Home Kultura dla Ukrainy

Kultura dla Ukrainy

autor Zwierz

Kultura i Atrakcje dla Ukrainy/ Культура і розважальні заходи для України 

Ta pod­strona mojego blo­ga pow­stała 6.03.2022 roku – staram się na niej zbier­ać wszys­tkie kul­tur­alne inic­jaty­wy (dla najsz­erzej rozu­mi­anej kul­tu­ry), które skierowane są do osób z Ukrainy. W więk­szoś­ci przy­pad­ków będą to infor­ma­c­je o możli­woś­ci dar­mowego udzi­ału w warsz­tat­ach, seansach, wydarzeni­ach, niekiedy – infor­ma­c­je o wydarzeni­ach mają­cych poma­gać osobom z Ukrainy.

 

Obec­nie jest tu pon­ad czter­dzieś­ci pozy­cji, ale to tylko abso­lut­na kro­pla w morzu – biorąc pod uwagę że takie inic­jaty­wy pow­sta­ją cały czas w najróżniejszych miejs­cach Pol­s­ki. Stąd najważniejsze. Jeśli wiecie o jakiekol­wiek inic­jaty­wie napisz­cie do mnie na zwierzpopkulturalny@gmail.com w tytule maila wpisu­jąc „Kul­tura Ukraina”.

W założe­niu ta pod­strona ma przede wszys­tkim pomóc osobom goszczą­cym Ukraińców znaleźć coś ciekawego do zro­bi­enia lub kul­tur­owe treś­ci w języku ukraińskim. Wszędzie linku­je jed­nak do źródeł gdzie komu­nikaty są dwu­języ­czne. Chci­ałabym rozbu­dowywać tą bazę – na bieżą­co, ale nie jestem tego w stanie zro­bić bez pomo­cy (więk­szość przykładów znaleźli w tym przy­pad­ku moi zna­jo­mi i czytel­ni­cy). Dlat­ego jeśli wiecie albo orga­nizu­je­cie coś dla osób z Ukrainy daj­cie znać.

Ide­al­nie był­by to punkt do którego moż­na łat­wo zajrzeć by sko­rzys­tać z licznej ofer­ty – nie będzie to jedyne takie miejsce w Internecie ale każde agre­gowanie infor­ma­cji sprzy­ja ich rozpowszech­ni­a­n­iu. Jeśli zna­cie inne miejs­ca agregu­jące takie infor­ma­c­je też będę wdz­ięcz­na za info.

 

Цей розділ мого блогу був створений 6 березня 2022 року – тут я намагаюся збирати всі культурні ініціативи (в найширшому розумінні), які скеровані для людей з України. У більшості випадків це буде інформація про можливість безкоштовної участі в майстер-класах, кінопоказах, заходах, іноді – інформація про заходи, спрямовані на допомогу людям з України.

Наразі тут знаходиться понад сорок пропозицій, але це лише крапля в морі – враховуючи, що такі ініціативи постійно створюються в різних місцях Польщі. Звідси найважливіше. Якщо ви знаєте про якусь ініціативу, пишіть мені на zwierzpopkulturalny@gmail.com з «Культура Україна» в темі.

 

 

Головною ціллю цього розділу в першу чергу є допомогти людям, які приймають українців, знайти їм якесь цікаве заняття або культурний контент українською мовою. Проте скрізь подаю посилання на джерела з двомовними оголошеннями. Я хотіла би розбудовувати цю базу помірі створення нових акцій і заходів, але я не можу цього зробити без Вашої допомоги (більшість прикладів у цьому записі знайшли мої друзі та читачі). Тому, якщо маєте інформацію або організовуєте якісь заходи для людей з України, дайте мені знати.

В ідеалі це було б місце, яке можна легко відвідати, щоб скористатися численними пропозиціями – це буде не єдине таке місце в Інтернеті, але будь-яке скупчення інформації сприяє її поширенню. Якщо ви знаєте інші місця, які збирають таку інформацію, я також буду вдячна за інформацію.

 

 

ZESTAWIENIA OGÓLNE

Wszys­tkie ofer­ty kierowane do dzieci ukraińs­kich w Warsza­w­ie Warsza­wy zbiera strona na FBWita­j­cie w Warsza­w­ie — akty­wność dla dzieci z Ukrainy.

Усі пропозиції для українських дітей у Варшаві зібрані на сторінці FBWita­j­cie w Warsza­w­ie — akty­wność dla dzieci z Ukrainy.

Ist­nieje też ofic­jalne Warsza­wskie zestaw­ie­nie akcji dla Ukrainy w tym akcji kul­tur­al­nych. Strona Miejs­ka jest w języku ukraińskim

Swo­je zestaw­ie­nie przy­go­tował blog Moi Mili - zna­jdziecie tam część atrakcji które przy­go­towano dla dzieci w Warszawie.

Zestaw­ie­nie atrakcji jakie przy­go­towano w Krakowie - strona na FB już w języku Ukraińskim .

Zestaw­ie­nie atrakcji przy­go­towanych przez insty­tuc­je kul­tu­ry w Poz­na­niu (więk­szość strony w języku ukraińskim)

ПІДБІРКИ ЗАГАЛЬНІ

 

Усі пропозиції для українських дітей у Варшаві зібрані на сторінці FB Wita­j­cie w Warsza­w­ie — akty­wność dla dzieci z Ukrainy.

 

Існує також  офіційна Варшавська підбірка заходів для України в тому числі культурні заходи. Сайт є українською мовою. 


Свою підбірку підготував блог Moi Mili - тут можете знайти кілька заходів, які були підготовлені для дітей у Варшаві.

KINA

Helios (cały kraj) — bezpłatne seanse dla dzieci w języku ukraińskim cykl zaczął się 4 mar­ca. Bile­ty dla dzieci i opiekunów dostęp­ne w kasie kina, przy więk­szych gru­pach jest proś­ba o kon­takt tele­fon­iczny. Uwa­ga w kinach Helios pojaw­ia­ją się też seanse nowego „Bat­mana” z ukraińskim dubbingiem.

Mul­ti­ki­no (cały kraj) — od 12. 03 bezpłatne szanse dla dzieci z ukraińskim dub­bingiem. Jako pier­wszy film zostanie pokazany Kos­miczny Mecz

Kino Elek­tron­ik (Warsza­wa)- 9.03 odbędzie się spec­jal­ny pokazać fil­mu Sukien­ka — pol­skiego fil­mu krótkome­trażowego połąc­zony ze zbiórką na Fun­dację Ocale­nie, sam pokaz jest bezpłat­ny ‑a przed nim moż­na wrzu­cić pieniądze do skrzynki

Kino Nowe Hory­zon­ty (Wrocław) — orga­nizu­je pokazy spec­jalne z których dochód idzie na fun­dację ocale­nie, Od 16.03 przy współpra­cy z Fes­ti­walem Fil­mowym Ukraina wid­ow­n­ia będzie mogła brać udzi­ał w chary­taty­wnych pokazach ukraińs­kich pro­dukcji. Na VOD Nowych Hory­zon­tów pojaw­ił się też cykl Kino dla Ukrainy — za dostęp moż­na płacić cegiełką na Fun­dację Ocale­nie. Kino ma zami­ar pozyskać też pro­dukc­je w ukraińskiej wer­sji językowej u umieś­cić je bezpłat­nie na swo­jej platformie

Kino pod Barana­mi (Kraków)- kino pod barana­mi przy­go­towało cykl filmów ani­mowanych dla dzieci (wyświ­et­lanych w ramach poranków) — pro­dukc­je są dla dzieci od 3 lat (np. Rek­sio) do dzieci nieco starszych (koło 9 lat). Wszys­tkie filmy są bezpłatne i są w języku ukraińskim lub bez dialogów.

Kino Kijów (Kraków) — od 4.03 kino będzie wyświ­et­lało bezpłat­nie ani­mac­je dla dzieci i młodzieży — albo z ukraińskim dub­bingiem albo filmy w których nie ma dialogów. Jest to też propozy­c­ja dla bard­zo młod­szych dzieci. Nie moż­na biletów zamówić przez Inter­net — wejś­ciów­ki są do pobra­nia przy kasach

Mojeekino.pl (cały kraj)- plat­for­ma z ciekawy­mi pro­dukc­ja­mi pol­ski­mi i świa­towy­mi prowadzi cykl „Sol­i­darni z Ukrainą” w ramach którego moż­na oglą­dać filmy doty­czące Ukrainy. Całkow­ity dochód ze sprzedaży biletów na filmy w tym cyk­lu będzie przez­nac­zony na wspar­cie Ukrainy.

Ukraina! Fes­ti­w­al Fil­mowy (cały kraj)- orga­ni­zowany przez wiele kin w całej Polsce fes­ti­w­al fil­mowy, na który składa­ją się chary­taty­wne pokazy filmów ukraińs­kich z których 100% dochodu zostanie przekazany na cele charytatywne

U‑jazdowski kino (Warsza­wa)- bezpłatne pokazy fil­mu “Tom i Jer­ry” z ukraińskim dub­bingiem. Dar­mowe wejś­ciów­ki na film rodz­ice z dzieć­mi mogą ode­brać w kasie kina. Kino przy­go­towało kil­ka pokazów w godz­i­nach przedpołudniowych.

Iluzjon — poran­ki dla dzieci z fil­ma­mi w języku ukraińskim a także z warsz­tata­mi (też po ukraińsku), które mają pomóc zaak­li­maty­zować się dzieciom w Polsce. Pon­ad­to Iluzjon wyświ­et­la bajkę “Tom i Jer­ry” z ukraińskim dubbingiem.

Кінотеатри

Helios — безкоштовні покази для дітей українською мовою, кінопоказ розпочався 4 березня. Квитки для дітей та опікунів можна придбати в касах кінотеатру, для більших груп потрібно завчасно зателефонувати. Увага в кінотеатрах Геліос також є покази нового «Бетмена» з українським дубляжем.

Mul­ti­ki­noз 12.03 безкоштовні кінопокази з українським дубляжем для дітей. «Космічний матч» — перший фільм, який буде показано. 

Kino Elek­tron­ik — 9 березня відбудеться спеціальний показ фільму “Сукня” — польського короткометражного фільму, поєднаного зі збіркою коштів для Фонду Спасіння. Перегляд безкоштовний, а перед ним можна пожертвувати кошти до поштової скриньки.

Kino Nowe Hory­zon­ty — організовує спеціальні покази, кошти від яких надходять до фонду «Спасіння». З 16.03 у співпраці з Ukrain­ian Film Fes­ti­val глядачі зможуть взяти участь у благодійних показах українських фільмів. На кінопоказах VOD New Hori­zons також з’явився цикл «Кіно для України» – оплатити доступ можна, пожертвуваннями до фонду «Спасіння». Також кінотеатр має намір придбати україномовні версії кінопродукцій та безкоштовно розміщувати їх на своїй платформі. 

Kino pod Barana­mi — Kino pod barana­mi підготували серію анімованих фільмів для дітей (покази відбуваються вранці) — фільми/мультики для дітей від 3 років (наприклад, Rek­sio) до трохи старшого віку (близько 9 років). Усі покази безкоштовні українською мовою або без діалогів. 

Kino Kijów —  З 4 березня в кінотеатрі безкоштовно покажуть анімовані фільми/мультики для дітей та молоді – або з українським дубляжем, або фільми, в яких немає діалогів. Це також пропозиція для наймолодших глядачів. Квитки не можна замовити онлайн, а потрібно придбати в касах. 

