Home Internet Świąteczny jarmark Zwierza

Świąteczny jarmark Zwierza

autor Zwierz
Świąteczny jarmark Zwierza

Ale dzi­wny jest ten rok. Nie dość, że wszys­t­kich nas zamknię­to w domach, to jeszcze wyglą­da na to, że stracimy w tym roku nie tylko wiosenne ale też zimowe świę­ta. To, że część z nas nie będzie mogła odwiedz­ić swoich blis­kich.  Do tego nawet jeśli już postanow­imy spotkać się z rodz­iną, to kupowanie prezen­tów będzie znacznie utrud­nione. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że z powodu odwoła­nia targów i jar­marków rękodziel­ni­cy mają poważne prob­le­my ze sprzedaniem swoich pro­duk­tów i trafie­niem do klien­tów, zapraszam was na świąteczny jar­mark na Zwierzu.

 

 

Zaprezen­towani tu twór­cy zostaw­ili kil­ka dni temu nami­ary do siebie na moim poś­cie na FB (wciąż jest dostęp­ny), każdy z nich się przed­staw­ił i więk­szość dała syg­nał do kiedy przyj­mu­ją zamówienia na pro­duk­ty, które mogą do was trafić w świę­ta. Przy­taczam głównie ich własne słowa – uzu­peł­ni­a­jąc je cza­sa­mi moi­mi uzu­pełnieni­a­mi. Nie przy wszys­t­kich są ilus­trac­je, bo w przy­pad­ku twór­ców, których zdjęć nie mogę pros­to osadz­ić – nieste­ty musi­cie kliknąć na link by się dowiedzieć co i jak. Wybier­am też zdję­cia poje­dynczych pro­duk­tów – ale każdy może kliknąć po więcej. Przy twór­cach, u których kupowałam zostaw­iam info, bo mogę za nich ręczyć włas­nym doświadczeniem.

 

Udzi­ał w tym jar­marku jest od początku do koń­ca bezpłat­ny — było­by fajnie gdy­byś­cie podawali dalej ten post bo założe­nie jest takie, żeby te lin­ki dotarły do jak najwięk­szej licz­by osób. Rękodzieło przeży­wa trud­ny moment a ten rok jak żaden inny jest ide­al­ny by obdarować swoich blis­kich czymś wyjątkowym.

 

Uwa­ga jeśli zostaw­iliś­cie infor­ma­cję o swo­jej fir­mie pod postem a nie ma jej tutaj to albo FB nie pokazał mi waszego komen­tarza (a wiemy, że potrafi to robić kiedy jest ich dużo) ale infor­ma­c­je, które podal­iś­cie były niewystar­cza­jące bym mogła was znaleźć i oznaczyć.

 

 

The Pret­ty Art  Com – Gosia robi zaj­mu­je się żywicą epoksy­dową i tworząc między inny­mi tace deko­ra­cyjne czy zakład­ki do książek. Każdy pro­dukt jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

 

Gdzie szukać prac: Instagram

 

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Napisać na priv na Insta­gramie. Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani konkret­nym pro­duk­tem w określonej kolorystyce – to jeśli takie rzeczy nie są już w sklepie to trze­ba poczekać na ich zro­bi­e­nie – około 2 tyg.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez @theprettyartcom

 

 

 

Mag­dale­na Malu­je – Mag­da jest malarką i oprócz trady­cyjnego malarst­wa na płót­nie upraw­ia również malarst­wo na tkan­i­nach, a zwłaszcza na ubra­ni­ach, tor­bach i poduszkach. Oprócz sztu­ki kocha też zwierzę­ta, co łączę w mojej dzi­ałal­noś­ci, malu­jąc per­son­al­i­zowane portre­ty pupili. Może­cie u niej zamówić malunek swo­jego ukochanego psa lub kota (lub jeszcze innego zwierza­ka) np. na kurtce jean­sowej, koszulce, bluzie, cza­pce, butach, tor­bie. Mag­da  też mal­ować per­son­al­i­zowane kurt­ki i koszul­ki na wiec­zo­ry panieńskie!

 

Gdzie szukać prac: Insta­gram, Face­book, Strona

 

Jak zamawiać/oczekiwanie: kon­takt przez Insta­gra­ma, Face­booka czy stronę,. Ter­miny real­iza­cji to około 2 tygodnie.

 

 

 

Space For­est — Art by Kira Nin — Nin,  pro­fesjon­alne artys­tum i robi ręcznie mal­owane fan­do­mowe przypin­ki, nakle­j­ki, i malu­je obrazy.

Gdzie szukać prac: W sklepie na Etsy, a także na FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zakupy moż­na robić na Etsy bez rejes­tracji, nie trze­ba mieć też kon­ta Pay­Pal – wstar­czy mieć kartę bankową, zamówienia moż­na składać też bezpośred­nio na stron­ie FB. Pro­duk­ty na Etsy są gotowe, dostęp­ne do ręki – wysyłane max trzy dni od zamówienia. Przypin­ki robione na zamówie­nie potrze­bu­ją zwyk­le ok. tygod­nia na wyko­nanie, więc powiedzmy dziesięć dni, razem ze schnię­ciem werniksu i kle­ju i awaryjnym dokupowaniem mate­ri­ałów (i czas potrzeb­ny na dotar­cie jej do was), i takie zamówie­nie zde­cy­dowanie musi­ało­by być złożone do koń­ca listopa­da, i mogę zaofer­ować powiedzmy trzy slo­ty na takie cus­tom zamówienia (rzeczy gotowe, ze sklepu, moż­na zamaw­iać i później, choć myślę że jeśli mają dość przed świę­ta­mi, to należy zro­bić to tak na dwa tygod­nie naprzód, żeby nie utknęły w trans­porcie). Dodatkowe szczegółowe infor­ma­c­je o zamówieni­ach zna­jdziecie TUTAJ

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Mam rzeczy od Nin od bard­zo daw­na i są naprawdę piękne, doskonale wyko­nane i łączą ele­men­ty artysty­czne z fanowski­mi. Nie wyobrażam sobie mojego domu bez rzeczy od Nin.

