Home Ogólnie Toss a coin to your Baby Yoda czyli podsumowanie roku cz. 2 popkulturowa

Toss a coin to your Baby Yoda czyli podsumowanie roku cz. 2 popkulturowa

autor Zwierz
Toss a coin to your Baby Yoda czyli podsumowanie roku cz. 2 popkulturowa

No i jesteśmy pod koniec roku. Wszys­tkie pop­kul­tur­al­ny wydarzenia i zakończenia już za nami a przed nami wiel­ki czas pod­sumowań. Jak co roku zapraszam was na przechadzkę po pop­kul­tur­al­nych wydarzeni­ach roku. Pod­sumowanie będzie wielowątkowe, sze­rok­ie i co najważniejsze — niekoniecznie śmiertel­nie poważne.  Jeśli miałabym jed­nym zdaniem stwierdz­ić czym był 2019 w pop­kul­turze, to rok­iem wielu zakończeń, wielu zaskoczeń i naprawdę wielu rozczarowań. Wyglą­da na to, że kończe­nie his­torii wciąż jest piętą achille­sową Hol­ly­wood, które bawi nas póki sugeru­je, że czeka nas coś niesamowitego a potem dosta­je­my schemat, kliszę albo coś bezsen­sownego. Nie mniej rok 2019 obfi­tował w mnóst­wo wydarzeń o których warto wspomnieć.

 

Tak więc rok 2019 by rok­iem w którym wydarzyły się, nie po kolei, następu­jące rzeczy:

 

- Todd Philips postanow­ił wziąć udzi­ał w konkur­sie „reżyser głupich komedii który krę­ci najważniejszy film roku” i nakrę­cił Jok­era

-Jok­er zdobył nagrodę w Wenecji, otwier­a­jąc nową epokę w świecie ekraniza­cji komik­sów. Nigdy jeszcze żaden film na pod­staw­ie komik­su nie był tak blisko kina artystycznego.

- Wid­zowie obe­jrzeli Jok­era i stwierdzili, że to przeło­mowy film ich życia.

-Wid­zowie obe­jrzeli Jok­era i powiedzieli „Serio, to ma być ten genial­ny film roku?”

- Mas­ki Jok­era rozeszły się na pniu

 

 

-Mar­tin Scors­ese pokazał światu Irland­czy­ka

- Część osób powiedzi­ała na głos rzecz oczy­wistą — nie ma takiej iloś­ci cyfrowego mak­i­jażu który ukry­je że Robert DeNiro jest stary. Wiemy jak wyglą­dał młody DeNiro, i wyglą­dał inaczej niż w filmie.

- Wszyscy kręcą­cy Irland­czy­ka bard­zo dali do zrozu­mienia że to jest prawdzi­we kino

-Irland­czyk pojaw­ił się w kinach w ogranic­zonej dys­try­bucji, bo tylko Net­flix chci­ał płacić za prawdzi­we kino.

- Mar­tin Scors­ese powiedzi­ał, że filmy Mar­vela są głupie

- Dosłown­ie każdy reżyser musi odpowiedzieć na pytanie czy filmy Mar­vela sa głupie

- Dosłown­ie każdy reżyser wypowiedzi­ał się na tem­at tego czy filmy Mar­vela są głupie

- Cór­ka Mar­ti­na Scors­ese opakowała jego prezen­ty świąteczne w papi­er pakowy z posta­ci­a­mi Mar­vela. Mamy takich bohaterów na jakich zasługujemy.

- Mar­tin Scors­ese powiedzi­ał, żeby nie oglą­dać Irland­czy­ka na komórkach. Ludzie oglą­da­ją­cy Irland­czy­ka na komórce odetch­nęli z ulgą, koło trzy­dzi­estej godziny fil­mu i tak stra­cili czu­cie w dłoniach.

 

 

 

- Net­flix wypuś­cił skrom­ny ser­i­al o zabój­cy potworów

- Połowa Pol­s­ki dostała pier­dol­ca na punkcie serialu

- Prowad­zono poważne dyskus­je na tem­at koloru skóry elfów, dri­ad, i czar­o­dziejek. Nigdy w his­torii tyle osób nie wypowiadało się w kwestii tego jaki dokład­nie kolor włosów jest „kasz­tanowy”

- „Toss a coin to Your Witch­er” stało się ofic­jal­nie nową piosenką świąteczną.

