Home Ogólnie Po prostu Jak czyli nieznany bohater przełomu wieków

Po prostu Jak czyli nieznany bohater przełomu wieków

autor Zwierz
Po prostu Jak czyli nieznany bohater przełomu wieków

Moi drodzy dziś Zwierz i Infor­ma­c­je Oczy­wiste chcą wam opowiedzieć his­torię niesamow­itą, pełną zwrotów akcji i dra­maty­cznych wydarzeń. His­torię która gdy­by nie wydarzyła się naprawdę mogła­by być kan­wą wielu filmów. Oto przed wami cud­owny i niesamow­ity życio­rys. Jaka.

1951 – Jak szy­bko zro­bić forsę – młody Jak marzył o pieniądzach. Pier­wszy sukces dzię­ki szmu­glowa­niu drew­na z lasu. Pra­ca była cięż­ka i mimo god­nego zarobku, Jak szy­bko zrozu­mi­ał że to nie dla niego.

1953 – Jak poślu­bić mil­ion­era – już dwa lata później w niewielkiej spelunce na środ­kowym zachodzie niczego, Jak poz­na­je Mil­ion­era. To miłość od pier­wszego wejrzenia, jed­nak do cza­su… Jak szy­bko poz­na­je swo­ją teś­ciową matkę mil­ion­era która przez najbliższe dwa lata będzie zatruwać mu życie.

1955 – Jak zabić starszą panią – Pod­czas kolacji Jak doprowad­zony do ostate­cznoś­ci rzu­ca w teś­ciową nożem do masła ze skutkiem śmiertel­nym.

1955 – Jak być bard­zo bard­zo sławnym – Zabójst­wo starszej pani elek­tryzu­je media. Jak jest na okład­kach wszys­t­kich tabloidów i w telewiz­ji. Pikan­terii spraw­ie doda­je fakt, że w cza­sie pro­ce­su Jak został rogaczem.

1959 – Jak mieć wypadek przy pra­cy – Odsiadu­jąc wyrok Jak pode­j­mu­je się pra­cy przy pro­dukcji żyletek. Na skutek niefor­tun­nego wypad­ku wpa­da do kadzi z gorą­cy­mi żyletka­mi, co na zawsze zmienia jego życie.

1960 – Jak zdobyć mil­iard – Jak pozy­wa stanowe więzie­nie na mil­iard dolarów i wygry­wa. Część pieniędzy przez­nacza na adwoka­ta, który doprowadza do jego uwol­nienia.

1961 – Jak w zwier­ci­a­dle – Jak jest bogaty i wol­ny, jed­nak nie może na siebie patrzeć – blizny nadal go szepcą. Jak decy­du­je się na niesły­chanie kosz­towną i ryzykowną oper­ację zmi­any głowy. To zapew­nia mu lep­szy wygląd i nową tożsamość. Spec­jal­iś­ci od chirurgii plas­ty­cznej w Gwa­temali dają mu 3% szans.

1962 – Jak być kochaną – oper­ac­ja pochła­nia wszys­tkie oszczęd­noś­ci Jaka. Jed­nak kosz­ty oper­acji popraw­ia­ją całe PKB Gwa­temali. Jak sta­je się najbardziej pop­u­larną postacią w kra­ju i szy­bko zosta­je doży­wot­nim prezy­den­tem.

1966 – Jak ukraść mil­ion dolarów – Zaled­wie w czwartym roku prezy­den­tu­ry Jak ma dość ciężkiego gwa­temal­skiego kli­matu. Paku­je do wal­iz­ki nieru­chomoś­ci warte mil­ion dolarów, uda­je się rozpocząć nowe życie w Nowym Jorku.

1969 – Jak wkurzać ludzi – Jak jako były prezy­dent szy­bko sta­je się ważnym członkiem nowo­jorskiej soci­ety. Jed­nak jego ciągłe his­to­ryj­ki z okre­su prezy­den­tu­ry (wszys­tkie trzy) szy­bko sta­ją się iry­tu­jące.

1974 -Jak utopić dok­to­ra Mracz­ka – Krymi­nal­na przeszłość Jaka dopa­da go w najm­niej spodziewanej sytu­acji. Gdy próbu­je leczyć grzy­bicę paznok­cia, jego der­ma­tolog Dok­tor Mar­czak rozpoz­na­je specy­ficzny rodzaj grzy­bi­cy którego nabaw­ić się moż­na tylko w więzie­niu. Zaczy­na szan­tażować Jaka. W tej sytu­acji nie pozosta­je nic innego jak pozbyć się szan­tażysty

1976 – Jak zro­bić pier­wszy film – na pod­staw­ie włas­nych doświad­czeń i zreszt­ki pieniędzy z gwa­temal­s­kich nieru­chomoś­ci, Jak decy­du­je się nakrę­cić swój pier­wszy film. Ma nadzieję na olbrzy­mi sukces wśród kry­ty­ki i wid­owni. Nieste­ty wypadek na planie niszczy całe przed­sięwz­ię­cie (dwa osły ocalały dzię­ki ucieczce do studni). W wypad­ku gnie jed­nak trzy czwarte ekipy fil­mowej. A jak zosta­je uznany za zagin­ionego

1977 – Jak żyć – Jak pojaw­ia się w różnych miejs­cach nigdzie jed­nak nie zatrzy­mu­je się na dłużej. Stara się odbu­dować for­tunę jed­nak z pieniędz­mi jest coraz gorzej.

1980 – Jak zmniejszyć wysok­ie kosz­ty życia – jak grom z jas­nego nie­ba spa­da na Jaka epi­fa­nia – moż­na żyć bez kaw­ioru i szam­pana. To jeden z najważniejszych momen­tów jego życia.

1989 – Jak zro­bić kari­erę w reklamie – pro­mu­jąc oszczęd­ny tryb życia Jak sta­je się znów postacią znaną i cenioną. Jest twarzą oszczęd­noś­ci, skrom­noś­ci i min­i­mal­iz­mu.

1991- Jak obro­bić Bev­er­ly Hills – styl życia Jaka okazał się pułap­ką. Jego sukces był jed­nocześnie porażką. Firmy reklam­owe by oszczędz­ić i wprowadz­ić zasadę min­i­mal­iz­mu zde­cy­dowały się na kogoś tańszego. Zdes­per­owany Jak obrabowu­je wypoży­czal­nię kaset.

1994- Jak kupić nową mamę – szuka­jąc powodów swoich życiowych niepowodzeń, Jak uda­je się na ter­apię. Tam odkry­wa że wszys­tko ma źródło w jego trud­nych relac­jach z matką. Od młodego mieszkań­ca Man­hat­tanu kupu­je matkę z której tamten nawet nie korzys­tał.

1997 – Jak jej nie kochać – po trzech lat­ach użytkowa­nia mat­ki Jak przy­pom­ni­ał sobie czemu jego relac­je z rod­zoną matką były złe. Nowa mama podob­nie jak stara kaza­ła mu myć uszy.

1999 – Jak wykończyć panią T. - Nie mogąc zwró­cić mat­ki poprzed­niemu właś­ci­cielowi (ten zakupił nową Con­nec­ticet) Jak rozwiązu­je prob­le­my w swój popisowy sposób. Namaw­ia matkę do pły­wa­nia w przy­do­mowym base­nie a potem pod­stęp­nie usuwa dra­binkę.

2000 – Jak ugryźć 10 mil­ionów – Jaka spo­ty­ka niespodziewane szczęś­cie. Zaku­pi­ona mat­ka zostaw­ia spadek. 10 mil­ionów, nieste­ty dostanie je tylko jeśli nakrę­ci film pro­mu­ją­cy higienę den­tysty­czną wśród domowych pupili.

2000 – Jak zostać reży­serem ? - Jak dłu­go zas­tanaw­ia się czy chce znów próbować swoich sił w filmie. Wciąż prześladu­ją go trau­maty­czne wspom­nienia (głosy!) zabitych w cza­sie poprzed­niej pro­dukcji. Czy zna­jdzie w sobie siłę by przezwyciężyć traumę?

2000 – Jak zabić psa sąsi­a­da – W cza­sie zdjęć do fil­mu zatrud­niony do pra­cy na planie pies sąsi­a­da Jaka ginie w tajem­niczych okolicznoś­ci­ach. Jak uni­ka odpowiedzial­noś­ci nie chce mieć już nic wspól­nego z amerykańską kine­matografią.

2001 – Jak rozkochać mil­ion­era – po wielu lat­ach w kna­jpie na połud­niowym wschodzie West Endu Jak przy­pad­kowo wpa­da na swo­jego byłego Mil­ion­era. Korzys­ta­jąc ze swo­jego uroku oso­bis­tego uda­je mu się ponown­ie zdobyć względy nadzianego mężczyzny.

2003 – Jak stracić chłopa­ka w 10 dni – dwa lata szczęś­cia zostały zaprzepaszc­zone przez 10 dniowy urlop Jaka w Polsce.

2005 – Jak zostać gwiazdą Bol­ly­wood- nieszczęśli­wy i samot­ny Jak decy­du­je się szukać siebie w Indi­ach. Dzię­ki zdol­noś­ciom aktorskim zdoby­tym w swoim długim i bur­zli­wym życiu szy­bko zosta­je trze­cią najlep­szą gwiazdą Bol­ly­wood. Przez bram­inów jest trak­towany niczym świę­ty.

2006 — Jak przechytrzyć ter­ro­rys­tów – pod­czas sce­ny tanecznej w cza­sie poś­cigu na dachu pociągu Jak ori­en­tu­je się że film dzieje się naprawdę i ma na celu kradzież trans­portu plu­tonu przez por­tu­gal­s­kich ekstrem­istów. Jak przechytrza ich prze­bier­a­jąc się za plu­ton i dając się por­wać.

