Home Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

autor Zwierz

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to nieza­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Doskonale to rozu­miemy, dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Ciebie ten doku­ment, w którym zna­jdziesz zasady przetwarza­nia danych osobowych oraz wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies w związku z korzys­taniem ze strony inter­ne­towej https://www.zpopk.pl

Infor­ma­c­ja for­mal­na na początek – admin­is­tra­torem strony jest Katarzy­na Cza­j­ka-Kominiar­czuk  Adres: Broniewskiego 21/177 01–780 Warszawa

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci związanych z poli­tyką pry­wat­noś­ci, w każdej chwili możesz skon­tak­tować się z nami, wysyła­jąc wiado­mość na adres: zwierzpopkulturalny@gmail.com

Skró­cona wer­s­ja – najważniejsze informacje

Dbamy o Two­ją pry­wat­ność, ale również o Twój czas. Dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Ciebie skró­coną wer­sję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zakłada­jąc kon­to użytkown­i­ka za pośred­nictwem strony, składa­jąc zamówie­nie, zapisu­jąc się do newslet­tera, składa­jąc rekla­mację, odstępu­jąc od umowy czy po pros­tu kon­tak­tu­jąc się z nami, przekazu­jesz nam swo­je dane osobowe, a my gwaran­tu­je­my Ci, że Two­je dane pozostaną poufne, bez­pieczne i nie zostaną udostęp­nione jakimkol­wiek pod­miotom trzec­im bez Two­jej wyraźnej zgody.
 • Powierza­my przetwarzanie danych osobowych tylko sprawd­zonym i zau­fanym pod­miotom świad­czą­cym usłu­gi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzys­tamy z narzędzi anal­i­ty­cznych Google Ana­lyt­ics, które zbier­a­ją infor­ma­c­je na tem­at Twoich odwiedzin strony, takie jak pod­strony, które wyświ­etliłeś, czas, jaki spędz­iłeś na stron­ie czy prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi pod­stron­a­mi. W tym celu wyko­rzysty­wane są pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi Google Ana­lyt­ics. W ramach mech­a­niz­mu do zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi plików cook­ies masz możli­wość zade­cy­dowa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­lyt­ics będziemy mogli korzys­tać również z funkcji mar­ketingowych, czy nie.
 • Osadza­my na stron­ie nagra­nia wideo z ser­wisu YouTube. Gdy odt­warza­sz takie nagra­nia, wyko­rzysty­wane są pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi YouTube.
 • Zapew­ni­amy możli­wość korzys­ta­nia z funkcji społecznoś­ciowych, takich jak udostęp­ni­an­ie treś­ci w ser­wisach społecznoś­ciowych oraz sub­skrypc­ja pro­filu społecznoś­ciowego. Korzys­tanie z tych funkcji wiąże się z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych takich jak Face­book, Insta­gram, YouTube, Twit­ter, Google+, LinkedIN.
 • Korzys­tamy na stron­ie z sys­te­mu komen­tarzy Dis­qus. Wiąże się to z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies firmy Disqus.
 • Wyko­rzys­tu­je­my pli­ki cook­ies własne w celu praw­idłowego dzi­ała­nia strony.

Jeżeli powyższe infor­ma­c­je nie są dla Ciebie wystar­cza­jące, poniżej zna­jdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych w rozu­mie­niu przepisów o ochronie danych osobowych jest Katarzy­na Czajka-Kominiarczuk

Cele, pod­stawy prawne oraz okres przetwarza­nia danych osobowych wskazane są odręb­nie w sto­sunku do każdego celu przetwarza­nia danych (patrz: opis poszczegól­nych celów przetwarza­nia danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyz­na­je Ci następu­jące potenc­jalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • pra­wo dostępu do danych osobowych,
 • pra­wo do spros­towa­nia danych osobowych,
 • pra­wo do usunię­cia danych osobowych,
 • pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia danych osobowych,
 • pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu co do przetwarza­nia danych osobowych,
 • pra­wo do przenoszenia danych,
 • pra­wo do wniesienia skar­gi do organu nadzorczego,
 • pra­wo do odwoła­nia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z real­iza­cją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z tymi przepisa­mi. Ze swo­jej strony uważamy za potrzeb­ne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługi­wać Ci w sto­sunku do wszys­t­kich czyn­noś­ci przetwarza­nia Twoich danych osobowych. Dla Two­jej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczegól­nych oper­acji przetwarza­nia danych osobowych wskazać na przysługu­jące Ci w ramach tych oper­acji uprawnienia.