- Yen­nefer była za mło­da, Ger­alt drew­ni­any, chronolo­gia popieprzona, dialo­gi słabe, magii brak, bit­wa pod Sod­den bez sen­su, niedo­bre panie, bard­zo nie dobre

- Yen­nefer super, Ger­alt ide­al­ny, Jask­i­er najlep­szy, smok sym­pa­ty­czny, chronolo­gia spoko­jnie do oga­r­nię­cia, ciekawe do będzie dalej, Ciri sym­pa­ty­cz­na, dobre, bard­zo dobre. Jeszcze

- Kole­jny odcinek „Cała Pol­s­ka oglą­da Wiedźmi­na” już za rok

 

 

- Dis­ney Plus wys­tar­tował w listopadzie z ciekawą ofer­tą fil­mową i serialową

- Nagle w Holandii gdzie Dis­ney Plus już dzi­ała przy­było tysiące jeśli nie mil­iony oby­wa­teli gotowych sub­skry­bować nową usługę.

- Man­dalo­ri­an to ser­i­al który dostawał na przemi­an­ie dobre i złe oce­ny, a potem przyszedł do inter­ne­tu Baby Yoda.

- Nie ma już Dis­ney Plus jest tylko imperi­um Baby Yody

- Baby Yoda patrzy na ciebie kiedy śpisz. Wie co robisz.

 

 

- Olivia Col­man dostała Oscara i to było urocze

- Bradley Coop­er I Lady Gaga zaśpiewali razem piosenkę na Oscarach i we wszys­t­kich obudz­ił się som­si­ad, który zas­tanaw­ia się czy oni nie mają romansu.

- Czarna Pan­tera nie wygrała Oscara za najlep­szy film, bo musi­ało wygrać Green Book, najbardziej Oscarowy film w zestawieniu.

- Zim­na Woj­na nie wygrała żad­nego Oscara więc jasne jest, że ta nagro­da nie ma żad­nego sensu.

- Na Oscarach nie było prowadzącego i wyszło całkiem nieźle, ale oczy­wiś­cie musi­ałam to koniecznie dodać do wznowienia książ­ki. Dzię­ki Oscar­om mam całe dwa akapi­ty więcej w jed­nym rozdziale.

 

 

 

- Okaza­ło się że Keanu Reeves będzie w Cyber­punku 2077

- Keanu Reeves zagrał najlep­szą kome­diową wer­sję samego siebie w Always be my Maybe

- Keanu Reeves zagrał w trzec­im Johnie Wicku i było to dobre

- Wszyscy zori­en­towali się, że Keanu Reeves nie tylko jest „breath­tak­ing” ale też po pros­tu fajny, uroczy i miły

- Świat przeży­wał lato  zasłużonej miłoś­ci do Keanu

- Ogłos­zono że Keanu wys­tąpi w czwartej częś­ci Matrixa i w czwartej częś­ci Johna Wic­ka. Oba filmy mają mieć pre­mierę tego samego dnia. Wszyscy staw­ia­ją że może to będzie ten sam film.

 

- Na Ama­zonie pojaw­ił się dru­gi sezon Fleabag

- Dru­gi sezon Fleabag jest abso­lut­nie genialny

- Andrew Scott zagrał księdza. Jej jak on zagrał księdza.

- Sce­narzys­t­ka Fleabag Phoebe Waller-Bridge została obsy­pana nagro­da­mi i popraw­ia sce­nar­iusz Bon­da. Miejmy nadzieję, że dopisu­je do niego rolę dla Andrew Scot­ta jako pocią­ga­jącego księdza (wiemy że Scott zginął w poprzed­niej częś­ci Bon­da ale komu to przeszkadza)

 

- Gra o Tron wró­ciła z finałowym sezonem

- Przez jeden odcinek finałowego sezonu wszyscy zas­tanaw­iali się czy mają dobre ustaw­ienia telewiz­o­ra bo nic nie było widać

- Kiedy już popraw­iono ustaw­ienia telewiz­o­ra i wszyscy obe­jrzeli odcinek, pojaw­iła się tęs­kno­ta za momentem kiedy nic nie było widać

- Pod koniec sezonu wyszło, że nie tylko John Snow nic nie wiedzi­ał, na przykład sce­narzyś­ci seri­alu nie mieli poję­cia jak go zakończy

 

 

- Zaraz po końcu Gry o Tron masową wyobraźnią zawład­nęła Czarnobyl­s­ka tragedia.

- Inter­net zaroił się od ludzi, tłu­maczą­cych że było zupełnie inaczej niż w serialu.

- Inter­net zaroił się od ludzi świę­cie przeko­nanych że oglą­da­ją pro­dukcję doku­men­tal­ną i zaraz im jakaś elek­trow­n­ia wybuch­nie pod domem.

- Pojaw­iła się wiel­ka dyskus­ja czy w ogóle wol­no straszyć ludzi Czarnobylem sko­ro ener­gia ato­m­owa podob­no jest naszą najwięk­szą nadzieją na przyszłość (piszę podob­no bo na energii znam się mniej niż popkulturze).

- Jared Har­ris naprawdę stara się zagrać we wszys­t­kich dobrych seri­alach jakie moż­na znaleźć.

- Wszyscy zgod­nie orzek­li, że jak już te elek­trown­ie to może nie w Związku Radzieckim. Brak Związku Radzieck­iego bard­zo pomógł pod­jąć decyzję.

 

 

- W zeszłym roku First Man był filmem o białym mężczyźnie który pole­ci­ał w komos ale było mu smut­no. W tym roku rolę tego fil­mu prze­jęła Ad Astra.

- Wniosek widzów jest taki — Ryan Gosling smu­ci się ład­niej niż Brat Pitt.

- Czekamy na przyszłoroczny film o białym face­cie który pole­ci­ał w kos­mos i jest mu smutno.

 

 

- Quentin Taran­ti­no pokazał światu Once Upon a time in Hollywood.

- Cała Pol­s­ka poczuła się głęboko urażona fak­tem, że główne role gra jak­iś Pitt czy DiCaprio a nie nasz pol­s­ki Zawierucha.

- Brad Pitt opalał się w kali­forni­jskim słońcu i napraw­iał antenę na dachu przy­pom­i­na­jąc nam że może i ma pięćdziesiątkę na karku ale wciąż jest najpiękniejszy.

- Ludzie skarżyli się, że sko­ro Taran­ti­no krę­ci film o morder­st­wie popełnionym przez bandę Man­sona, to na pewno będzie to pozbaw­iona tak­tu masakra.

- Taran­ti­no nakrę­cił najbardziej tak­towany film w his­torii. Ludzie są nie zad­owoleni bo braku­je im masakry.

 

 

- W Polsce praw­ie zabro­niono edukacji seksualnej.

- Net­flix zapro­ponował młodzieży ser­i­al Edukac­ja seksualna.

- Niepom­na edukacji młodzież wciąż wdawała się i wda­je w sto­sun­ki seksualne.

 

 

- Na HBO pojaw­ił się ser­i­al Strażni­cy.

- Po pier­wszym odcinku seri­alu Strażni­cy wid­zowie powiedzieli „Hmm…”.

- Po drugim powiedzieli „Hmmm, hmmm”.

- Po trzec­im powtórzyli „Hmm…”.

- Wielkie „Hmmm” trwało do samego końca.

- Potem wszyscy wstali i zaczęli klaskać, nawet kierow­ca autobusu.

- HBO udowod­niło, tym samym że jak najbardziej jest miejsce na seri­ale nadawane z tygod­nia na tydzień, które powoli zbier­a­ją widzów. Jedy­na uwa­ga, muszą być genialne.

 

 

- Jane Fon­da postanow­iła w tym roku protestować w spraw­ie nierych­li­woś­ci rządów w kwes­t­i­ach pow­strzy­ma­nia zmi­an klimatu.

- Jane Fon­da została aresz­towana w cza­sie protestów.

- Sprawa powtórzyła się pięć razy.

- Lily Tom­lin poza­z­droś­ciła koleżance z Grace i Frankie i też powiedzi­ała, że chce zostać aresztowana.

- Lily Tom­lin została aresz­towana razem z Jane Fondą.

- Nikt nie jest do koń­ca pewien czy to nie jest fabuła ostat­niego sezonu Grace i Frankie.

 

 

 

- Do kin trafiła ostat­nia część Gwiezd­nych Wojen.

- Część osób nadal nie chce o tym rozmawiać.

- Część chci­ała­by poroz­maw­iać ale boją się drugiej strony.

- Wszyscy zada­ją sobie pytanie dlaczego Poe i Finn nie mieli roman­su. Najbardziej inten­sy­wnie zada­je to pytanie Oscar Isaacs. W cza­sie wywiadów promocyjnych.

- Pro­dukc­ja każe się zas­tanaw­iać nad szczegóła­mi życia sek­su­al­nego jed­nej z postaci. Nikt nie chce się nad tym zas­tanaw­iać ale wszyscy musimy.

- Adam Dri­ver zapom­ni­ał, że to nie jest film Oscarowy tak jak His­to­ria Małżeńs­ka i grał jak szalony.

 

 

- His­to­ria małżeńs­ka okaza­ła się tym rzad­kim przy­pad­kiem chwalonego fil­mu który rzeczy­wiś­cie jest dobry.

- Adam Dri­ver zaśpiewał piosenkę z “The Company”.

- Oglą­dal­ność filmików z „The Com­pa­ny” nagle wzrosła.

- Miłość do Adama Dri­vera pod koniec roku wzrosła jeszcze bardziej.

 

 

- Robert Pat­tin­son zafun­dował nam najlep­szy zły fran­cus­ki akcent w his­torii kina, zjada­jąc na śni­adanie pięknego Tim­o­th­ee w The King.

- Robert Pat­tin­son udał się na wyspę by tam pil­nować latarni i fan­tazjować o syrenkach. Wyszło wielkie kino.

- Robert Pat­tin­son wygrał cast­ing na rolę Bat­mana i po pier­wszym „Ale co…” ludzie zaczy­na­ją rozu­mieć że to może być najlep­sza decyz­ja w historii.

 

 

- Rian Johon­son uwol­niony od koniecznoś­ci robi­enia Gwiezd­nych Wojen, postanow­ił pobaw­ić się w Agatę Christie.

- Na Noże okaza­ło się najlep­szą ekraniza­cją Agaty Christie w his­torii, to że nie jest adap­tacją żad­nej ist­niejącej powieś­ci w niczym tu nie przeszkodziło.

- Daniel Craig baw­ił się świet­nie mówiąc z akcen­tem, nikt nie wie jakim, ale było śmiesznie.

- Ponieważ ewident­nie świet­nie baw­iła się też wid­ow­n­ia to film ku pewne­mu zaskocze­niu bard­zo dobrze na siebie zarobił.

 

 

 

- Jen­nifer Lopez wypro­dukowała film o strip­tiz­erkach okrada­ją­cych prawników.

- Po bliższym poz­na­niu film okazał się opowiadać o nierównoś­ci­ach społecznych w Stanach Zjednoczonych.

- Film udowod­nił, że nie ma takiej pro­dukcji w której nie zna­jdzie się miejsce na odrobinę Chopina.

- Każdy kto po powro­cie z kina sprawdz­ił ile lat ma Jen­nifer Lopez i odkrył, że już 50, poczuł się starym brzy­d­kim blobem bez kondy­cji. Kto wie, może też Jen­nifer Lopez się tak poczuła. Właś­ci­wie grozi to każdemu.

- No może poza Paulem Ruddem.

 

-Led­wie rok stule­ciu niepodległoś­ci do pol­s­kich kin trafiły te filmy które powin­ny trafić w 2018.

- W Pił­sud­skim jest biogram Pił­sud­skiego ale nie ma pier­wszej wojny i legionów.

- W Legionach jest woj­na i legiony ale nie ma biografii Piłsudskiego.

- W obu fil­mach jest Borys Szyc ale nie w tej samej roli.

- Pojaw­ie­nie się obu pro­dukcji obok siebie spraw­ia, że jedyną rzeczą która wyda­je się log­icz­na jest stworze­nie „Pił­sud­s­ki Cin­e­mat­ic Universe”.

 

 

- Patryk Vega nakrę­cił film o politykach.

- Wszys­tkie poważne tygod­ni­ki napisały że ter­az to już na pewno Vega zmieni wyni­ki wyborów.

- Film Poli­ty­ka wszedł do kin.

- Moż­na się było zori­en­tować że część kasy na pro­dukcję dała fir­ma Cink­cia­rz, bo miała najwięk­szy prod­uct place­ment w historii.

- Film Poli­ty­ka nijak nie wpłynął na wyni­ki wyborów.

- Vega obiecał zro­bić film o pol­skiej piłce. Naresz­cie się dowiemy jaką kartą płaci Lewandowski.

 

Piękną ilus­trację Pił­sud­s­ki Cin­e­mat­ic Uni­verse poczynił Radek Pisula

 

 

- Bra­cia Sekielscy wypuś­cili na YouTube porusza­ją­cy film Tylko nie mów nikomu

- Pol­s­ka obe­jrza­ła film Tylko nie mów nikomu.

- Pojaw­iły się głosy, że ter­az to już naprawdę coś musi się w naszym kra­ju zmienić odnośnie molestowa­nia młodych ludzi przez księży.

- Nic się nie zmieniło.

 

 

- Helen Mir­ren zagrała królową Katarzynę Wielką w seri­alu, o czym jak mówiła — marzyła przez całe życie.

- Ser­i­al Katarzy­na Wiel­ka od HBO udowod­nił, że być może nie wszys­tkie marzenia powin­ny się spełniać.

- Olivia Col­man zagrała królową Elż­bi­etę II, o czym chy­ba nie marzyła przez całe życie.

- Trze­ci sezon The Crown udowod­nił, że niekiedy wymi­ana obsady to bard­zo dobry krok nawet dla dobrego serialu.

- Ken­neth Branagh spełnił swo­je życiowe marze­nie i zami­ast tylko adap­tować Szek­spi­ra zagrał Szek­spi­ra. Wyszło śred­nio ale i tak mu kibicujemy.

 

 

- Dis­ney wypuś­cił ani­mowanego Króla Lwa.

- Dis­ney wypuś­cił aktorskiego Króla Lwa.

- Pół roku zajęły nam kłót­nie jak właś­ci­wie mówić o tym Królu Lewie.

- Dla wszys­t­kich wychowanych w lat­ach 90 ten stary lep­szy, dla małych dzieci­aków — to pier­wszy film na którym moż­na było płakać po Mufasie.

 

 

- Dis­ney wypuś­cił aktorskiego Alla­dy­na.

- Ludzie tłum­nie pos­zli na film, który zaro­bił gazylion dolarów.

- Pro­dukc­ja przy­pom­i­nała trochę niewiel­ki telewiz­yjny film który Dis­ney mógł­by puszczać w sobotę przed animacją.

- Kole­jny film live­ac­tion Zakochany Kun­del pole­ci­ał już na Dis­ney Plus.

 

 

 

- Frozen II weszło do kin.

- Rodz­ice i dzieci pos­zli do kina na Frozen II.

- Mimo starań twór­ców dzieci­a­ki nadal nucą częś­ciej „Let it Go” niż „Into the Unknown”.

- Pow­sta­je pety­c­ja by w kole­jnych częś­ci­ach Frozen nie dawać żad­nych bal­lad z pop­u­larnym zaśpiewem. Pety­cję złożyli zroz­paczeni rodzice.

 

 

- Do Net­flixa trafiła pety­c­ja by wyco­fać z plat­formy Dobry Omen jako ser­i­al satanistyczny.

- Było to bard­zo śmieszne bo uroczy ser­i­al na pod­staw­ie Gaimana i Pra­chet­ta był na plat­formie Ama­zon Prime.

- Tym­cza­sem Net­flix ma wśród swoich seri­ali już Sabrinę i Lucyfera więc wygry­wa w konkurencji, kto ma więcej pro­gramów dla początku­ją­cych satanistów.

- Po prze­jś­ciu do Net­flixa Lucyfer zro­bił się niespodziewanie dia­bel­nie dobrym serialem.

 

 

- Dow­ton Abbey wró­ciło do kin jako film.

- Dow­ton Abbey udowod­niło, że moż­na stworzyć pro­dukcję fil­mową właś­ci­wie bez żad­nej akcji a nawet do pewnego stop­nia z akcją minusową.

- Dow­ton Abbey zaro­biło jak na taką pro­dukcję gazylion dolarów.

- Dru­gi film na pod­staw­ie seri­alu w którym pewnie też nic się nie wydarzy już jest w produkcji.

 

 

 

- Sony zer­wało z Dis­neyem odnośnie Spi­der-Mana i bohter opuś­cił MCU.

- Sony ugięło się pod presją Dis­neya i Spi­der-Man wró­cił do MCU.

- Nie wiado­mo ile z tego zrozu­mi­ał Tom Hol­land bo pewnie nikt mu nic nie mówił, żeby nie było mu przykro.

- Tom Hol­land wys­tąpił w pier­wszym filmie po Endgame, i nagle okaza­ło się, że nikt nie potrze­bu­je wiel­kich poświęceń i wybuchów, bo czyże to jest wobec waka­cyjnej miłości.

 

 

- Po mil­ion­ie lat Dis­ney postanow­ił zakończyć dziesię­ci­o­let­ni cykl małych ambit­nych filmów artystycznych.

- Wid­zowie wymyślili mil­ion doskon­ałych zakończeń Avangers: Endgame.

- Avangers: Endgame nie zaw­iodło widzów jakoś bard­zo, choć wszyscy wiemy, że najbardziej pomógł Dok­tor Strange który trzy­mał wodę.

- Ponieważ film zaw­ier­ał podróże w cza­sie to zupełnie nie miał sensu.

- Troszku płakaliśmy.

 

 

- Do kin trafił Detek­tyw Pikachu.

- Wymyśliłam piosenkę o Detek­ty­wie Pikachu.

- Świat pozostał nieczuły zarówno na film jak i na moją piosenkę.

- W filmie było za mało Poke­monów. Co jest poważnym błędem.

 

 

 

-Yes­ter­day, nowa kome­dia ze sce­nar­iuszem Richar­da Cur­tisa i muzyką Beat­lesów trafiła do kin.

- Richard Cur­tis udowod­nił, że nawet mając fajny pomysł na komedię roman­ty­czną moż­na ją zmarnować.

- Last Christ­mas nowa kome­dia ze sce­nar­iuszem współt­wor­zonym przez Emmę Thom­son i muzyką Geor­ga Michela trafił do kin.

- Emma Thom­spon udowod­niła, że nawet mając fajny pomysł na komedię roman­ty­czną moż­na ją zmarnować.

- Pojaw­iło się pytanie, czy wciąż moż­na ufać Bry­tyjczykom że robią dobre kome­die romantyczne.

 

 

- Rus­sel T. Davies sce­narzys­ta puchatych sezonów Dok­to­ra powró­cił z seri­alem  Years nad Years.

- Years and Years okaza­ło się najbardziej prz­er­aża­ją­cym seri­alem w historii.

- Wid­zowie po obe­jrze­niu Years and Years zaczęli twierdz­ić że Czarne Lus­tro to pozy­ty­w­na his­to­ria dają­ca nadzieję.

- Niek­tórzy poważnie przesłuchu­ją Rus­sela T. Daviesa na tem­at tego ile dokład­nie wie o podróżach w cza­sie i czy aby nie za dużo.

 

 

- Boże Ciało zostało wybrane na kra­jowego kandy­da­ta do Oscara zan­im sze­ro­ka pub­li­ka miała szan­sę zobaczyć film.

- Sze­ro­ka pub­li­ka zobaczyła film i okazał się naprawdę dobry.

- Wszyscy zas­tanaw­ia­ją się co by było gdy­by Pol­s­ka znów dostała nom­i­nację do Oscara za najlep­szy film międzynarodowy.

- Pod koniec roku do kin weszło Futro z Misia by ostudz­ić nasze wiz­je hege­monii kine­matografii Pol­skiej i przy­pom­nieć że wciąż jesteśmy u siebie..

 

 

- Eufo­ria zade­bi­u­towała na HBO.

- Bard­zo wiele dorosłych osób napisał w Internecie że dokład­nie tak wyglą­da życie współczes­nej młodzieży.

- Trochę mniej osób w internecie zauważyło, że ser­i­al napisali ludzie po trzydziestce.

- Młodzież seri­alu nie obe­jrza­ła bo oglą­dała Tik Toka a nie HBO.

- W Polsce ten sam efekt przyniósł numer Patoin­teligenc­ja, którzy niek­tórzy uznali za doku­men­tal­ny repor­taż z Batorego.

 

 

 

- X‑men: Dark Phoenix pojaw­iło się w kinach.

- Niko­mu tak naprawdę nie chci­ało się grać w tym filmie.

- Niko­mu nie chci­ało się za bard­zo oglą­dać tego filmu.

