Home Ogólnie Koszule wyszły czyli o kryzysie garderobianym w BBC

Koszule wyszły czyli o kryzysie garderobianym w BBC

autor Zwierz
Koszule wyszły czyli  o kryzysie garderobianym w BBC

Na face­booku stuknęło właśnie 13 tysię­cy użytkown­ików, zwierz zbliża się powoli do 2500 wpisów a wy zostaw­iliś­cie na blogu 26400 komen­tarzy (z małym kawałkiem) tyle potenc­jal­nie okrągłych licz­by zasługu­je na świę­towanie wpisem demaska­torskim! Zwłaszcza że sprawa jest poważ­na.

Jak może wiecie w ostat­nich lat­ach w Anglii nowe rządy pod­jęły decyzję która właś­ci­wie może zatrząść życiem wszys­t­kich anglofili na całym świecie. Oto zde­cy­dowano, że wydat­ki na kul­turę w tym na kochane BBC zostaną znacznie ogranic­zone. Takie decyz­je rządy pode­j­mu­ją zde­cy­dowanie zbyt łat­wo jak­by nie zdawały sobie sprawy jak ważne jest karmie­nie widzów  reg­u­larną świeżą por­cją nowych pro­gramów.  BBC które zawsze miało pewne prob­le­my ze znalezie­niem ciekawej przestrzeni do kręce­nia filmów (sześć deko­racji na wszys­tkie seri­ale) i jeszcze więk­szy prob­lem z garder­obą (recyk­ling kostiumów jest powszech­ny, zwłaszcza sukienek z cza­sów regencji) już zostało dotknięte przez nowe zarządzenia – ostat­nie lata to tzw. „kryzys garder­o­biany”

Zain­wes­t­u­j­cie w koszule mówili, będzie fajnie mówili (tu ostat­nie kozule od Armaniego pod­dawane testom na planie Sher­loc­ka)

Zaczęło się niepo­zornie – w cza­sach względ­nego pros­per­i­ty BBC zakupiło koszule męskie z zami­arem wyko­rzysty­wa­nia ich potem przez lata we wszys­t­kich swoich seri­alach, do momen­tu kiedy wid­zowie się zori­en­tu­ją i zaczną zapisy­wać w których pro­gra­mach już się pojaw­iły (jak robią to z więk­szoś­cią innych częś­ci garder­o­by). Aby zapewnić trwałość koszul zde­cy­dowano się na dro­gie zakupy – u Armi­an­iego naraża­jąc tym cały budżet BBC na olbrzymie straty. Koszt miał się jed­nak zwró­cić bo koszule miały być wyko­rzysty­wane w fil­mach przez następ­ne dekady. Pier­wszym pro­gramem na plan którego trafiły owe dro­gie i piękne nowe nabyt­ki był słyn­ny Sher­lock BBC. Ktokol­wiek oglą­dał ów pro­gram wie, że jed­nym z pytań jakie najczęś­ciej padało po omówie­niu wszys­t­kich este­ty­cznych i detek­ty­wisty­cznych ele­men­tów kole­jnego odcin­ka było to które brzmi­ało „Dlaczego Bene­dict Cum­ber­batch ma w tym seri­alu za ciasne koszule”. Istot­nie nie dało się ukryć, że nowe nabyt­ki wydawały się skro­jone na aktorów mniejszych i szczu­ple­jszych niż seri­alowy Sher­lock.

No właśnie. Wyglą­da na to – czego teo­re­ty­cznie mogą nie być świado­mi prze­cięt­ni wid­zowie telewiz­yjnych pro­dukcji, że koszule wró­ciły z planu Sher­loc­ka w stanie nie nada­ją­cym się do użytku. Co spraw­iło, ze BBC – najwięk­szy państ­wowy nadaw­ca stanął w obliczu niespo­tykanego doty­chczas kryzy­su – kryzy­su garder­o­bianego. Aktorzy byli, seri­ale trze­ba było real­i­zować, ale koszul… brak.  W stacji naty­ch­mi­ast powołano sztab kryzysowy do spraw braku koszul w stacji. Jasne było, że w tym momen­cie konieczne będzie prze­mod­e­lowanie ofer­ty pro­gramowej. Najpierw pod­ję­to kro­ki zapo­b­ie­gaw­cze zapisu­jąc, że następ­ny odcinek Sher­loc­ka musi dzi­ać się w cza­sach wik­to­ri­ańs­kich celem oszczędzenia kole­jnych wpadek koszu­lowych. Kole­jną decyzją było całkowite prze­mod­e­lowanie ofer­ty pro­gramowej. Zde­cy­dowano się na włącze­nie braku koszuli do akcji kole­jnych pro­dukcji.  Plan pole­gał na tym by nigdy nie zaist­ni­ała konieczność korzys­ta­nia z koszuli na wszys­t­kich planach fil­mowych na raz (coś im tam jeszcze w zapasach zostało)

Kryzys koszu­lowy wybuchł w BBC ale kosz­ty ponoszą też aktorzy z innych stacji — tu  James Nor­ton choć zatrud­niony przy seri­alu ITV zgod­nie z założe­ni­a­mi BBC — kosi i gania bez koszuli.

Ponieważ spotkanie odby­wało się w Anglii (jak wiado­mo słynącej z prud­eryjnoś­ci) na prowoka­cyjne pytanie co moż­na robić bez koszuli padły abso­lut­nie stan­dar­d­owe odpowiedzi – na pier­wszym miejs­cu było – brać prysznic/kąpać się, na drugim kosić, na trzec­im wykony­wać proste prace sto­larskie. To jak wiado­mo trzy najpop­u­larniejsze czyn­noś­ci wykony­wane bez koszuli. Kole­j­na gru­pa propozy­cji doty­czyła sug­estii pro­gramów dzieją­cych się z dala od Anglii gdzie koszulę moż­na było­by zdjąć z innego powodu. Wszys­tkie propozy­c­je zostały przyjęte i wprowad­zone w życie.

poldark_shirtless__3223197b

Po opub­likowa­niu tego zdję­cia oglą­dal­ność BBC wzrosła — łącznie z prog­noza­mi pogody i wiado­moś­ci­a­mi dla rol­ników

Na pier­wszy rzut poszedł ser­i­al Poldark gdzie Aidan Turn­er pozował z kosą, bez koszuli i bez koszuli się kąpał. W ten sposób udało się wyko­rzys­tać dwie propozy­c­je. Co praw­da ktoś zasug­erował, że jako iż mamy do czynienia z seri­alem his­to­rycznym aktor być może powinien zachować koszulę, ale po pier­wszych wynikach oglą­dal­noś­ci nikt więcej nic nie mówił. Pomysł z kosą tak bard­zo się spodobał, że został wyko­rzys­tany w kole­jnej pro­dukcji – w Go Between bohater podob­nie jak w Poldarku kosi bez koszuli i też się kąpie. Moż­na to uznać za zło­ty telewiz­yjny stan­dard. Warto dodać, że konkuren­cyj­na stac­ja ITV nie mają­ca żad­nego kryzy­su postanow­iła sko­pi­ować ten pomysł i w swoim seri­alu Grantch­ester  ich główny bohater kosi (choć w pod­koszulku – tam ich na takie fan­aberie stać) i się kąpie.

maxresdefault (4)

The go between to pro­dukc­ja w której wyko­rzys­tano korelację kosy z brakiem koszuli.

Nie odrzu­cono jed­nak pozostałych propozy­cji. W telewiz­yjnej wer­sji Kochanka Lady Chat­ter­ly (ekraniza­c­ja znana z tego, że pomiędzy bohat­era­mi nie ma chemii) obsad­zony w roli głównej Richard Mad­den wykonu­je proste prace sto­larskie bez koszuli. Być może jedynym powo­dem dla którego nie kosi trawy jest to, że jest leśniczym i było­by jakoś głu­pio dać mu kosę do ręki, żeby kosił w środ­ku lasu. Ale zwierz jest praw­ie pewien, że trze­ba to było negocjować z władza­mi stacji. Z kolei w seri­alu Atlantis okaza­ło się, że nic tak nie poma­ga na stworze­nie spójnego fan­tasty­cznego świa­ta jak pozbaw­ie­nie bohat­era koszuli. Dzię­ki temu budżet seri­alu znacznie się obniżył a wid­ow­n­ia skoczyła.

11872259_1060607683949877_6215514993703259293_o

Programme Name: Atlantis - TX: 12/10/2013 - Episode: n/a (No. 3) - Embargoed for publication until: 01/10/2013 - Picture Shows: L - R Pythagoras (ROBERT EMMS) , Jason (JACK DONNELLY) , Elpis (EMILY TAAFFE) - (C) Urban Myth Films - Photographer: Nick Briggs

Nowa dyrek­ty­wa BBC zabra­nia zdjęć pro­mo­cyjnych na których wszyscy mają koszule. 

Oczy­wiś­cie niekiedy wymyśle­nie sytu­acji dla której bohater miał­by nie mieć koszuli jest naprawdę trudne. Tak na przykład w ostat­niej adap­tacji I nie było już niko­go. Dość wyraźnie widać, że do seri­alu ze wzglę­du na dużą obsadę po pros­tu koszul zabrakło. Co zro­bić w takiej sytu­acji (zwłaszcza kiedy Aga­ta Christie nie opisała żad­nej sce­ny z kosą?) ? Cóż niech bohater weźmie prysznic (log­iczne że bez koszuli) a potem niech paradu­je w ręczniku. Aby zapewnić władze stacji że wszys­tko pójdzie dobrze, i odwró­cić uwagę widzów od tego że sce­na nie ma sen­su należy zatrud­nić do tej wyma­ga­jącej roli Aidana Turn­er, który mając wolne od kosy ręce może przytrzymy­wać ręcznik. Zwierz nie wie też dokład­nie co stanie się z Muszki­etera­mi ale zdję­cia z planu wskazu­ją, że ich także dopadła kląt­wa braku koszuli.

1503908_10202237564355413_516818635189656636_n-800x635

Aidan Turn­er uwol­niony od kosy skon­cen­trował się na trzy­ma­niu ręczni­ka

Jak na razie wszys­tko wskazu­je na to, że brak koszul jest w miarę pozy­ty­wnym zjawiskiem dla oglą­dal­noś­ci seri­ali BBC. Co praw­da Woj­na i Pokój w której kostiumy są cud­owne sugeru­je także ż ostat­nio pojaw­iły się pewne niedobo­ry w spod­ni­ach ale jeśli BBC nadal chce nadawać pro­gramy przed 22 to aku­rat temu prob­le­mowi powin­no się szy­bko zaradz­ić. Nie mniej zwierz z pewną niecier­pli­woś­cią wyczeku­je najwięk­szych pre­mier nad­chodzącego roku i zada­je sobie pytanie – czy dziel­nym aktorom cokol­wiek jeszcze do noszenia zosta­je. Ponoć kryzysy moż­na mierzyć dłu­goś­cią spód­nic ale zwierz woli ten sposób sprawdza­nia co tam panie w świecie oglą­dal­noś­ci.

Trze­ciego sezonu Muszki­eterów jeszcze nie ma ale już widać, że ich też dotknął koszu­lowy kryzys

Ps: Choć zwierz napisał wpis by popraw­ić humor swo­jej przy­jaciółce od przecinków (wszyscy życ­zli­wie machamy) to wpis nie jest aż tak wys­sany z pal­ca jak się zwier­zowi wydawało kiedy zaczął pisać ;)

Ps2: Dziś będziemy udawać, że to nie jest poważny blog. Powin­no nam to wszys­tkim wyjść na dobre.

17 komentarzy
0

Powiązane wpisy