Home Informacje Mały wpis agitacyjny czyli zwierz ma TAKICH czytelników :)

Mały wpis agitacyjny czyli zwierz ma TAKICH czytelników :)

autor Zwierz

Hej,

 

              Konkurs na Blog Roku, obudz­ił w czytel­nikach zwierza zaskaku­jące pokłady agi­ta­cyjnej kreaty­wnoś­ci. Zwierz który sam jest artysty­cznie lekko nieob­dar­zony tal­en­ta­mi, z zaskocze­niem znalazł w swo­jej skrzynce wspani­ałe przykłady fanowskiej agi­ta­cyjnej twór­c­zoś­ci. Zwierz wrzu­ca je tu nie dlat­ego, że w swo­jej mega­lo­mańskiej próżnoś­ci chci­ał­by pozostać na pier­wszym miejs­cu w swo­jej kat­e­gorii do koń­ca głosowa­nia. Zwierz umieszcza je tu dlat­ego, że po pros­tu wszys­tkie konkur­sowe nagrody nie rów­na­ją się z radoś­cią jaką w ser­cu blogera budzi kreaty­wność, życ­zli­wość i sym­pa­tia ze strony jego czytel­ników. Zresztą zwierz zawsze pow­tarza, że fakt iż czytel­ni­cy są dla niego tacy mili (a spotkani na żywo zawsze okazu­ją się inteligent­ni, sym­pa­ty­czni i fajni) to jak­iś dzi­wny błąd Matrixa. Błąd, którego zwierz ma nadzieję, nikt nigdy nie naprawi. 

 

 

  Przepis podob­no jest prosty. Wystar­czy rozwiesić takie plakaty po całym mieś­cie a ludzie podświadomie na nas zagło­su­ją. Tak w każdym razie naucza Dok­tor Who. A potem zwierz jako Bloger zafun­du­je wam mały koniec świa­ta… eee… znaczy wspani­ałą przyszłość. A wspani­ały plakat podesłała zwier­zowi nieza­wod­na w sprawach Dok­torowych Joan­na.


 Z kolei Adam wła­mał się do tele­fonu Irene Adler i zarze­ka się że dokład­nie tak wyglą­da ter­az jej pul­pit. Zwierz nie pod­da­je tego pod wąt­pli­wość

 

 

 

 A to już zde­cy­dowany głos przy­wiąza­nia do zwierza. Choć Ula ociepliła serce zwierza tą stanow­czą deklaracją sym­pa­tii, zwierz w imię ucz­ci­wej rywal­iza­cji zachę­ca wszys­t­kich do głosowa­nia na ulu­bione blo­gi, jeśli biorą udzi­ał w konkur­sie a przy­pad­kowo nie są zwierzem;)

 

 Jak sami widzi­cie trud­no się zwier­zowi dzi­wić, że chodzi taki szczęśli­wy, sko­ro konkurs się nawet nie zaczął zbliżać do koń­ca, a zwierz już czu­je jak­by coś wygrał.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy