Home Ogólnie Nie odparty urok Bluszczu czyli nie ma lepszego uniwersytetu niż Harvard

Nie odparty urok Bluszczu czyli nie ma lepszego uniwersytetu niż Harvard

autor Zwierz

Hej

tytuł może być nieco mylą­cy bo pomysł przyszedł zwier­zowi do głowy kiedy rozmyślał na Yale — a dokład­niej nad dzi­wnym przy­pad­kiem, że już w drugim seri­alu stacji CW ( wcześniej WB od Wern­er Bros ) młodzi bohaterowie nie marzą o niczym innym niż dostać się do tego niezwyk­le prestiżowego uni­w­er­syte­tu. Zwierz zas­tanaw­iał się przez chwilę czy uni­w­er­sytet nie opła­ca sce­narzys­tów by nazwa szkoły pojaw­iła się w seri­alu ( np. by wydać się bardziej cool dzieci­akom które oglą­da­ją najpop­u­larniejsze seri­ale) lub też stała się rzecz ciekawa — nawet dzieci­a­ki które nie mają zami­aru zdawać do Ivy Lague ( a właś­ci­wie te których nie stać) chcą oglą­dać swoich bohaterów kandy­du­ją­cych do osnu­tych leg­endą uczel­ni. Tak wielkie amerykańskie uni­w­er­syte­ty wyda­ją się być zde­cy­dowanie bardziej intere­su­jące niż jakiekol­wiek uczel­nie Europe­jskie. Har­vard to obec­nie nie tyle uczel­nia co mar­ka czy sym­bol — na tyle pop­u­larny że moż­na sprzedać pro­dukt ( jakikol­wiek — nawet musu­jące wit­a­miny!) przekonu­jąc jedynie że któryś z kupu­ją­cych trafi do Har­var­du ( to że trafi na szkołę let­nią nie ma tu znaczenia). Zwierz nie zliczy filmów i książek które nawet jeśli nie roz­gry­wa­ją się bezpośred­nio na kam­pusie ( filmy uwiel­bi­a­ją nie tylko cud­owną architek­turę kam­pusów ale także możli­woś­ci jakie sce­narzys­tom dają ist­niejące tam tajne stu­denck­ie sto­warzyszenia, które zawsze mogą być dobrym punk­tem wyjś­cia do jakiegoś thrillera) to przy­na­jm­niej dyplom uni­w­er­syte­tu z Ligii Bluszc­zowej wys­tępu­je jako ostate­czne potwierdze­nie kom­pe­tencji badacza czy uczonego ( żeby daleko nie szukać Long­don Dana Brow­na był­by nie groźnym wari­atem gdy­by nie wykładał na Har­vardzie). Kto oglą­dał niedawno Social Net­work wie że bez Har­var­du nie było by face­booka — a to już poważ­na sprawa. Prob­lem pole­ga jed­nak na tym że nigdy nie zaglą­damy pod powierzch­nię — nawet książ­ki dziejące się na kam­pusie przed­staw­ia­ją dość ide­al­isty­czną wiz­ję stu­diowa­nia ( zwłaszcza wyśmien­ite książ­ki Eri­ca Segala przekonu­ją że nigdzie na świecie nie jest ciekaw­iej) co więcej rzad­ko pokazu­ją młodych ludzi siedzą­cych na tych samych nud­nych zaję­ci­ach co na całym świecie (nikt nie pokazu­je wstępu do statysty­ki czy zajęć ze sfrag­isty­ki — co ciekawe nikt nie pokazu­je nic innego tylko stu­diowanie prawa, medy­cyny i innych pasjonu­ją­cych nauk). Tym­cza­sem zwierz pode­jrze­wa że stu­dia to zawsze jed­nak tylko stu­dia. Jeśli nie masz zna­jo­moś­ci trud­no ci będzie dostać się i prz­er­wać na uczel­ni­ach które żyją z datków swoich absol­wen­tów — zwłaszcza tych znanych. Trady­c­ja i przy­wiązanie do oby­cza­ju które tak strasznie kusi kul­turę pop­u­larną i wielu młodych ludzi na całym świecie to po pros­tu pró­ba ukrycia prostego fak­tu — uczel­nie amerykańskie nie są równie stare co Europe­jskie. Co tam wielkie uczel­nie zachodu — nawet UJ jest starszy nie tyle od uczel­ni amerykańs­kich co od samego państ­wa czy z Europe­jskiej per­spek­ty­wy kon­ty­nen­tu. No tak powiecie ale mar­ka to jed­nak nie tylko zma­sowany pop­kul­tur­al­ny przekaz ale i realne wyni­ki naukowe. Zwierz wie. To świetne uczel­nie. Ale nie ukry­wa­jmy są to też niesamowicie bogate uczel­nie na które ciągną najz­dol­niejsi z całego świa­ta- no z takich to trud­no nie uczynić śmi­etan­ki naukowego świa­ta. Zas­tanaw­ia­cie się zapewne dlaczego zwierz o tym pisze. otóż przyszło zwier­zowi do głowy że to jed­na z tych rzeczy która psu­je ludziom w głowach. Zwierz spotkał nie jed­ną młodą osobę która marzyła by stu­diować właśnie na takiej uczel­ni ( koniecznie w stanach) — tym­cza­sem są one dla nas nie dostęp­ne co więcej zwierz zaczy­na mieć wąt­pli­woś­ci czy warto się tak strasznie starać. Bo w ostate­cznym rozra­chunku zosta­je się z dyplomem. A to na każdym kon­ty­nen­cie zaled­wie ( lub aż!) kawałek papieru.
0 komentarz
0

Powiązane wpisy