Home Ogólnie Zwierzęta i ludzie czyli nie chcesz by aktorzy zajęli się twoim pupilem

Zwierzęta i ludzie czyli nie chcesz by aktorzy zajęli się twoim pupilem

autor Zwierz
Zwierzęta i ludzie czyli nie chcesz by aktorzy zajęli się twoim pupilem

Zwierz ostat­nio został zru­gany, za to, że na blogu tak poważnie i już strasznie dawno nie było żad­nego z serii niezbyt mądrych wpisów, które w isto­cie ujaw­ni­a­ją wielką między­nar­o­dową kon­spir­ację. Po tym jak zwierz pokazał wam, że Hol­ly­wood rządzą pro­du­cen­ci wanien a aktorzy nie umieją stać zbyt dobrze, czas na jeden z bardziej skry­wanych sekretów branży. Ludzie show biz­ne­su nie mają poję­cia jak opiekować się zwierzę­ta­mi. A przede wszys­tkim jak się ubrać kiedy człowiek spędza czas ze zwierzątkiem.

 

benedictdogcrop

Oto typowe zdję­cie człowieka który nie ma zielonego poję­cia jak należy zaj­mować się psem. Choć Bene­dict wybrał bard­zo dobrą trasę na spac­er — las (zas­nu­ty obow­iązkową mgłą) to jed­nak wyraźnie nie zrozu­mi­ał, że frak nie jest najlep­szym stro­jem na wiec­zorne spac­ery z psem. Nie mówiąc już o tym ile pies musi czekać zan­im właś­ci­ciel zna­jdzie odpowied­nie spin­ki do manki­etów i odpowied­nio zaw­iąże muszkę. Zresztą przyjrzyj­cie się temu zdję­ciu — pies ma wyraźnie dosyć — zwłaszcza, że właś­ci­ciel jest tak zaskoc­zony tym, że nagle znalazł się z psem, we fraku w środ­ku lasu, że już od dłuższego cza­su tak sto­ją

katyperrycoverstory02_135514226810

Jest dla nas jasne, że Katy Per­ry popisu­je się na tym zdję­ciu typową dla gwiazd niezarad­noś­cią. Wiemy nawet jaki był sce­nar­iusz. Już się ubrała do wyjś­cia, już miała wsi­adać do limuzyny kiedy przy­pom­ni­ała sobie “Kury nie nakarmione”. Cóż innego jej pozostało jak pog­nać w swo­jej sukni do kurni­ka. Tak to bywa kiedy w wiel­kich planach zapom­i­na się, że ma się obow­iąz­ki wzglę­dem hodowanego ptact­wa.

liam-hemsworth-bench-photos-20130316-2

Typowy brak prze­myślanej strate­gii, Liam Hemsworth zaplanował cały dzień na łód­ce i zupełnie zapom­ni­ał, że jego lew pan­icznie boi się wody. I co ter­az? Plany były takie wspani­ałe a ter­az lew stoi zaw­sty­d­zony na brzegu. Zresztą kamerą doskonale uch­wyciła fakt kiedy Liam zda­je sobie sprawę, że mimo iż zabrał koszyk piknikowy to i tak niewiele to da bo lew by się na łód­ce po pros­tu nie zmieś­cił. I tak całe plany na nic. Widzi­cie — jeśli macie lwa, nigdy nie powierza­j­cie go aktorowi z Hol­ly­wood.

Emma-Watson-Smile-Teen-Vogue-Photoshoot-August-2013-3-540x405

Jest w pełni zrozu­mi­ałe, że Emma Wat­son ma kucy­ki. Jak zwierz był mały też chci­ał mieć kucy­ka ale wszyscy wiedzą, że kucy­ki dro­gie. Emma Wat­son ma mnóst­wo pieniędzy więc nic dzi­wnego, że kupiła sobie od razu dwa. Ale najwyraźniej nikt jej nie powiedzi­ał, że wyprowadzanie kucyków w parkach to może nie jest dobry pomysł. Przede wszys­tkim jed­nak Emma nie wie, że jeśli idzie się z kucyka­mi po pros­tu na spac­er to naprawdę nie jest potrzeb­ny ten stroik na głowie. Co innego gdy­by aktor­ka chci­ała sobie doro­bić i wyko­rzys­tać kucy­ki komer­cyjnie (prze­jażdż­ki dla dzieci 10 zł). A tak to tylko niemal dosłowne zawracanie głowy.

264827

Bradley Coop­er kom­plet­nie nie zrozu­mi­ał, że choć pies go kocha to nie zna zasad gry w piłkę. I tak Bradley przyszedł odpowied­nio ubrany, nawet wziązł piłkę ale z zabawy nici, bo pies nie zna zasad. I ter­az jest trochę głu­pio — i psu który wcale nie chci­ał zep­suć aktorowi przed­połud­nia i samemu Bradley­owi bo się przy­go­tował prze­brał i ter­az nie ma z kim grać. Pies stara się jeszcze robić dobrą minę do złej gry ale Bradley to się zaraz jako żywo rozpłacze. Na razie jed­nak trwa taka niezręcz­na cisza.

5432e75974ed87dd423a3828_jennifer-lawrence-vanity-fair-11-november-cover-ss01

Jen­nifer Lawrence pokaza­ła typową młodzieńczą nai­wność. Nie chodzi tylko o to, że poszła kąpać się do basenu z papugą, zupełnie zapom­i­na­jąc, że papu­gi nie pły­wa­ją. Otóż nikt jej nie powiedzi­ał, że lep­iej zostaw­ić jed­nak biżu­ter­ię w prze­bier­al­ni podob­nie jak dobrym pomysłem będzie zmy­cie mak­i­jażu. Aktor­ka ma nawet taki wyraz twarzy “Dlaczego nikt mi nie powiedzi­ał” z kolei papu­ga ma wyraz twarzy “A nie mówiłam” jak­by od początku wiedzi­ała, że cały pomysł z pły­waniem jest kiep­s­ki i nic dobrego z tego nie wyjdzie.

fashion_scans_remastered-jessica_chastain_amy_adams-people-02_08_2013-scanned_by_vampirehorde-hq-1

Jes­si­ca Chas­tain zde­cy­dowanie nie wie jak zapewnić psu rozry­wkę. Zami­ast zabrać go na zwykły spac­er do parku gdzie mógł­by pob­ie­gać, zde­cy­dowała się udać wraz z nim na rajd po barach i kna­j­pach. Zdję­cie pokazu­je ich w pią­tym pubie, kiedy są dopiero w połowie swo­jej wyprawy. Co więcej — aktor­ka założyła ekstrawa­gancką suknię więc nawet jak pies leży jej na kolanach to jest mu nie wygod­nie. Wyszło trochę głu­pio ale ter­az nie sposób tego odkrę­cić i tak sobie siedzą nad piwem i tylko psu głu­pio powiedzieć, że on nie pije bo nie ma jeszcze skońc­zonych 21 lat.

pattinsonlife-ew-4

Robret Pat­tin­son i Reese With­er­spoon przys­zli odwiedz­ić sło­nia. Jako że uznali wiz­ytę za bard­zo for­mal­ną więc ubrali się odpowied­nio. Nieste­ty jak to zwyk­le w takich przy­pad­kach bywa nikt nie powiedzi­ał sło­niowi, że wiz­y­ta będzie bardziej ofic­jal­na. I ter­az wszys­tkim trochę głu­pio. Słoń dosłown­ie leży, bo tak strasznie głu­pio kiedy odwiedza­ją cię aktorzy, a ty taki nieprzy­go­towany. Do tego wyraźnie wszyscy na tym zdję­ciu ze sobą nie roz­maw­ia­ją. Jak­by mieli wza­jem­nie do siebie pre­ten­sje, że nikt nie ustal­ił jaki będzie plan wiz­y­ty .

9sax3c

Ponown­ie mamy do czynienia z przykrą  sytu­ac­ja  zanied­ba­nia. Orzeł chci­ał sobie polatać, zaś Tom Hid­dle­ston chci­ał zde­cy­dowanie zagrać w konkurs “kto potrafi się gapić dłużej bez mru­ga­nia”. I ter­az jest trochę impas — zwłaszcza, że nikt nie powiedzi­ał Tomowi, że orły to nie za bard­zo są zwierząt­ka do trzy­ma­nia w pomieszcze­niu i ter­az Tom, który chci­ał sobie szla­chet­nie siedzieć w fotelu z pupilem jest trochę prz­er­ażony. Ogól­nie ktoś powinien mu dać tele­fon do Jen­nifer Lawrence — mógł­by od niej pozyskać tą nieszczęśli­wą papugę — papu­ga chęt­nie posiedzi­ała mu na ramie­niu dając (zapewne pożą­dany) wygląd eks­cen­trycznego bry­tyjskiego gen­tel­mana.