- Pod koniec Eric i Charles spo­tyka­ją się w Paryżu udowad­ni­a­jąc że to od początku był melo­dra­mat małżeński.

 

 

- CBS zakończyło emisję The Big Bang Theory.

- CBS zakończyło  emisję The Big Bang The­o­ry o jakieś osiem lat za późno.

- CBS wciąż pokazu­je Młodego Shel­dona który jest bez porów­na­nia lepszy.

 

- Net­flix ska­sował One Day at a Time.

- Zwierz i fani zawyli.

- Praw­ie nie znana w Polsce plat­for­ma pod­jęła One Day at a Time.

- Zwierz ska­sował­by sub­skrypcję Net­flixa w geś­cie sym­bol­icznym ale za dużo tam oglądam.

 

 

- Ian Somer­halder znany z roli wam­pi­ra w Pamięt­nikach Wam­pirów pojaw­ił się w seri­alu V Wars na Netflixie

- Ser­i­al V Wars a jakże opowia­da o wampirach

- Dow­cip­nie Ian Somer­han­dler nie zagrał wam­pi­ra w pro­dukcji o wam­pirach. To nas zaskoczył

 

 

- Mroczne Materie od BBC miały prze­jść sieroty po Har­rym Pot­terze i Grze o Tron.

- Mroczne Materie okaza­ły się bard­zo przyz­woitą zupełnie nie pory­wa­jącą adap­tacją książki.

- Ku wielkiemu smutkowi — Lin Manuel Miran­da wcale tam nie rapuje.

- Dark Crys­tal od Net­flixa okazał się najlep­szą pro­dukcją dla ludzi zaw­iedzionych brakiem Gry o Tron w ramówce.

 

 

- Trwa­ją wojny streamingowe.

- Stac­je streamin­gowe wyda­ją mil­iony na klasy­czne sitcomy.

- Każ­da stac­ja pro­ponu­je coś nowego.

- Wys­tar­towało Dis­ney Plus i Apple TV.

- I tak nas na to nie stać. Kablówka to był fajny sys­tem. Dużo pro­gramów za jeden abonament.

 

 

 

- Olga Tokar­czuk dostała Nobla.

- Troszku się nam w kra­ju zro­biło głu­pio że nie znamy wszys­t­kich jej książek.

- Wszyscy rzu­cili się na Księ­gi Jakubowe.

- Pod prze­cięt­ną pol­ską choinką leżało do pię­ciu egzem­plarzy Ksiąg Jakubowych.

- Prze­cięt­na ilość stron z Ksiąg Jakubowych jaka została przeczy­tana przez prze­cięt­nego czytel­ni­ka — osiem.

 

 

- Wszyscy zdążyli ocenić rok w kinie jako średni.

- Koty wpada­ją na ostat­niej prostej.

- Recen­zen­ci nie wiedzą co to właś­ci­wie ma być.

- Pro­du­cent uda­je, że w sum­ie tego fil­mu nie ma.

- Wszyscy się cieszą bo tylko złe Koty to Koty warte oglądania.

 

 

 

Taki to  w wielkim skró­cie był rok w pop­kul­turze.  Ważny ze wzglę­du na koniec licznych franczyz które decy­dowały o tym jak patrzyliśmy na kino czy telewiz­ję w ostat­niej dekadzie. Ciekawy bo wchodz­imy w nowy etap wojny plat­form sreamin­gowych. Trud­no powiedzieć kto wygra i  jak będzie wyglą­dała przyszłość. Na pewno będziemy musieli zacząć dużo częś­ciej decy­dować — którą plat­for­mę chce­my sub­skry­bować. Jest to też rok pogłębi­a­jącej się dom­i­nacji Dis­neya w wysokobudże­towym kinie rozry­wkowym. Nie ukry­wam bard­zo mnie to martwi — jak każ­da kul­tur­owa hege­mo­nia. Poza tym jed­nak było kil­ka naprawdę doskon­ałych pro­dukcji i małych zach­wytów. Zarówno na dużym i małym ekranie. Mam nadzieję, że wasz kul­tur­al­ny rok był naprawdę dobry  że znaleźliś­cie sobie coś co was rozbaw­iło, zach­wyciło i dało powody do prze­myśleń. Ter­az czas czekać na rok kole­jny i trzy­mać kciu­ki za to co ze sobą niesie.

 

 

 

 

 

 

1 komentarz
11

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online