Home O zwierzu

O zwierzu

autor Zwierz
O zwierzu

Właśnie trafiłeś na blo­ga i chci­ałbyś wiedzieć więcej? O co chodzi z tym zwierzem, dlaczego wpisy są w trze­ciej oso­bie i nie ma przecinków? Jesteś w dobrym miejs­cu. Tu zna­jdziesz odpowiedzi na wszys­tkie pytania.

 

JUŻ ARYSTOTELES POWIEDZIAŁ ŻE…

Zaczni­jmy od tego, skąd Zwierz. Jak wiado­mo już Arys­tote­les powiedzi­ał, że człowiek to zwierzę poli­ty­czne. Zwierz spo­jrzał na siebie, na poli­tykę, jeszcze raz, jeszcze raz na poli­tykę i zde­cy­dował się, że będzie pop­kul­tur­al­ny. I tak właśnie nar­o­dz­ił się Zwierz.

Przez pier­wsze dziesięć lat prowadzenia blo­ga, wiele postów było napisanych w trze­ciej oso­bie — w ten sposób chci­ałam pod­kreślić odmi­en­ność Zwierza od Kasi — Zwierz oglą­dał filmy i seri­ale i kochał się w bry­tyjs­kich aktorach, Kasia dziel­nie pra­cow­ała w archi­wum Tygod­ni­ka Poli­ty­ka i starała się zro­bić dok­torat o pol­skim kinie dwudziestole­cia między­wo­jen­nego. Jed­nak po kilku lat­ach tego pod­kreśla­nia, dwois­toś­ci mojej natu­ry, doszłam do wniosku, że nie ma sen­su kon­fun­dować bied­nych czytel­ników i od pon­ad roku piszę w pier­wszej osobie.

 

KIM BYWA ZWIERZ GDY NIE JEST ZWIERZEM

Kiedy nie piszę blo­ga, nie oglą­dam filmów i nie pracu­ję zaj­mu­je się dzie­le­niem mieszka­nia z cud­owną kotką Shu­bi i czekaniem aż mój mąż  zro­bi mi cur­ry albo inne dobre jedze­nie. Poza tym przemierzam niesły­chane poła­cie mojego Warsza­wskiego mieszka­nia w którym jest zawsze trochę za dużo książek, komik­sów i gadżetów związanych z fil­ma­mi. Poza pop­kul­turą lubię podróże choć ilekroć chce się gdzieś wybrać za granicę to kończę w Lon­dynie. Ma to być może związek z moją daleko posuniętą bry­tofil­ią. Nato­mi­ast kocham jeźdz­ić po kra­ju i zawsze chęt­nie donoszę do jakiego mias­ta w Polsce warto się wybrać – cho­ci­aż­by na jeden dzień.

Oprócz testów na blogu co pewien czas piszę do cza­sop­ism dla stron inter­ne­towych (przez pewien czas brałam udzi­ał w pro­jek­cie Onet Autorzy), czy skrob­nę w końcu jak­iś naukowy tekst. Wielkiej kari­ery lit­er­ack­iej jeszcze nie mam za to zbiór wydanych przeze mnie książek jest cud­own­ie eklek­ty­czny – od bajek dla dzieci, przez opra­cow­anie myśli XIX wiecznych socjologów po powieść o właś­ci­cielach kina w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym.  Do tego napisałam książkę o Oscarach a także wydałam zbiór moich feli­etonów o pop­kul­turze. Wszyscy powin­niśmy się za to cieszyć, że postanow­iłam porzu­cić kari­erę poe­t­y­cką bo jedyne co umi­ałam zro­bić z moi­mi wier­sza­mi to wygry­wać konkursy poezji religi­jnej w małych mieści­nach. Co jest specy­ficzną for­mą rozrywki.

 

A PRZECINKÓW I TAK NIE WYSTARCZY DLA WSZYSTKICH

Zapewne intrygu­je was jak oso­ba która tyle pisze może nie wstaw­iać przecinków. To proste mam dysor­tografię. Zdi­ag­no­zowaną na samym początku nau­ki szkol­nej. Zwierz popraw­ia literów­ki i błędy które widzi edy­tor tek­stu. Cza­sem edy­tor tek­stu wie lep­iej od zwierza jak powin­ny brzmieć niek­tóre zwroty stąd biorą się epick­ie literów­ki zwierza (Bar­man i Rabin zami­ast Bat­man i Robin to już niemalże literówka kul­towa). Ponieważ kilka­naś­cie lat reedukacji nie przyniosło wiel­kich sukcesów (co praw­da zwierz zde­cy­dował się wstaw­iać literę „y” do słów – co kiedyś w swoim życiu uważał za zbędne) zwierz postanow­ił być sobą. Dla wszys­t­kich potenc­jal­nie prz­er­ażonych – wszys­tkie tek­sty zwierza poza blo­giem posi­ada­ją redakcję i przecin­ki. Ale blog to miejsce w którym jestem sobą. Więcej zna­jdziecie na stron­ie Gdzie są przecinki.

O CZYM W OGÓLE JEST TEN BLOG

Na blogu zna­jdziecie recen­z­je seri­ali, filmów i tek­sty poświę­cone sze­roko zrozu­mi­anym zjawiskom związanym z kul­turą pop­u­larną. Kiedyś wzbra­ni­ałam się przed pisaniem o książkach a potem mi przeszło. Więc o książkach też piszę.. Jeśli chodzi o muzykę – to w przy­pad­ku zwierza wprowadza ona na blog Operę i fil­har­monię – bo tak się złożyło, że w tych miejs­cach zwierz szu­ka muzy­cznych pod­ni­et. Od chwil kiedy reg­u­larnie w Polsce moż­na oglą­dać trans­mis­je zagranicznych spek­tak­li teatral­nych, piszę też więcej o teatrze. O tym pol­skim, czy warsza­wskim piszę rzadziej głównie dlat­ego, że nie mam kasy na bile­ty i cza­su na trzy godziny spek­tak­lu. Poza tym co pewien czas zupełnie niespodzian­ie pojaw­ia się jak­iś niesły­chanie zaan­gażowany wpis społeczny. Ale zauważy­cie, bo to wpisy pisane zupełnie inaczej.

