Home Ogólnie Gwiazdy w drzew koronie czyli nie prowadź aktora do lasu

Gwiazdy w drzew koronie czyli nie prowadź aktora do lasu

autor Zwierz
Gwiazdy w drzew koronie czyli nie prowadź aktora do lasu

 

Zwierz miał wrzu­cić ten wpis wczo­raj by cieszył was pier­wszego dnia szkoły, ale nieste­ty inter­net odmówił posłuszeńst­wa. Oznacza to, ze będziecie mogli się nim cieszyć dzisi­aj – co może jest nawet dobrym rozwiązaniem, bo wczo­raj był ład­ny i słoneczny (oraz prak­ty­cznie wol­ny) dzień a dziś jest dru­gi wrześ­nia, niebo zakryte chu­ra­mi, wieje  i nic na to nie moż­na poradz­ić. A sko­ro o jesieni mowa to zwierz chci­ał­by zwró­cić waszą uwagę na drze­wa. A właś­ci­wie na aktorów na drzewach.

Cóż zwierz nie wie jak wam to powiedzieć, ale aktorzy są trochę jak koty. Włażą na drze­wa a potem nie umieją z nich zejść. Z powodu nierozważnego wejś­cia na drze­wo wielu aktorów musi­ało borykać się z dłuższy­mi lub krót­szy­mi przesto­ja­mi w pra­cy. Co więcej – jas­no widać, że tego braku pod­sta­wowej umiejęt­noś­ci (jaką jest schodze­nie nawet z bard­zo niskiego drze­wa) nie zda­ją sobie do koń­ca sprawy autorzy sesji zdję­ciowych którzy namaw­ia­ją aktorów do wdra­pa­nia się na drze­wa a potem jest prob­lem bo jako żywo nie moż­na ich zmusić by sami zes­zli. Takie sytu­acje kończą się częs­to sprowadze­niem straży pożarnej lub – w niek­tórych przy­pad­kach – pogodze­niem się przez akto­ra lub aktorkę z losem i zamieszka­niu na drzewie już na zawsze. Jed­nocześnie nie moż­na namaw­iać aktorów do jakichś skom­p­likowanych akrobacji bo więk­szość z nich jest ubez­piec­zona na wysok­ie sumy i jak sobie coś zro­bią to nikt się nie wypłaci. Ponieważ, jak zwierz wspom­ni­ał, o tych aktors­kich prob­lemach zapom­i­na­ją twór­cy sesji zdję­ciowych mamy doskon­ałą doku­men­tację tego ciekawego i – nie bójmy się tego powiedzieć – niepoko­jącego zjawiska.

eab9a432b62223b4d21fa94790e1d16d

Pamięta­cie jak po sukce­sie Titan­i­ca kari­era Leonar­do DiCaprio jak­by zwol­niła i przez kil­ka lat wydawało się, że wcale nie będzie z niego ciekawy aktor tylko co najwyżej atrakc­ja jed­nego sezonu? Za taką rzad­szą fil­mową obec­noś­cią Leonar­do nie stały jed­nak jego prze­myślane wcześniej wybo­ry. Po pros­tu chłopak wlazł na drze­wo i prze­siedzi­ał tam do cza­su kiedy wszyscy zapom­nieli że grał w Titan­icu. Ponoć jeśli w najbliższy roku nie dostanie Oscara albo cho­ci­aż­by nom­i­nacji ma zami­ar tam wró­cić. “Drze­wo przy­na­jm­niej mnie doce­ni­ało” twierdzi aktor (powtórzył nam to w zaufaniu)

alexander-trees-skarsgard

Macie wraże­nie że dawno nie widzieliś­cie żad­nego fil­mu z Alek­san­drem Skars­gar­dem? To jasne — zaraz po kosz­marnym zakończe­niu pop­u­larnego seri­alu Czys­ta Krew szwedz­ki aktor poczuł potrze­bę wspię­cia się choć na chwilę na drze­wo. I choć drze­wo jest naprawdę niskie i pochy­lone a sam aktor bard­zo wyso­ki to jed­nak zami­ast pode­j­mować pró­by zejś­cia woli sobie na nim posiedzieć i poczekać aż wszyscy zapom­ną jak trag­icznie zły był koniec niegdyś dobrego seri­alu. “Na drzewie jest mi dobrze i mogę się nawet trochę położyć”. Jak infor­mu­je nas ambasa­da Szwecji takie przy­pad­ki zdarza­ją się co piąte­mu Szwe­dowi nawet nie związanym z kinematografią

a8a41ec39f8db0d6fefe6edd592617df

Zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś dlaczego od sukce­su Mar­ti­na Free­m­ana w The Office do jego pod­bo­ju świa­ta w fil­mach takich jak Hob­bit i seri­alu Sher­lock minęło tyle cza­su? Wszys­tko za sprawą jak to mówi sam aktor “Lat drze­wa” — pozornie nic nie znaczą­ca ses­ja zdję­ciowa wywołała u ang­iel­skiego akto­ra  potrze­bę znalezienia się na drzewie — co oczy­wiś­cie zmieniło tra­jek­torię jego kari­ery “Drze­wo nauczyło mnie wiele jeśli chodzi o mój styl ubiera­nia się”, mówi jeden z najlepiej ubranych dziś bry­tyjs­kich aktorów.