Mojeekino.pl — на платформі знаходиться цікава польська та світова продукція і проходить цикл «Солідарність з Україною», під час якого можна переглянути фільми про Україну. Всі кошти від продажу квитків з цього циклу будуть спрямовані на підтримку України.

Ukraina! Fes­ti­w­al Fil­mowy — кінофестиваль, організований багатьма кінотеатрами по всій Польщі, який включає благодійні покази українських фільмів, дохід від перегляду яких буде 100% переданий на благодійність


U‑jazdowski kino (Варшава) — безкоштовні покази фільму «Том і Джеррі» з українським дубляжем. Безкоштовні квитки надаються батькам з дітьми в касах кінотеатру. Кінотеатр підготував кілька показів в годинах до обіду. 

 

TELEWIZJA

Net­flix — Net­flix Pol­s­ka udostęp­nił listę pro­dukcji dostęp­nych na plat­formie które moż­na obe­jrzeć z ukraińs­ki dub­bingiem. Lista będzie aktu­al­i­zowana. Dostęp­ność pro­dukcji moż­na też sprawdzać wpisu­jąc w wyszuki­warkę https://www.netflix.com/bowse/audio/uk

TVP VOD - w aplikacji dostęp­ny jest pier­wszy kanał telewiz­ji ukraińskiej — na żywo i za dar­mo bez koniecznoś­ci wykupy­wa­nia dostępu

TVP ABC 2 - stac­ja wprowadza trzy pas­ma z ani­mac­ja­mi dla dzieci w języku ukraińskim. W godz­i­nach 6:00, 12:00 i 18:00

Player.pl – bez logowa­nia moż­na oglą­dać kanał Ukraina 24

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Net­flix —  Net­flix Pol­s­ka поширив список доступних на платформі кінопродукцій, які можна дивитися з українським дубляжем. Список буде оновлюватися. Наявність контенту також можна перевірити, ввівши в пошукову систему https://www.netflix.com/bowse/audio/uk

TVP VOD -  В додатку безкоштовно, без необхідності купувати доступ,  доступний Перший український телеканал у прямому ефірі. 

TVP ABC 2 -  канал розпочинає транслювати анімовану кінопродукцію українською мовою для дітей. О 6:00, 12:00 та 18:00 годинах. 

Player.pl – можна переглядати канал Україна 24 без авторизації. 

KSIĄŻKI

Wydawnict­wo Dwie siostry — przy­go­towały mate­ri­ały kreaty­wne, w tym kolorowan­ki, które moż­na za dar­mo ściągnąć dla dzieci. Na stron­ie wydawnict­wa moż­na też kupić książkę “Migranci” i wesprzeć tym samym Fun­dację Ocalenie

Kajko i Kokosz - Wydawnict­wo Egmont udostęp­niło w sieci za dar­mo komiks o Kajko i Kokoszu w języku ukraińskim, nie trze­ba go ścią­gać moż­na poczy­tać przez przeglądarki

Bib­liote­ka Kul­tur­oz­naw­st­wa i Muzykologii we Wrocław­iu — na uli­cy. Szewskiej 50/51 zor­ga­ni­zowana jest zbiór­ka książek po ukraińsku. Zasa­da pole­ga na tym, że przynosimy książ­ki w tym języku i może­my jakąś poży­czyć. Sprawdź­cie, jeśli takie książ­ki macie a jeśli macie goś­ci spragnionych lek­tu­ry rzuć­cie okiem może coś dla nic znajdziecie

Kaz­ka na dobranić — akc­ja czy­ta­nia książek na dobra­noc dzieciom. Książ­ki czy­ta­ją oso­by zna­jące ukraińs­ki i są dostęp­ne na fan­page akcji na Facebooku

Sto­warzysze­nie bib­liotekarzy Pol­s­kich — na stron­ie moż­na znaleźć link do strony Kni­go GO gdzie zna­jdziemy do pobra­nia wiele książek dla dzieci i klasyków lit­er­atu­ry do pobra­nia w języku ukraińskim.

Afry­ka Kazi­ka —  ilus­trowana książ­ka Łukasza Wierzbick­iego w języku ukraińskim dostęp­na za dar­mo do pobra­nia. Książ­ka opowia­da o afrykańskiej wypraw­ie  Kaz­imierza Nowa­ka — dla dzieci z klas I‑III

Bohaterowie też płaczą — książ­ka napisana Alicję Safarzyńską-Płatos  porusza­ją­ca tem­at uciecz­ki przed wojną i pojaw­ienia się w nowej rodzinie. Książecz­ka opowia­da o wszys­tkim na przykładzie zwierzątek. Jest ilus­trowana. Moż­na ją pobrać w języku pol­skim, ukraińskim i rosyjskim

Cyfrowy dia­log - fun­dac­ja zro­biła bazę książek dla dzieci w języku ukraińskim (wszys­t­kich dostęp­nych bezpłatnie).

Bara­booka — ser­wis w którym zna­jdziecie listę książek dla dzieci w języku ukraińskim.

Kolorowan­ki i leg­endy krakowskie — ze strony moż­na ściągnąć za dar­mo kolorowan­ki i leg­endy krakowskie w języku ukraińskim

Lus­tro Bib­liote­ki - strona przy­go­towała zestaw­ie­nie siedemdziesię­ciu tytułów książęk dla dzieci po ukraińsku lub w wyda­ni­ach dwu­języ­cznych. Wszys­tkie zgro­mad­zone na stron­ie książ­ki są za dar­mo i moż­na je pobrać w for­ma­cie PDF.

Świat Czyt­ników — zestaw­ie­nie płat­nych i bezpłat­nych książek w języku ukraińskim i rosyjskim. Zna­jdziecie tam też mate­ri­ały do nau­ki języ­ka pol­skiego i rozmów­ki polsko-ukraińskie

Kolorowan­ki z Puciem — nasza księ­gar­nia udostęp­niła za dar­mo zestaw kolorowanek z pop­u­larnym bohaterem książeczek dla dzieci a także sce­nar­iusze lekcji i zajęć w języku ukraińskim.