2007 – Jak obra­nować Mic­ka Jag­gera – teror­ryś­ci przekonu­ją Jaka do swoich racji i tłu­maczą mu że potrze­bu­ją fun­duszy na dal­sze dzi­ała­nia. Bez nich nie uda się odczepić Por­tu­gali od kon­ty­nen­tu i stworzyć nową Atlanty­dę – miejsce szczęś­cia i fis­taszków. Zafas­cynowany tą ideą Jak stara się pomóc, krad­nie port­fel Mic­ka Jag­gera

2007 – Jak obrabować bank – jed­nak ekstrem­iś­ci twierdzą że to za mało. Trzy fun­ty na początek to już coś jed­nak im chodz­iło raczej o coś z więk­szą iloś­cią zer. Jak prag­nąc im zaim­ponować krad­nie wszys­tkie zera z banku rez­erw fed­er­al­nych. Ma ich mil­iony.

2008 – Jak stracić przy­jaciół i zraz­ić do siebie ludzi – ter­ro­ryś­ci mają dosyć Jaka i jego głupich pomysłów. Dają mu bilet do Angoli w jed­ną stronę. W cza­sie wyprawy statek tonie. O Jaku ginie wszel­ki słuch.

2010 – Jak zostać królem – Jak jedyny ocalały z katas­tro­fy trafia na bezlud­ną wyspę gdzie szy­bko zosta­je królem przez akla­mację.

2010 – Jak ukraść księżyc — Na wyspie dokonu­je wielu śmi­ałych czynów między inny­mi wygry­wa trzy wojny z surykatka­mi, ści­na palmę i krad­nie księżyc.

2010 – Jak wytre­sować smo­ka – znud­zony pobytem na wyspie Jak rozpoczy­na pro­ces eugeniczny hodowli jaszczurek i jeszcze w tym samym roku odlatu­je na uzyskanym dzię­ki hodowli smoku.

2010- Jak żyć wiecznie – Dzię­ki przekaza­niu swo­jej osza­łami­a­jącej przy­gody do mediów Jak zapew­nia sobie miejsce w his­torii.

2011 – Jak się pozbyć cel­li­tu – dzię­ki specy­ficznej diecie (meduzy i woda mors­ka) Jak odkry­wa że całkowicie pozbył się tzw. skór­ki pomarańc­zowej na udach. To przełom w medy­cynie. Jak tworzy spec­jal­ny elik­sir dzię­ki które­mu żad­na kobi­eta nie będzie się już nigdy musi­ała martwić cel­litem.

2011 – Jak bić – jed­nak dość szy­bko okazu­je się, że elik­sir ma też skut­ki uboczne. Pod jego wpły­wem Jak zamienia się w dużą zieloną bestię i bije prze­chod­niów.

2012 – Jak upolować fac­eta – po wielu lat­ach niesamow­itych przygód Jak znów czu­je się samot­ny. Decy­du­je się na trady­cyjną metodę uzbro­jony jedynie w dzidę i cias­to pomarańc­zowe idzie na mias­to znaleźć miłość.

2013 – Jak nie dać się prz­ele­cieć dia­błu – poz­nane chłopię okazu­je się być kimś więcej niż Jak kiedykol­wiek mógł przy­puszczać. Cechy które na początku wydawały się zale­ta­mi ‑piękne skrzy­dła, zakrę­cone rogi i czer­wona skóra okaza­ły się czymś więcej niż przelot­ną modą. Jak postanaw­ia nieco przystopować rozwój związku.

2013 – Jak pokon­ać szatana – w niedzielne popołud­nie Jak wygry­wa ze swoim nowym chłopakiem w kometkę. Będzie się tym chwal­ił przez tydzień.

2014 – Jak zostać bask­iem- Jak prag­nie zale­gal­i­zować swój rozwi­ja­ją­cy się związek, okazu­je się jed­nak że po poradach prawnych okazu­je się, że jedynie bask­i­jskie przepisy dopuszcza­ją związek Jaka z jego ukochanym.

2014 – Jak zatrzy­mać ślub — W cza­sie cer­e­monii ślub­nej Jaka znów dopa­da jego słyn­ny pech – rozpęd­zony orszak ślub­ny z wielką pręd­koś­cią przekracza granicę i zna­j­du­je się na tery­to­ri­um Francji. Jak roz­pac­zli­wie stara się ich zatrzy­mać ale jest już za późno. Według fran­cuskiego prawa orszak ślub­ny w tej formie nie ma prawa ist­nieć.

2014 – Jak całkowicie zniknąć – od tego cza­su nikt więcej nie widzi­ał Jaka. Jed­nak wierzymy że to nie koniec jego his­torii.

His­to­ria życia Jaka została zrekon­struowana tylko dzię­ki archi­wom które znaleźliśmy w naszej kopii Inter­ne­tu. Jak rozu­miemy jest opowiedziana w bezokolicznikach ponieważ po dziś dzień nie udało się jed­noz­nacznie ziden­ty­fikować płci Jaka.

Ps: Za inspirację do wpisu zwierz niesłuchanie dzięku­je obu swoim braciom,bez których nie zalęgła się w głowie zwierza myśl by śledz­ić życio­rys Jaka. Wszys­tko zaś zaczęło się od uwa­gi, że utwór znany z Śpiącej Królewny “Jak ze snu”, może być hym­nem na cześć Jaka.

13 komentarzy
0

Powiązane wpisy