Home Ogólnie Toss a coin to your Baby Yoda czyli podsumowanie roku cz. 2 popkulturowa

Toss a coin to your Baby Yoda czyli podsumowanie roku cz. 2 popkulturowa

autor Zwierz
Toss a coin to your Baby Yoda czyli podsumowanie roku cz. 2 popkulturowa

No i jesteśmy pod koniec roku. Wszys­tkie pop­kul­tur­al­ny wydarzenia i zakończenia już za nami a przed nami wiel­ki czas pod­sumowań. Jak co roku zapraszam was na przechadzkę po pop­kul­tur­al­nych wydarzeni­ach roku. Pod­sumowanie będzie wielowątkowe, sze­rok­ie i co najważniejsze — niekoniecznie śmiertel­nie poważne.  Jeśli miałabym jed­nym zdaniem stwierdz­ić czym był 2019 w pop­kul­turze, to rok­iem wielu zakończeń, wielu zaskoczeń i naprawdę wielu rozczarowań. Wyglą­da na to, że kończe­nie his­torii wciąż jest piętą achille­sową Hol­ly­wood, które bawi nas póki sugeru­je, że czeka nas coś niesamowitego a potem dosta­je­my schemat, kliszę albo coś bezsen­sownego. Nie mniej rok 2019 obfi­tował w mnóst­wo wydarzeń o których warto wspomnieć.

 

Tak więc rok 2019 by rok­iem w którym wydarzyły się, nie po kolei, następu­jące rzeczy:

 

- Todd Philips postanow­ił wziąć udzi­ał w konkur­sie „reżyser głupich komedii który krę­ci najważniejszy film roku” i nakrę­cił Jok­era

-Jok­er zdobył nagrodę w Wenecji, otwier­a­jąc nową epokę w świecie ekraniza­cji komik­sów. Nigdy jeszcze żaden film na pod­staw­ie komik­su nie był tak blisko kina artystycznego.

- Wid­zowie obe­jrzeli Jok­era i stwierdzili, że to przeło­mowy film ich życia.

-Wid­zowie obe­jrzeli Jok­era i powiedzieli „Serio, to ma być ten genial­ny film roku?”

- Mas­ki Jok­era rozeszły się na pniu

 

 

-Mar­tin Scors­ese pokazał światu Irland­czy­ka

- Część osób powiedzi­ała na głos rzecz oczy­wistą — nie ma takiej iloś­ci cyfrowego mak­i­jażu który ukry­je że Robert DeNiro jest stary. Wiemy jak wyglą­dał młody DeNiro, i wyglą­dał inaczej niż w filmie.

- Wszyscy kręcą­cy Irland­czy­ka bard­zo dali do zrozu­mienia że to jest prawdzi­we kino

-Irland­czyk pojaw­ił się w kinach w ogranic­zonej dys­try­bucji, bo tylko Net­flix chci­ał płacić za prawdzi­we kino.

- Mar­tin Scors­ese powiedzi­ał, że filmy Mar­vela są głupie

- Dosłown­ie każdy reżyser musi odpowiedzieć na pytanie czy filmy Mar­vela sa głupie

- Dosłown­ie każdy reżyser wypowiedzi­ał się na tem­at tego czy filmy Mar­vela są głupie

- Cór­ka Mar­ti­na Scors­ese opakowała jego prezen­ty świąteczne w papi­er pakowy z posta­ci­a­mi Mar­vela. Mamy takich bohaterów na jakich zasługujemy.

- Mar­tin Scors­ese powiedzi­ał, żeby nie oglą­dać Irland­czy­ka na komórkach. Ludzie oglą­da­ją­cy Irland­czy­ka na komórce odetch­nęli z ulgą, koło trzy­dzi­estej godziny fil­mu i tak stra­cili czu­cie w dłoniach.

 

 

 

- Net­flix wypuś­cił skrom­ny ser­i­al o zabój­cy potworów

- Połowa Pol­s­ki dostała pier­dol­ca na punkcie serialu

- Prowad­zono poważne dyskus­je na tem­at koloru skóry elfów, dri­ad, i czar­o­dziejek. Nigdy w his­torii tyle osób nie wypowiadało się w kwestii tego jaki dokład­nie kolor włosów jest „kasz­tanowy”

- „Toss a coin to Your Witch­er” stało się ofic­jal­nie nową piosenką świąteczną.

- Yen­nefer była za mło­da, Ger­alt drew­ni­any, chronolo­gia popieprzona, dialo­gi słabe, magii brak, bit­wa pod Sod­den bez sen­su, niedo­bre panie, bard­zo nie dobre

- Yen­nefer super, Ger­alt ide­al­ny, Jask­i­er najlep­szy, smok sym­pa­ty­czny, chronolo­gia spoko­jnie do oga­r­nię­cia, ciekawe do będzie dalej, Ciri sym­pa­ty­cz­na, dobre, bard­zo dobre. Jeszcze

- Kole­jny odcinek „Cała Pol­s­ka oglą­da Wiedźmi­na” już za rok

 

 

- Dis­ney Plus wys­tar­tował w listopadzie z ciekawą ofer­tą fil­mową i serialową

- Nagle w Holandii gdzie Dis­ney Plus już dzi­ała przy­było tysiące jeśli nie mil­iony oby­wa­teli gotowych sub­skry­bować nową usługę.

- Man­dalo­ri­an to ser­i­al który dostawał na przemi­an­ie dobre i złe oce­ny, a potem przyszedł do inter­ne­tu Baby Yoda.

- Nie ma już Dis­ney Plus jest tylko imperi­um Baby Yody

- Baby Yoda patrzy na ciebie kiedy śpisz. Wie co robisz.

 

 

- Olivia Col­man dostała Oscara i to było urocze

- Bradley Coop­er I Lady Gaga zaśpiewali razem piosenkę na Oscarach i we wszys­t­kich obudz­ił się som­si­ad, który zas­tanaw­ia się czy oni nie mają romansu.

- Czarna Pan­tera nie wygrała Oscara za najlep­szy film, bo musi­ało wygrać Green Book, najbardziej Oscarowy film w zestawieniu.

- Zim­na Woj­na nie wygrała żad­nego Oscara więc jasne jest, że ta nagro­da nie ma żad­nego sensu.

- Na Oscarach nie było prowadzącego i wyszło całkiem nieźle, ale oczy­wiś­cie musi­ałam to koniecznie dodać do wznowienia książ­ki. Dzię­ki Oscar­om mam całe dwa akapi­ty więcej w jed­nym rozdziale.

 

 

 

- Okaza­ło się że Keanu Reeves będzie w Cyber­punku 2077

- Keanu Reeves zagrał najlep­szą kome­diową wer­sję samego siebie w Always be my Maybe

- Keanu Reeves zagrał w trzec­im Johnie Wicku i było to dobre

- Wszyscy zori­en­towali się, że Keanu Reeves nie tylko jest „breath­tak­ing” ale też po pros­tu fajny, uroczy i miły

- Świat przeży­wał lato  zasłużonej miłoś­ci do Keanu

- Ogłos­zono że Keanu wys­tąpi w czwartej częś­ci Matrixa i w czwartej częś­ci Johna Wic­ka. Oba filmy mają mieć pre­mierę tego samego dnia. Wszyscy staw­ia­ją że może to będzie ten sam film.

 

- Na Ama­zonie pojaw­ił się dru­gi sezon Fleabag

- Dru­gi sezon Fleabag jest abso­lut­nie genialny

- Andrew Scott zagrał księdza. Jej jak on zagrał księdza.

- Sce­narzys­t­ka Fleabag Phoebe Waller-Bridge została obsy­pana nagro­da­mi i popraw­ia sce­nar­iusz Bon­da. Miejmy nadzieję, że dopisu­je do niego rolę dla Andrew Scot­ta jako pocią­ga­jącego księdza (wiemy że Scott zginął w poprzed­niej częś­ci Bon­da ale komu to przeszkadza)

 

- Gra o Tron wró­ciła z finałowym sezonem

- Przez jeden odcinek finałowego sezonu wszyscy zas­tanaw­iali się czy mają dobre ustaw­ienia telewiz­o­ra bo nic nie było widać

- Kiedy już popraw­iono ustaw­ienia telewiz­o­ra i wszyscy obe­jrzeli odcinek, pojaw­iła się tęs­kno­ta za momentem kiedy nic nie było widać

- Pod koniec sezonu wyszło, że nie tylko John Snow nic nie wiedzi­ał, na przykład sce­narzyś­ci seri­alu nie mieli poję­cia jak go zakończy

 

 

- Zaraz po końcu Gry o Tron masową wyobraźnią zawład­nęła Czarnobyl­s­ka tragedia.