 

Pod­kreślamy, że jed­no z uprawnień wskazanych powyżej przysługu­je Ci zawsze — jeżeli uznasz, że przy przetwarza­niu Twoich danych osobowych dop­uś­cil­iśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możli­wość wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwró­cić się do nas z żądaniem udostęp­nienia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój tem­at posi­adamy oraz w jakich celach je przetwarza­my. Wystar­czy, że wyślesz wiado­mość na adres zwierzpopkulturalny@gmail.com Dołożyliśmy jed­nak wszel­kich starań, by intere­su­jące Cię infor­ma­c­je zostały wycz­er­pu­ją­co przed­staw­ione w niniejszej poli­tyce pry­wat­noś­ci. Podany powyżej adres e‑mail możesz wyko­rzys­tać również w razie jakichkol­wiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bez­pieczeńst­wo. Gwaran­tu­je­my Ci poufność wszel­kich przekazanych nam danych osobowych. Zapew­ni­amy pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pieczeńst­wa i ochrony danych osobowych wyma­ganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gro­mad­zone z należytą staran­noś­cią i odpowied­nio chro­nione przed dostępem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierza­my przetwarzanie danych osobowych następu­ją­cym podmiotom:

 1. zenbox.pl – w celu prze­chowywa­nia danych osobowych na ser­w­erze, oraz w celu korzys­ta­nia z usług wspar­cia IT, które wiążą się z możli­woś­cią uzyska­nia przez pod­miot świad­czą­cy usłu­gi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszys­tkie pod­mio­ty, którym powierza­my przetwarzanie danych osobowych gwaran­tu­ją stosowanie odpowied­nich środ­ków ochrony i bez­pieczeńst­wa danych osobowych wyma­ganych przez przepisy prawa.

Cele i czyn­noś­ci przetwarzania

 

Kon­takt e‑mailowy. Kon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej, w tym również przesyła­jąc zapy­tanie poprzez for­mu­la­rz kon­tak­towy, w sposób nat­u­ral­ny przekazu­jesz nam swój adres e‑mail jako adres nadaw­cy wiado­moś­ci. Pon­ad­to, w treś­ci wiado­moś­ci możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku przetwarzane w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­stawą przetwarza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Two­ja zgo­da wynika­jące z zainicjowa­nia z nami kon­tak­tu. Pod­stawą prawną przetwarza­nia po zakończe­niu kon­tak­tu jest uspraw­iedli­wiony cel w postaci archi­wiz­a­cji kore­spon­dencji na potrze­by wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść kore­spon­dencji może podle­gać archi­wiz­a­cji i nie jesteśmy w stanie jed­noz­nacznie określić, kiedy zostanie usunię­ta. Masz pra­wo do doma­gania się przed­staw­ienia his­torii kore­spon­dencji, jaką z nami prowadz­iłeś (jeżeli podle­gała archi­wiz­a­cji), jak również doma­gać się jej usunię­cia, chy­ba że jej archi­wiz­a­c­ja jest uza­sad­niona z uwa­gi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potenc­jal­ny­mi roszczeni­a­mi z Two­jej strony.

Pli­ki cook­ies i inne tech­nolo­gie śledzące

Nasza strona, podob­nie jak niemal wszys­tkie inne strony inter­ne­towe, wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ies, by zapewnić Ci najlep­sze doświad­czenia związane z korzys­taniem z niej.

Cook­ies to niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, prze­chowywane na Twoim urządze­niu koń­cowym (np. kom­put­erze, table­cie, smart­fonie), które mogą być odczy­ty­wane przez nasz sys­tem teleinformatyczny.

Cook­ies moż­na podzielić na cook­ies własne oraz cook­ie pod­miotów trzecich.

Więcej szczegółów zna­jdziesz poniżej.

Zgo­da na cook­ies. Pod­czas pier­wszej wiz­y­ty na stron­ie wyświ­et­lana jest Ci infor­ma­c­ja na tem­at stosowa­nia plików cook­ies wraz z pytaniem o zgodę na wyko­rzysty­wanie plików cook­ies. Dzię­ki spec­jal­ne­mu narzędz­iu masz możli­wość zarządza­nia plika­mi cook­ies z poziomu strony. Pon­ad­to, zawsze możesz zmienić ustaw­ienia cook­ies z poziomu swo­jej przeglą­dar­ki albo w ogóle usunąć pli­ki cook­ies. Pamię­taj jed­nak, że wyłącze­nie plików cook­ies może powodować trud­noś­ci w korzys­ta­niu ze strony, jak również z wielu innych stron inter­ne­towych, które sto­su­ją cookies.

Cook­ies pod­miotów trze­ci­ch. Nasza strona, podob­nie jak więk­szość współczes­nych stron inter­ne­towych, wyko­rzys­tu­je funkc­je zapew­ni­ane przez pod­mio­ty trze­cie, co wiąże się z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies pochodzą­cych od pod­miotów trze­ci­ch. Wyko­rzys­tanie tego rodza­ju plików cook­ies zostało opisane poniżej.

