Home Ogólnie Coś miłego na początek czyli 25 miłych rzeczy na styczeń.

Coś miłego na początek czyli 25 miłych rzeczy na styczeń.

autor Zwierz
Coś miłego na początek czyli 25 miłych rzeczy na styczeń.

Zwierz w grud­niu jakoś się chy­ba nie zebrał i nie było pos­tu z miły­mi rzecza­mi. Chy­ba nie powin­no was to dzi­wić – w sum­ie grudzień z natu­ry jest miły. Co innego sty­czeń – najdłuższy miesiąc w roku, wciąż mroczny, jeszcze zim­ny i przy­pom­i­na­ją­cy nam, że choć Ziemia krę­ci się w kółko słoń­ca już od tylu lat to wciąż nie jesteśmy się w stanie zmieni­ać z dnia na dzień tylko dlat­ego, że zaczęła nowe kółko. Dlat­ego mam dla was 25 miłych rzeczy, żeby jakoś przetr­wać.

 Nowe Złe Piosen­ki od Pawła Opy­do – Ilekroć Paweł wrzu­ca Złe Książ­ki albo Złe piosen­ki to wiem, że choć raz tego dnia się roześmieję. To dokład­nie moje poczu­cie humoru i stęże­nie absur­du. Do tego – okazu­je się Daw­id Kwia­tows­ki rekla­mu­je nasz pod­cast. Żyć nie umier­ać. Poza tym jeśli nie widzieliś­cie jeszcze innych Złych Piosenek to pole­cam koniecznie cały cykl.

Okład­ka GQ Style przy­pom­i­na, że w napię­ciu czekamy na film „Tamte noce, tamte dni” a chwilowo sycimy nasze este­ty­czne rządze bard­zo piękną sesją zdję­ciową z udzi­ałem aktorów w rolach głównych. Ale z nich foto­geniczne bestie.

 

Komu tęs­kno za telewiz­yjny­mi wys­tę­pa­mi Cum­ber­batcha temu spieszę donieść że są już trail­ery mini seri­alu Patrick Mel­rose na pod­staw­ie best­sellerowej powieś­ci. Cum­ber­bat­ach gra tam arys­tokratę utracjusza do czego ma niesamowite predys­pozy­c­je – zwłaszcza w okol­i­cy koś­ci policzkowych.

Do ang­iel­s­kich kin trafiła właśnie ani­mac­ja Ear­ly Man a do Inter­ne­tu – filmik z nagry­wa­nia głosów do ani­macji. Filmik fajny bo głosów uży­czyli min. Eddie Red­mayne czy Tom Hid­dle­ston. Poza tym oglą­danie jak aktorzy nagry­wa­ją głosy zawsze jest fajne bo to coś pomiędzy pełną grą aktorską a dos­tosowywaniem postawy do gło­su. Miłej zabawy,

Zwierz nie należy do fanów fil­mu Fan­tasty­czne Zwierzę­ta i jak je znaleźć ale z całą pewnoś­cią należy do fanów este­ty­ki tej pro­dukcji. Nowe zdję­cia do drugiej częś­ci – Zbrod­nie Grindel­wal­da wskazu­ją, że będziemy mieli kole­jną piękną pro­dukcję z najład­niejszym Dum­b­le­dorem pod słońcem.

 

W świecie w którym nie da się zmienić wszys­tkiego moż­na starać się napraw­iać rzeczy małe. Na przykład uszkod­zone skrzy­dło moty­la, który urodz­ił się z defek­tem który nie pozwalał mu latać. Do cza­su kiedy nie spotkał pewnej kraw­cowej. Która wyko­rzys­tała swo­je umiejęt­noś­ci w jak najbardziej słusznej spraw­ie.

 

 

Cud­owne zdję­cie które pokazu­je jaki jest efekt wsadzenia całej obsady Gwiezd­nych Wojen do jed­nej windy po czym krzyknię­cia „A ter­az uśmiech”.

 

 

 

 

Jako uzu­pełnie­nie wpisu o sytu­acji kobi­et w Hol­ly­wood warto przeczy­tać tekst Ellen Pom­peo w Hol­ly­wood Reporter. Aktor­ka opowia­da jak trud­no jej było wyne­gocjować odpowied­nio wysoką stawkę za udzi­ał w seri­alu, w którym grała tytułową bohaterkę. Szcz­ery i dokład­ny tekst który pokazu­je jak trud­no kobiecie poprosić o wielkie pieniądze.

Tegorocz­na kolekc­ja Bal­an­ci­a­gi wzbudz­iła sporo emocji – głównie dlat­ego, że wyglą­da jak­by ktoś wyciągną ciuchy z sec­ond han­du i zaży­czył sobie za nie wielu tysię­cy euro. Redakc­ja Noizz podeszła do sprawy dow­cip­nie i postanow­iła odt­worzyć sesję zdję­ciową i styl Balen­ci­a­gi. Wyszło im naprawdę super.

Co roku Zwierz z napię­ciem czeka na czarno-biały repor­taż ze Zło­tych Globów – real­izu­ją go różni fotografowie na zlece­nie Van­i­ty Fair – stara­jąc się ująć trochę mniej poważną i ofic­jal­ną stronę imprezy. To właśnie z tych repor­taży pochodzą jedne z najlep­szych zdjęć Hol­ly­wood jakie zna Zwierz.