- Inter­net zaroił się od ludzi, tłu­maczą­cych że było zupełnie inaczej niż w serialu.

- Inter­net zaroił się od ludzi świę­cie przeko­nanych że oglą­da­ją pro­dukcję doku­men­tal­ną i zaraz im jakaś elek­trow­n­ia wybuch­nie pod domem.

- Pojaw­iła się wiel­ka dyskus­ja czy w ogóle wol­no straszyć ludzi Czarnobylem sko­ro ener­gia ato­m­owa podob­no jest naszą najwięk­szą nadzieją na przyszłość (piszę podob­no bo na energii znam się mniej niż popkulturze).

- Jared Har­ris naprawdę stara się zagrać we wszys­t­kich dobrych seri­alach jakie moż­na znaleźć.

- Wszyscy zgod­nie orzek­li, że jak już te elek­trown­ie to może nie w Związku Radzieckim. Brak Związku Radzieck­iego bard­zo pomógł pod­jąć decyzję.

 

 

- W zeszłym roku First Man był filmem o białym mężczyźnie który pole­ci­ał w komos ale było mu smut­no. W tym roku rolę tego fil­mu prze­jęła Ad Astra.

- Wniosek widzów jest taki — Ryan Gosling smu­ci się ład­niej niż Brat Pitt.

- Czekamy na przyszłoroczny film o białym face­cie który pole­ci­ał w kos­mos i jest mu smutno.

 

 

- Quentin Taran­ti­no pokazał światu Once Upon a time in Hollywood.

- Cała Pol­s­ka poczuła się głęboko urażona fak­tem, że główne role gra jak­iś Pitt czy DiCaprio a nie nasz pol­s­ki Zawierucha.

- Brad Pitt opalał się w kali­forni­jskim słońcu i napraw­iał antenę na dachu przy­pom­i­na­jąc nam że może i ma pięćdziesiątkę na karku ale wciąż jest najpiękniejszy.

- Ludzie skarżyli się, że sko­ro Taran­ti­no krę­ci film o morder­st­wie popełnionym przez bandę Man­sona, to na pewno będzie to pozbaw­iona tak­tu masakra.

- Taran­ti­no nakrę­cił najbardziej tak­towany film w his­torii. Ludzie są nie zad­owoleni bo braku­je im masakry.

 

 

- W Polsce praw­ie zabro­niono edukacji seksualnej.

- Net­flix zapro­ponował młodzieży ser­i­al Edukac­ja seksualna.

- Niepom­na edukacji młodzież wciąż wdawała się i wda­je w sto­sun­ki seksualne.

 

 

- Na HBO pojaw­ił się ser­i­al Strażni­cy.

- Po pier­wszym odcinku seri­alu Strażni­cy wid­zowie powiedzieli „Hmm…”.

- Po drugim powiedzieli „Hmmm, hmmm”.

- Po trzec­im powtórzyli „Hmm…”.

- Wielkie „Hmmm” trwało do samego końca.

- Potem wszyscy wstali i zaczęli klaskać, nawet kierow­ca autobusu.

- HBO udowod­niło, tym samym że jak najbardziej jest miejsce na seri­ale nadawane z tygod­nia na tydzień, które powoli zbier­a­ją widzów. Jedy­na uwa­ga, muszą być genialne.

 

 

- Jane Fon­da postanow­iła w tym roku protestować w spraw­ie nierych­li­woś­ci rządów w kwes­t­i­ach pow­strzy­ma­nia zmi­an klimatu.

- Jane Fon­da została aresz­towana w cza­sie protestów.

- Sprawa powtórzyła się pięć razy.

- Lily Tom­lin poza­z­droś­ciła koleżance z Grace i Frankie i też powiedzi­ała, że chce zostać aresztowana.

- Lily Tom­lin została aresz­towana razem z Jane Fondą.

- Nikt nie jest do koń­ca pewien czy to nie jest fabuła ostat­niego sezonu Grace i Frankie.

 

 

 

- Do kin trafiła ostat­nia część Gwiezd­nych Wojen.

- Część osób nadal nie chce o tym rozmawiać.

- Część chci­ała­by poroz­maw­iać ale boją się drugiej strony.