Anal­iza i statysty­ka. Wyko­rzys­tu­je­my cook­ies do śledzenia statystyk strony, takich jak licz­ba osób odwiedza­ją­cych, rodzaj sys­te­mu oper­a­cyjnego i przeglą­dar­ki inter­ne­towej wyko­rzysty­wanej do przeglą­da­nia strony, czas spęd­zony na stron­ie, odwied­zone pod­strony etc. Korzys­tamy w tym zakre­sie z Google Ana­lyt­ics, co wiąże się z wyko­rzys­taniem plików cook­ies firmy Google LLC. W ramach mech­a­niz­mu do zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi plików cook­ies masz możli­wość zade­cy­dowa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­lyt­ics będziemy mogli korzys­tać również z funkcji mar­ketingowych, czy nie.

Mar­ket­ing. Korzys­tamy z narzędzi mar­ketingowych, takich jak Face­book Pix­el, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies firmy Face­book. W ramach ustaw­ień plików cook­ies możesz zade­cy­dować, czy wyrażasz zgodę na korzys­tanie przez nas w Twoim przy­pad­ku z Pix­ela Face­booka, czy nie.

Narzędzia społecznoś­ciowe. Zapew­ni­amy możli­wość korzys­ta­nia z funkcji społecznoś­ciowych, takich jak udostęp­ni­an­ie treś­ci w ser­wisach społecznoś­ciowych oraz sub­skrypc­ja pro­filu społecznoś­ciowego. Korzys­tanie z tych funkcji wiąże się z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych takich jak Face­book, Insta­gram, YouTube, Twit­ter, Google+, LinkedIN.

Osadza­my na stron­ie nagra­nia wideo z ser­wisu YouTube. Gdy odt­warza­sz takie nagra­nia, wyko­rzysty­wane są pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi YouTube.

Korzys­tamy na stron­ie z sys­te­mu komen­tarzy Dis­qus. Wiąże się to z wyko­rzysty­waniem plików cook­ies firmy Disqus.

Logi ser­w­era

Korzys­tanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapy­tań do ser­w­era, na którym prze­chowywana jest strona. Każde zapy­tanie skierowane do ser­w­era zapisy­wane jest w logach serwera.

Logi obe­j­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­w­era, infor­ma­c­je o przeglą­darce inter­ne­towej i sys­temie oper­a­cyjnym z jakiego korzys­tasz. Logi zapisy­wane i prze­chowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach ser­w­era nie są kojar­zone z konkret­ny­mi osoba­mi korzys­ta­ją­cy­mi ze strony i nie są wyko­rzysty­wane przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­w­era stanow­ią wyłącznie mate­ri­ał pomoc­niczy służą­cy do admin­istrowa­nia stroną, a ich zawartość nie jest ujaw­ni­ana niko­mu poza osoba­mi upoważniony­mi do admin­istrowa­nia serwerem.

Wty­cz­ki

Na nsszej stron­ie uży­wane są wty­cz­ki i inne narzędzia społecznoś­ciowe udostęp­ni­ane przez ser­wisy społecznoś­ciowe, takie jak Face­book, Twit­ter, Insta­gram, Google, LinkedIN.

Wyświ­et­la­jąc stronę inter­ne­tową, zaw­ier­a­jącą taką wty­czkę, Two­ja przeglą­dar­ka naw­iąże bezpośred­nie połącze­nie z ser­w­era­mi admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych (usłu­go­daw­ców). Zawartość wty­cz­ki jest przekazy­wana przez danego usłu­go­daw­cę bezpośred­nio do Two­jej przeglą­dar­ki i inte­growana ze stroną. Dzię­ki tej inte­gracji usłu­go­daw­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cję, że Two­ja przeglą­dar­ka wyświ­etliła naszą stronę, nawet jeśli nie posi­adasz pro­filu u danego usłu­go­daw­cy czy nie jesteś u niego aku­rat zal­o­gowany. Taka infor­ma­c­ja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Two­ją przeglą­darkę przesyłana bezpośred­nio do ser­w­era danego usłu­go­daw­cy (niek­tóre ser­w­ery zna­j­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zal­o­gowałeś się do jed­nego z ser­wisów społecznoś­ciowych, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bezpośred­nio przy­porząd­kować wiz­ytę na mojej stron­ie do Two­jego pro­filu w danym ser­wisie społecznościowym.

Jeśli uży­jesz danej wty­cz­ki, np. kilka­jąc w przy­cisk „Lubię to” lub „Udostęp­nij”, to odpowied­nia infor­ma­c­ja zostanie również przesłana bezpośred­nio na ser­w­er danego usłu­go­daw­cy i tam zachowana.

Pon­ad­to, infor­ma­c­je te zostaną opub­likowane w danym ser­wisie społecznoś­ciowym i ukażą się osobom dodanym jako Two­je kon­tak­ty. Cel i zakres gro­madzenia danych oraz ich dal­szego przetwarza­nia i wyko­rzys­ta­nia przez usłu­go­daw­ców, jak również możli­wość kon­tak­tu oraz Two­je prawa w tym zakre­sie i możli­wość doko­na­nia ustaw­ień zapew­ni­a­ją­cych ochronę Two­jej pry­wat­noś­ci zostały opisane w poli­tyce pry­wat­noś­ci poszczegól­nych usługodawców

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online