Inic­jaty­wa Ciepło- zbiór­ka książek dla dzieci i młodzieży w języku rosyjskim i ukraińskim a także podręczników do nau­ki pol­skiego jako języ­ka obcego

Sto­ry­tel- na spec­jal­nie stwor­zonej pod­stron­ie moż­na znaleźć książ­ki i słu­chowiska w języku ukraińskim — skierowane są głównie do dzieci. Dodatkowo są zaplanowane video na których ukraińskie aktor­ki będą czy­tały wybrane bajki.

Kolorowan­ki z Basią — Basia to bohater­ka pop­u­larnych książeczek dla dzieci autorstwa Zofii Sta­neck­iej — ter­az na stron­ie są dostęp­ne do pobra­nia kolorowan­ki i łamigłów­ki z Basią w języku pol­skim i ukraińskim

Wita­j­cie w Warsza­w­ie — baj­ka dla dzieci w języku rosyjskim i ukraińskim opowiada­ją­ca o dzieci­ach które przy­jechały do obcego kra­ju i tam muszą nauczyć się żyć. Do pobra­nia za darmo.

Книги

Wydawnict­wo Dwie siostry — підготували творчі матеріали, зокрема розмальовки для дітей, які можна безкоштовно скачати.

Kajko i Kokosz - Видавництво «Егмонт» безкоштовно розмістило в мережі комікс про Кайка та Кокоша українською мовою, немає необхідності його скачувати, можна читати в Інтернеті.

Bib­liote­ka Kul­tur­oz­naw­st­wa i Muzykologii we Wrocław­iu — на вулиці. Szews­ka 50/51 організовано книгозбірню українською мовою. Принцип полягає на тому, що можна принести книжки цією мовою і можна їх позичити. Перевірте, чи є у вас такі книги і якщо у вас є гості, які хочуть почитати, подивіться, можливо, ви знайдете щось для них там. 

Kaz­ka na dobranić — акція читання дітям книжок перед сном. Книги читають люди, які знають українську мову. Казки доступні на фан-сторінці акції на Facebook. 

Sto­warzysze­nie bib­liotekarzy Pol­s­kich — на сайті розміщене посилання на сайт Kni­go GO, де можна знайти багато книжок для дітей та літературної класики українською мовою для скачування. 

Cyfrowy dia­log - фонд створив базу дитячих книжок українською мовою (всі книжки доступні безкоштовно).

Bara­booka — сервіс на якому розміщено безліч книжок українською мовою, поделені в залежності від вікових категорій чительників. 

 

Kolorowan­ki i leg­endy krakowskie —  тут можна завантажити краківські легенди українською мовою з розмальовками. 

 

Lus­tro Bib­liote­ki -  на сайті зібрано сімдесяти книжок українською або двомовними виданнями для дітей. Усі книги на сайті є безкоштовними та їх можна завантажити у форматі PDF.

 

Świat Czyt­ników — підбірка безкоштовних і платних книг українською та російською мовами. Також знаходяться матеріали для вивчення польської мови та польсько-українські розмовники. 

 

MUZYKA

Fil­har­mo­nia Nar­o­dowa (Warsza­wa) — zaprasza na dwa kon­cer­ty sym­fon­iczne 11 i 12. 03 za dar­mo dla osób z Ukrainy. W pro­gramie sym­fo­nia Grie­ga, kon­cert Pen­dereck­iego a także ode­granie utworów współczes­nego ukraińskiego kom­pozy­to­ra Walenti­na Sil­we­strowa. Zain­tere­sowani proszeni są na mail: ukraina@filharmonia.pl do 10.03 do 10:00

Cen­trum Łow­ic­ka (Warsza­wa)- trzy kon­cer­ty chary­taty­wne dla dzieci i rodz­iców odbędą się 13.)3 dochód z całoś­ci zostanie przekazany dla domów dziec­ka na Ukrainie, oso­by pochodzące z Ukrainy mogą przyjść na kon­cert za darmo.

Opera Królews­ka (Warsza­wa)- 13.03 o godzinie 19:00 w Oranżerii Muzeum łazien­ki Królewskiej odbędzie się kon­cert na którym grane będą frag­men­ty Mes­jasza Haend­la — cały dochód zostanie przekazany dla Ukrainy.

Fil­har­mo­nia Sudec­ka (Wałbrzych) — Bezpłatne zaproszenia na kon­cer­ty sym­fon­iczne 11, 18 i 25 mar­ca 2022 dla prze­by­wa­ją­cych w Wałbrzy­chu uchodźców z Ukrainy i towarzyszą­cych im pol­s­kich opiekunów.

Музика

Fil­har­mo­nia Nar­o­dowa — запрошує на два симфонічні концерти 11 та 12.03 безкоштовно для людей з України. У програмі – симфонія Гріга, концерт Пендерецького та виконання творів сучасного українського композитора Валентина Сільвестрова. Зацікавлених просять про реєстрацію електронною поштою: ukraina@filharmonia.pl до 10/03 до 10:00

Cen­trum Łow­ic­ka — 13.3 відбудуться три благодійні концерти для дітей та батьків, загальний дохід буде переданий дитячим будинкам-інтернатам в Україні. Люди з України можуть прийти на концерт безкоштовно.

Opera Królews­ka -  13 березня о 19:00 в оранжереї Королівського музею Лазенків відбудеться концерт, під час якого прозвучать фрагменти «Месії Генделя» – усі виручені кошти передадуть Україні.

