Home Film Historia jednego krawata czyli alternatywne dzieje mody w brytyjskiej kinematografii

Historia jednego krawata czyli alternatywne dzieje mody w brytyjskiej kinematografii

autor Zwierz

Hej

Dzisiejszy wpis jest niety­powy. Stanowi on, bowiem wynik niezwyk­le długich badań zwierza nad pewnym fenomen­em. Owym fenomen­em jest… (bęb­ny, fan­fary, piszcza­ł­ki, kobzy itd.) kwes­t­ia pewnego krawa­ta. Tak moi drodzy czytel­ni­cy wasz dziel­ny zwierz dzię­ki swo­je­mu niesamowite­mu zmysłowi obserwacji odkrył, że od kilkudziesię­ciu lat bry­tyjs­kich aktorów obow­iązu­je nosze­nie jed­nego krawa­ta! I to nie byle, jakiego krawa­ta tylko dzier­ganego! Oto krót­ka ilus­trowana his­to­ria tego zjawiska!

 

 

2013-04-18-02-50-04-pm-tie

  Uwa­ga to nie jest wpis o modzie. To jest wpis o tym co każdy bry­tyjs­ki aktor ma w szafie. Oczy­wiś­cie poza stat­uetką BAFTA

 

Zaczy­na się wszys­tko pięćdziesiąt lat temu. Tak moi drodzy czytel­ni­cy! Aż pół wieku w jed­nym krawa­cie (nie daj­cie się zwieść, jeśli prze­chodz­ił delikat­nym przemi­anom). Kto się w nim pojaw­ia? Oczy­wiś­cie, że ON. Sam James Bond, który ma twarz Seana Con­nerego zaś na szyi? Tak zgadliś­cie dzier­gany krawat. Czyż jakikol­wiek bry­tyjs­ki mężczyz­na mógł prze­jść obo­jęt­nie wobec takiego syg­nału? Oto wszyscy jak jeden mąż chwycili za porzu­cone dru­ty swoich żon i jęli się dzier­gać krawaty by być Jak ON Bond James Bond.

Podob­no są na świecie mężczyźni, którzy nie chcą być jak Bond. Potwierd­zono, że praw­ie 80% z nich jest Bon­dem.

Kiedy Con­nery odchodz­ił ze stanowiska, krawat odziedz­iczył jego następ­ca George Lazen­by. Jasne było, że Bond nadal musi chodz­ić w krawa­cie, który zapewne oso­biś­cie wydzier­gał mu Q (to by tłu­maczyło, dlaczego tak dłu­go utrzy­mał się w modzie). Każdy następ­ny Bond będzie nosił taki drob­no dzier­gany krawat, który jed­nak prze­chodz­ić będzie dzi­wne meta­mor­fozy, by zalśnić sre­brem na szyi Daniela Craiga.

Krawat jeszcze na planie filmów o Jame­sie Bondzie — tu czarny  — to znaczy przed schowaniem jego krawa­towoś­ci do sej­fu

bond_on_set_preview1

Tu już powiewa sre­brny dzier­gany (wedle wszys­t­kich źródeł, nawet jeśli wyda­je się być inaczej zro­biony) więc zapewne ory­gi­nal­ny jest w wypoży­cze­niu)

Być może Craig musi nosić sre­brny dzier­gany krawat, ponieważ czarny zniknął z mag­a­zynów. Są dwa tropy. Jeden jest dość oczy­wisty. Co nie udało się rosyjskim szpiegom udało się amerykanom. I to nie byle, komu tylko samemu Paulowi New­manowi, który ukradł krawat i zaw­iózł go do Stanów. Od tamtego cza­su, widu­je się niek­tórych amerykańs­kich aktorów w dzier­ganych czarnych krawat­ach, choć niek­tórzy twierdzą, że to tylko kopia.

PAUL NEWMAN A SON ARRIVEE A VENISE EN 1963

Tłumy wita­ją Paula New­mana który powraca do Stanów ze skradzionym Anglikom krawa­tem

pobrane

Amerykanie jed­nak cały czas twierdzili, że próbu­ją jedynie odzyskać krawat, który z kolei Angl­i­cy prze­jęli od Jame­sa Deana

Leonar­do DiCaprio bard­zo płakał, że nie ma Oscara poz­wolono mu więc na pociesze­nie założyć słyn­ny zagar­nię­ty Bry­tyjczykom krawat

 

Prawdzi­wy czarny krawat wciąż jest, bowiem na tere­nie Wielkiej Bry­tanii. Trzy­many pod kluczem praw­dopodob­nie nigdy nie przy­ciągnął­by uwa­gi mediów, gdy­by nie brak rozwa­gi dwóch zatrud­nionych przez BBC Aktorów. Tak ignoru­jąc wszelkie zasady bez­pieczeńst­wa nakazu­jące ukry­wanie przed resztą świa­ta ist­nienia jedynego czarnego dzier­ganego krawa­ta zarówno Mar­tin Free­man jak i Bene­dict Cum­ber­batch pojaw­ili się w nim w niedługim odstępie cza­su. Wtedy było już jasne- krawat ory­gi­nal­ny wcale nie został wywieziony za granicę, ale pozosta­je na tery­to­ri­um Wielkiej Bry­tanii.

HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 02: Actor Martin Freeman attends the premiere of Warner Bros' "The Hobbit: The Desolation Of Smaug" at TCL Chinese Theatre on December 2, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Mark Davis/Getty Images)

Nierozważny duet —  najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cy się w dzier­ganym krawa­cie aktor w Wielkiej Bry­tanii Mar­tin Free­man…

Oraz Bene­dict Cum­ber­batch, który nie pow­strzy­mał się i założył dzier­gany krawat na znakomitą sesję zdję­ciową (i nie tylko!) co ułatwiło odkrycie, że wszyscy aktorzy ang­ielscy chodzą w jed­nym krawa­cie.

Od tego momen­tu zaczę­to się lep­iej przyglą­dać wędrówkom krawa­ta. Dość częs­to udało się go dostrzec na aktorach związanych z BBC, które najwyraźniej ma pieczę nad skarbem mody męskiej. Na przykład w ostat­nim tygod­niu wypoży­c­zono go Col­i­nowi Firthowi, ale wysłano Cum­ber­batcha, co by go pil­nował (krawat nie może zginąć!). Na więk­sze imprezy wypoży­cza się go też od cza­su do cza­su Irland­czykom, ale muszą obiecać, że nie zale­ją go piwem i nie pod­palą na znak protes­tu. Za to Gary Old­man nawet nie musi niko­go pytać może sobie tak po pros­tu krawat wziąć. Niek­tórzy aktorzy, którzy bard­zo prag­ną założyć dzier­gany krawat wtedy, gdy ory­gi­nał jest zaję­ty decy­du­ją się na dra­maty­czne kro­ki i na przykład zamaw­ia­ją sobie dzier­gany krawat u znanego pro­jek­tan­ta i pojaw­ia­ją się w nim mając nadzieje, że nikt nie zauważy, że lekko różni się od ory­gi­nału. My jed­nak zauważamy, ale wybacza­my (głown­ie ze wzglę­du na sym­pa­tię do akto­ra).

ea708254ca74ac72e1c00425a1d63935

Col­in Firth rzecz jas­na dostał bez­cen­ny krawat na cały wieczór

Ponieważ Fass­ben­der jest Irland­czykiem (i to niemieck­iego pochodzenia) musi­ał pod­pisać aż pięć papierków zan­im wydano mu krawat

Z kolei Gary Old­man jest tak dobrym aktorem, że ma pra­wo nosić krawat kiedy chce

Jude-Law-In-Tom-Ford-‘Side-Effects’-New-York-Premiere

Jude Law strasznie chci­ał założyć krawat na pre­mierę jed­nego ze swoich filmów. Ponieważ krawat był zaję­ty Jude Założył dzier­gany krawat od pro­jek­tan­ta ale praw­ie się liczy

Zachę­ca się także młode pokole­nie by nie bało się naw­iązy­wać do trady­cji przod­ków krawa­cia­rst­wa. Młode pokole­nie przyjęło wyzwanie i szturmem ruszyło wiązać sobie krawat wokół czyi. Od Eddiego Red­mayne po Daniela Radcliffe’a nowe pokole­nie bry­tyjs­kich aktorów dum­nie prezen­tu­je nar­o­dowy skarb krawa­towy. Niek­tórym taki krawat podo­ba się do tego stop­nia, że wys­tępu­ją w nim więcej niż raz. Jest to dowód, że poważnie myślą o sta­niu się twarzą bry­tyjskiej kine­matografii. Jeśli aktor nie czu­je się jed­nak wystar­cza­ją­co pewnie w krawa­cie czarnym może wys­tąpić w krawa­cie gład­kim o nieco innym kolorze (w przy­pad­ku Mat­ta Smitha odmówiono wypoży­czenia krawa­ta czarnego z obawy, że aktor go pewnie zgu­bi).

Robert Pat­tin­son ma pra­wo do czarnego krawa­ta jako jeden z najlepiej rozpoz­nawanych bry­tyjs­kich aktorów za granicą

Z kolei Daniel Rad­cliffe bard­zo wcześnie zdobył pra­wo do pokazy­wa­nia się w krawa­cie jako Har­ry Pot­ter

 

Z kolei dopiero po wys­tępie w X‑menach na czarny krawat zasłużył Nico­las Hoult 

 

tumblr_nju229EG5l1tv0w9uo1_1280

 

Oba zdję­ci­ae nie pozostaw­ia­ją wąt­pli­woś­ci, ze Tom Hid­dle­ston prag­nie pod­bić świat — dlaczego pojaw­iał­by się tak częs­to w Krawa­cie?

 

 

Aku­rat na tej imprezie Eddie który jest jed­nym z najlepiej ubranych aktorów w biz­ne­sie potrze­bował nieco jaśniejszego dzier­ganego krawa­ta — krawat więc się na jego prośbę roz­jaśnił

Matt złożył podanie o wydanie czarnego krawa­ta ale powiedziano mu, że dopó­ki  budzi lęk swoi­mi niesko­or­dynowany­mi rucha­mi może nosić tylko grana­towy.

Nie jest do koń­ca wiado­mo, z czego to wyni­ka, ale ist­nieje trady­c­ja, że bry­tyjs­ki aktor gra­ją­cy w seri­alu zagranicznym, krę­conym na przykład na potrze­by amerykańskiej stacji telewiz­yjnej, nie zakła­da czarnego dzier­ganego krawa­ta (ten jest zarez­er­wowany dla aktorów kina bry­tyjskiego i dla tych kilku złodziejs­kich amerykanów, którzy myślą, że mają ory­gi­nał) tylko poko­rnie nosi dzier­gany krawat w innym kolorze/wzorze – wskazu­jąc, że doskonale zda­je sobie sprawę, iż powinien wró­cić do kra­ju i przy­czynić się do wielkoś­ci rodz­imej kine­matografii. To taki krawat lekkiego wsty­du, że pracu­je się za granicą.

 

Zarówno Ed West­wick jak i Kit Har­ing­ton wiedzą, że jako aktorzy wys­tępu­ją­cy w seri­alach innych stacji niż BBC nie mają prawa do dzier­ganego krawa­ta, którego nie moż­na nosić pracu­jąc wyłącznie za granicą.

 

Dzier­gane krawaty w kolorze bor­dowym mają pra­wo nato­mi­ast nosić aktorzy, którzy poza graniem trud­nią się także np. pisaniem sce­nar­iuszy czy reży­ser­ią — tu dwa przykład — Mar­ka Gatis­sa i Ken­netha Branagha, którzy swo­ją pracą po obu stronach kamery zasłużyli na krawat bor­dowy:

 

890af58c0a17e2da445a46ee4736f20e

Wśród Bry­tyjczyków trwa­ją spory czy nosze­nie bor­dowego dzier­ganego krawa­ta nie powin­no naty­ch­mi­ast oznaczać przyz­nanie szlachect­wa. Nada­jąc Branaghowi tytuł Sir królowa jas­no wypowiedzi­ała się w tej kwestii.

 

Oczy­wiś­cie fakt, że Bry­tyjczy­cy mają ogranic­zoną garder­obę jest powszech­nie znany. Co rusz moż­na natrafić na przy­pad­ki, kiedy dwóch aktorów nosi te same ubra­nia. Wszys­tko, dlat­ego, że ta naprawdę bry­tyjs­cy aktorzy nie mają prawa sami kupować sobie ubrań – wszys­tko za nich kupu­je BBC i potem roz­da­je potrze­bu­ją­cym. To, dlat­ego, cza­sem zdarza się, że ubra­nia, które widz­imy w seri­alach potem widz­imy na pry­wat­nych zdję­ci­ach aktorów. Bo musi­cie wiedzieć, że każdy aktor pod­pisu­ją­cy umowę z BBC zobow­iązu­je się odd­ać stacji telewiz­yjnej całe swo­je życie plus władzę nad wyborem garder­o­by, pra­wo do nadawanie imion dzieciom oraz veto przy wyborze żony. To ciężkie warun­ki, ale opła­ca­ją się aktorem, prag­ną­cym zro­bić kari­erę po drugiej stron­ie Kanału.  Jed­nak tylko najlep­si obser­wa­torzy kul­tu­ry bry­tyjskiej dostrzegą ten fakt.  Zwierz nie wie, co się z nimi dzieje, ale na wszel­ki wypadek skończy tu swój wywód zan­im wpad­ną odziani w czarne krawaty agen­ci jej królewskiej moś­ci i zaaresz­tu­ją zwierza.

Oczy­wiś­cie nie ma wąt­pli­woś­ci, kto te wszys­tkie krawaty Bry­tyjczykom wydzier­gał.

Ps: Żad­na z podanych tu infor­ma­cji nie jest prawdzi­wa poza tym, że rzeczy­wiś­cie James Bond pojaw­ia się w fil­mach w dzier­ganym krawa­cie od cza­sów Seana Con­nerego oraz, że rzeczy­wiś­cie bry­tyjs­cy aktorzy mają zaskaku­ją­co częs­to taki sam krawat.

Ps2: To wpis z cyk­lu „nie śpię piszę refer­at” takie wpisy pisze się szy­bko, bo wystar­czy mieć ilus­trac­je. W cyk­lu planowany jest jeszcze wpis o tym, że każdy ma zdję­cie w wan­nie.

62 komentarze
0

Powiązane wpisy