Home Ogólnie I want to ride my bicycle czyli cała prawda o gwiazdach i rowerach

I want to ride my bicycle czyli cała prawda o gwiazdach i rowerach

autor Zwierz
I want to ride my bicycle  czyli cała prawda o gwiazdach i rowerach

Ponieważ wczo­raj dzień był dla wielu pełen emocji – zarówno tych pozy­ty­wnych jak i negaty­wnych, to zwierz zde­cy­dował, że dziś wszys­tkim nam należy się odpoczynek. Zajmiemy się więc dziś kon­tynu­acją pro­ce­su demaskowa­nia całej prawdy o Hol­ly­wood. W tym odcinku dowiecie się czegoś co wielu z was pode­jrze­wało ale nikt nie miał pewnoś­ci. W Hol­ly­wood nikt nie umie jeźdz­ić na row­erze (no praw­ie).

 

 

Audrey Hepburn on her bike at Paramount Studios, 1957. Scanned by jane for Dr. Macro's High Quality Movie Scans website: http://www.doctormacro.com. Enjoy!

Stać przy row­erze każdy umie, ale czy każdy umie ruszyć? Zwierz zba­da sprawę spec­jal­nie dla was!

Zwierz demaskował wam już nie tak dawno, Hol­ly­wood jako miejsce w którym ludzie nie umieją prowadz­ić samo­chodu. Był to tekst wstrząsają­cy i pokazu­ją­cy jak wiele niebez­pieczeństw na drodze są w stanie stworzyć cele­bryci. Tym razem zwierz odkry­wa jeszcze gorszą prawdę. Okazu­je się, że podzi­wiane przez nas gwiazdy ekranu zupełnie nie radzą sobie, z tak niewin­nym środ­kiem komu­nikacji jak row­er. Ma to swój sens. Nau­ka jazdy na row­erze zazwyczaj odby­wa się w okre­sie dziecińst­wa. Tym­cza­sem gwiazdy ekranu czas ten przez­naczyły na zdoby­wanie aktors­kich szlifów (wszak kari­era w filmie to niemal jak sport i trze­ba zaczy­nać wcześniej), co oczy­wiś­cie oznacza, że nie posiedli tej umiejęt­noś­ci. Poniżej kil­ka dowodów na to, że ta pozornie pros­ta umiejęt­ność nieste­ty zupełnie umknęła ludziom kina.

6c51e36098b963c4f3fa613a56123725

Zaczy­namy od grupy aktorów którzy nawet nie próbu­ją wsiąść na row­er (zapewne z lęku przed tym niez­nanym  strasznym środ­kiem loko­mocji). Tu Max Irons prezen­tu­je postawę “Row­er? A ja myślałem że to tylko taka dzi­w­na ławecz­ka”

TomHiddleston-GQ4

Zkolei Tom Hid­dle­ston zde­cy­dował się na pozowanie z miną “Ja tylko go tak pil­nu­ję żeby nie ukradli” z ewen­tu­al­nym zami­en­nikiem “Chy­ba nie myśl­cie że ja w tym stro­ju będę jeźdz­ił na row­erze”

tumblr_lz9zqcdzfI1rpoocxo1_500

Ellen Page z kolei ma minę “Błagam niech to ktoś ode mnie zabierze” nieste­ty redakc­ja nie była w stanie ustal­ić czy na pewno chodz­iło o row­er czy przy­pad­kiem nie o buty na obcasach.

Zooey_Deschanel_006

Zooey Deschanel może się wydawać pew­na siebie i gotowa do jazdy ale wszyscy wiemy, że spec­jal­nie założyła te czer­wone szpil­ki (które zupełnie nie pasu­ją) by mieć abso­lut­ną pewność, że nikt jej nie będzie kazał jeźdz­ić na row­erze.

tumblr_mlbrk3AsnW1qk97xlo1_500

Leonar­do DiCaprio zde­cy­dował się na najs­tarszą sztuczkę z aktorskiego podręczni­ka “Nie mogę jechać na row­erze bo rozwiązał mi się but”. Jak poda­ją źródła Leonar­do wiązał kokard­kę trzy dni by mieć pewność, że nigdzie nie będzie musi­ał jechać

 

74363763875d81a3f5acc7f7455b3fea

 

Świado­ma zagrożeń wynika­ją­cych z prób jeżdże­nia na row­erze Emma Stone ubrała się w najm­niej odpowied­ni strój do tej akty­wnoś­ci i wybrała najm­niejszy row­er by ewen­tu­al­nie zmin­i­mal­i­zować praw­dopodobieńst­wo upad­ku. Wyszło nieźle bo i Emma i row­er sto­ją  i jak donoszą źródła na razie wszyscy żyją

 

 

VanityFair_HollywoodIssue_32015_07

 

Orlan­do Bloom doskonale wie, że pewność siebie jest wszys­tkim. Siedząc w ten sposób spraw­ia wraże­nie, jak­by wiedzi­ał co robi. Praw­da jest jed­nak taka, że trzy­ma się wciąż nogą zie­mi. Inaczej zdję­cie wyglą­dało­by zde­cy­dowanie bardziej dra­maty­cznie. Choć kto wie, bry­tyjs­ki aktor przyg­nieciony row­erem — tego się częs­to nie oglą­da

 

75070_fr11.tif

Odważy George Clooney może udawać że zaraz ruszy, ale o swo­je bez­pieczeńst­wo dba i na siodełku nie usiądzie. I nie myśl­cie że ten uśmiech to do kamery. To wszys­tko aktors­ka sztucz­ka by ukryć abso­lutne prz­er­aże­nie

 

Channing-Tatum-GQ-0614-Bike

Po aktorach którzy boją się wsiąść na row­er pojaw­ia­ją się tacy którzy chęt­nie na jed­noślad wsi­ada­ją ale tylko po to by zaprezen­tować ogrom swo­jej niewiedzy. Jak np. taki Chan­ning Tatu­um który wyraźnie pyta fotografa co ter­az sko­ro row­er nie jedzie dalej. Biedak nie wie, że pomylił kierown­icę z pedała­mi

 

Robert Downey jr_

Robert Downey Jr. też najwyraźniej nie ma poję­cia jak właś­ci­wie z tego roweru korzys­tać. Sam pomysł wyda­je się dość niepoko­ją­cy choć trze­ba przyz­nać, że aktor ma na twarzy pewne zaniepoko­je­nie — być może już się zori­en­tował że coś z jego pomysłem na jazdę jest nie tak. 

happy-bike-rider

Kole­j­na gwiaz­da która nadra­bia miną, mimo, że fak­ty są takie iż nie ma zielonego poję­cia jak się na row­erze jeździ. Trze­ba jed­nak Cate Blanchett przyz­nać, że przy­na­jm­niej trzy­ma się kierown­i­cy.

Jennifer-Aniston-Cycling

Zde­cy­dowanie najbliższa sukce­su w jeździe na row­erze jest Jen­nifer Anis­ton, choć i ona nie jest w stanie zrozu­mieć co się robi z noga­mi. I ponown­ie to co wglą­da na radość z jazdy to krzyk prz­er­aże­nia, zwłaszcza że row­er jedzie ścieżką w dół.

Spry­t­ni szpiedzy doniosą nam zapewne, że umiejęt­ność jed­nak u niek­tórych odno­towano. Zwierz spieszy donieść, że według jego badań ist­nieją trzy typy aktorskie które pojaw­ia­ją się na row­erze. Zwierz wymienia je poniżej, jed­nocześnie tłu­macząc, dlaczego pojaw­ian­ie się cza­sem zdjęć aktorów którzy wyda­ją się jeźdz­ić poprawnie na row­erze to w isto­cie jedynie zwod­nicza misty­fikac­ja.

0_890bd_6c4d7f56_XXXL

Eddie-Redmayne-Vanity-Fair-Photo-001-900x1200

Po pier­wsze na row­er­ach umieją jeźdz­ić gwiazdy z psa­mi w koszyku ale to tylko dlat­ego, że psy po prost pod­powiada­ją co właś­ci­wie należy robić. Na zdję­ci­ach Audrey Hep­burn i Eddie Red­mayne korzys­ta­ją z pod­powiedzi swoich czworonogów

Henry-Cavill-Details-Magazine-Photoshoot-erika-wesley-37559391-1440-2000

IMG_0110

Po drugie — część aktorów którzy zna­jdą się na zupełnym pustkow­iu w końcu zbiera się na odwagę i zaczy­na jeźdz­ić. Tam bez możli­woś­ci skom­pro­mi­towa­nia się w oczach fanów niek­tórzy doskon­alą umiejęt­ność. Na zdję­ci­ach Hen­ry Cav­ill i John­ny Depp szuka­ją kierunku i sen­su

tumblr_lxapvwN4Il1qbsx6zo1_500

Po trze­cie — raz na jak­iś czas aktorzy wierzą że są równie super co odgry­wane przez nich posta­cie i wtedy umieją wszys­tko. Na zdję­ciu Robert Downey Jr. wyobraża sobie, że jest Tonym Starkiem i nagle wie już jak jeźdz­ić na row­erze i to nawet bez trzy­man­ki

Jak więc sami widzi­cie praw­da wyglą­da następu­ją­co. Gwiazdy nie mają poję­cia jak prowadz­ić samo­chody, nie umieją jeźdz­ić na row­erze i jak dawno temu udowad­ni­ał zwierz – nie są za dobre nawet w sta­niu i siedze­niu. Najwyraźniej granie w fil­mach pozbaw­ia człowieka wielu pozornie prostych umiejęt­noś­ci. Trud­no się dzi­wić, że aktorzy dosta­ją tak wysok­ie pen­sje. Wszak bez nich cała ta dzi­ałal­ność by się nie opła­cała. Zwierz ma jeszcze na oku jeden mit – doty­czą­cy moto­cyk­li ale zostawi go na przyszłość. Nie mniej krok po kroku uda się odkryć całą prawdę

z14243806Q

Na koniec warto nadmienić,że u nas w kra­ju też mają niekiedy prob­lem z row­era­mi ale pewne jest że Artur Żmi­jew­s­ki potrafi jeźdz­ić na row­erze. Z gór­ki.

Ps: Jeśli prze­gapil­iś­cie wiado­mość to zwierz spieszy donieść że nowy odcinek Sher­loc­ka obe­jrzymy 1.01.2016. To zabawne biorąc pod uwagę pre­miery Sher­loc­ka Holme­sa (fil­mowego) to będzie to już kole­jny początek roku w towarzys­t­wie ang­iel­skiego detek­ty­wa. Podo­ba się zwier­zowi taka trady­c­ja.

Ps2: Zwierz pamię­ta o tym, żeby zre­cen­zować Dok­to­ra ale nie da głowy czy recen­ja na pewno będzie jutro. Za to fanów Dok­to­ra powin­na ucieszyć wieść że w słu­chowiskach powrócą Dziesią­ty i Don­na odgry­wani przez Cather­ine Tate i Davi­da Ten­nan­ta. Cud­na wiado­mość

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy