Home Informacje 11 rzeczy, których Zwierz o was dowiedział czyli wyniki badań czytelników zwierza

11 rzeczy, których Zwierz o was dowiedział czyli wyniki badań czytelników zwierza

autor Zwierz

Hej

Zwierz ponown­ie prz­ery­wa swój hejter­s­ki cykl ale tym razem ma ku temu naprawdę ważne powody. Otóż być może jest w tej chwili zwierz jed­nym z najlepiej poin­for­mowanych blogerów w internecie. Nie zwierz nie zna daty pre­miery trze­ciego sezonu Sher­loc­ka, ani nie wie co stanie się Lokim w drugim Thorze. Za to zwierz wie od pię­ciu stu­den­tek Fil­moz­naw­st­wa z Krakowa zaskaku­ją­co wiele o swoich czytel­nikach sku­pi­onych wokół blo­ga na Face­booku. Bada­nia przeprowad­zono kil­ka miesię­cy temu ale dopiero na Pol­conie zwier­zowi o nich przy­pom­ni­ano (ktoś widzi­ał wyni­ki przed zwierzem!) i zwierz sam otrzy­mał spra­woz­danie z badań. Ileż tam pięknych tabelek i odpowiedzi w tych tabelkach (socjo­log­iczne serce zwierza zadrżało) Ponieważ zwierz wie, że nic nie spraw­ia takiej fra­jdy jak czy­tanie o sobie, zwierz chce wam dziś zaprezen­tować, czego się o was i o sobie samym dowiedział.

W trak­cie czy­ta­nia wpisu stanie się zupełnie jasne dlaczego zwierz wybrał Toma i Bene­dic­ta jako głównych patronów ilus­tracji do wpisu.

Po pier­wsze jesteś­cie znakomi­ty­mi respon­den­ta­mi — kiedy prowad­zono bada­nia było was na Face­booku zwierza 2683 użytkown­ików (Face­book wskazu­je o jed­nego więcej ale to sam zwierz) a na anki­etę odpowiedzi­ało 686 osób (z czego tylko 431 osób dotr­wało do koń­ca ale nie prze­j­mu­j­cie się, niekom­plet­ną anki­etę wysłał również sam zwierz). Do tego chce­cie być badani bo w dwadzieś­cia min­ut po rozpoczę­ciu bada­nia licz­ba odsłon wynosiła już 100 a wszys­tkie 686 anki­et zostało wypełnionych w ciągu 24 godzin. Nawet nie wiecie jaka to jest muzy­ka dla uszu socjolo­ga mieć tyle mate­ri­ału do badań. Mieć tyle anki­et ze społecznoś­ci takiej wielkoś­ci oznacza, że moż­na się naprawdę czegoś dowiedzieć. Może nie całej prawdy ale znacznego jej kawał­ka. Poza tym z taką iloś­cią wypełnionych anki­et to moż­na napisać całkiem poważną pracą (ponoć odzew zdu­mi­ał nawet tych, którzy dziel­nym stu­den­tkom wyz­naczyli badanie na zal­icze­nie zajęć, więc punkt dla nas ;)

Zwierz dzięku­ję i przeprowadza­ją­cym anki­etę i tym, którym chci­ało się odpowiadać na pytania.

Po drugie jesteś­cie młode i piękne oraz mądre- znacz­na część wypeł­ni­a­ją­cych anki­etę było kobi­eta­mi (94%) i to na dodatek w zbliżonym do zwierza wieku czyli między 21–25 rok­iem życia (aż 40%), drugie w kole­jce są czytel­nicz­ki między 15 a 20 rok­iem życia a na miejs­cu trzec­im czytel­nicz­ki między 26 a 30. Co ciekawe we wszys­t­kich gru­pach wiekowych (czyli nawet w tej (więcej niż 50 lat) znalazły się jed­nos­t­ki czy­ta­jące zwierza. Co zwierza cieszy. Poza tym studi­u­je­cie (pon­ad 40%). pracu­je­cie i uczy­cie się i na całe szczęś­cie mało która z was jest bezro­bot­na. Wszys­tkim bezro­bot­nym czytel­nikom zwierz życzy z całego ser­ca powodzenia w znalezie­niu pra­cy o ile jej szuka­ją. Jak nie szuka­ją, zwierz też życzy powodzenia tylko w innych dziedz­i­nach życia.

Zwierz dos­tosował poziom przekazu do uzyskanych danych :P (no co stu­den­ci tak dziś mówią, nie?)