Star Trek stick­ers have been restocked in my shop!
(link in comment)

Opub­likowany przez Space For­est — Art by Kirę Nin Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

Natbartczak.draws – Natalia jest  ilus­tra­torką, tworzy autorskie plakaty i kart­ki okolicznoś­ciowe (kil­ka świątecznych też oczy­wiś­cie mam 🙃).

Gdzie szukać prac: Pakam­era, Insta­gram, Face­book

Uwa­ga: Autor­ka będzie brała udzi­ał też w Tar­gach Plakatu online gdzie jej prace pojaw­ią się w pro­mo­cyjnych cenach

 

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia przez Pakarmerę – dostawa w zależnoś­ci od wybranej opcji dostawy

 

 

Lul­la­by Draws – Pauline malu­je dla dużych i dla małych. Dla dużych – abstrakc­je far­ba­mi ole­jny­mi, a dla małych baśnie akware­la­mi. W tym roku wydała też swój pier­wszy  kalen­darz mal­owany akware­la­mi i przy­pom­i­na­ją­cy jak ważne jest dban­ie o samych siebie

Gdzie szukać prac: Face­book

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Kon­takt przez Face­book

 

Opub­likowany przez Lul­laby­draws Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Pra­cow­n­ia Artysty­cz­na Drag­on – w pra­cowni zna­jdziecie deko­rowane szkło, biżu­ter­ię, ręcznie robione drzewka bon­sai, które wyglą­da­ją jak prawdziwe.

Gdzie szukać prac: Face­book, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez sklep, oczeki­wanie w zależnoś­ci od wybranej opcji dostawy, na sklepie zna­jdziecie też infor­ma­cję o zamówieni­ach per­son­al­i­zowanych i indywidualnych

 

Opub­likowany przez Pra­cow­n­ia Artysty­cz­na Drag­on Wtorek, 10 listopa­da 2020

 

 

Agi Hand Craft — Ręcznie robiona cerami­ka deko­ra­cyj­na, ale także wielo­razowe eko-worecz­ki z lnu i bawełny, nadadzą się też jako alter­naty­wa dla papieru pakowego na świąteczne prezenty

Gdzie szukać prac:  Etsy

Zamówienia/ oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez sklep (kon­takt mailowy) moż­na też napisać na FB do Jagody, ist­nieje możli­wość negoc­jacji ceny. Wysył­ka trwa 2–3 dni roboczych.

 

Skan­dia Art – pro­duk­ty z portre­ta­mi zwierząt (w tym moż­na zamówić włas­ny portret zwierza­ka). Biżu­te­ria, mal­owane kamie­nie, portrety.

Gdzie szukać prac: FB, Etsy

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia przez FB lub na Etsy. Nie mam infor­ma­cji o cza­sie oczekiwania.

 

Jeśli nie musimy- nie szkodźmy. Sobie i otocze­niu. Ziemia już się wystar­cza­ją­co nacier­pi­ała z powodu…

Opub­likowany przez Ska­dia Art Sob­o­ta, 12 wrześ­nia 2020

 

 

Wydawnict­wo Gmork — Wyda­ją  fan­tastykę, głównie hor­ror i sci­ence fic­tion, choć mają też chary­taty­wną antologię o zwierzę­tach i dla zwierząt.

Gdzie szukać: Strona

Jak zamaw­iać / Oczeki­wanie: wydawnict­wo nie zaj­mu­je się wysyłką – przy pub­likac­jach zna­jdziecie infor­ma­c­je o dostęp­noś­ci w księ­gar­ni­ach w wer­sji papierowych i ebookach  — wysył­ka zależy od wybranej księ­gani i opcji.

 

 

Fajer­bol Junior – gry fab­u­larne dla dzieci, mikro fir­ma wyda­je erpre­gi dla dzieci. Gra RPG „Jagodowy las” pow­stał spec­jal­nie dla cór­ki autor­ki Jagody

Gdzie szukać : W Sklepie

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez sklep, oczeki­wanie – zależy od wybranej formy dostawy, sklep spec­jal­izu­je się w grach plan­szowych i wysyła przesył­ki szy­bko. Są też dar­mowe wer­sje w formie PDF jeśli ktoś chci­ał­by przetestować.

 

 

Mon­Cza­py - cza­py, kominy, opas­ki, miten­ki, tor­by. Wszys­tko wyko­nane ręcznie z pasją i miłoś­cią do szydełka.

Gdzie szukać: Na FB oraz na stron­ie

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Przez stronę(tam zna­jdzie się cały asorty­ment i cen­nik) ale też przez wiado­moś­ci na FB. Czas real­iza­cji zamówienia to około 8 dni roboczych.

 

Opub­likowany przez Mon­Cza­py Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Arts by Gatt – Gatt malu­je rzeczy ładne, kolorowe i wesołe. Głównie robi zakład­ki do książek i niewielkie ilus­trac­je. Autor­ka jest otwarta na zamówie­nie spec­jalne – z ulu­bionym bohaterem kresków­ki, czy pupilem.

Gdzie szukać prac: Etsy, Face­book

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Kon­tak­tować moż­na się na Etsy, Face­booku, Insta­gramie, i mailowo. Wysył­ka zaj­mu­je kil­ka dni roboczych od spakowa­nia do wysył­ki pro­duk­tu, wiele zależy od dostęp­noś­ci. Zamówienia spec­jalne wyma­ga­ją około tygod­nia, żeby zamówie­nie dotarło na świę­ta ostat­ni moment to 18 ‑21.12.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez San­dra Gatt Osińs­ka (@artsbygatt)

 

 

Mart­va Natu­ra — Biżu­te­ria — głównie ple­cioną ze szk­lanych kora­lików albo mal­owana na szk­lanych kaboszonach.

Gdzie szukać prac: Sklep, Face­book

Jak zamawiać/oczekiwanie : Zamówienia przez https://martvanatura.pl/Sklep, moż­na też zamówić przez FB. Dostawa gotowych pro­duk­tów ze sklepu to koło 3 dni roboczych paczko­matem. Jeśli coś się spodo­ba a nie ma tego na stanie moż­na doro­bić. Jest możli­wy odbiór oso­bisty w ogranic­zonym zakre­sie w Krakowie w okoli­cach Zwierzyń­ca. Jeśli chce­cie otrzy­mać biżu­ter­ię na świę­ta to bez­pieczny mar­gin­es cza­sowy jest tak do połowy grudnia.

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Uwiel­bi­am te kol­czy­ki – sto­sunek jakoś­ci i urody biżu­terii do jej ceny jest poraża­ją­cy. Zawsze jak je noszę dosta­je kom­ple­men­ty. Pisząc ten wpis z tru­dem pow­strzymy­wałam się przed złoże­niem kole­jnego zamówienia.

 

Opub­likowany przez Martvę Naturę Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

Wis­te­ria Gar­dens   ‑malut­ki warsz­tat, który tworzy unika­towe ozdo­by do włosów tech­niką która od 300 lat ozd­abia japońskie fryzury gejsz. Są to ozdo­by zarówno w formie malut­kich spinek czy wsuwek, jak i szpile mogące ozdo­bić ślub­ny kok. Dodatkowo, dla trady­cjon­al­istów, w ofer­cie zna­jdzie się biżu­te­ria antya­ler­gicz­na ze stali szla­chet­nej z ręcznie czer­pa­nym papierem w japońskim klimacie.

Gdzie szukać prac: Sklep    , FB, FB

Jak zamawiać/oczekiwanie:  Zamówienia to przede wszys­tkim sklep, moż­na dopy­tać o dostęp­ność przez maila oraz FB. Zamówienia wysyłane ASAP, najszy­b­ciej idą Paczko­maty i te pole­cam. Mam mini-galer­ię oraz opcję odbioru oso­bis­tego zakupów ze sklepu w W‑wie na ul Gro­chowskiej 342 w Warsza­w­ie (na miejs­cu moż­na kupić też coś za gotówkę). Od 23 grud­nia moż­na odbier­ać w warszta­cie na Pradze Połud­nia bezpośred­nio, więc des­peraci mogą zamówić i zapłacić na miejs­cu kartą nawet dzień przed Wigilią.

 

Opub­likowany przez Wis­ter­ię Gar­dens Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Bijoux KK – ręcznie wyko­nana biżu­te­ria, moż­na wybrać coś z dostęp­nych wzorów lub wybrać kolory i for­mę – a wtedy na nasze spec­jal­nie zamówie­nie pow­stanie coś niezwykłego.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia przez stronę na FB, oczeki­wanie w zależnoś­ci od tego czy mówimy o biżu­terii zro­bionej na zamówie­nie czy dostęp­nej już w sklepie.

 

Ze spoko­jnym sum­ie­niem moge Wam przypomnieć,ze najwyższy czas pisać listy do Mikoła­ja🎅 i pod­kładać je w odpowied­nie miejsca 😉

Opub­likowany przez Bijoux KK Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

WatchThis –  to mar­ka która ist­nieje już od pon­ad 6 lat. Jeśli chce­cie zaskoczyć swoich blis­kich niezwykły prezen­tem zna­jdziecie tu zegarkową biżu­ter­ię- kol­czy­ki, naszyjni­ki, bran­so­let­ki, przypin­ki, spin­ki do manki­etów, breloki

Gdzie szukać prac: Stacjonarnie: w Krakowie na ul. Starow­iślenej 10, oraz w Sklepie, FB, Insta­gramie

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia zamaw­iane online wysyłane w ciągu 24h, ostat­nie które przyjdą na świę­ta są przyj­mowane do 21.12.

 

UWAGA: Dla czytel­ników zwierza kod raba­towy na 10% — musi­cie wpisać przy zamówie­niu inter­ne­towym kod: zwierz

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez WatchThis! (@watchthis.pl)

 

Kasz­tom Cus­tom — malun­ki na kurtkach dżin­sowych, tor­bach, butach ręcznie far­ba­mi akry­lowy­mi. Wyko­nanie zamówienia trwa zwyk­le od tygod­nia do pół­to­ra tygod­nia, w zależnoś­ci od wielkości.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram, Mail

Jak zamawiać/ oczeki­wanie:   Wyko­nanie zamówienia trwa od tygod­nia do pół­to­ra tygod­nia, W Polsce wysył­ka kurierem/paczkomatem, moż­na również zamówić kuri­erem za granicę.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez @kasztomcustom

 

Włas­ny­mi ręka­mi – Moż­na zamówić ozdo­by świąteczne, maskot­ki, tor­by, sza­li­ki, dodatko do domu oraz ozdoby

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ dostawy – Zamówienia przez wiado­mość pry­wat­ną na FB, ter­min real­iza­cji zamówienia to około 10 dni. Zamówienia na prezen­ty świąteczne przyj­mowane do 6 grudnia.

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Zamówiłam od Niki tęc­zową tor­bę na urodziny mojej mamy. Tor­ba była przepięk­na, niesamowicie dobrze wyko­nana i musi­ałam całą sobą, żeby odd­ać ją mamie a nie zatrzy­mać sobie. Doskon­ała jakość a cena też była bard­zo przystępna.

 

 

Opub­likowany przez Włas­ny­mi ręka­mi Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

Han­craft­mer­a­ki - makramy i makat­ki, a także wypla­tane tor­by ze sznur­ka.  Zna­jdziecie też u tutaj duże pufy-zwierza­ki dla dzieci.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez Sklep lub FB, na zamówie­nie trze­ba czekać do 2 tygod­ni, choć część wyborów jest dostęp­na od ręki.