Zwierz nie posi­a­da żad­nego for­mal­nego wyk­sz­tałce­nia fil­moz­naw­czego czy nawet kul­tur­oz­naw­czego. Wszys­tko co wie to wynik włas­nych studiów i czterech semes­trów his­torii kina i muzy­ki na stu­di­ach socjologicznych.

Blog jest aktu­al­i­zowany co dru­gi dzień, cza­sem codzi­en­nie, z rzad­ka co trzy dni. Przez dziewięć lat posty pojaw­iały się codzi­en­nie (wtedy nie miał Zwierz męża i nie musi­ał poświę­cać tyle cza­su na kon­tak­ty między­ludzkie). Wpisów nie ma 1.01 – bo trze­ba odespać. Poza tym zdarza­ją się poje­dyncze dni wolne – głównie wtedy kiedy zwierz zabalował, zachorował, albo strasznie się zmęczył. Zwierz cier­pi na zespół cieśni nadgarst­ka i są takie dni kiedy nawet nie może patrzeć na klaw­iaturę tak bolą go łap­ki. Ale poza tym wpisy raczej ukazu­ją się reg­u­larnie – częś­ciej koło 13–14 choć bywa­ją dni kiedy wpis wbie­ga na stronę dopiero o 21.

Dodatkowo zwierz razem z Pawłem Opy­do (trze­ci najbardziej pożą­dany mężczyz­na w Polsce!) prowadzi pod­cast Zom­bie vs Zwierz gdzie roz­maw­iamy o kul­turze, społeczeńst­wie i wszys­tkim co aku­rat przy­jedzie nam do głowy. Paweł pil­nu­je statystyk i mówi, że idzie nam naprawdę dobrze i ja w to wierzę.

Prowadzę też wraz z Megu (prowadzącą blo­ga Catus Geekus) pod­cast o książkach — Czy­tu-Czy­tu gdzie czy­tamy, roz­maw­iamy i den­er­wu­je­my się na naszych ulu­bionych i mniej ulu­bionych autorów.

 

#NIGDYNIEBĘDĘBOGATA 

Zwierz jest blo­giem komer­cyjnym – oznacza to, że pojaw­ia­ją się na nim tek­sty spon­sorowane, współprace i reklamy (choć nie w postaci ban­nerów). Reklamy zawsze są zaz­nac­zone i w ogóle nie ma możli­woś­ci by zwierz pod­jął współpracę z jakąkol­wiek fir­mą nie infor­mu­jąc o tym czytel­ników. Jed­nocześnie reklamy stanow­ią jedynie wspar­cie budże­tu zwierza a nie jego główne źródło zarobku. Na blogu nie zna­jdziecie reklam leków, banków, insty­tucji finan­sowych oraz uczel­ni wyższych. Jed­nocześnie zwierz stara się zachować spójność blo­ga i nie przyj­mować ofert reklam­owych które zupełnie nie pasu­ją do jego tem­aty­ki. Na razie całkiem sprawnie się to udaje.

JA KOCHAM CIEBIE A TY KOCHASZ MNIE (CHYBA ŻE DOSTANIES BANA)

Jed­nym z najwięk­szych osiąg­nięć zwierza jest zgro­madze­nie wokół blo­ga grupy ciekawych, kul­tur­al­nych i sym­pa­ty­cznych czytel­ników. Aby zachować tą miłą atmos­ferę w której najlepiej prowadzi się roz­mowy o kul­turze zwierz z zasady stara się nie kasować komen­tarzy – zwłaszcza tych których twór­cy mają inną opinię na tem­at danego dzieła kul­tu­ry.  Nato­mi­ast bez litoś­ci kasu­je komen­tarze obraża­jące innych komen­ta­torów, wypełnione określe­ni­a­mi uważany­mi za obelży­we (jeśli nie da się ich inter­pre­tować w humorysty­cznym kon­tekś­cie) oraz wszys­tkie komen­tarze nawet w najm­niejszym stop­niu rasis­towskie i anty­semick­ie. Właś­ci­wie u zwierza trud­no dostać bana ale za to dosta­je się bana na zawsze.

Jeśli zde­cy­du­je­cie się zostać i przyjdzie wam kiedyś ocho­ta spotkać się ze zwierzem to co roku w okoli­cach świąt orga­ni­zowane jest spotkanie Secret San­ta – połąc­zone z ogólnopol­ską wymi­aną prezen­tów. Pon­ad­to – od cza­su kiedy zwierz ma wspar­cie swoich czytel­ników w ramach Patron­ite stara się raz na jak­iś czas zor­ga­ni­zować ‘Dzień Patrona” na który zaprasza zarówno oso­by wspier­a­jące go na plat­formie jak i wszys­t­kich pozostałych czytelników.

KILKA WAŻNYCH LINKÓW

Mail do zwierza: zwierzpopkulturalny@gmail.com

Mail do zwierza jak­by coś naprawdę ważnego: k.czajka@polityka.pl

Fan­page Zwierza

Fan­page Zom­bie vs Zwierz

Fan­page Czy­tu Czytu

Face­book Kasi

Twit­ter

Insta­gram

              

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online