NAUKA

Warsza­wa Szy­je  (Warsza­wa)– dar­mowe zaję­cia dla dzieci prowad­zone przez instruk­tor­ki z Ukrainy – dzieci będą rysować, mal­ować, lep­ić z plas­teliny, pod­czas zajęć dla dzieci mamy mogą uczyć się języ­ka pol­skiego. W pra­cowni mieś­ci się ośmioro dzieci, zaję­cia będą prowad­zone co czwartek od 10.03 do koń­ca miesią­ca w godz­i­nach 11:00–13:00

Zaję­cia z matem­aty­ki — Wydzi­ał Matem­aty­ki i Nauk Infor­ma­cyjnych Politech­ni­ki Warsza­wskiej (Warsza­wa) zaprasza dzieci i młodzież (od 12 lat) na sobot­nie spotka­nia z myśle­nia log­icznego, matem­aty­ki i infor­maty­ki. Pier­wsze zaję­cia 5.03 w godz­i­nach 10–14. Zaję­cia odby­wa­ją się przy uli­cy Koszykowej

Cen­trum Nauko Kopernik (Warsza­wa)- oby­wa­tele Ukrainy mogą zwiedzać muzeum bezpłat­nie — przykazach za okazaniem dowodu tożsamoś­ci, przy dzieci­ach wystar­czy doku­ment opieku­na. Week­end, kiedy zain­tere­sowanie jest więk­sze trze­ba sprawdz­ić dostęp­ność biletów.

Spac­ery infor­ma­cyjne w Łodzi  (Łódź)-  7, 9 i 12 mar­ca o godz. 15.00 stu­den­ci z Ukrainy orga­nizu­ją wraz z Domem Lit­er­atu­ry spac­ery infor­ma­cyjne dla uchodźców w Łodzi. Zbiór­ka: Dom Lit­er­atu­ry (ul. Roo­sevelta 17). . Pod­czas spac­erów moż­na się będzie dowiedzieć, gdzie załatwić różne sprawy, jak poruszać się komu­nikacją miejską, gdzie wyra­bi­ać doku­men­ty, gdzie zgłaszać się po pomoc urzę­dową i mate­ri­al­ną, a przede wszys­tkim moż­na będzie pytać o wszystko.

Gru­pa Ludzi Twór­czych “Wieżowiec” (Szczecin) - zaję­cia dla dzieci z Ukrainy w wieku od 3 do 12 lat. Zaję­cia inte­gra­cyjno-artysty­czne dla dzieci i mam, które przy­jechały do Pol­s­ki. Zaję­cia odby­wa­ją się w sobo­ty od 12.03, w godz­i­nach 11–13. W zaję­ci­ach może uczest­niczyć około 30 osób. Zaję­cia odby­wa­ją się : w sali 524 Budynku Jed­nos­tek Między­wydzi­ałowych ZUT przy ul. Piastów 48.

Młodzieżowy Dom Kul­tu­ry w Toruniu (Toruń) — bezpłat­ny udzi­ał młodych uchodźców z Ukrainy w wieku 5–19 do udzi­ału w zaję­ci­ach (taniec, teatr, śpiew, sztu­ki plas­ty­czne, mod­e­larst­wo, gra na instrumentach).

Mamy Pro­jekt - kar­ty pra­cy dla młod­szych i starszych dzieci (po ukraińsku) które, służą kreaty­wne­mu akty­wiz­owa­niu dzieci. Do pobra­nia za darmo.

Kry­ty­ka Poli­ty­cz­na — (Warsza­wa) 12.03 o godzinie 18.00 na Jas­nej 10/3 w Warsza­w­ie odbędzie się pokaz filmów ukraińskiej artys­t­ki Yulii Krivich, w tym doku­men­tu­jącego jej słyn­ną akcję „w Ukrainie”. Moż­na będzie też poroz­maw­iać z Yulią. Wstęp wol­ny. 11.03, także w Warsza­w­ie na Jas­nej 10/3 o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z cyk­lu „Ciałostanowie­nie”. Będziemy na nim roz­maw­iać o prak­tykach tros­ki w kryzysie wojny.

Szkoła Bale­towa Anny Niedźwiedź (Poz­nań) ‑Bezpłatne zaję­cia bale­towe dla dzieci w wieku 5–15 lat, które przy­jechały z Ukrainy.  Zaję­cia odby­wa­ją się we wtor­ki i środy w godz­i­nach 16:00–17:00

Red Box Piłkars­ka Akademia (Pon­zań) — bezpłatne trenin­gi i lekc­je pił­ki nożnej (szkoła może też zapewnić sprzęt.

Наука

Warsza­wa Szy­je – безкоштовні заняття для дітей під керівництвом інструкторок з України — діти малюватимуть, ліпитимуть з пластиліну, під час занять для дітей мами можуть вивчати польську мову. Студія розрахована на восьмеро дітей, заняття проводитимуться щочетверга з 10 березня до кінця місяця з 11:00 до 13:00

Zaję­cia z matem­aty­ki — Wydzi­ał Matem­aty­ki i Nauk Infor­ma­cyjnych Politech­ni­ki Warsza­wskiej запрошує дітей та підлітків (від 12 років) на суботні зустрічі з логічного мислення, математики та інформатики. Перші заняття 5.03 з 10.00 до 14.00. Заняття проходять на вулиці Koszykowа

Cen­trum Nauko Kopernik — Громадяни України можуть відвідати музей безкоштовно — при пред’явленні посвідчення особи, для дітей достатньо документа опікуна. На вихідних, коли зацікавлення більше, потрібно перевіряти наявність квитків.

 

Інформаційні прогулянки в Лодзі (Lodź) — 7, 9 та 12 березня о 15:00 студенти з України спільно з Будинком літератури організовують інформаційні прогулянки для біженців у Лодзі. Місце зустрічі: Будинок літератури (вул. Рузвельта, 17). Під час прогулянок ви дізнаєтеся, куди можна звернутися в різних питаннях, як користуватися громадським транспортом, де взяти документи, де попросити офіційну та матеріальну допомогу, а головне, буде можливість запитати все, що вас цікавить.

 

Gru­pa Ludzi Twór­czych “Wieżowiec” (Szczecin) - заняття для дітей від 3 до 12 років з України. Інтеграційно-художні заняття для дітей та матерів, які приїхали до Польщі. Заняття проводяться по суботах з 12 березня з 11:00 до 13:00. У заняттях можуть брати участь близько 30 осіб. Заняття проводяться: в залі 524 Budynku Jed­nos­tek Między­wydzi­ałowych ZUT за адресою ul. Piastów 48.

 

Młodzieżowy Dom Kul­tu­ry w Toruniu (Toruń) — безкоштовна участь для молодих біженців з України 5–19 років в заняттях (танець, театр, спів, пластика, моделювання, гра на інструментах).

Mamy Pro­jekt - картки для креативної творчості українською мовою з можливість скачувати безкоштовно для молодших і старших дітей. 

 

ZABAWA

Hulaku­la  (Warsza­wa)- od poniedzi­ałku do czwartku od 12:00 do 14:00 dzieci z ukraińskim oby­wa­telst­wem są zapros­zone za dar­mo na plac zabaw w Hulaku­la. Zgłoszenia przyj­mowane są telefonicznie

Park Tram­polin Jump­World w Warsza­w­ie  (Warsza­wa)- otwiera do odwoła­nia za dar­mo możli­wość wejś­cia do parku tram­polin dla dzieci z Ukrainy.

Fikoł­ki (wszys­tkie siedz­i­by w kra­ju)- sale zabaw dla dzieci — od 2.02 sale uruchami­a­ją wspar­cie dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat — codzi­en­nie 195 dar­mowych miejsce w 15 lokaliza­c­jach. W ramach wspar­cia — dzieci mogą zostać od 9 lub 10 do 16, dostaną trzy posił­ki, opiekę wychowaw­ców, zabawy w środ­ku i wyjś­cia, warsz­taty i ubez­pieczanie. Obow­iązu­je kole­jność zgłoszeń. Moż­na się zapisać na 1 dzień lub maksy­mal­nie 5 kole­jnych dni. Trze­ba mieć pasz­port lub akt urodzenia.

Hangar 646 (Warsza­wa)– jeden z pier­wszych parków tram­polin w Warsza­w­ie – z trze­ma lokaliza­c­ja­mi w mieś­cie otwiera się dla osób z Ukrainy za darmo.

 Far­ma Iluzji  (oko­lice Warsza­wy)– Przestrzeń peł­na iluzji, magii, ciekawych miejsc. Dar­mowe wejś­cie na Far­mę Iluzji w ramach zor­ga­ni­zowanych wycieczek dla dzieci szkol­nych i przed­szkol­nych. Akc­ja trwa do 16 maja (sezon na farmie rozpoczy­na się 24.04)

Cen­trum Rozry­w­ki Bajkowy Labirynt  (Łódź)- do 13.03 dzieci z Ukrainy mogą wchodz­ić na teren cen­trum zabaw mieszącego się w Man­u­fak­turze w Łodzi za dar­mo. Cen­trum jest otwarte sie­dem dni w tygodniu.

Krakow Arcade Muse­um (Kraków)-centrum i muzeum gier kom­put­erowych ofer­u­je dla dzieci z Ukrainy dar­mowe wtor­ki do koń­ca mar­ca. Muzeum pracu­je w godz­i­nach 15:00–20:00.

Stac­ja Graw­itac­ja (Warsza­wa, Poz­nań, Częs­to­chowa) — park tram­polin, połąc­zony z dodatkowy­mi atrakc­ja­mi — otwarty dla dzieci za dar­mo (także dla nas­to­latków do 18 roku życia). Za dar­mo otwarte są wszys­tkie siedz­i­by — w Warsza­w­ie, Poz­na­niu i Częstochowie. 

Wydawnict­wo Rebel — wydawnict­wo przy­go­towało do pobra­nia instrukc­je do swoich gier w języku ukraińskim pon­ad­to ma paki­ety dar­mowych gier do przekaza­nia ośrod­kom i insty­tucjom zaj­mu­ją­cym się dzieć­mi z Ukrainy.

Spich­lerz dobrych mocy (Olsz­tyn)- Miejs­ki Ośrodek Kul­tu­ry w Olsz­tynie zaprasza oso­by z Ukrainy — moż­na sko­rzys­tać z inter­ne­tu, poczy­tać, pograć w gry plan­szowe, planowane są także pro­jek­cie filmów i spotka­nia informacyjne. 

Розваги

Hulaku­la — з понеділка по четвер з 12:00 до 14:00 дітей з українським громадянством запрошують безкоштовно на дитячий майданчик у Гулакулі. Потрібно завчасно подати заявки по телефону. 

Park Tram­polin Jump­World w Warsza­w­ie — відкриває можливість безкоштовного відвідування батутного парку для дітей з України. 

Fikoł­ki — ігрові кімнати для дітей — з 2.03 стартує підтримка дітей від 5 до 11 років — 195 безкоштовних місць щодня в 15 локаціях. В рамках підтримки — діти можуть залишитися від 9‑ої чи 10-ої до 16-ти, вони отримають триразове харчування, турботу вихователів, ігри всередині та назовні, майстер-класи. Необхідний запис, діти приймаються в порядку черги. Записатися можна на 1 день або до 5 днів максимально. При собі необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження.

Hangar 646 – один із перших батутних парків у Варшаві — з трьома локаціями у місті відкривається для громадян України безкоштовно. Ферма Ілюзій — простір, повний ілюзій, магії та цікавих місць. Безкоштовний вхід на ферму Ілюзій в рамках організованих поїздок для дітей шкільного та дошкільного віку. Акція триває до 16 травня (сезон на фермі стартує 24 квітня)

Cen­trum Rozry­w­ki Bajkowy Labirynt  (Łódź) — До 13 березня діти з України можуть безкоштовно відвідувати ігровий майданчик Мануфактури в Лодзі. Центр працює сім днів на тиждень.

Krakow Arcade Muse­um (Kraków) — Центр-музей комп’ютерних ігор пропонує безкоштовні вівторки для дітей з України до кінця березня. Музей працює з 15:00 до 20:00.

Stac­ja Graw­itac­ja (Warsza­wa, Poz­nań, Częs­to­chowa) — Вхід до батутного парку для дітей (також для підлітків до 18 років) є безкоштовним в усіх місцевостях (Warsza­wa, Poz­nań, Częstochowa).

 

MUZEA

Łazien­ki Królewskie (Warsza­wa)- wstęp wol­ny do obiek­tów Łazienek Królews­kich w mar­cu i kwiet­niu.  Obiek­ty są otwarte od 10:00 do 16:00. Dodatkowo dzieci są zapros­zone na bezpłatne lekc­je muzealne w języku ukraińskim — grupy do 15 osób moż­na zgłaszać mailowo — żeby zarez­er­wować zwiedzanie.

Muzeum Zamkowe w Mal­bork (Mal­bork) ma spec­jal­ną ofer­tę eduka­cyjną dla ukraińs­kich uchodźców — spec­jalne warsz­taty, wędrów­ki ślada­mi teisty­czny­mi. Są prowad­zone po pol­sku, ang­iel­s­ki i rosyjs­ki. Od wtorku do piątku od 10:00 do 15:00 trze­ba się umówić tele­fon­icznie (mogą być grupy zorganizowane)

Muzeum Warsza­wy (Warsza­wa)- muzeum Warsza­wy ofer­u­je bezpłatne wejś­cie na wys­tawę stałą i cza­sowe. Będą one otwarte dla osób z Ukrainy w 5,6 i 8 mar­ca w godz­i­nach 11–18:00

Hala Stule­cia (Wrocław)- Wrocławska hala stule­cia otwiera za dar­mo możli­wość zwiedza­nia hali stule­cia — oso­by, które chcą sko­rzys­tać z akcji pros­zone są o kon­takt telefoniczny

Polin (Warsza­wa)- 11–12/03 od 11:00 do 20:00 w przestrzeni kuli­narnej muzeum Polin będzie moż­na lep­ić trady­cyjne ciastecz­ka przy­go­towywane na świę­to Purim. Udzi­ał w warsz­tat­ach jest bezpłat­ny, ale uczest­ni­cy proszeni są o dat­ki na Pol­ską Akcję Human­i­tarną niosącą pomoc Ukrainie

Muzeum Nar­o­dowe w Warsza­w­ie (Warsza­wa) — muzeum ofer­u­je bezpłat­ny wstęp na wys­tawę stałą dla osób z Ukrainy

Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku (Sule­jówek) — bezpłatne bile­ty wstępu dla oby­wa­teli Ukrainy — bezpłatne wejś­cie obe­j­mu­je zarówno wejś­cie na wys­tawę stałą (zwiedzanie z prze­wod­nikiem) jak i warsz­taty rodzinne

Muzeum Nar­o­dowe w Krakowie (Kraków) — od 5 mar­ca bezpłatne wejś­cie na wys­tawy stałe i cza­sowe w Muzeum Nar­o­dowym w Krakowie. Wstęp bezpłat­ny na pod­staw­ie pasz­por­tu lub innego doku­men­tu potwierdza­jącego przekrocze­nie grani­cy pol­sko-ukraińskiej od dnia 24.02.2022

Muzeum Górnośląskie (Bytom) — przez cały marzec muzeum orga­nizu­je warsz­taty i zwiedzanie dla dzieci i ich opiekunów. Zaję­cia są bezpłatne i będą tłu­mac­zone na język ukraiński.

Lista dni tygod­nia kiedy wybrane Warsza­wskie Muzea są za darmo

Музеї

Łazien­ki Królewskie — безкоштовний вхід до закладів Roy­al Łazien­ki у березні та квітні. Заклади працюють з 10:00 до 16:00. Крім того, дітей запрошують на безкоштовні музейні уроки українською мовою – групи до 15 осіб можна записувати за допомогою електронної пошти – для замовлення екскурсії.

Muzeum Zamkowe w Mal­bork має спеціально-освітню пропозицію для українських біженців – спеціальні майстер-класи, екскурсії теїстичними слідами. Вони проводяться польською, англійською та російською мовами. З вівторка по п’ятницю з 10:00 до 15:00. На екскурсію необхідно записуватися по телефону (можливі організовані групи). 

Muzeum Warsza­wy —музей Варшави пропонує безкоштовний вхід на постійні та тимчасові експозиції. Вони будуть відкриті для громадян України 5, 6 та 8 березня з 11:00 до 18:00.

Hala Stule­cia — У Вроцлавській Залі Сторіччя відкривається можливість безкоштовного відвідування Зали Сторіччя – людей, які хочуть скористатися цією акцією, просять зв’язатися за телефоном. 

Polin - 11–12 / 03 з 11:00 до 20:00 в кулінарному просторі музею Полін можна буде приготувати традиційне печиво, яке готується до свята Пурім. Участь у воркшопах безкоштовна, але учасників просять пожертвувати на Польську гуманітарну акцію допомоги Україні.

Національний музей у Варшаві – музей пропонує безкоштовний вхід на постійну експозицію для людей з України. 

Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku — безкоштовні квитки для громадян України — безкоштовний вхід включає як вхід на постійну виставку (екскурсія з екскурсоводом), так і сімейні майстер-класи

Muzeum Nar­o­dowe w Krakowie — з 5 березня безкоштовний вхід на постійні та тимчасові експозиції Національного музею в Кракові. Безкоштовний вхід на підставі паспорта або іншого документа, що підтверджує перетин польсько-українського кордону з 24.02.2022 р.

Список днів тижня, коли вхід до музеїв Варшави безкоштовний. 

TEATRY

Teatr Arlekin  (Łódź)- Teatr zaprasza dzieci w wieku 6–12 lat na warsz­taty w siedz­i­bie teatru (1,5 godziny) odbędą się 22.03 i 28.03. Trze­ba się zapisać — warsz­taty są bezpłatne, z udzi­ałem tłu­macz­ki. Mają bazować na zabaw­ie, poz­nawa­niu teatru i improw­iz­owa­niu z lelka­mi teatralnymi

Teatr KTO (Kraków)- krakows­ki teatr zaprasza dzieci z Ukrainy wraz z rodzi­ca­mi na 2 spek­tak­le famil­i­jne bez słów.

Teatr Guli­w­er (Warsza­wa)- od 6 mar­ca do koń­ca sezonu na każdy spek­takl rez­er­wowana jest pula biletów gościn­nych dla oby­wa­teli o oby­wa­telek Ukrainy — moż­na będzie je ode­brać bezpośred­nio w kasie teatru na pod­staw­ie pasz­por­tu lub innego doku­men­tu, do wycz­er­pa­nia miejsc

Teatr Buf­fo (Warsza­wa)– teatr 7.03 zor­ga­nizu­je kon­cert dla Ukrainy. Kon­cert będzie moż­na oglą­dać także online.

Teatr Ple­ci­u­ga (Szczecin) — 8.03 teatr przy­go­tował przed­staw­ie­nie “Halo, Ziemia” w języku ukraińskim dla dzieci z Ukrainy — wstęp wol­ny. Planowane są też dal­sze spektakle

Stu­dio Teatr Iwona Mirońs­ka-Gar­gas (Szczecin) — Ofer­u­je udzi­ał w warsz­tat­ach teatral­nych w pol­sko-ukraińskiej grupie dla młodzieży skierowane do młodzieży od ósmej klasy szkoły pod­sta­wowej ale też dla stu­den­tów. W grupie są ukraińs­cy ani­ma­torzy. Warsz­taty odby­wa­ją się w każdy czwartek w godz. 18.30–20.00. 

Teatr Baj  (Toruń)- dla osób z Ukrainy pula bezpłat­nych wejś­ciówek na każdy spek­takl (w reper­tu­arze główne spek­tak­le dla dzieci, ale są też spek­tak­le dla dorosłych i młodzieży) 

театр

Teatr Arlekin — Театр запрошує дітей 6–12 років на майстер-класи (1,5 години) 22.03 та 28.03. Потрібно записатися – майстер-класи безкоштовні, за участю перекладачки. Вони мають базуватися на іграх, знайомстві з театром та імпровізації з театральними ляльками.

Teatr KTO —  Краківський театр запрошує дітей з України з батьками на 2 вистави без слів.

Teatr Guli­w­er — з 6 березня до кінця сезону на кожну виставу резервується обмежена кількість квитків для громадян України – їх можна отримати безпосередньо в касі театру за паспортом чи іншим документом. 

Teatr Buf­fo – театр 7 березня організовує концерт для України. Концерт також можна буде переглянути онлайн.

Teatr Ple­ci­u­ga (Szczecin) — 8 березня театр підготував виставу «Привіт, Земля» для дітей з України українською мовою – вхід вільний. Також плануються наступні вистави.

 

Stu­dio Teatr Iwona Mirońs­ka-Gar­gas (Szczecin) — пропонує участь у театральних майстер-класах в польсько-українській групі для молоді віком від 15 до 25 років. Під час занять буде присутній перекладач. Майстер-класи проводяться щочетверга з 18.30–20.00.

 

Teatr Baj  (Toruń) — для людей з України обмежена кількість безкоштовних квитків на кожну виставу (у репертуарі є основні вистави для дітей, але є вистави для дорослих і підлітків). 

 

ZOO

Zoo Kraków  (Kraków)- od 2.03 oby­wa­tele Ukrainy mogą zwiedzać Krakowskie Zoo za sym­bol­iczną złotówkę. Wystar­czy, że pokażą pasz­port z pieczątką przekroczenia grani­cy po 24.02 lubi inny doku­ment potwierdza­ją­cy przekrocze­nie grani­cy. W tygod­niu 7–11.03 od 12 dzieci są zapros­zone na warsz­taty ze zwierzętami

Warsza­wskie Zoo (Warsza­wa)- możli­wość wejś­cia grupowego dla osób prze­by­wa­ją­cych w Warsza­w­ie — grupę może do dzi­ału Edukacji zgłosić pod tele­fonem albo mailem pod­miot zaj­mu­ją­cy się uchodź­ca­mi. Gru­pa może liczyć do 30 osób.

Fokar­i­um na Helu (Hel)- mieszczące się na Helu Fokar­i­um otwiera się bezpłat­nie dla osób z Ukrainy. Więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć na stronie.

зоопарк

Zoo Kraków  — з 02.03 громадяни України можуть відвідати Краківський зоопарк за символічну оплату — один злотий. Їм достатньо пред’явити паспорт з відміткою про перетин кордону після 24.02 або інший документ, що підтверджує перетин кордону. 7–11 березня з 12-ої години дітей запрошують на майстер-класи з тваринами.

Warsza­wskie Zoo — груповий вхід для людей, які перебувають у Варшаві — групу може записати організація/особа, яка займається справами біженців до відділу освіти зоопарку по телефону або електронною поштою. Група може налічувати до 30 осіб


Fokar­i­um na Helu (Hel) — Центр тюленів, розташований у Хелі, відкриває свої двері для громадян України. Більше інформації можна знайти на веб-сайті.

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online