tumblr_nj94gvsBZq1rjjyjio2_r1_500

Zdję­cie które zwierz pokazu­je jako dowód ang­iel­skiej sol­i­darnoś­ci. Mło­da akto­ra Lily James utknęła na drzewie — co aktorkom częs­to się zdarza zwłaszcza kiedy zna­jdą się na nim w szpilkach i sukni z tren­em. Lily była już przeko­nana, że jak innych czeka­ją ją długie lata samot­noś­ci a tu proszę — pojaw­ił się Richard Mad­den i Ken­neth Branagh i jak na zawołanie zor­ga­ni­zowali zaim­prow­iz­owany piknik (w Anglii o czym nie wszyscy wiedzą na zaim­prow­iz­owanych piknikach wszyscy pojaw­ia­ją się we frakach) żeby aktor­ka nie czuła się bied­na i osamot­niona. To się nazy­wa sol­i­darność zawodowa

tumblr_n4fqwo5a1H1s89mq8o1_500

Zdję­cie unika­towe bo doku­men­tu­jące dokład­nie moment kiedy James McAvoy pod­jął niesły­chanie trud­ną (i niebez­pieczną ) próbę zejś­cia z drze­wa na włas­ną rękę. Znalazł się na nim w cza­sie sesji zdję­ciowej po dobrze ode­branej roli w Poku­cie i szukał odrobiny spoko­ju.Dra­maty­czną próbę pod­jął dopiero wtedy kiedy dowiedzi­ał się, że jest na krótkiej liś­cie aktorów branych pod uwagę przy obsadza­niu X‑menów. Przez chwilę poczuł że ma super moce i praw­ie mu się udało. Na całe szczęś­cie w porę inter­we­niowała straż pożar­na “w okre­sie przed Oscarowym ściągamy nawet do 20 aktorów dzi­en­nie”  poin­for­mował nas szef spec­jal­nej jed­nos­t­ki do spraw prze­ci­wdzi­ała­nia osadza­niu aktorów na drzewach.

luke-evans-style-fashion-looks_3

Pozostaw­ie­nie akto­ra bez opie­ki na tere­nie lasu może zaowocow­ać samodziel­ną i przez niko­go nie podsy­caną próbą wdra­pa­nia się na drze­wo. Na zdję­ciu Luke Evans, który w cza­sie przechadz­ki po lesie nie upil­nowany wdra­pał się na drze­wo.  Do zejś­cia zanę­ciła go dopiero propozy­c­ja zagra­nia w Hob­bi­cie “Opiekunowie aktorów powin­ni mieć na nich szczególne bacze­nie zwłaszcza w lasach” — nasz rozmów­ca den­er­wu­je się — “Nie każde­mu ang­iel­skiemu aktorowi jesteśmy w stanie zapewnić rolę w Hob­bi­cie żeby w końcu zlazł na ziemię. Luke Evans zagrał w filmie a jest tak podob­ny do Orlan­do Blooma że wid­ow­n­ia nadal nie jest do koń­ca pew­na którą rolę grał”

benedicttree

Bene­dict Cum­ber­batch znalazł się na drzewie w wyniku wypad­ku w samym środ­ku swo­jej doskonale rozwi­ja­jącej się kari­ery fil­mowej. “Musieliśmy go wykreślić ze wszys­t­kich 40 filmów w których miał się pojaw­ić w pier­wszej połowie 2015” Skarżą się agen­ci akto­ra doda­jąc że nie moż­na było go ściągnąć na dół nawet obiet­nicą zagra­nia w Hob­bi­cie bo Bene­dict w Hob­bi­cie już prze­cież grał. Ostate­cznie do zejś­cia na ziemię przekon­ał go dopiero Mar­vel ofer­u­jąc aktorowi rolę Dok­to­ra Strange’a pod warunk­iem, że zbierze się w sobie i zeskoczy w końcu na ziemię. Całą oper­ację nagra­no by pokazać innym fotografom jak bez­piecznie namówić akto­ra by jed­nak zlazł na ziemię

af137907687f51f50039ef7404cafdbd (1)

Ciekawym przy­pad­kiem jest Robert Downey Jr. Na drzewie znalazł się tuż po sukce­sie Iron Mana — niek­tórzy twierdzą że w wyniku sesji zdję­ciowej, są jed­nak głosy, że aktor przez pewien czas chci­ał porzu­cić kino i zostać pumą. W tym przy­pad­ku nie było mowy o żad­nych negoc­jac­jach — RDJ tak głęboko zin­ter­nal­i­zował sposób myśle­nia kota że był w stanie smut­nym spo­jrze­niem wyłudzać od prze­chod­niów sushi. Ostate­cznie zwołano spec­jal­ną ekipę i ściąg­nię­to Downeya Jr. na ziemię. Był ponoć z tego powodu  niesłuchanie niezad­owolony co przy­czyniło się do gorszych wyników finan­sowych Iron Mana 2.2cbc46fd5cddb2fedc49b6519d5bef67

