Home Współpraca

Współpraca

autor Zwierz

 

W sprawie wszystkich pytań, propozycji i problemów proszę kontaktować się na adres:

zwierzpopkulturalny@gmail.com

Zwierz odpowiada szybko niezawodnie i właściwie o każdej porze dnia i nocy


 

Jeśli są Państ­wo zain­tere­sowani współpracą oto kil­ka infor­ma­cji doty­czą­cych zasad zwierza w kwestii reklam i wpisów spon­sorowanych:

 

1. Staram się przede wszys­tkim współpra­cow­ać z firmami/instytucjami/organizacjami które są w jak­iś sposób związane z sze­roko rozu­mi­aną kul­turą i pop­kul­turą. Nie oznacza to, że zamykam się na propozy­cję współpra­cy ze strony innych reklam­odaw­ców, ale chcę zachować kul­tur­al­ny charak­ter blo­ga.

 

2. W przy­pad­ku każdej współpra­cy kwest­ię opłaty omaw­iam bezpośred­nio z zain­tere­sowaną stroną. Jestem gotowa do wielu ustępstw w kwes­t­i­ach finan­sowych, jeśli podo­ba mi się pro­jekt, mar­ka lub też gdy bard­zo chcę pomóc a budżet niekoniecznie by na to pozwalał.

 

3. Nie umieszczam na blogu ban­nerów, oraz treś­ci nadesłanych, nie przyj­mu­ję poprawek w tej częś­ci tek­stu która odnosi się do opinii na tem­at pro­duk­tu. W moich wpisach nie ma inter­punkcji (ale czytel­ni­cy to wiedzą)

 

4. Wpisy reklam­owe trak­tu­je tak samo jak wpisy codzi­enne — poświę­cam im tyle samo uwa­gi, cza­su i pro­mu­ję je z taką samą energią i entuz­jazmem jak tek­sty pisane same z siebie.

 

5. Nie kasu­ję wpisów, które pow­stały w wyniku współpra­cy. Nie kasu­ję komen­tarzy pod wpisa­mi.

 

6. Ponieważ blog nie został założony po to by zara­bi­ać o decyzji o pod­ję­ciu współpra­cy niekoniecznie decy­du­je czyn­nik finan­sowy — zde­cy­dowanie ważniejsze jest dla mnie to czy ofer­ta wyda­je się ciekawa a pomysł na wpis — w jak­iś sposób intrygu­ją­cy.

 


 

Jeśli jesteś ciekawy kto czy­ta zwierza — infor­ma­c­je zna­jdziesz w tym wpisie  gdzie przed­staw­ione są bada­nia czytel­ników zwierza (przeprowad­zone przez stu­den­tów socjologii) .

Pon­ad­to zachę­cam do zajrzenia na pro­fil blo­ga w por­talu Hash.fm


 

Statysty­ki:

Licz­ba unikalnych użytkown­ików  waha się od 40 tys. ‑70 tys. miesięcznie

Ilość odsłon : 380 396 (dane za maj 2017)

Ilość fanów na face­booku : 20 834 (dane z sier­pień 2017)

Wszys­tkie statysty­ki mają bard­zo ładne ten­denc­je wzros­towe :)


Doty­chcza­sowe współprace (wybrane):

  • HBO
  • Mul­ti­me­dia TV
  • Stop­klat­ka TV
  • FOX Pol­s­ka
  • BBC Word­wide
  • AXN
  • Warn­er Bros
  • Gala­pa­gos (dys­try­b­u­tor filmów)
  • Wydawnict­wo Otwarte
  • Świat Książ­ki