- Wszyscy zada­ją sobie pytanie dlaczego Poe i Finn nie mieli roman­su. Najbardziej inten­sy­wnie zada­je to pytanie Oscar Isaacs. W cza­sie wywiadów promocyjnych.

- Pro­dukc­ja każe się zas­tanaw­iać nad szczegóła­mi życia sek­su­al­nego jed­nej z postaci. Nikt nie chce się nad tym zas­tanaw­iać ale wszyscy musimy.

- Adam Dri­ver zapom­ni­ał, że to nie jest film Oscarowy tak jak His­to­ria Małżeńs­ka i grał jak szalony.

 

 

- His­to­ria małżeńs­ka okaza­ła się tym rzad­kim przy­pad­kiem chwalonego fil­mu który rzeczy­wiś­cie jest dobry.

- Adam Dri­ver zaśpiewał piosenkę z “The Company”.

- Oglą­dal­ność filmików z „The Com­pa­ny” nagle wzrosła.

- Miłość do Adama Dri­vera pod koniec roku wzrosła jeszcze bardziej.

 

 

- Robert Pat­tin­son zafun­dował nam najlep­szy zły fran­cus­ki akcent w his­torii kina, zjada­jąc na śni­adanie pięknego Tim­o­th­ee w The King.

- Robert Pat­tin­son udał się na wyspę by tam pil­nować latarni i fan­tazjować o syrenkach. Wyszło wielkie kino.

- Robert Pat­tin­son wygrał cast­ing na rolę Bat­mana i po pier­wszym „Ale co…” ludzie zaczy­na­ją rozu­mieć że to może być najlep­sza decyz­ja w historii.

 

 

- Rian Johon­son uwol­niony od koniecznoś­ci robi­enia Gwiezd­nych Wojen, postanow­ił pobaw­ić się w Agatę Christie.

- Na Noże okaza­ło się najlep­szą ekraniza­cją Agaty Christie w his­torii, to że nie jest adap­tacją żad­nej ist­niejącej powieś­ci w niczym tu nie przeszkodziło.

- Daniel Craig baw­ił się świet­nie mówiąc z akcen­tem, nikt nie wie jakim, ale było śmiesznie.

- Ponieważ ewident­nie świet­nie baw­iła się też wid­ow­n­ia to film ku pewne­mu zaskocze­niu bard­zo dobrze na siebie zarobił.

 

 

 

- Jen­nifer Lopez wypro­dukowała film o strip­tiz­erkach okrada­ją­cych prawników.

- Po bliższym poz­na­niu film okazał się opowiadać o nierównoś­ci­ach społecznych w Stanach Zjednoczonych.

- Film udowod­nił, że nie ma takiej pro­dukcji w której nie zna­jdzie się miejsce na odrobinę Chopina.

- Każdy kto po powro­cie z kina sprawdz­ił ile lat ma Jen­nifer Lopez i odkrył, że już 50, poczuł się starym brzy­d­kim blobem bez kondy­cji. Kto wie, może też Jen­nifer Lopez się tak poczuła. Właś­ci­wie grozi to każdemu.

- No może poza Paulem Ruddem.

 

-Led­wie rok stule­ciu niepodległoś­ci do pol­s­kich kin trafiły te filmy które powin­ny trafić w 2018.

- W Pił­sud­skim jest biogram Pił­sud­skiego ale nie ma pier­wszej wojny i legionów.

- W Legionach jest woj­na i legiony ale nie ma biografii Piłsudskiego.

- W obu fil­mach jest Borys Szyc ale nie w tej samej roli.

- Pojaw­ie­nie się obu pro­dukcji obok siebie spraw­ia, że jedyną rzeczą która wyda­je się log­icz­na jest stworze­nie „Pił­sud­s­ki Cin­e­mat­ic Universe”.

 

 

- Patryk Vega nakrę­cił film o politykach.

- Wszys­tkie poważne tygod­ni­ki napisały że ter­az to już na pewno Vega zmieni wyni­ki wyborów.

- Film Poli­ty­ka wszedł do kin.

- Moż­na się było zori­en­tować że część kasy na pro­dukcję dała fir­ma Cink­cia­rz, bo miała najwięk­szy prod­uct place­ment w historii.

- Film Poli­ty­ka nijak nie wpłynął na wyni­ki wyborów.

- Vega obiecał zro­bić film o pol­skiej piłce. Naresz­cie się dowiemy jaką kartą płaci Lewandowski.

 

Piękną ilus­trację Pił­sud­s­ki Cin­e­mat­ic Uni­verse poczynił Radek Pisula

 

 

- Bra­cia Sekielscy wypuś­cili na YouTube porusza­ją­cy film Tylko nie mów nikomu

- Pol­s­ka obe­jrza­ła film Tylko nie mów nikomu.

- Pojaw­iły się głosy, że ter­az to już naprawdę coś musi się w naszym kra­ju zmienić odnośnie molestowa­nia młodych ludzi przez księży.

- Nic się nie zmieniło.

 

 

- Helen Mir­ren zagrała królową Katarzynę Wielką w seri­alu, o czym jak mówiła — marzyła przez całe życie.

- Ser­i­al Katarzy­na Wiel­ka od HBO udowod­nił, że być może nie wszys­tkie marzenia powin­ny się spełniać.

- Olivia Col­man zagrała królową Elż­bi­etę II, o czym chy­ba nie marzyła przez całe życie.

- Trze­ci sezon The Crown udowod­nił, że niekiedy wymi­ana obsady to bard­zo dobry krok nawet dla dobrego serialu.

- Ken­neth Branagh spełnił swo­je życiowe marze­nie i zami­ast tylko adap­tować Szek­spi­ra zagrał Szek­spi­ra. Wyszło śred­nio ale i tak mu kibicujemy.

 

 

- Dis­ney wypuś­cił ani­mowanego Króla Lwa.

- Dis­ney wypuś­cił aktorskiego Króla Lwa.

- Pół roku zajęły nam kłót­nie jak właś­ci­wie mówić o tym Królu Lewie.

- Dla wszys­t­kich wychowanych w lat­ach 90 ten stary lep­szy, dla małych dzieci­aków — to pier­wszy film na którym moż­na było płakać po Mufasie.

 

 

- Dis­ney wypuś­cił aktorskiego Alla­dy­na.

- Ludzie tłum­nie pos­zli na film, który zaro­bił gazylion dolarów.

- Pro­dukc­ja przy­pom­i­nała trochę niewiel­ki telewiz­yjny film który Dis­ney mógł­by puszczać w sobotę przed animacją.

- Kole­jny film live­ac­tion Zakochany Kun­del pole­ci­ał już na Dis­ney Plus.

 

 

 

- Frozen II weszło do kin.

- Rodz­ice i dzieci pos­zli do kina na Frozen II.

- Mimo starań twór­ców dzieci­a­ki nadal nucą częś­ciej „Let it Go” niż „Into the Unknown”.

- Pow­sta­je pety­c­ja by w kole­jnych częś­ci­ach Frozen nie dawać żad­nych bal­lad z pop­u­larnym zaśpiewem. Pety­cję złożyli zroz­paczeni rodzice.

 

 

- Do Net­flixa trafiła pety­c­ja by wyco­fać z plat­formy Dobry Omen jako ser­i­al satanistyczny.

- Było to bard­zo śmieszne bo uroczy ser­i­al na pod­staw­ie Gaimana i Pra­chet­ta był na plat­formie Ama­zon Prime.

- Tym­cza­sem Net­flix ma wśród swoich seri­ali już Sabrinę i Lucyfera więc wygry­wa w konkurencji, kto ma więcej pro­gramów dla początku­ją­cych satanistów.

- Po prze­jś­ciu do Net­flixa Lucyfer zro­bił się niespodziewanie dia­bel­nie dobrym serialem.

 

 

- Dow­ton Abbey wró­ciło do kin jako film.

- Dow­ton Abbey udowod­niło, że moż­na stworzyć pro­dukcję fil­mową właś­ci­wie bez żad­nej akcji a nawet do pewnego stop­nia z akcją minusową.

- Dow­ton Abbey zaro­biło jak na taką pro­dukcję gazylion dolarów.

- Dru­gi film na pod­staw­ie seri­alu w którym pewnie też nic się nie wydarzy już jest w produkcji.

 

 

 

- Sony zer­wało z Dis­neyem odnośnie Spi­der-Mana i bohter opuś­cił MCU.

- Sony ugięło się pod presją Dis­neya i Spi­der-Man wró­cił do MCU.