Jeśli nie pamięta­cie Toma Hard­ego w takim delikat­nym i młodzieńczym wyda­niu to nie ma się co dzi­wić. Swo­je najlep­sze lata aktor spędz­ił na sto­sunkowo niskim drzewie na którym przysi­adł pewnego popołud­nia. Ostate­cznie udało się go przekon­ać do zejś­cia pokazu­jąc szczeni­acz­ki i infor­mu­jąc że jeśli tylko chce może grać wszys­t­kich umięśnionych i sil­nych typów (z dobrym sercem i niewielką iloś­cią dialogów) we współczes­nej kine­matografii i że poz­wolą mu wziąć jakieś szczeniątko na plan filmowy.

 

12659b329edd49562a7e9caea32107ba (1)

Wielu badaczy obec­noś­ci aktorów na drzewach twierdzi,że jed­nym z najbardziej niewytłu­maczal­nych fenomenów tego zjawiska jest fakt, że niekiedy na drzewach zna­j­du­je się aktor­ki w suk­ni­ach balowych i na obcasach — tak jak Reese Winther­spoon na powyższym zaję­ciu — “Naprawdę nie mamy poję­cia jak to jest możli­we by tak ubrana kobi­eta była wstanie wdra­pać się na drze­wo”. Ist­nieje teo­ria że w przy­pad­ku niek­tórych aktorek w ogóle nie mamy do czynienia z wdrapy­waniem się tylko bardziej samoist­nym przenosze­niu się na gałęzie (bez poda­nia przy­czyny i sposobu).

 

Zwierz nigdy nie natrafił­by na ten niesamow­ity fenomen kul­tu­ry i natu­ry gdy­by nie uważne śledze­nie sesji fotograficznych. To właśnie dzię­ki ciągłej pra­cy u pod­staw i szuka­niu na zdję­ci­ach co raz to nowych tropów zwier­zowi uda­je się dotrzeć do prawdy o otacza­ją­cym nas świecie. Dlat­ego tej jesieni wypa­tru­j­cie aktorów na drzewach (chy­ba że jesteś­cie w Anglii wtedy też pod żywopło­ta­mi) i pamię­ta­j­cie by trzy­mać przed­staw­icieli tego zawodu z dala od lasów, bo jeszcze tam zostaną i będzie wam przykro. Jeśli zaś jak­iś wasz ulu­biony aktor ma dłuższą prz­er­wę w gra­niu to niechyb­nie znaczy to że siedzi na jakimś drzewie i inten­sy­wnie szu­ka sen­su życia. Chy­ba że jest Ben­em Wishawem. Zwierz umieś­cił jego zdję­cie w nagłówku bo jest aut­en­ty­cznie przeko­nany, że aktor miesz­ka gdzieś w lesie w koronach drzew. Takie eteryczne isto­ty prze­cież nie mogą mieć zwykłych mieszkań.

A ter­az niespodzian­ka — na sam koniec. W tą niedzielę zwierz baw­ił poza Warsza­wą i nie mógł sko­rzys­tać z ofer­ty Gala­pa­gos przeprowadzenia wywiadu ze sce­narzys­tą min. Gumisów. Ale gdzie zwierznie może tam Myszę pośle. Na jej blogu może­cie przeczy­tać doskon­ały wywiad z którego dowiecie się mnóst­wo zarówno o waszych ulu­bionych kreskówkach jak  i poczu­je­cie olbrzymią nos­tal­gię za przeszłoś­cią. A do tego ani­mac­je o których mowa właśnie wyszły w Polsce na DVD więc moż­na potem pobiec do sklepu i wszys­tko sobie przypomnieć.

 

 

Ps: Zwierz wie, że to psu­je dow­cip ale jed­nak musi zaz­naczyć że wszys­tko co napisał we wpisie jest nie prawdzi­we. Tzn. poza tym że aktorzy mają zdję­cia na drzewach

Ps2: Antho­ny Horowitz stwierdz­ił, że Bon­da nie powinien grać Idris Elba bo aktor jest “Too street”. Zwierz zas­tanaw­ia się nad kilko­ma rzecza­mi .Po pier­wsze — gdzie jest dokład­nie ta uli­ca która wydała Idrisa. Po drugie — czy Horowitz kiedykol­wiek widzi­ał Idrisa w gar­ni­turze (a jeśli tak to jakim cud­em może uznać ten widok za mają­cy cokol­wiek wspól­nego z kul­turą ulicz­na) i po trze­cie czy pis­arz słyszał o czymś takim jak gra — w grze aktor uda­je kogoś innego , nawet bard­zo odd­alonego cecha­mi od tego kim aktor jest.

 

 

 

19 komentarzy
0

Powiązane wpisy