Po trze­cie Zwierz jest blogerem o zasięgu między­nar­o­dowym — aż 3% czytel­ników zwierza nie jest z Pol­s­ki — najwięcej czytel­ników spoza Pol­s­ki jest w Wielkiej Bry­tanii i Irlandii ale zwierza czy­ta­ją też w Peru (ha! zwierz nawet wie kto i szcz­erze poz­draw­ia). Jak widzi­cie, zwierz praw­ie pod­bił świat. A przy­na­jm­niej te jego ważniejsze kawałki.

Reakc­ja zwierza ilekroć dowiadu­je się, że czy­ta­ją go gdzieś poza Polską.

Po czwarte Zwierza napędza  mar­ket­ing szep­tany — na blo­ga zwierza aż 24% z was trafiło przy­pad­kiem  ale aż 26% dowiedzi­ało się o blogu od zna­jomych (obgadu­je się zwierza za jego ple­ca­mi!), jed­nak najwięcej czytel­ników bo aż 31% trafiło na zwierza z innych blogów i por­tali (wszyscy którzy kiedykol­wiek zlinkowali zwierza mogą poczuć się ter­az obję­ci). 5 osób przyszło za zwierzem z poprzed­niego blo­ga (jak zwierz mniema tego na pop­cornerze), 4 oso­by poz­nały zwierza dzię­ki Who­mi­an­istyce i jej forum (zwierz poz­draw­ia), 4 zna­ją zwierza oso­biś­cie (Bra­cia? Rodz­ice? Kot przeszedł po klaw­iaturze?), dwie przyszły z syg­natur­ki mej szla­chet­nej mat­ki na forach gazeta.pl (Dzię­ki Mamo) no i wresz­cie jed­na jedy­na oso­ba dowiedzi­ała się o zwierzu z mediów drukowanych (zwierz obec­ny we wszys­t­kich medi­ach!). Zwierz serdecznie pozdrawia!

Ewident­nie gada­cie o Zwierzu kiedy zwierza nie ma i to same dobre rzeczy sko­ro ludzie przy­chodzą na blog.

 Po piąte Zwierz posz­erza hory­zon­ty — zapy­tani dlaczego czyta­cie zwierza odpowiadal­iś­cie że czyta­cie gdyż lubi­cie to samo co zwierz, lubi­cie styl pisa­nia Zwierza (pon­ad sześćdziesiąt pro­cent czytel­ników ma już tak spac­zony gust że lubi nie prz­ery­wane przecinka­mi wielokrot­nie złożone zda­nia pisane w trze­ciej oso­bie) no i chce­cie sobie posz­erzyć hory­zon­ty (zwierz czu­je ter­az na sobie ciężar odpowiedzial­noś­ci! Plus ma nadzieje, że to nie są hory­zon­ty gra­maty­czne). Wśród odpowiedzi znalazły się też chwalące zwierza za mądre prze­myśle­nia (wszys­tko pla­giat z zachod­nich mediów moi drodzy;) a także sześć osób przyz­nało, że lubi zwierza i jego entuz­jazm. Zwierz entuz­jasty­cznie powie, że też was lubi! Autor­ki twierdzą, że takie odpowiedzi świad­czą o tym, że zwierz ma charyzmę i osobowość — nie wiado­mo dlaczego nigdzie nie doda­ją, że zwierz jest do tego zabójc­zo piękny i umie dzielić przez dwa (praw­ie zawsze dobrze).

Sko­ro twierdzi­cie, że czegoś się od zwierza dowiadu­je­cie, zwierz musi posłużyć się Spock­ową logiką.

Po szóste nawet  Zwierz jest cza­sem “be” - 37 osób znalazło wśród pub­likowanych przez zwierza mate­ri­ałów takie które im się nie spodobały — nie lubi­cie kiedy zwierz pisze o Dok­torze Who tzn. dokład­nie 12 osób nie lubi — głównie dlat­ego, że nie czu­je seri­alu albo go nie widzi­ała — ale to właśnie dla tych osób zwierz wprowadz­ił w okre­sie nadawa­nia seri­alu wpisy dla tych którzy nie odd­y­cha­ją bry­tyjską telewiz­ją, 7 osobom nie podo­ba się fan­girl­izm na Face­booku zwierza plus duża ilość zdjęć aktorów. Część osób nie lubi innych treś­ci niż kul­tura pop­u­lar­na — tek­stów lit­er­ac­kich, his­torii z życia zwierza, aneg­dot, treś­ci poli­ty­cznych oraz uwa­ga (werble) tek­stów o Operze. No i 4 oso­by, którym nie podo­ba się charak­ter zwierza i sposób wypowiada­nia się. Zwierz jest pod wraże­niem że tym osobom chci­ało się wypełnić anki­etę — zwierz czy­ta kil­ka blogów osób których nie lubi ale chy­ba by mu się nie chci­ało wypeł­ni­ać ankiety.