2jbtwjt

Ponown­ie Jen­nifer Lawrence i kłopotli­wa sytu­ac­ja. Przede wszys­tkim ona i paw się nie dogadali i ubrali się w te same ciuchy co zawsze powodu­je pewne napię­cie. Po drugie — to typowy przykład sytu­acji gdy to zwierzę czu­je się odpowiedzialne za człowieka. Paw wykazał się też troską, ponieważ wyraźnie Jen­nifer Lawrence cier­pi na pop­u­larną wśród aktorów i aktorek chorobę — zapom­ni­ała jak się korzys­ta z krzesła. Paw jak widać jest bardziej oga­r­nię­ty i demon­stru­je że nie ma się co krze­seł bać. I tak sobie siedzą. Choć Jen­nifer nie wyglą­da jak­by miała w najbliższym cza­sie przeła­mać lęk przed krzesła­mi.

duck-days

To jest w ogóle zapis wielkiego nieporozu­mienia. Po pier­wsze — gęś była pew­na że idzie sobie na zwykły spac­erek i nie ubrała się odpowied­nio do sesji zdję­ciowej. Z kolei Aman­da Seyfried chy­ba nie dostała infor­ma­cji że gęś to nie kot i niekoniecznie lubi siedzieć na kolanach. A w ogóle to nie jest tak, że zwierz jest jakoś szczegól­nie przy­wiązany do etyki­ety ale naprawdę na sesję zdję­ciową nie powin­no się przy­chodz­ić z gęsią. No chy­ba, że to ma być jak­iś biznes tzn. ty im dajesz piękną gąskę a oni w zami­an za to robią ci zdję­cia. W każdym razie w nad­chodzą­cym sezonie pro­ponu­je­my jed­nak gęsi trzy­mać na pod­wórku

Rihanna-UK-GQ-1 A to już jest przykład typowego gapiost­wa. Nie, nie chodzi nam o to, że Rihan­na zapom­ni­ała się ubrać. W  końcu każde­mu raz na jak­iś czas się zdarza. Ale piosenkar­ka (co widać jak na dłoni) zapom­ni­ała, że ma na głowie węża. W ogóle wyglą­da tak jak­by zapom­ni­ała, że ma  węża w posi­ada­niu. To wybit­nie nie odpowiedzial­na postawa. Zwłaszcza że jak widać po pysku węża chy­ba jest mu trochę smut­no, on się tak stara, nawet na głowę wejdzie co  by przy­pom­nieć o swoim ist­nie­niu a ona  wciąż ma minę “To gdzie ja położyłam tego węża…”. No naprawdę nie wypa­da.

chris-pratt-raccoon-real

Ponown­ie dość niezręcz­na sytu­ac­ja. Chris Pratt jest ubrany nawet całkiem nieźle jak na opiekę nad szopem praczem ale zapom­ni­ał mu powiedzieć, że idzie z nim na sesję zdję­ciową. Tym­cza­sem Szop nie tylko jest wsty­dli­wy ale ma też małą obsesję na punkcie obrony swo­jego pry­wat­nego wiz­erunku (trud­no mu się dzi­wić przy takiej iloś­ci sławnych szopów). Co oczy­wiś­cie doprowadz­iło do nieprzy­jem­nych sytu­acji. Ostate­cznie Szop zgodz­ił się zapo­zować ale ukrył twarz (zwłaszcza swój gorszy pro­fil) i w ogóle był obur­zony, że nikt nie zapy­tał go o zgodę.

4aef23463908c175e306a30811699490

Poza słaboś­cią do łabędzi Lonar­do ma też, co widać słabość do bul­dożków fran­cus­kich. Przy czym na tym zdję­ciu widać, że Leonar­do wciąż (nawet podświadomie) marzy o Oscarze. Zami­ast nor­mal­nie wziąć psa na smy­cz albo przy­tulić, Leo ubrał się porząd­nie i postanow­ił zaprezen­tować szczeni­acz­ka światu. Trzy­ma­jąc go oczy­wiś­cie trochę jak wyczeki­waną, wytęsknioną stat­uetkę Oscara. Ponoć trzy­ma­jąc psa podz­iękował mamie, tacie i Bogu. Szczeni­aczek zaś ma minę, ” Zostań psem aktor mówili. Będzie fajnie mówili”

eddie-redmayne-garticle Tu mamy przykład że cza­sem pomysły ide­alne na papierze nie koniecznie sprawdza­ją się w rzeczy­wis­toś­ci. Wydawać by się mogło, że sko­ro pies (a właś­ci­wie psa) dosię­ga do ramion Eddiego Red­mayne’a to oczy­wiste będzie poruszać się takim tanecznym wężykiem. Wydawało się, że nagrod­zony Oscarem aktor znalazł dla siebie ide­alne nowe zaję­cie — które poz­woli mu się wyróżnić na tle innych młodych bry­tyjs­kich aktorów. Nieste­ty okaza­ło się (co widać na ilus­tracji), że psa doma­ga się 85% zysków i wszys­t­kich koś­ci. Współpra­ca szy­bko się roz­padła. Pozostała tylko jed­na dzi­w­na ses­ja zdję­ciowa.