 

Katarzy­na Chmiel-Gag­ul­s­ka ma na Face­booku stronę gdzie pub­liku­je głównie swo­je grafi­ki ale pomiędzy nimi zna­jdziecie cud­own­ie absurdalne komiksy naw­iązu­jące do Ostat­niego Jedi. Zwierz uważa że są genialne a niek­tóre z nich – całkiem dobrze wskazu­ją na luki w fab­ule. Koniecznie pol­u­bi­cie ten Fan­Page

Kiedy ludzie mają za dużo cza­su mogą odkryć, że są w stanie zagrać przy pomo­cy kart­ki i ołówka nawet Marsz Impe­ri­alny – wystar­czy tylko staw­iać odpowied­nie zna­ki w odpowied­nim tem­pie. Zabawny i fas­cynu­ją­cy przykład na to, jak wiele mogą zdzi­ałać ludzie którym się po pros­tu nudzi.

W grud­niu 31 lat skończyła najs­tarsza Wom­baci­ca na świecie. Jest abso­lut­ną reko­rdzistką bo Wom­baty w naturze żyją koło 15 a w niewoli 25 lat. Mimo podeszłego wieku nie traciła jed­nak właś­ci­wej Wom­bat­om pucha­toś­ci i nieposkromionego uroku.

 

Nie wiem czy wiecie ale Zwierz ma fioła na punkcie wiedzy o sporcie. Nie jest sam sportow­cem ale lubi wiedzieć jak najwięcej o sportach, ich zasadach, kto jest w nich dobry itp. Dlat­ego nie może się doczekać Olimpiady. Przeglą­da­jąc infor­ma­c­je o dyscy­plinach olimpi­js­kich Zwierz natrafił na cudo zwane Ski Bal­let. Kto by pomyślał, że coś tak dzi­wnego było przez chwilę poka­zową konkurencją olimpi­jską.

Megu z Catus Geekus postanow­iła pod­bić Youtube. Idzie jej naprawdę dobrze więc trzy­mamy kciu­ki. Jej ostat­ni filmik o tym, że Kylo Ren wpisu­je się w prob­lem repro­dukowa­nia w kul­turze wzor­ców toksy­cznej męskoś­ci to coś co warto obe­jrzeć. Cho­ci­aż­by po to by wiedzieć z czym wypa­da się w pol­skim internecie zgadzać albo nie zgadzać.

 

Czyż­by pozy­ty­wny efekt Won­der Woman? Mar­vel nagle przes­tał się lękać i znalazł sce­narzys­tę dla fil­mu o Czarnej Wdowie. Nie może­my się doczekać. My znaczy Zwierz.

Bard­zo fajny filmik który porównu­je na przykładach pię­ciu ani­macji jak filmy ani­mowane są dos­tosowywane do różnych kra­jów. Zwierz nie wiedzi­ał, że zmi­any potrafią być aż tak duże. Bard­zo sym­pa­ty­czny filmik (i nie są to wszys­tkie przykłady!)

Mar­ta z blo­ga Rien­na­hera ma niesamowicie fajne prze­myśle­nia z życia na emi­gracji. Zwłaszcza te doty­czące języ­ka są dla Zwierza fas­cynu­jące. Jeśli chce­cie się dowiedzieć po jakiemu mówi Mar­ta (poza tym, że oczy­wiś­cie mówi po elficku) to koniecznie przeczy­ta­j­cie.

Michał Ochnik z blo­ga Misty­cyzm Pop­kul­tur­owy udowad­nia że Pow­er Rangers to jed­nak jest najlep­szy ser­i­al w his­torii. Ale tak serio – to wpis zaw­iera kil­ka bard­zo ciekawych i istot­nych prze­myśleń doty­czą­cych w ogóle super bohaterów (i co za tym idzie kina super bohater­skiego) które warto przeczy­tać.

 

 

Na face­booku Ola Klęczar czyli autor­ka blo­ga Leg­en­dum Est doniosła o ciekawym zjawisku. Osiem lat temu z Agnieszką Fulińską napisały książkę. Nie ukaza­ła się. To znaczy się ukaza­ła – właśnie ter­az. Jeśli chce­cie książ­ki przy­go­towanej przez dwie niesamowicie inteligentne, kom­pe­tentne i zna­jące się na tema­cie oso­by to macie szan­sę dostać książkę o której nawet autor­ki nie wiedzi­ały że wyszła.

Część mężczyzn nie mogła wytrzy­mać, że w nowych Gwiezd­nych Woj­nach jest tak wiele scen tylko z kobi­eta­mi. Więc je wycięli. Na taki news obsa­da Gwiezd­nych Wojen zareagowała tak, że nie pozosta­je nic tylko jeszcze bardziej ich kochać (o ile to możli­we)

 

Może­cie się zapisać do Face­bookowej grupy Zwierza – to miłe miejsce gdzie jak na razie moż­na plotkować, szukać zagin­ionych filmów i uciekać przed stras­zli­wym Markiem Z. który tnie zasię­gi Fan­Page. Ale tak serio – to po pros­tu miejmy nadzieję, kole­jne sym­pa­ty­czne miejsce Zwierza w sieci

Na Insta­gramie Toma Hardy nie ma wiele zdjęć. Ale jest To  Hardy i psy. To chy­ba tyle jeśli chodzi o konieczność pole­ca­nia.

Z repor­tażu na BBC Zwierz dowiedzi­ał się, że są w Anglii ludzie którzy robią zdję­cia drzwiom. To bard­zo piękny cel w życiu. Zwierz znalazł jeden taki Insta­gram który mu się bard­zo podo­ba i wam go pole­ca. W ogóle pole­ca wam zdję­cia drzwi.

A na sam koniec Zwierz chce wam pokazać jakie piękne zdję­cie kota zro­bił brat Zwierza.

 

Ps: Zwierz na week­end wyjeżdża do Berli­na więc przy­go­tu­j­cie się psy­chicznie że może będzie mniej postów.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy