Home Informacje Kategorycznie! czyli zwierza przewodnik po kategoriach blogowych

Kategorycznie! czyli zwierza przewodnik po kategoriach blogowych

autor Zwierz

Hej

 

Zwierz postanow­ił podrzu­cić jeden wpis dodatkowy  ( zwierz jakoś tak się przyzwycza­ił by coś wam bonu­sowego podrzu­cać w week­end) dla swoich czytel­ników w którym wyjątkowo nic nie omaw­ia tylko próbu­je ułatwić korzys­tanie z blo­ga. Otóż bowiem zwierz przy­dzielił wszys­tkim wpi­som napisanym w 2013 roku kat­e­gorie i cofa­jąc się do początków pow­sta­nia blo­ga klasy­fiku­je kole­jne wpisy. Jed­nak po drodze zwierz zdał sobie sprawę, że oczy­wiste dla niego nazwy kat­e­gorii mogą skry­wać pewne tajem­nice. Stąd zwierz postanow­ił zro­bić mały prze­wod­nik po kat­e­go­ri­ach na blogu.

 

Zwierz nie mówi, że to są proste kat­e­gorie :)

100 zwierza — tu zna­jdą się wpisy z pier­wszej set­ki wylic­zonych przez zwierza filmów ulu­bionych. Wpisy w tej kat­e­gorii są starsze więc krót­sze. To zakońc­zony cykl. Nie jest to 100 najlep­szych filmów na świecie (zwierz jeszcze nie skat­e­go­ry­zował wpisów z tego cyk­lu więc na razie jest tam pus­to)

 

100 dwa zwierza — W 2013 zwierz powró­cił do wymieni­a­nia 100 ulu­bionych filmów tym razem w innych kat­e­go­ri­ach. Dru­ga set­ka jest nieco inna i nieco szerzej opisana i co ważne uzu­peł­nia setkę pier­wszą więc obie kat­e­gorie czy­tać należy razem.

 

Rok zwierza - pod koniec roku zwierz pod­sumowu­je co zdarzyło się w jego życiu i w życiu fil­mowym przyz­na­jąc odpowied­nie nagrody tym, którzy na nie zasłużyli. Wpisy nie do koń­ca poważne.

 

Zwierz i Com­mon­wealth — tu zwierz wrzu­ca wszys­tko co bry­tyjskie ale także np. listy aktorów z różnych kra­jów które podle­ga­ją Królowej Bry­tyjskiej. Tu też min. zna­j­du­ją się uwa­gi doty­czące seri­ali BBC (choć nie tylko tutaj). Patronką kat­e­gorii jest Elż­bi­eta II

 

Zwierz i Dok­tor — recen­z­je kole­jnych odcinków Dok­to­ra Who, reflek­sje na tem­at seri­alu, towarzyszy itp. Jeszcze nie wszys­tkie wpisy są tu podłąc­zone

 

Zwierz i fan­dom — miejsce gdzie trafi­a­ją wpisy które zaw­ier­a­ją rozważa­nia nad fan­do­ma­mi i ich sza­lony­mi poczy­na­ni­a­mi.

 

Zwierz i film — wpisy zaw­ier­a­jące głównie reflek­sje na tem­at filmów. Przy czym to bard­zo  niekonkret­na kat­e­go­ria bo zwierz częs­to pisze jed­nocześnie o filmie i seri­alu i stąd cza­sem tekst nie jest do koń­ca o filmie.

 

Zwierz i kart­ki — tek­sty poświę­cone książkom ale także audio­bookom i cza­sopis­mom, jest ich niewiele bo zwierz właś­ci­wie nie zaj­mu­je się książka­mi. Ale zna­jdą się tu też ogólne reflek­sje nad lit­er­aturą, zarówno pozy­ty­wnie jak i negaty­wnie.

 

Zwierz i komiks — tek­sty zwierza których moty­wem prze­wod­nim jest reflek­s­ja nad komik­sa­mi i sprawa­mi około komik­sowy­mi. Zwierz nie wrzu­ca tu jed­nak recen­zji filmów o super bohat­er­ach.