Dal­szy ciąg egzo­ty­ki, tym razem w zestaw­ie :) Trochę szko­da, że moje mieszkanie ma głównie skosy bo sama chęt­nie bym…

Opub­likowany przez Mer­a­ki Hand­craft Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Lemon Love­ly – Ania robi najsłod­szą biżu­ter­ię pod słońcem – ciacha, torty, kaw­ki, awoka­do. Świątecz­na kolekc­ja już w sklepie

Gdzie szukać prac: Insta­gram, FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez sklephttp://www.lemonlovely.pl/. Żeby prezen­ty dotarły na świę­ta najbez­pieczniej zamaw­iać do koń­ca miesiąca

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Biżu­te­ria, którą robi Ania jest abso­lut­nie przepięk­na, jeśli zakocha­cie się w zdję­ci­ach to mogę was zapewnić, że jej pro­jek­ty na żywo wyglą­da­ją jeszcze piękniej. Wszys­tko przy­chodzi cud­nie zapakowane. Uwiel­bi­am wszys­tko co u niej kupiłam.

 

 

Czarna Lenocz­ka – Lena robi z papieru. Tworzy śnieżyn­ki metodą quillingu, słowiańskie (i per­son­al­i­zowane) zakład­ki do książek oraz kart­ki świąteczne.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Przez Insta­gram (zdję­cia dostęp­nych pro­duk­tów są dodawane na bieżąco)

 

Pro­jekt Buki­et – lasy w szkole, obrazy z mchu, wian­ki na drzwi lub stół, drzewka świąteczne

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składane przez Mas­sangera, żeby nasze drzewka i inne prace dotarły na świę­ta – zamaw­iamy do 20.12 w Warsza­w­ie i okolicach.

 

🌟🌟Chce­cie wprowadz­ić świąteczny nas­trój do Waszego biura 🎄❓🌟🌟
𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝗿𝗰𝘇𝘆 𝘁𝗮𝗸 𝗻𝗶𝗲𝘄𝗶𝗲𝗹𝗲 — ✨ świąteczne stroiki ✨🎍

Sprawdzą…

Opub­likowany przez Pro­jekt Buki­et Wtorek, 17 listopa­da 2020

 

 

Daria Tworzy – Daria jak sama nazwa mówi tworzy —  biżu­ter­ię z grafika­mi (także moty­wy świąteczne!), kol­czy­ki pta­ki pol­skie czy z żywicy, ner­ki i tor­by (więk­szość z nich w zgodzie z ideą upcyk­lin­gu, akce­so­ria dla dzieci, w tym pop­u­larne wśród rodz­iców sukien­ki i bluzy dwustronne

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamaw­iać /Oczekiwanie: Zamówienia najlepiej składać poprzez Sklep, tam wszys­tko dostęp­ne jest od ręki — ostat­nie zamówienia w ten sposób z wysyłką Daria przyj­mu­je 15 grudnia.

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Kupiłam u Darii parę lat temu na stoisku kol­czy­ki w ksz­tał­cie Cza­jek (wiecie Cza­j­ka musi mieć w uszach Cza­j­ki), kol­czy­ki są piękne, niesamowicie dobrze wyko­nane, i nawet porzu­cone na półeczce w łazience, gdzie jest wilgo­t­no nic nie straciły ze swo­jego uroku i pre­cyzji wykonania.

 

Ele­ganc­ja niczym z Wielkiego Gats­by’ego, choć bez zło­ta, a na kolorze anty­cznego brązu.
Dodat­ki z retro wzorem ide­alne na uroczys­toś­ci i ele­ganck­ie spotkania 🥂

Opub­likowany przez Daria Tworzy Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Zdolne Bestie —  akce­so­ria dla zwierza­ków, głównie dla psi­aków. Co zna­jdziecie w sklepie? Obroże smy­cze, szel­ki, worecz­ki na smacz­ki, wszys­tko z autorski­mi wzorami.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB,

Jak Zamawiać/Oczekiwanie: Pro­duk­ty kupicie w Sklepie a także na Alle­gro. Pro­duk­ty moż­na zamaw­iać na bieżą­co, szyte do 2 dni roboczych.

Na nad­chodzącą jesi­en­ną pluchę ☔️💦🌧 pole­camy oku­cia z mosiądzu:
🔹 półko­la są odle­wane, dzię­ki temu jeszcze…

Opub­likowany przez Zdolne Bestie Poniedzi­ałek, 28 wrześ­nia 2020

 

 

Szk­lane lasy –  przepiękne kom­pozy­c­je w szk­le – typowe lasy w słoku jak i“morskie” i “pustynne” aranżac­je w różnych rozmiarach.

Gdzie szukać prac: OLX

Jak zamaw­iać /Oczekiwanie:  Zamaw­iamy przez OLX. Z racji tego że prze­woże­nie tego jest dość ryzykowne (może wyjść diy a raczej nie o to chodzi ) to jest to ofer­ta dla osób z Katowic/ Zabrza i okolic.

 

Rare Print­ed Gear – W sklepie zna­jdziecie gadże­ty na bazie stwor­zonej przez Mag­dalenę Śwli­wińską gry plan­szowej Mate­ri­ały.  W tym momen­cie dostęp­ne są ple­ca­ki i piórniki.

