś w ide­al­nym stanie by powiesić sobie na szyi i kon­fu­dować ludzi, którzy nie rozu­mieją, dlaczego z takim dzi­wnym błyskiem w oku baw­imy się zaw­ies­zonym na szyi jabłkiem z mod­eliny. A do tego jeszcze ceny są bard­zo sym­pa­ty­czne i przys­tęp­ne :)

  Zwierz by nosił i śmi­ał się złowieszc­zo (raz na jak­iś czas)

Rain Projects – autor­ka nie ma jeszcze sklepu a jej blog wyglą­da oszczęd­nie ale za to robi przepiękne fil­cowe tore­b­ki – niekoniecznie geekowskie ale np. mod­el z TARDIS jest tak piękny, że zwierz sam by się rzu­cił by wejść w posi­adanie takiego cuda. Jeśli chcielibyś­cie zamówić taką tore­bkę powin­niś­cie skon­tak­tować się bezpośred­nio z autorką w celu ustal­e­nia daty i intere­su­jącego was wzoru. Oczy­wiś­cie może­cie wybrać co chce­cie ale zdaniem zwierza jak ma się do wyboru coś albo TARDIS to zawsze należy wybrać TARDIS.

  Nie ma co się łapać za port­fel kiedy moż­na mieć takie cudo

Bań­ka Myd­lana – bań­ka myd­lana to po pros­tu ludzie którzy robią mydło. Ale jakie to jest mydło. Pach­nie, ślicznie wyglą­da i może być niesamowicie Geekowskie. Oprócz mydeł dla szarych oby­wa­teli Bań­ka myd­lana ma w ofer­cie cud­owne mydła z logo Bat­mana (jest się po nich pach­ną­cym i moż­na wal­czyć ze złem), kulkę do kąpieli w ksz­tał­cie gwiazdy śmier­ci, Mydło roz­grze­wa­jące które przy­pom­i­na hełm sztur­mow­ca z Gwiezd­nych Wojen. Żaden Geek nie powinien udawać się pod prysznic bez zaopa­trzenia się w takie cuda.

Sami powiedz­cie — czy kupi­e­nie sobie takiego mydła to nie jest kwes­t­ia Geekowskiego obow­iązku?

Kub­ki Kiciput­ka – każdy Kiciput­ka powinien znać – nieustraszona rysown­icz­ka zezowatych kotów i komik­sów o społecznym wydźwięku. Kici­putek ma nad wielo­ma wytwór­ca­mi tą przewagę, że sama rysu­je komiksy więc może umieszczać na kubkach własne posta­cie (jak Tequi­l­lę) czy właśnie zezowate koty albo mop­sy apro­baty. Zwierz kupił kubek z mopsem apro­baty swo­jej matce i szcz­erze pole­ca – są doskon­ałej jakoś­ci, duże grube i po pros­tu śliczne. No i wspiera się bied­ną stu­den­tkę grafi­ki co zawsze poma­ga poczuć się nieco lep­iej.

mops

Kup­cie sobie kubek. Poczu­j­cie jak kocha was Mops Apro­baty

Boom  – Boom to fil­cowa biżu­te­ria kto­ra jest super. Zwierz mówi z włas­nego doświad­czenia bo dosłowne przed chwilką wyjął kupi­one od dziew­czyn kol­czy­ki z Wolver­inem.  Zwierz mógł się rękodziełu przyglą­dać na żywo na Pol­conie – w ofer­cie oprócz kol­czyków zna­jdziecie brosz­ki przypin­ki i opas­ki. Wszys­tko bard­zo komik­sowe, ład­nie wyko­nane i w zupełnie ludzkiej cenie. Zwierz bard­zo pole­ca twór­c­zość dziew­czyn.

A zwierz ma takie kol­czy­ki!

Jak widać w ofer­cie nie tylko kol­czy­ki

Mad Cook­ies – tu zna­jdziecie śliczne kol­czy­ki. Nie wszys­tkie będą fan­do­mowe – niek­tóre słod­kie i spoży­w­cze ale te które pod­biły serce zwierza to par­ka Daleków która może straszyć z naszych uszu. Mad Cook­ies ma bard­zo przys­tęp­ne ceny – o nowoś­ci­ach może­cie dowiady­wać się z face­booka ale pro­duk­ty na sprzedaż zna­jdziecie w podlinkowanym sklepie. Cóż nie ma się co obi­jać – trze­ba  sobie cudo kupić, zwłaszcza że twór­czyni jest otwarta na możli­wość dopa­sowa­nia niek­tórych wzorów do naszych potrzeb. Choć nie wiem czy zapewni nas że jej dale­ki będą posłuszne.