 

Zwierz i seri­ale — tek­sty o seri­alach, które niekonieczie są recen­z­ja­mi ale np. rozważa­ni­a­mi nad schemata­mi czy wyliczeni­a­mi pewnych pow­tarzal­nych moty­wów.

 

Zwierz i Sher­lock — recen­z­je odcinków Sher­loc­ka i reflek­sje nad fenomen­em seri­alu, fan­do­mu czy akto­ra. Jed­nocześnie zna­j­du­ją się tu wszys­tkie tek­sty mające coś wspól­nego z postacią Sher­loc­ka Holme­sa bez znaczenia czy w wyda­niu BBC czy nie (np. Ele­men­tary)

 

Zwierz i Wielkie Wydarze­nie — tek­sty poświę­cone roz­dan­iom nagród (Oscarów, Zło­tych Globów, BAFT, Cannes itp.) ale także ważnym wydarze­niu w życiu zwierza jak na przykład — urodziny blo­ga zwierza czy gala Blog Roku.

 

Zwierz infor­mu­je — not­ki krótkie nie koniecznie związane z reflek­sją nad blo­giem, częs­to zaw­ier­a­jące infor­ma­c­je doty­czące oso­bis­tego życia zwierza, te “inne” wpisy (jak na przykład ten który czyta­cie)

 

Zwierz niepoważy — najmłod­sza kat­e­go­ria, wpisy pisane przez zwierza z założe­niem, że sko­ro on sam ich nie trak­tu­je do koń­ca na serio to czytel­nik popełnił­by błąd myśląc że są one napisane ze śmiertel­ną powagą (nawet jeśli taką uda­ją)

 

Zwierz nuci — tek­sty poświę­cone muzyce, kon­cer­tom, oper­om, budynkom oper itp. na których lub w których bywa zwierz. Sekc­ja rzad­ko wyko­rzysty­wana z racji małego zain­tere­sowa­nia zwierza muzyką

 

Zwierz recen­zu­je — dzię­ki word­press i możli­woś­ci dodawa­nia kilku kat­e­gorii jed­ne­mu wpisowi w tej kat­e­gorii zna­jdą się zarówno recen­z­je seri­ali jak i filmów. To chy­ba najbardziej piec­zołowicie uzu­peł­ni­ana kat­e­go­ria bo zwier­zowi marzy się stworze­nie pewnego “port­fo­lio” swoich recen­zenc­kich zapędów

 

Zwierz rozmyśla — kat­e­go­ria nieco śmieciowa gdzie trafi­a­ją wszys­tkie tek­sty o których nawet sam zwierz nie do koń­ca wie o czym są ale wie, że zaw­ier­a­ją rozmyśla­nia zwierza.  Inny­mi słowy tu zna­j­du­je się wszys­tko co nie zna­jdzie się gdzie indziej.

 

Zwierz wylicza — wszys­tkie wpisy które  wiążą się z wyliczanka­mi — z wyłącze­niem 100 i 100 dwa zwierza. Chy­ba tu też trafi „Ze Zwierzem przez…” gdzie zwierz opisy­wał fil­mową podróż przez wszys­tkie stany USA

 

Jak sami widzi­cie kat­e­gorii jest dość sporo- zwierz jest z natu­ry fanem kat­e­go­ry­zowa­nia więc woli kiedy kat­e­gorii jest dużo niż mało, zwłaszcza że zwierz nie tagu­je bo nie lubi tagować (jest to coś co bard­zo mu się kojarzy z pracą). Zwierz być może doda jeszcze kat­e­gorię zwierza w podróży ale to zależy od tego czy na waka­cyjne wojaże uda mu się wsiąść lap­topa i kon­tyn­uować to co zaczął w Lon­dynie czyli ujaw­ni­an­ie się na czas opuszczenia mias­ta stołecznego.

 

Dobra to tyle dla was, czy­ta­j­cie sobie na zdrowie zwierz wraca do przyp­isy­wa­nia kat­e­gorii. Sporo tego będzie sko­ro na blogu jest tych 1531 wpisów. Tyle od zwierza (zwierz wie, że sporo w tym wpisie jest oczy­wiste ale warto cza­sem coś dopowiedzieć :)

 

4 komentarze
0

Powiązane wpisy