Gdzie szukać  prac: Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez sklep

 

Sznuro­fak­tu­ra – Anna jest rękodziel­niczką i tworzy ze sznur­ka baweł­ni­anego — głównie makramy, łapacze snów i tore­b­ki, a ter­az także różne ozdo­by świąteczne.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na złożyć przez FB a także przez sklep.Czas real­iza­cji to maksy­mal­nie 10 dni roboczych, ale zazwyczaj wysyłam są szybciej.

w prz­er­wie między deko­rac­ja­mi świąteczny­mi pokażę Wam jeszcze tore­bkę Amp­lo w wer­sji bur­gun­dowej — ja ten kolor uwiel­bi­am, bo jest tak bard­zo jesienny 🍁

Opub­likowany przez Sznuro­fak­tu­ra Poniedzi­ałek, 16 listopa­da 2020

 

 

Pra­cow­n­ia Północ – w pra­cowni zna­jdziesz dużo sub­tel­nego pięk­na w duchu less waste. Kwia­towe kos­me­ty­cz­ki, tor­by i inne drob­ne dodat­ki z nat­u­ral­nych tkanin z historią.

Gdzie szukać prac:  Sklep, FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez Sklep Pacz­ki wysyłane w prze­ciągu kilku dni, jest więc jeszcze troszkę cza­su, ale zaprasza­ją już ter­az, coby w grud­niu mieć też chwilę odd­echu. Szczegółowe infor­ma­c­je o wysyłce i real­iza­cji są podane przy każdym produkcie

 

 

Baweł­ni­any Raj —  Mag­da i od 7lat prowadzę Baweł­ni­any Raj. Na prezen­ty Mag­da pole­ca zaw­iesz­ki choinkowe zapakowane w gus­towne pudełeczko. W pra­cowni pow­sta­ją też ner­ki i wor­ki które również będą świet­nym pomysłem na prezent.

Gdzie szukać prac: Insta­gram, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Ponieważ wszys­tkie rzeczy są szyte na indy­wid­u­alne zamówie­nie składamy zamówienia bezpośred­nio na FB lub Insta­gram

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Baweł­ni­any Raj (@bawelniany_raj)

 

Bartkowa Barć – moż­na się tu zaopa­trzyć w miody, ziołomiody i inne pro­duk­ty pszczele, ale przy­go­towu­je­my również zestawy prezen­towe na różne okaz­je .  Zaprasza­my po wyjątkowe prezen­towe paczusz­ki, w których zna­jdziecie nie tylko nasze pro­duk­ty, ale także urocze dodat­ki, twor­zone przez lokalnych rękodzielników.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamaw­iamy przez FB. Aby zamówienia dotarły na czas, będą  je przyj­mować przed Mikoła­jka­mi i Wig­ilią odpowied­nio do 01.12 i 15.12

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Pasieka Bartkowa Barć (@bartkowabarc)

 

Kam­per – Angela wyda­je książ­ki z moty­wa­mi LGBT —  o prawdzi­wej miłoś­ci między kobi­eta­mi, które pokazu­ją fak­ty­cznie, jak to wszys­tko wyglą­da i jakie jest piękne. Angela napra­cow­ała się przy pro­mocji świątecznej — pięknie, włas­noręcznie paku­ję pacz­ki i doda­ję prezen­cik, który również sama pakowałam.

Gdzie szukać prac: Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep, oczeki­wanie zgodne z wybraną metodą dostawy.

 

 

Alaba­ma Stu­dio —  zna­jdziecie sre­brną biżu­ter­ię twor­zoną przeze mnie ory­gi­nal­ną tech­niką wire-wrap­ping — z cie­ni­ut­kich i nieco grub­szych dru­cików pow­sta­ją unika­towe formy i najbardziej fan­tazyjne ksz­tał­ty. To biżu­te­ria dla osób, które uwiel­bi­a­ją niebanalne i wyraziste dodat­ki — taka, która odzwier­cied­la charak­ter i pod­kreśla nat­u­ralne pię­kno, jest małym, pry­wat­nym tal­iz­manem i pon­ad­cza­sowym skarbem.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamaw­iać / Oczeki­wanie: Kon­takt i zamówie­nie przez FB

 

Min­i­mal­izm ze szla­chet­nym akcen­tem, czyli uroczy sre­brny wisior z nat­u­ral­nym, surowym szafirem.

Czy wiecie, że szafir…

Opub­likowany przez Alaba­ma Stu­dio Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Czarci Kufer — sze­roko pojęte rękodziełem z przewagą biżu­terii. Autor pode­j­mował się jed­nak roz­maitych zle­ceń — od opraw książek i podręczników do RPG, po najwięk­sze jak dotąd-tron styl­i­zowany na kamienny.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Kon­takt i zamówienia przez FB

 


Runa Algiz wyko­nana z miedzi i cyny, zatknię­ta na surowym krysz­tale górskim.
Wysokość zaw­iesz­ki ok 5,5cm
Dłu­gość sznu­ra ok 56cm
Zapięcie-karabińczyk
85zł

#CzarciKufer

Opub­likowany przez Czarci Kufer Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Makrame­ria Ate­lier – Paula tworzy  deko­rac­je do wnętrz w sty­lu BOHO — makramy, łapacze snów, poszew­ki a także BOHO tore­b­ki oraz ner­ki z frędzlami.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oszuki­wanie: Zamówie­nie przez FB. Świąteczne zamówienia przyj­mowane do 1.12

Opub­likowany przez Makrame­ria Ate­lier Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

Tajn­nart-  Mar­ty­na robi cus­to­my na ubra­ni­ach, maseczkach i butach, odświeżam sprane nadru­ki, zdarzyło jej się też mal­ować bok­ser­ki i ciusz­ki dziecięce.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie : Przez Insta­gram, Mail. Czas real­iza­cji zamówienia (w zależnoś­ci od rozmi­aru) to mniej więcej 1–1,5 tygod­nia. Ostat­nie zamówienia na prezen­ty świąteczne może­cie składać do 6‑go grud­nia, żebym na pewno się wyrobiła.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez cus­toms by tajn­na (@tajnnart)

 

Opęd­zlowane – kub­ki ze sper­son­al­i­zowany­mi malunka­mi, w zależnoś­ci od zamównienia.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez FB lub maila.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez opędzlowana cerami­ka (@opedzlowane)

