Home Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

autor Zwierz

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to nieza­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Doskonale to rozu­miemy, dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Ciebie ten doku­ment, w którym zna­jdziesz zasady przetwarza­nia danych osobowych oraz wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies w związku z korzys­taniem ze strony inter­ne­towej https://www.zpopk.pl

Infor­ma­c­ja for­mal­na na początek – admin­is­tra­torem strony jest Katarzy­na Cza­j­ka-Kominiar­czuk  Adres: Broniewskiego 21/177 01–780 Warszawa

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci związanych z poli­tyką pry­wat­noś­ci, w każdej chwili możesz skon­tak­tować się z nami, wysyła­jąc wiado­mość na adres: zwierzpopkulturalny@gmail.com

Skró­cona wer­s­ja – najważniejsze informacje

Dbamy o Two­ją pry­wat­ność, ale również o Twój czas. Dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Ciebie skró­coną wer­sję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakłada­jąc kon­to użytkown­i­ka za pośred­nictwem strony, składa­jąc zamówie­nie, zapisu­jąc się do newslet­tera, składa­jąc rekla­mację, odstępu­jąc od umowy czy po pros­tu kon­tak­tu­jąc się z nami, przekazu­jesz nam swo­je dane osobowe, a my gwaran­tu­je­my Ci, że Two­je dane pozostaną poufne, bez­pieczne i nie zostaną udostęp­nione jakimkol­wiek pod­miotom trzec­im bez Two­jej wyraźnej zgody.
 • Powierza­my przetwarzanie danych osobowych tylko sprawd­zonym i zau­fanym pod­miotom świad­czą­cym usłu­gi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzys­tamy z narzędzi anal­i­ty­cznych Google Ana­lyt­ics, które zbier­a­ją infor­ma­c­je na tem­at Twoich odwiedzin strony, takie jak pod­strony, które wyświ­etliłeś, czas, jaki spędz­iłeś na stron­ie czy prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi pod­stron­a­mi. W tym celu wyko­rzysty­wane są pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi Google Ana­lyt­ics. W ramach mech­a­niz­mu do zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi plików cook­ies masz możli­wość zade­cy­dowa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­lyt­ics będziemy mogli korzys­tać również z funkcji mar­ketingowych, czy nie.
 • Osadza­my na stron­ie nagra­nia wideo z ser­wisu YouTube. Gdy odt­warza­sz takie nagra­nia, wyko­rzysty­wane są pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi YouTube.
 • Zapew­ni­amy możli­wość korzys­ta­nia z funkcji społecznoś­ciowych, takich jak udostęp­ni­an­ie treś­ci w ser­wisach społecznoś­ciowych oraz sub­skrypc­ja pro­filu społecznoś­ciowego. Korzys­tanie z tych funkcji wiąże się z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych takich jak Face­book, Insta­gram, YouTube, Twit­ter, Google+, LinkedIN.
 • Korzys­tamy na stron­ie z sys­te­mu komen­tarzy Dis­qus. Wiąże się to z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies firmy Disqus.
 • Wyko­rzys­tu­je­my pli­ki cook­ies własne w celu praw­idłowego dzi­ała­nia strony.

Jeżeli powyższe infor­ma­c­je nie są dla Ciebie wystar­cza­jące, poniżej zna­jdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych w rozu­mie­niu przepisów o ochronie danych osobowych jest Katarzy­na Czajka-Kominiarczuk

Cele, pod­stawy prawne oraz okres przetwarza­nia danych osobowych wskazane są odręb­nie w sto­sunku do każdego celu przetwarza­nia danych (patrz: opis poszczegól­nych celów przetwarza­nia danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyz­na­je Ci następu­jące potenc­jalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • pra­wo dostępu do danych osobowych,
 • pra­wo do spros­towa­nia danych osobowych,
 • pra­wo do usunię­cia danych osobowych,
 • pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia danych osobowych,
 • pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu co do przetwarza­nia danych osobowych,
 • pra­wo do przenoszenia danych,
 • pra­wo do wniesienia skar­gi do organu nadzorczego,
 • pra­wo do odwoła­nia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z real­iza­cją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z tymi przepisa­mi. Ze swo­jej strony uważamy za potrzeb­ne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługi­wać Ci w sto­sunku do wszys­t­kich czyn­noś­ci przetwarza­nia Twoich danych osobowych. Dla Two­jej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczegól­nych oper­acji przetwarza­nia danych osobowych wskazać na przysługu­jące Ci w ramach tych oper­acji uprawnienia.

 

Pod­kreślamy, że jed­no z uprawnień wskazanych powyżej przysługu­je Ci zawsze — jeżeli uznasz, że przy przetwarza­niu Twoich danych osobowych dop­uś­cil­iśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możli­wość wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwró­cić się do nas z żądaniem udostęp­nienia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój tem­at posi­adamy oraz w jakich celach je przetwarza­my. Wystar­czy, że wyślesz wiado­mość na adres zwierzpopkulturalny@gmail.com Dołożyliśmy jed­nak wszel­kich starań, by intere­su­jące Cię infor­ma­c­je zostały wycz­er­pu­ją­co przed­staw­ione w niniejszej poli­tyce pry­wat­noś­ci. Podany powyżej adres e‑mail możesz wyko­rzys­tać również w razie jakichkol­wiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bez­pieczeńst­wo. Gwaran­tu­je­my Ci poufność wszel­kich przekazanych nam danych osobowych. Zapew­ni­amy pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pieczeńst­wa i ochrony danych osobowych wyma­ganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gro­mad­zone z należytą staran­noś­cią i odpowied­nio chro­nione przed dostępem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierza­my przetwarzanie danych osobowych następu­ją­cym podmiotom:

 1. zenbox.pl – w celu prze­chowywa­nia danych osobowych na ser­w­erze, oraz w celu korzys­ta­nia z usług wspar­cia IT, które wiążą się z możli­woś­cią uzyska­nia przez pod­miot świad­czą­cy usłu­gi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszys­tkie pod­mio­ty, którym powierza­my przetwarzanie danych osobowych gwaran­tu­ją stosowanie odpowied­nich środ­ków ochrony i bez­pieczeńst­wa danych osobowych wyma­ganych przez przepisy prawa.

Cele i czyn­noś­ci przetwarzania

 

Kon­takt e‑mailowy. Kon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej, w tym również przesyła­jąc zapy­tanie poprzez for­mu­la­rz kon­tak­towy, w sposób nat­u­ral­ny przekazu­jesz nam swój adres e‑mail jako adres nadaw­cy wiado­moś­ci. Pon­ad­to, w treś­ci wiado­moś­ci możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku przetwarzane w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­stawą przetwarza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Two­ja zgo­da wynika­jące z zainicjowa­nia z nami kon­tak­tu. Pod­stawą prawną przetwarza­nia po zakończe­niu kon­tak­tu jest uspraw­iedli­wiony cel w postaci archi­wiz­a­cji kore­spon­dencji na potrze­by wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść kore­spon­dencji może podle­gać archi­wiz­a­cji i nie jesteśmy w stanie jed­noz­nacznie określić, kiedy zostanie usunię­ta. Masz pra­wo do doma­gania się przed­staw­ienia his­torii kore­spon­dencji, jaką z nami prowadz­iłeś (jeżeli podle­gała archi­wiz­a­cji), jak również doma­gać się jej usunię­cia, chy­ba że jej archi­wiz­a­c­ja jest uza­sad­niona z uwa­gi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potenc­jal­ny­mi roszczeni­a­mi z Two­jej strony.

Pli­ki cook­ies i inne tech­nolo­gie śledzące

Nasza strona, podob­nie jak niemal wszys­tkie inne strony inter­ne­towe, wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ies, by zapewnić Ci najlep­sze doświad­czenia związane z korzys­taniem z niej.

Cook­ies to niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, prze­chowywane na Twoim urządze­niu koń­cowym (np. kom­put­erze, table­cie, smart­fonie), które mogą być odczy­ty­wane przez nasz sys­tem teleinformatyczny.

Cook­ies moż­na podzielić na cook­ies własne oraz cook­ie pod­miotów trzecich.

Więcej szczegółów zna­jdziesz poniżej.

Zgo­da na cook­ies. Pod­czas pier­wszej wiz­y­ty na stron­ie wyświ­et­lana jest Ci infor­ma­c­ja na tem­at stosowa­nia plików cook­ies wraz z pytaniem o zgodę na wyko­rzysty­wanie plików cook­ies. Dzię­ki spec­jal­ne­mu narzędz­iu masz możli­wość zarządza­nia plika­mi cook­ies z poziomu strony. Pon­ad­to, zawsze możesz zmienić ustaw­ienia cook­ies z poziomu swo­jej przeglą­dar­ki albo w ogóle usunąć pli­ki cook­ies. Pamię­taj jed­nak, że wyłącze­nie plików cook­ies może powodować trud­noś­ci w korzys­ta­niu ze strony, jak również z wielu innych stron inter­ne­towych, które sto­su­ją cookies.

Cook­ies pod­miotów trze­ci­ch. Nasza strona, podob­nie jak więk­szość współczes­nych stron inter­ne­towych, wyko­rzys­tu­je funkc­je zapew­ni­ane przez pod­mio­ty trze­cie, co wiąże się z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies pochodzą­cych od pod­miotów trze­ci­ch. Wyko­rzys­tanie tego rodza­ju plików cook­ies zostało opisane poniżej.

Anal­iza i statysty­ka. Wyko­rzys­tu­je­my cook­ies do śledzenia statystyk strony, takich jak licz­ba osób odwiedza­ją­cych, rodzaj sys­te­mu oper­a­cyjnego i przeglą­dar­ki inter­ne­towej wyko­rzysty­wanej do przeglą­da­nia strony, czas spęd­zony na stron­ie, odwied­zone pod­strony etc. Korzys­tamy w tym zakre­sie z Google Ana­lyt­ics, co wiąże się z wyko­rzys­taniem plików cook­ies firmy Google LLC. W ramach mech­a­niz­mu do zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi plików cook­ies masz możli­wość zade­cy­dowa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­lyt­ics będziemy mogli korzys­tać również z funkcji mar­ketingowych, czy nie.

Mar­ket­ing. Korzys­tamy z narzędzi mar­ketingowych, takich jak Face­book Pix­el, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies firmy Face­book. W ramach ustaw­ień plików cook­ies możesz zade­cy­dować, czy wyrażasz zgodę na korzys­tanie przez nas w Twoim przy­pad­ku z Pix­ela Face­booka, czy nie.

Narzędzia społecznoś­ciowe. Zapew­ni­amy możli­wość korzys­ta­nia z funkcji społecznoś­ciowych, takich jak udostęp­ni­an­ie treś­ci w ser­wisach społecznoś­ciowych oraz sub­skrypc­ja pro­filu społecznoś­ciowego. Korzys­tanie z tych funkcji wiąże się z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych takich jak Face­book, Insta­gram, YouTube, Twit­ter, Google+, LinkedIN.

Osadza­my na stron­ie nagra­nia wideo z ser­wisu YouTube. Gdy odt­warza­sz takie nagra­nia, wyko­rzysty­wane są pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi YouTube.

Korzys­tamy na stron­ie z sys­te­mu komen­tarzy Dis­qus. Wiąże się to z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies firmy Disqus.

Logi ser­w­era

Korzys­tanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapy­tań do ser­w­era, na którym prze­chowywana jest strona. Każde zapy­tanie skierowane do ser­w­era zapisy­wane jest w logach serwera.

Logi obe­j­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­w­era, infor­ma­c­je o przeglą­darce inter­ne­towej i sys­temie oper­a­cyjnym z jakiego korzys­tasz. Logi zapisy­wane i prze­chowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach ser­w­era nie są kojar­zone z konkret­ny­mi osoba­mi korzys­ta­ją­cy­mi ze strony i nie są wyko­rzysty­wane przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­w­era stanow­ią wyłącznie mate­ri­ał pomoc­niczy służą­cy do admin­istrowa­nia stroną, a ich zawartość nie jest ujaw­ni­ana niko­mu poza osoba­mi upoważniony­mi do admin­istrowa­nia serwerem.

Wty­cz­ki

Na nsszej stron­ie uży­wane są wty­cz­ki i inne narzędzia społecznoś­ciowe udostęp­ni­ane przez ser­wisy społecznoś­ciowe, takie jak Face­book, Twit­ter, Insta­gram, Google, LinkedIN.

Wyświ­et­la­jąc stronę inter­ne­tową, zaw­ier­a­jącą taką wty­czkę, Two­ja przeglą­dar­ka naw­iąże bezpośred­nie połącze­nie z ser­w­era­mi admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych (usłu­go­daw­ców). Zawartość wty­cz­ki jest przekazy­wana przez danego usłu­go­daw­cę bezpośred­nio do Two­jej przeglą­dar­ki i inte­growana ze stroną. Dzię­ki tej inte­gracji usłu­go­daw­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cję, że Two­ja przeglą­dar­ka wyświ­etliła naszą stronę, nawet jeśli nie posi­adasz pro­filu u danego usłu­go­daw­cy czy nie jesteś u niego aku­rat zal­o­gowany. Taka infor­ma­c­ja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Two­ją przeglą­darkę przesyłana bezpośred­nio do ser­w­era danego usłu­go­daw­cy (niek­tóre ser­w­ery zna­j­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zal­o­gowałeś się do jed­nego z ser­wisów społecznoś­ciowych, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bezpośred­nio przy­porząd­kować wiz­ytę na mojej stron­ie do Two­jego pro­filu w danym ser­wisie społecznościowym.

Jeśli uży­jesz danej wty­cz­ki, np. kilka­jąc w przy­cisk „Lubię to” lub „Udostęp­nij”, to odpowied­nia infor­ma­c­ja zostanie również przesłana bezpośred­nio na ser­w­er danego usłu­go­daw­cy i tam zachowana.

Pon­ad­to, infor­ma­c­je te zostaną opub­likowane w danym ser­wisie społecznoś­ciowym i ukażą się osobom dodanym jako Two­je kon­tak­ty. Cel i zakres gro­madzenia danych oraz ich dal­szego przetwarza­nia i wyko­rzys­ta­nia przez usłu­go­daw­ców, jak również możli­wość kon­tak­tu oraz Two­je prawa w tym zakre­sie i możli­wość doko­na­nia ustaw­ień zapew­ni­a­ją­cych ochronę Two­jej pry­wat­noś­ci zostały opisane w poli­tyce pry­wat­noś­ci poszczegól­nych usługodawców

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online