- Nie wiado­mo ile z tego zrozu­mi­ał Tom Hol­land bo pewnie nikt mu nic nie mówił, żeby nie było mu przykro.

- Tom Hol­land wys­tąpił w pier­wszym filmie po Endgame, i nagle okaza­ło się, że nikt nie potrze­bu­je wiel­kich poświęceń i wybuchów, bo czyże to jest wobec waka­cyjnej miłości.

 

 

- Po mil­ion­ie lat Dis­ney postanow­ił zakończyć dziesię­ci­o­let­ni cykl małych ambit­nych filmów artystycznych.

- Wid­zowie wymyślili mil­ion doskon­ałych zakończeń Avangers: Endgame.

- Avangers: Endgame nie zaw­iodło widzów jakoś bard­zo, choć wszyscy wiemy, że najbardziej pomógł Dok­tor Strange który trzy­mał wodę.

- Ponieważ film zaw­ier­ał podróże w cza­sie to zupełnie nie miał sensu.

- Troszku płakaliśmy.

 

 

- Do kin trafił Detek­tyw Pikachu.

- Wymyśliłam piosenkę o Detek­ty­wie Pikachu.

- Świat pozostał nieczuły zarówno na film jak i na moją piosenkę.

- W filmie było za mało Poke­monów. Co jest poważnym błędem.

 

 

 

-Yes­ter­day, nowa kome­dia ze sce­nar­iuszem Richar­da Cur­tisa i muzyką Beat­lesów trafiła do kin.

- Richard Cur­tis udowod­nił, że nawet mając fajny pomysł na komedię roman­ty­czną moż­na ją zmarnować.

- Last Christ­mas nowa kome­dia ze sce­nar­iuszem współt­wor­zonym przez Emmę Thom­son i muzyką Geor­ga Michela trafił do kin.

- Emma Thom­spon udowod­niła, że nawet mając fajny pomysł na komedię roman­ty­czną moż­na ją zmarnować.

- Pojaw­iło się pytanie, czy wciąż moż­na ufać Bry­tyjczykom że robią dobre kome­die romantyczne.

 

 

- Rus­sel T. Davies sce­narzys­ta puchatych sezonów Dok­to­ra powró­cił z seri­alem  Years nad Years.

- Years and Years okaza­ło się najbardziej prz­er­aża­ją­cym seri­alem w historii.

- Wid­zowie po obe­jrze­niu Years and Years zaczęli twierdz­ić że Czarne Lus­tro to pozy­ty­w­na his­to­ria dają­ca nadzieję.

- Niek­tórzy poważnie przesłuchu­ją Rus­sela T. Daviesa na tem­at tego ile dokład­nie wie o podróżach w cza­sie i czy aby nie za dużo.

 

 

- Boże Ciało zostało wybrane na kra­jowego kandy­da­ta do Oscara zan­im sze­ro­ka pub­li­ka miała szan­sę zobaczyć film.

- Sze­ro­ka pub­li­ka zobaczyła film i okazał się naprawdę dobry.

- Wszyscy zas­tanaw­ia­ją się co by było gdy­by Pol­s­ka znów dostała nom­i­nację do Oscara za najlep­szy film międzynarodowy.

- Pod koniec roku do kin weszło Futro z Misia by ostudz­ić nasze wiz­je hege­monii kine­matografii Pol­skiej i przy­pom­nieć że wciąż jesteśmy u siebie..

 

 

- Eufo­ria zade­bi­u­towała na HBO.

- Bard­zo wiele dorosłych osób napisał w Internecie że dokład­nie tak wyglą­da życie współczes­nej młodzieży.

- Trochę mniej osób w internecie zauważyło, że ser­i­al napisali ludzie po trzydziestce.

- Młodzież seri­alu nie obe­jrza­ła bo oglą­dała Tik Toka a nie HBO.

- W Polsce ten sam efekt przyniósł numer Patoin­teligenc­ja, którzy niek­tórzy uznali za doku­men­tal­ny repor­taż z Batorego.

 

 

 

- X‑men: Dark Phoenix pojaw­iło się w kinach.

- Niko­mu tak naprawdę nie chci­ało się grać w tym filmie.

- Niko­mu nie chci­ało się za bard­zo oglą­dać tego filmu.

