Home Ogólnie Sprawa kciukowa czyli wiemy dlaczego Eddie Redmayne ma Oscara!

Sprawa kciukowa czyli wiemy dlaczego Eddie Redmayne ma Oscara!

autor Zwierz
Sprawa kciukowa czyli wiemy dlaczego Eddie Redmayne ma Oscara!

Zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś nad niesamow­itą kari­erą Eddiego Red­mayne’a? W cza­sach kiedy fan­ki mdle­ją na widok Bene­dic­ta Cum­ber­batcha i Toma Hid­dle­stona ten niepo­zorny, wiecznie bla­dy, rudy anglik, o twarzy oży­wionego Mup­pe­ta może się w młodym wieku pochwal­ić nie tylko nagrodą Tony, BAFTĄ czy Zło­tym Globem ale też Oscarem. Więcej — rok po tym jak wygrał nagrodę znów był uważany za najpoważniejszego kandy­da­ta do stat­uet­ki. Jak­by tego było mało włas­nie ma grać w najnowszym filmie ze świa­ta Har­rego Pot­tera a to zapew­nia szczęś­cie, sławę i więcej pieniędzy niż może sobie wyobraz­ić pod­dany królowej bry­tyjskiej. Jaka jest jego tajem­ni­ca? Wygląd? Tal­ent? Pro­fesjon­al­ny tren­ing? A może odpowiedź jest inna. Co jeśli Eddie ma mag­iczny kciuk?

 

Teoria przedstawia się następująco - Eddie ma magiczny kciuk - podejrzewamy że jego działanie odkrył w młodym wieku (karierę aktorską zaczął dość wcześnie) - być może przypadkiem - po prostu obgryzając paznokcie czy nawet jeszcze wcześniej kiedy młody człowiek wykazuje duże przywiązanie do własnych kciuków. (fot. Michael Schaub)

Teo­ria przed­staw­ia się następu­ją­co — Eddie ma mag­iczny kciuk — pode­jrze­wamy że jego dzi­ałanie odkrył w młodym wieku (kari­erę aktorską zaczął dość wcześnie) — być może przy­pad­kiem — po pros­tu obgryza­jąc paznok­cie czy nawet jeszcze wcześniej kiedy młody człowiek wykazu­je duże przy­wiązanie do włas­nych kciuków. (fot. Michael Schaub)

 

 

12407668_839979306124200_269253259_n

Nie wąt­pli­wie przy­gryzanie kciu­ka dzi­ała — udało się zwier­zowi dowieść pon­ad wszelką wąt­pli­wość że Eddie Red­mayne nie pode­j­mu­je się żad­nej życiowej czyn­noś­ci przed przy­gryzie­niem kciu­ka celem zapewnienia sobie pomyśl­noś­ci. (fot. Dylan Don)

 

 

img_5536bw-1

Wedle naszych źródeł Eddie tylko raz nie gryzł kciu­ka na planie — był to film “Jupiter Intron­iza­c­ja” — efekt okazał się tak opłakany w skutkach, że przy następ­nej pro­dukcji “Dziew­czy­na z portre­tu” aktor przez cały czas trzy­mał dłoń blisko twarzy by móc nawet w cza­sie trwa­nia zdjęć przy­gryźć szy­bko kciuk (zdję­cie: Kalesh Lath­i­gra)

 

 

Eddie Redmayne poses in the press room during the 87th Annual Academy Awards at Loews Hollywood Hotel on February 22, 2015 in Los Angeles, California.

Ludzie którzy siedzieli obok Eddiego na roz­da­niu Oscarów twierdzą, że wiedzieli, że wygra w chwili w której przy­gryzł kciuk ” Teo­re­ty­cznie to nie jest ucz­ci­we korzys­tać z takich przy­wile­jów, z drugiej strony wszyscy wiemy, że wystar­czy by David Ten­nant potarł ucho i jego wys­tępy na sce­nie zach­wyca­ją wid­own­ię. Każdy korzys­ta z tego co dała mu natu­ra” wypowiedzi­ał się dla nas jeden z uczest­ników gali który woli zostać anon­i­mowy (fot.Lionel Hahn)

 

tumblr_ma22zgcvnz1qci06eo3_1280

W spraw­ie kciu­ka Eddiego skon­sul­towal­iśmy się też ze spec­jal­is­ta­mi do kon­tuzji dłoni ” Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że dłu­gotr­wała ekspozy­c­ja kciu­ka na przy­gryzanie musi się skończyć kon­tuzją. Prawdę powiedzi­awszy patrząc na osiąg­nię­cia akto­ra pode­jrze­wam, że to może być już jego trze­ci albo czwarty kciuk” (fot.Jason Het­her­ing­ton)

 

tumblr_nc0qoyx0hz1skl1u9o1_500

W spraw­ie potenc­jal­nie szkodli­wego nawyku skon­tak­towal­iśmy się także z naszym zna­jomym spec­jal­istą od magii ” Wcale mnie to nie dzi­wi. Powszech­nie wiado­mo, że mag­iczne kciu­ki choć wys­tępu­ją rzad­ko są proste w uży­ciu. Nawet trud­no się pow­strzy­mać. Taki kciuk smaku­je jak wata cukrowa i słony karmel” (fot. Dylan Don)