Niemal sły­chać EXTERMINATE

Man­u­fak­tu­ra pop­kul­tu­ry  – blog co praw­da dopiero nie dawno reak­ty­wowany ale już zaw­iera jak to ład­nie mówią cuda wian­ki. Autor­ka ksy­wkę Mat­ka Smoków wzięła do ser­ca i szy­je smo­ki. Jeśli macie jakieś dziecię w okol­i­cy które trze­ba wychować na gee­ka to koniecznie powin­no posi­adać smo­ka. Ale to co naprawdę zach­wyciło zwierza to szyte przez autorkę bluzy. Zwierz pode­jrze­wa, że aby stać się właś­ci­cielem takiej bluzy trze­ba się pry­wat­nie umaw­iać ale kiedy już się taka bluzę ma. Ach westch­nąć moż­na z zach­wytu

Tak bard­zo cud­ow­na bluza

Rekodziela.eu  – czego tu nie ma – tor­by, koszul­ki, saszet­ki. Spośród tego całego cud­ownego misz maszu geekowskie oko przy­ciąg­nie cała seria toreb i sza­szetek zro­bionych z banerów Pyrkonu. Nie dość że moż­na zdawać szyku w kwiet­niu w Poz­na­niu to jeszcze ma się ze sobą kawałek reklam­owej his­torii. A jeśli nie jesteś­cie koniecznie fan­do­mowi to i tak na pewno coś w mno­goś­ci wzorów i kolorów koszulek i toreb dla siebie zna­jdziecie. A ceny bard­zo przys­tęp­ne – zwłaszcza tor­by kuszą bo za ręczną robotę nie liczy sobie autor­ka sum astro­nom­icznych.

Geekowsko i eko­log­icznie

Sowul­ka – pomysł tak cud­ny  i uroczy, że nie sposób się nie zach­wycić. Sowul­ka jest jed­na ale wcieleń ma wiele. Pomysłów na wcie­le­nia autor­ka też ma sporo – Sowul­ka Iron Man to ponoć dopiero początek i autor­ka planu­je też Bat­manową! Zwierz bard­zo czeka bo chęt­nie by takie wcie­le­nie Sowul­ki miał na koszulce. Grafi­ki są cud­ne, ceny jak na rękodzieło przys­tęp­ne a sam pomysł ma w sobie sporo ory­gi­nal­noś­ci i uroku. Zwierz pole­ca pol­u­bić stronę na face­booku by zawsze być na cza­sie z nowy­mi infor­ma­c­ja­mi i nowy­mi wzo­ra­mi. No i zwierz nie wie czy zda­je­cie sobie sprawę, ale trud­no o coś mod­niejszego niż sowa, w tym sezonie

Cud­ow­na Sowul­ka z Żelaza

Tru­Tor­ba  –  pro­dukowane rodzin­nie (mat­ki cór­ki i ciot­ki przy nich pracu­ją) tor­by które mają przede wszys­tkim odzwier­cied­lać zapotrze­bowa­nia kupu­jącego, duże małe, dla dorosłych albo nawet dla dziec­ka. Wzo­ry są kwest­ią negoc­jacji, podob­nie na pomysł jak taka Tru­Tor­ba ma wyglą­dać. Nie ma dwóch iden­ty­cznych – nawet jeśli z wierzchu podob­ne będą się różniły iloś­cią kieszeni. Na pier­wszy rzut oka to ide­al­ny wybór dla wszys­t­kich tych którzy wiedzą, że będą musieli w tor­bie zmieś­cić cały świat i nie mają zielonego poję­cia jak go tam upch­ną.

  Wzo­ry do wyboru do koloru i co ważne do kon­sul­tacji z twór­czy­ni­a­mi toreb mieszczą­cych pół świa­ta

Jak już zwierz wspom­ni­ał — ta lista to dopiero początek — jeśli uważa­cie że moż­na ją posz­erzyć na przykład o wasze wyro­by daj­cie zwier­zowi znać. Uczest­nict­wo w tym niewielkim pro­jek­cie jest bezpłatne, nie trze­ba być pro­fesjon­al­istą, nie trze­ba odd­awać zwier­zowi potem dzieci, ani 20% zysków. Zwierz robi to nie dla zysku ani chwały ale po to by sko­jarzyć dwie kat­e­gorie fajnych ludzi. Tych którzy coś robią i tych którzy strasznie chcieli­by to kupić.

A i jeszcze jed­no — chwilowo Geek Mar­ket funkcjonu­je jako zwykła pod­strona na zwierzu, jed­nak docelowo zwierz chci­ał­by dać mu nieco więcej miejs­ca na blogu — jak tylko wykom­bin­u­je jak :)