- Pod koniec Eric i Charles spo­tyka­ją się w Paryżu udowad­ni­a­jąc że to od początku był melo­dra­mat małżeński.

 

 

- CBS zakończyło emisję The Big Bang Theory.

- CBS zakończyło  emisję The Big Bang The­o­ry o jakieś osiem lat za późno.

- CBS wciąż pokazu­je Młodego Shel­dona który jest bez porów­na­nia lepszy.

 

- Net­flix ska­sował One Day at a Time.

- Zwierz i fani zawyli.

- Praw­ie nie znana w Polsce plat­for­ma pod­jęła One Day at a Time.

- Zwierz ska­sował­by sub­skrypcję Net­flixa w geś­cie sym­bol­icznym ale za dużo tam oglądam.

 

 

- Ian Somer­halder znany z roli wam­pi­ra w Pamięt­nikach Wam­pirów pojaw­ił się w seri­alu V Wars na Netflixie

- Ser­i­al V Wars a jakże opowia­da o wampirach

- Dow­cip­nie Ian Somer­han­dler nie zagrał wam­pi­ra w pro­dukcji o wam­pirach. To nas zaskoczył

 

 

- Mroczne Materie od BBC miały prze­jść sieroty po Har­rym Pot­terze i Grze o Tron.

- Mroczne Materie okaza­ły się bard­zo przyz­woitą zupełnie nie pory­wa­jącą adap­tacją książki.

- Ku wielkiemu smutkowi — Lin Manuel Miran­da wcale tam nie rapuje.

- Dark Crys­tal od Net­flixa okazał się najlep­szą pro­dukcją dla ludzi zaw­iedzionych brakiem Gry o Tron w ramówce.

 

 

- Trwa­ją wojny streamingowe.

- Stac­je streamin­gowe wyda­ją mil­iony na klasy­czne sitcomy.

- Każ­da stac­ja pro­ponu­je coś nowego.

- Wys­tar­towało Dis­ney Plus i Apple TV.

- I tak nas na to nie stać. Kablówka to był fajny sys­tem. Dużo pro­gramów za jeden abonament.

 

 

 

- Olga Tokar­czuk dostała Nobla.

- Troszku się nam w kra­ju zro­biło głu­pio że nie znamy wszys­t­kich jej książek.

- Wszyscy rzu­cili się na Księ­gi Jakubowe.

- Pod prze­cięt­ną pol­ską choinką leżało do pię­ciu egzem­plarzy Ksiąg Jakubowych.

- Prze­cięt­na ilość stron z Ksiąg Jakubowych jaka została przeczy­tana przez prze­cięt­nego czytel­ni­ka — osiem.

 

 

- Wszyscy zdążyli ocenić rok w kinie jako średni.

- Koty wpada­ją na ostat­niej prostej.

- Recen­zen­ci nie wiedzą co to właś­ci­wie ma być.

- Pro­du­cent uda­je, że w sum­ie tego fil­mu nie ma.

- Wszyscy się cieszą bo tylko złe Koty to Koty warte oglądania.

 

 

 

Taki to  w wielkim skró­cie był rok w pop­kul­turze.  Ważny ze wzglę­du na koniec licznych franczyz które decy­dowały o tym jak patrzyliśmy na kino czy telewiz­ję w ostat­niej dekadzie. Ciekawy bo wchodz­imy w nowy etap wojny plat­form sreamin­gowych. Trud­no powiedzieć kto wygra i  jak będzie wyglą­dała przyszłość. Na pewno będziemy musieli zacząć dużo częś­ciej decy­dować — którą plat­for­mę chce­my sub­skry­bować. Jest to też rok pogłębi­a­jącej się dom­i­nacji Dis­neya w wysokobudże­towym kinie rozry­wkowym. Nie ukry­wam bard­zo mnie to martwi — jak każ­da kul­tur­owa hege­mo­nia. Poza tym jed­nak było kil­ka naprawdę doskon­ałych pro­dukcji i małych zach­wytów. Zarówno na dużym i małym ekranie. Mam nadzieję, że wasz kul­tur­al­ny rok był naprawdę dobry  że znaleźliś­cie sobie coś co was rozbaw­iło, zach­wyciło i dało powody do prze­myśleń. Ter­az czas czekać na rok kole­jny i trzy­mać kciu­ki za to co ze sobą niesie.

 

 

 

 

 

 

1 komentarz
12

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online