 

Night­bird Art. – Doro­ta rysu­je portre­ty i ilus­trac­je – trady­cyjnie i w formie dig­i­talowej. Moż­na u niej zamówić portret który wykona spec­jal­nie dla was

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez FB, Insta­gram, mail

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Doro­ta Doma­gała (@nightbird_art)

 

Juicy Nature —  pozy­ty­wne, zaskaku­jące i bard­zo prak­ty­czne przed­mio­ty domowe. Szczęśli­wie potrafię też je zaprojektować

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez FB, Sklep, ist­nieje możli­wość odbioru oso­bis­tego we Wrocławiu

 

Taki nas­trój dziś płynie od Juicy Nature.……
.…spokój, miłość, relaks, ognisko.…
:D

Opub­likowany przez Juicy Nature Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

Mal­owane Wełną – Print­ed with Wool/ Woolies&Co – dla dorosłych akce­so­ria z wełny

jag­nięcej z pier­wszej strzyży nakładany­mi ręcznie wzo­ra­mi ( kwiaty, abstrakc­je, rożne wiz­je artysty­czne, na zamówie­nie- obraz indy­wid­u­al­ny)  oraz coś dla dzieci akce­so­ria z wełny merynos.

Gdzie szukać prac: FB, Sklep, FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez, FB, FB i Sklep, Sklep a także mailowo. Żeby doszło na świę­ta ostat­nie zamówienia należy składać 18.12.

 

aaa… może tak turkus?💚
🧶🧣Mal­owane Wełną to wyjątkowe miejsce w którym zna­jdziesz wyjątkowe pro­duk­ty właśnie dla Ciebie.
🔥Nie zna­jdziesz takiego drugiego… na pewno!🔥
Sprawdź na https://paintedwithwool.pl

Opub­likowany przez Mal­owane Wełną — Paint­ed with Wool Piątek, 13 listopa­da 2020

 

 

Antyszczepionkowcy.biz –satyrycz­na  gra kar­ciana o antyszczepi­onkow­cach (stwor­zona z Alek­san­drą i Kubą Stefaniakiem)

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie:  Zamówienia przez Sklep. Zamówienia wysyłane na bieżą­co Inpostem (Paczko­maty lub kuri­er), zwyk­le pacz­ka dochodzi w 2 dni. Ostate­czny ter­min zamówienia to ok. 18 grudnia 🙂

 

Artysty­czny Noma­da – Daria malu­je portre­ty na zamówienie

Gdzie szukać prac: Instagram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Moż­na pisać na Insta­gramie, lub na FB, Czas oczeki­wa­nia to ok 3 tygod­nie od zamówienia

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Daria Góźdź (@artystyczny.nomada)

 

Samor­cia – Anton­i­na jest rysown­iczką i graficzką, najczęś­ciej robi portre­ty, ale przy indy­wid­u­al­nych zamówieni­ach ogranicza ją tylko wyobraź­nia i for­mat papieru.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamówić/ Oczeki­wanie: kon­takt przez Insta­gram lub FB.  Anton­i­na na stworze­nie dzieła potrze­bu­je co najm­niej tygod­nia, przesył­ka idzie pocztą więc trze­ba doliczyć kil­ka dni.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Anton­i­na Samorek (@samorcia)

 

Em akce­so­ria – Emil­ia tworzy deli­ak­tne bran­so­let­ki ide­alne na prezent.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak Zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez Sklep, czas real­iza­cji wysył­ki to. 2 dni robocze.

 

Ostat­nie dwa dni podarowały nam tutaj w Suwałkach wspani­ałe słońce, które ładu­je baterie niesamowicie <3
Zapakowałyśmy z…

Opub­likowany przez Em akce­so­ria Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Zapuz­zlowani – puz­zle drew­ni­ane dla dorosłych

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Zamówienia/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez sklep, oczeki­wanie w zależnoś­ci od wybranej opcji dostawy.

 

Opub­likowany przez Zapuz­zlowani Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

L&F for love to baby  — tu zna­jdziecie  dro­bi­az­gi dla noworodków.

Gdzie szukać prac:  FB

Zamówienia/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez wiado­mość na FB

Opub­likowany przez L&F for love to baby Piątek, 20 listopa­da 2020

 

Fun­dac­ja Ależ Gustaw­ie – fun­dac­ja próbu­je ten trud­ny czas sprzeda­jąc ręcznie robione lal­ki teatralne (mupety).

Gdzie szukać prac: FB, Etsy

Zamówienie/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep Etsy – dostawa zgod­nie z wybranym sposobem dostawy.

 

KwiatkiKaś­ki – Katarzy­na jest flo­rys­tką, robi wian­ki i dekoracje

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez FB lub mailowo, zamówienia moż­na składać do 23 grud­nia i ode­brać zamowie­nie z kwia­cia­rni, wysył­ka tydzień przed świętami.

 

Kto jeszcze nie słyszał “Last Christmas”?
Zapowiadamy Wam warsz­taty online 5 grud­nia z robi­enia wianków świątecznych.…

Opub­likowany przez Kwiat­ki Kaś­ki Piątek, 20 listopa­da 2020

 

Kasia zaprasza też  na wydarze­nie stwórz samodziel­nie swój wianek świąteczny — już 5 grudnia

 

Steil – włas­noręcznie robione meble i akce­so­ria domowe  ze skóry, stali i nat­u­ral­nego kamienia. Twór­cy czer­pią inspirac­je z natu­ry i staw­ia­ją na proste formy.