 

tumblr_neib273kos1skl1u9o2_500

Zapy­tal­iśmy też zna­jomego ety­ka czy słusznym jest że Eddie wyko­rzys­tu­je swój mag­iczny kciuk do zro­bi­enia kari­ery fil­mowej a nie na przykład skończenia wojen “Gdy­by sam tak wyglą­dał i tak dobrze prezen­tował się w gar­ni­tu­rach też poszedłbym w kari­erę aktorską. Zwłaszcza by utrzeć nosa Cum­ber­batchowi” odpowiedzi­ał nasz rozmów­ca (fot.Dan MacMedan)

 

tumblr_ng4mwpsvhb1tnm1n0o1_1280

W cza­sie pisa­nia not­ki próbowal­iśmy skon­tak­tować się z pro­du­cen­ta­mi fil­mu “Fan­tasty­czne Zwierzę­ta i jak je znaleźć” by dowiedzieć się czy mag­iczny kciuk odgry­wał istot­ną rolę w wyborze akto­ra do roli młodego ang­iel­skiego maga przy­by­wa­jącego do amery­ki. Stu­dio poin­for­mowało nas że min­is­terst­wo magii zakaza­ło przekazy­wa­nia mugolom poufnych infor­ma­cji na ten tem­at. (zdję­cie: Miller Mob­ley)

 

tumblr_ns6h236fsl1tf7goeo4_r1_500

Wielu czytel­ników zapewne zas­tanaw­ia się ter­az czy też ma mag­iczny kciuk. Pod­powiadamy — zaczni­j­cie reg­u­larnie przy­gryzać kciuk a jed­nocześnie rozpoczni­j­cie drogę zawodową, wciąż się dok­sz­tał­ca­jąc — jeśli za około dwudzi­es­tu lat osiąg­niecie spek­taku­larny sukces — bra­wo macie mag­iczny kciuk. (fot. John Bal­som)

 

 

tumblr_oez6a78ysp1tf7goeo1_1280

Wedle niefor­mal­nych statystyk około czter­dzi­es­tu pro­cent wszys­t­kich aktorów korzys­ta z mag­icznych kciuków, grzy­wek i uszu w zastępst­wie zwykłego tal­en­tu. Związek Zawodowy aktorów amerykańs­kich zobow­iązał się wprowadz­ić reg­u­lac­je w tej spraw­ie do 2020 roku. (zdję­cie stąd)

 

screen-shot-2014-12-09-at-20-07-20

Czy Eddie zaszedł­by tak daleko w swoim fachu gdy­by nie przy­gryzał co chwilę kciu­ka ? “Jesteśmy pewni że tak — w końcu musi­ał wylą­dować na dużym ekranie by każdy mógł dokład­nie policzyć jego pie­gi” — przekonu­je nas jeden z pro­du­cen­tów fil­mowych (fot. Simon Lip­man)

 

eddieredmayneesquirekorea6

Nie powiemy dokład­nie na ile ubez­piec­zony jest kciuk Eddiego ale mowa o sum­ie sześ­cio­cyfrowej. Jed­nocześnie oznacza to, że Eddie nie może korzys­tać z piły, wier­tar­ki, młot­ka i trzy­mać jed­ną ręką zbyt grubych, cięż­kich książek (zdję­cie z kam­panii dla Burber­ry)

 

eddie-redmayne-elle-uk-photo-shoot-january-2015-denim-001

Podob­no Eddie Red­mayne ma zapisane we wszys­t­kich umowach na ses­je zdję­ciowe że pojawi się tylko wtedy jeśli będzie mógł w cza­sie zdjęć przy­gryzać kciuk by lep­iej wypaść. To właśnie dlat­ego bard­zo trud­no znaleźć sesję akto­ra na której nie próbu­je zjeść włas­nego kciu­ka (fot.Aitken Jol­ly)

eddie-redmayne-oscars-2016

Żeby nie było, my tu Eddiemu wszyscy życzymy wszys­tkiego najlep­szego! Niech gryzie sobie kciuk na zdrowie i na chwałę bry­tyjskiej królowej! (fot. Mike Blake)

 

Wiecie jakby ktoś pytał to ogólnie wielka tajemnica i nigdy nic o kciuku nie słyszeliście

Wiecie jak­by ktoś pytał to ogól­nie wiel­ka tajem­ni­ca i nigdy nic o kciuku nie słyszeliś­cie (zdję­cie: Mike Blake)

 

Ps: Zwierz wybiera się dziś wiec­zorem na Goplanę — jeśli chce­cie zobaczyć tą operę bez wybiera­nia się do Teatru Wielkiego to będziecie mogli — tak się skła­da że w internecie będzie moż­na obe­jrzeć trans­misję spek­tak­lu — dokład­nie tego na którym będzie zwierz więc rozglą­da­j­cie się uważnie po wid­owni — może wam pomacha :)

5 komentarzy
1

Powiązane wpisy