tumblr_n0oxgpgG4E1sbdzsro1_500

Trochę jak w przy­pad­ku Lia­ma Hemswortha tu też mamy przykład źle zaplanowanego popołud­nia ze zwierzę­ciem. James Fran­co ład­nie się ubrał i zabrał tygrysa do kna­jpy. Na miejs­cu okaza­ło się, że żaden z nich nie ma ochoty na drin­ka (tygrys w ogóle jest niepełno­let­ni i nie może pić) oraz nie ma planów co dalej. Zdję­cie uch­wyciło moment gdy obaj siedzą nie do koń­ca widząc co dalej. James boi się zapro­ponować tygrysowi wyprawę do dyskote­ki bo nigdy nie wiado­mo czy ktoś umie tańczyć. Z kolei tygrys jest po pros­tu zaw­iedziony.  Zwłaszcza że okaza­ło się, że jed­nak nie powinien zjadać Jame­sa Fran­co, nawet jeśli jest cała gru­pa osób która by mu  za to zapłaciła

p18fd18rjh1mia1abb1q7l1e7anj54

Wydawać by się mogło, że aktor taki jak Zac Efron ma odpowied­nie fun­dusze by kupić spec­jal­ny pojem­nik do prze­woże­nia małych króliczków. Okazu­je się jed­nak, że z właś­ci­wą dla gwiazd kina niefra­sobli­woś­cią zupełnie o to nie zad­bał i jak zwyk­le ubrał się zbyt porząd­nie jak na spac­er z śliczny­mi futrza­sty­mi kuleczka­mi. Przyszło improw­iz­ować i choć ten trzy­many na rękach czu­je się całkiem dobrze, to już ten w kieszeni ma wyraźny lęk wysokoś­ci i brak opar­cia. Co ciekawe ist­nieją też zdję­cia akto­ra z lisa­mi i jeża­mi i na każdym jest równie nieod­powied­nio ubrany. Serio sko­ro się zaro­biło tyle na High School Musi­cal naprawdę  moż­na zapewnić króliczkom lep­sze  warun­ki trans­portu.

65d57362bfe43aeb3cc7bc4424f2ed54

Na koniec zdję­cie Mad­sa  Mikkelse­na z kotem. Z tym zdję­ciem nie jest nic złego. Po pros­tu jest fajne. Kot wie że Mads jest fajny więc go od razu zak­lepał. Więc jak­by co to Mads jest zak­lepa­ny przez kota.

Zwierz mógł­by jeszcze dłu­go pokazy­wać wam przykłady na to jak bard­zo gwiazdy nie potrafią zaj­mować się zwierzę­ta­mi. Jak nie łapią z nimi kon­tak­tu (serio moż­na zapy­tać Lwa czy przy­pad­kiem nie boi się wody) i jak bard­zo nie mają poję­cia jak się ubrać na przechadzkę z psem (patrzymy na ciebie Bene­dict). Tak więc jeśli macie zwierzątko — paw­ia, sło­nia czy szopa pracza to nieste­ty musi­cie się nim zająć sami. Aktorzy i piosenkarze wam nie pomogą.

Ps: Tak ten wpis nie jest na poważnie. Wiem, że więk­szość aktorów potrafi się zająć zwierzę­ciem. I tak też uważam że korzys­tanie z rzad­kich i dzi­kich zwierząt w cza­sie sesji fotograficznych jest pozbaw­ione sen­su. Zdaniem zwierza moż­na pozować jedynie z kota­mi, mop­sa­mi i świnka­mi morski­mi.

Ps2: Zwierz przy­pom­i­na wam że jutro zaczy­na­ją się Afrykamery — ogólnopol­s­ki fes­ti­w­al fil­mowy. Zwierz jest z nim w tym roku moc­no związany bo jest w jury filmów krótkome­trażowych.

34 komentarze
0

Powiązane wpisy