Jak zwierz poczy­ta kry­tykę to czu­je się praw­ie jak Loki.

Po siódme jesteś­cie na Tak to znaczy Nie - na pytanie czy czu­je­cie się społecznoś­cią inter­ne­tową aż 51% odpowiedzi­ało Tak i aż 49% odpowiedzi­ało Nie. Choć aż 59% odpowiedzi­ało, że rzeczy­wiś­cie taka społeczność ist­nieje *(czyli część indy­wid­u­al­izu­je się z  rozen­tuz­jaz­mowanego tłu­mu) Ład­nie się podzielil­iś­cie, ale może ter­az powin­niśmy wszyscy zacząć nosić jakieś spec­jalne koszul­ki co by poz­nać kto się kim czuje?

Zwierz chy­ba nigdy nie widzi­ał tak pięknie rozkłada­ją­cych się na pół wyników.

Po ósme czy Zwierz ma armię  ? — W pyta­niu o cechy społecznoś­ci po wymie­nie­niu dwóch cech oczy­wistych — fanos­t­wa i poczu­cia humoru, zaz­naczyliś­cie coś niesły­chanie dla zwierza ważnego czyli życ­zli­wość (wraz z sym­pa­ty­cznoś­cią, uprze­j­moś­cią i miłą atmos­ferą) — bo zwierz tak spec­jal­nie pisze żeby było jakieś miejsce w internecie gdzie jest całkiem miło. Do tego uważa­cie że jesteśmy tol­er­an­cyjni i otwar­ci, sko­rzy do dzi­ała­nia, zaan­gażowani, entuz­jasty­czni, weseli, bry­tofilscy, inteligent­nie, dociek­li­wi, ciekawi, iron­iczni, zdys­tan­sowani, kry­ty­czni, kreaty­wni, sol­i­darni, lojal­ni, kul­tur­al­ni, różnorod­ni, wyk­sz­tałceni, oczy­tani. No jak­by zwierz o sobie samym czy­tał (ponown­ie braku­je punk­tu o pon­ad prze­cięt­nej urodzie).

Moi drodzy zwierz doszedł do pewnych wniosków .

Po dziewiąte wiecie dlaczego jesteś­cie na Zwierzu (nie dosłown­ie) — Aż 92% czu­ją­cych się członka­mi wspól­no­ty jest nimi ponieważ lubi te same zjawiska kul­tu­ry co zwierz, aż 66% osób dobrze się czu­je u zwierza (cud­own­ie o to chodz­iło!) i 60% ma podob­ne poglądy do zwierza. Część z was uważa, że fajnie jest być u zwierza bo moż­na poroz­maw­iać korzys­ta­jąc z żartów, memów, sko­jarzeń nie zrozu­mi­ałych dla blis­kich zna­jomych, część z was czu­je się członka­mi społecznoś­ci bo macie w niej blis­kich zna­jomych, część ze wzglę­du na sza­cunek do siebie na wza­jem. Kil­ka osób postanow­iło pod­nieść ego zwierza twierdząc że zwierz sam stworzył społeczność bo pisze do czytel­ników, dba o nich, odpowia­da na pyta­nia i speł­nia proś­by. Kil­ka osób poczuło się członkiem połow­icznoś­ci bo zagłosowało na zwierza w konkur­sie (znakomi­ty powód) bo ma podob­ne marzenia (jak już zwierz dostanie dyrek­torem BBC zapisz to na swoim CV) oraz bo poma­ga w pro­mowa­niu czegoś co tworzy­cie (Maja? ;)

Zwierz co praw­da nie podróżu­je przez czas i przestrzeń ale wszyscy jesteś­cie dla zwierza równie ważni.

Po dziesiąte środy są ładne a my mamy memy- na dwa ostat­nie pyta­nia (Skąd Wiado­mo, że jest Śro­da ? i Kto jest zawsze ład­ny?) odpowiedzi­ało kole­jno 213 i 214 anki­etowanych na 225 którzy zobaczyli te pytanie (musieli zadeklarować, że czu­ją się członka­mi społecznoś­ci wokół zwierza). Na pier­wsze pytanie było 8 błęd­nych odpowiedzi na drugie 26 (bied­ny Tom bada­nia nad jego ład­noś­cią są zbyt niereg­u­larne). Zresztą poza odpowiedzi­a­mi oczy­wisty­mi pojaw­iały się jeszcze takie pereł­ki jak “When you elim­i­nate the impos­si­ble what­ev­er remains how­ev­er improb­a­ble mus be the truth” czy ” bbc — because bene­dict Cum­ber­batch”. Środy nie cieszyły się jed­nak powszech­ną miłoś­cią jed­na odpowiedź zabrzmi­ała jak­by zna­jo­mo ” Och błagam, znam te memy, ale ich nie lubię. Bene­dict” . Z kolei na pytanie numer dwa padły dwie piękne odpowiedzi “chy­ba każdy zna odpowiedź na to pytanie” oraz ” Obec­nie? “when do we start?”. Ogól­nie to są wyni­ki które świad­czą, że my już w ogóle posługu­je­my się praw­ie językiem tajem­nym moi drodzy face­bookowi czytelnicy.

Sko­ro nawet Bene­dict uważa że Inter­ne­towe sza­leńst­wa są dobre, na pewno zaaprobował­by środę.

Po jede­naste Zwierz czyli My — aż 88% z was czu­je się dum­na kiedy o Zwierzu wspom­i­na się w przestrzeni pub­licznej (też macie takie hip­ster­skie — czy­tałam zwierza zan­im to było modne? Zwierz tak ma!). 87% z was chci­ało­by się spotkać ze Zwierzem. Zwierz chci­ał­by się spotkać ze wszys­tkim ale zwierz nie ma zielonego poję­cia gdzie wy was pomieś­cił (zwierz sko­rzys­tał z kalku­la­to­ra i wyszło że było­by was 198 osób). Zwierz nawet nie wie co powiedzieć bo to jest jed­na z tych infor­ma­cji, którą zwier­zowi trud­no prze­traw­ić bez wzrusza­nia się.

Bene­dict się wzruszył a co dopiero zwierz.

Tak więc wiecie już ter­az wszys­tko. Zwierz nie ma nic do ukrycia. Oczy­wiś­cie zwierz został przez tą anki­etę całkowicie zniszc­zony. Wszelkie szcząt­ki skrom­noś­ci zostały w nim zabite. Woda sodowa uderzyła do głowy i wyle­wa się usza­mi. Ma ter­az ochotę zebrać wszys­t­kich swoich czytel­ników i ruszyć… no dobra nie na Moskwę bo wiemy jak to się kończy ale na Lon­dyn? Brz­mi sen­sown­ie. Ale tak na serio to chy­ba zwierz nie musi wam mówić jakie te wyni­ki — dla nas wszys­t­kich fajne były dla zwierza miłe. Zwierz wiedzi­ał, że ma fajnych czytel­ników (trochę się to rzu­cało w oczy) ale nie wiedzi­ał ilu czu­je się przy­wiązanych do społecznoś­ci czytel­ników. Jed­nak najbardziej zwierza cieszą przymiotni­ki jakich użyliś­cie — oczy­wiś­cie nikt nie pisze o sobie źle ale pojaw­ie­nie się właśnie tych cech jak życ­zli­wość czy tol­er­anc­ja uświadomiło w pełni zwier­zowi, że Inter­net nie musi być miejsce paskud­nym, możne być przy­jazny sym­pa­ty­czny — wystar­czy tylko dać miejsce gdzie życ­zli­wość będzie równie nat­u­ral­na co złośli­wość. To napi­sawszy zwierz żeg­na się z wami na dzisi­aj zaś juro zgod­nie z zasadą, że u zwierza tęcza i jed­norożce zajmie się kon­tyn­uowaniem cyk­lu hejter­skiego, który tak doskonale pasu­je do atmos­fery powszech­nej życ­zli­woś­ci. Trzy­ma­j­cie się ciepło i pamię­ta­j­cie — Lon­dyn jeszcze będzie nasz!

Ps: Zwierz sko­rzys­tał z danych opra­cow­anych przez Annę Kur­dę, Igę Łomanowską, Mał­gorza­tę Pawłowską, Alek­san­drę Siko­rę i Katarzynę Wój­cik którym strasznie ale to strasznie dzięku­je i trzy­ma (praw­dopodob­nie wraz z kilko­ma setka­mi czytel­ników) kciu­ki za to by udało się wyróżnione wysoką oceną badanie prze­r­o­bić na artykuł. Wtedy zwier­zowi w ogóle odbi­je i będzie chodz­ił w dzi­wnych nakryci­ach głowy i kazał ludziom klękać.

Ps2: A tak z zupełne innej becz­ki — zobacz­cie co sobie zwierz kupił :)

46 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online