Gdzie szukać prac: Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez sklep, czas real­iza­cji to w więk­szoś­ci przy­pad­ków 2–5 dni roboczych.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Steil (@steilpl)

 

 

Dimond Dice – ręcznie robione koś­ci do gier RPG

Gdzie szukać prac: Etsy, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep Etsy, dostawa w zależnoś­ci od wybranej formy dostawy

x

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Dia­mond Dice (@diamond.dice)

 

Ciot­ka Ostra Art —  gadże­ty w sty­lu hal­loween, hor­ror ale też rock­a­bil­ly i pin up

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamaw­iamy przez FB, czas oczeki­wa­nia prze­ważnie do tygodnia

 

✂❤Ryb­ki złote!
👀Łostrełowe gadże­ty pole­ca­ją się na Święta 🤔

Opub­likowany przez Ciot­ka Ostra Art. Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Aro­ma Soul Gar­den —  artysty­czne per­fumy nis­zowe, uży­wa­jąc głównie nat­u­ral­nych surow­ców. Per­fumy takie charak­teryzu­ją się znacznie więk­szą głębią i nasyce­niem olfak­to­rycznym. Poza konkret­ny­mi kon­cepc­ja­mi, chęt­nie wykonu­je sper­son­al­i­zowane zapachy wedle wyty­cznych klien­ta. Wiele detali moż­na ustal­ić na każdym etapie produkcji.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez FB

 

Aro­ma Soul Garden_HIPOCRENE

Eau de Parfum_20ml

_Oriental

Natch­nie­nie to kapryśne bóstwo.
Przy­chodzi niespodziewanie,…

Opub­likowany przez Aro­ma Soul Gar­den Sob­o­ta, 29 sierp­nia 2020

 

 

Manemis.pl — nietuzinkowa biżu­te­ria z drew­na, ale także z… luster

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Zamówienia/ oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy w sklepie

 

Świę­ta już coraz bliżej… Może jest jeszcze jak­iś świąteczny wzór o którym nie pomyślałam, a chcielibyś­cie go mieć?:)

Opub­likowany przez Mane­mis Poniedzi­ałek, 16 listopa­da 2020

 

 

Fore Sto­ries – Kasia tworzy ilus­trac­je w akware­li, głównie w leśnym kli­ma­cie, również na zamówienie.

Gdzie szukać prac: FB, Etsy, Insta­gram

Jak  zmawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iać przez Etsy, moż­na kon­tak­tować się w pry­wat­nej wiado­moś­ci, w najbliższym tygod­niu pojaw­ią się też wyjątkowe kart­ki świąteczne.

 

 

Kapalkowa —  Bea­ta szy­je Chle­bowor­ki (chle­ba­ki lni­ano baweł­ni­ane), orga­niz­ery i kosze upcyk­lin­gowe, wor­ki na warzy­wa i wor­ki na prezen­ty, kalen­darze adwen­towe, furoshi­ki (hus­ty do pakowa­nia prezen­tów), ben­to bagi. Może stworzyć eko paczkę star­tową dla osób chcą­cych wprowadz­ić do swo­jego życia zasady ZW. Wszys­tkie pro­duk­ty dowol­nie per­son­al­i­zowane haftem komputerowym.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: zamówienia moż­na składać przez wiado­moś­ci na FB i Insta­gra­ma  także bezpośred­nio na mail.  W zależnoś­ci od zamówienia prace wysyłane następ­nego dnia dniu, przy szy­ciu na zamówie­nie potrze­bu­je 3 dni, zamówienia przyj­mowane do ostat­niej chwili.

 

 

Saj­ka Hand Made – Katarzy­na zaj­mu­je się rękodziełem dla małych i dużych. W okre­sie świątecznym głównie malu­je na plas­trze brzozy.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwania: Zamówienia składamy przez wiado­mość na FB, do świąt pozostało na tyle dużo cza­su, że każdy pomysł na indy­wid­u­alne zamówie­nie da się jeszcze zrealizować.

W prezen­cie dla fanów moto­ryza­cji 🚘🚙🏎️

#hand­made #hand­craft #mal­owanie #drewno #brzoza
#orzech #idąświę­ta…

Opub­likowany przez Saj­ka hand made Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

Opowieś­ci pisane ilus­trac­ja­mi – Katarzy­na zaj­mu­je się ilus­tracją dziecięcą. Może­cie kupić jej autorską, ilus­trowaną książkę.

Gdzie szukać prac: FB,

Jak zamaw­iać: zamówienia przez FB, zamówie­nie wysłane już następ­nego dnia roboczego

 

❄️ Autors­ka ilus­trowana książ­ka dla dzieci Mysienos­ki. Czar zimy ❄️

Mysienos­ki to opowieść peł­na ciepła, choć osadzona…

Opub­likowany przez Opowieś­ci pisane ilus­trac­ja­mi Poniedzi­ałek, 9 listopa­da 2020

 

 

Być i Tworzyć – sklep i pra­cow­n­ia na warsza­wskim Pow­iślu – autorskie tor­by, kos­me­ty­cz­ki, podusz­ki, far­tusz­ki i kap­cie. Także rzeczy na zamówie­nie, moż­na wybrać mate­ri­ały, kro­je itp.

Gdzie szukać prac: Sklep, Sklep stacjonarny: Solec 30 (Warsza­wa), FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Sklep online, oczeki­wanie na wysyłkę 3–4 dni, sklep stacjonarny będzie czyn­ny do 23.12

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Be-być i tworzyć (@bycitworzyc)

 

Adi­tu Dolls — nat­u­ralne lal­ki inspirowane stylem wal­dor­fof­skim , wypełnione runem owczym, z mię­ci­utkim włosa­mi z włócz­ki z alpa­ki z ubranka­mi z atestowanych materiałów.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Insta­gram, uszy­cie nowej lal­ki to ok 2–3 tygodnie.

 

 

Ori­bun­ny —  sklep inter­ne­towy z przepiękny­mi note­sa­mi, nakle­jka­mi, plakata­mi z mias­ta­mi oraz inny­mi fajny­mi rzecza­mi. Notesy mają najwyższej jakoś­ci, supergład­ki papi­er, który klien­t­ki po pros­tu kocha­ją.  Dodatkowo każdy notes pakowany jak na prezent — dla Ciebie lub dla kogoś bliskiego (i to przez cały rok, nie tylko w święta!).

Gdzie szukać prac : Sklep, FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep, oczeki­wanie zgod­nie z wybranym sposobem dostawy.

 

Czy wiesz, że… 🧐

Tylko do koń­ca tego tygod­nia, kupu­jąc kwiecisty zestaw, zapłacisz za niego niemal tyle samo, ile w…

Opub­likowany przez Ori­bun­ny Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Paper­made Anna Zagrzews­ka —  ręcznie robione kart­ki i albumy na zdję­cia metodą scrap­bookingu. Ty mówisz czego szukasz, dla kogo, wybierasz motyw i kolorystykę, a Ania przy­go­towu­ję dla Ciebie indy­wid­u­al­ny, niepow­tarzal­ny pro­jekt. W tych cza­sach Twoim bliskim na pewno będzie miło, jeśli otrzy­ma­ją na Świę­ta piękną kartkę. Jeśli chcesz, w środ­ku zostaną umieszc­zone drukowane życzenia od Ciebie.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez FB. Ponieważ każdy pro­jekt twor­zony jest indy­wid­u­al­nie, to czas real­iza­cji wynosi 1–3 tygod­ni. Anna prefer­u­je wysyłkę paczko­mata­mi, moż­na się umówić na odbiór oso­bisty w Waw­ie lub Nowym Dworze Mazowieckim i jego okoli­cach. Jeśli chcesz, Anna może też kartkę lub prezent od Ciebie przesłać bezpośred­nio do Twoich bliskich.

 

Opub­likowany przez Paper­made Anna Zegarzews­ka Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

Box­es of fox­es – biżu­te­ria, wypla­tane makramy, fig­ur­ki z mod­eliny, cza­sem zakład­ki, świeczniki.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Najlepiej zamaw­iać przez wiado­moś­ci na FB i Insta­gram

Czas dostar­czenia jest moc­no uza­leżniony do zamówienia — raczej nie dostaniecie  już dużych makram ze wzglę­du na czasochłon­ność tego pro­jek­tu. Część rzeczy jest też dostęp­nych od ręki.

 

 

Kwia­tusz­ka – rękodzieło dziecięce. Kom­ple­ty poś­cieli, płask­ie podusie niemowlęce, róż­ki niemowlęce, ręcznicz­ki z kap­turkiem, zaw­iesz­ki do smoczków i do wóz­ka, gryza­cz­ki, worko­ple­ca­ki dziecięce i dla dorosłych.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Przez wiado­mość pry­wat­ną na FB i Insta­gramie. Jeśli chodzi o zamówienia świąteczne — na asorty­ment szy­ciowy z zamówienia do koń­ca listopa­da, nato­mi­ast na pozostały asorty­ment  zamówienia do 10 grud­nia. Ostat­ni dzień wysyłkowy zamówień, które mają dotrzeć przed świę­ta­mi to 18 grudnia.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Kwia­tusz­ka (@kwiatuszka.a)

 

Beele­co – biżu­te­ria głównie z żywicy z rośli­na­mi, steam­punk, z drew­na i chainmail.

Robią również szkatuł­ki z drewna.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia przez sklep. Wysył­ka w ciągu 24 godzin, do wyboru różne formy wysył­ki, możli­wy też odbiór oso­bisty na tere­nie Krakowa w okoli­cach Kazimierza.

 

Kochani na hasło MIKOLAJ od 20.11. 2020 do półno­cy 4.12.2020 mamy w sklepie inter­ne­towym 15 % zniż­ki na zakupy w naszym sklepie www.beeleco.pl ZAPRASZAMY

Opub­likowany przez Walde­mar Chora­bik “Beele­co” Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Fan­tasty­czne kart­ki Cathii —  kart­ki różno­fan­do­mowe, też świąteczne 🙂 (nor­malne świąteczne też)

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez wiado­mość na FB, real­iza­c­ja zamówienia to ok tydzień, wysył­ka impostem lub pocztą. Cena kart­ki to 13 zł.

Znak jakoś­ci Zwierza: Kart­ki Cathii kupu­ję sama, jak i dosta­ję od zna­jomych. Pod wzglę­dem wyko­na­nia, to moim zdaniem jedne z najlep­szych ręcznie robionych kartek jakie miałam w ręku. Nada­ją się nie tylko do wysła­nia ale także postaw­ione na regale czy opraw­ione w ramkę dobrze nada­ją się jako ele­ment deko­ra­cyjny pokoju.

 

Opub­likowany przez Fan­tasty­czne kart­ki Cathii Wtorek, 17 listopa­da 2020

 

 

 

Vic­to­ria Alder – Karoli­na robi lino­ry­ty a  pow­stałe wzo­ry druku­ję na koszulkach. Trochę magii trochę gloomy.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia składamy  przez Insta­gram. Karoli­na wysyła z Irlandii przez an post, przesył­ka 1–2 koszulek do Pl wyniesie do €7 i dotrze w ok. 5 dni. Trze­ba doliczyć 7 dni na wyschnię­cie tuszu.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Karoli­na (@victoria_alder)

 

Spuch­likowo – ilus­trac­je akwarelowe. Baśniowe i kos­miczne. To może być coś dla dziec­ka, a może być dla dorosłego.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez Insta­gram i mailowo

 

 

Coconut – biżu­te­ria, obrącz­ki, bran­so­let­ki, kol­czy­ki, naszyjni­ki i wiele innych.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iać moż­na zarówno przez Sklep jak i wiado­mość na FB. Oczeki­wanie zgod­nie z wybraną opcją dostawy.

 

Księży­cowy kli­mat <3
www.coconutnut.pl

Opub­likowany przez Coconut Piątek, 13 listopa­da 2020

 

 

Wool­men­tal – Ju dzier­ga niegryzące, ale weł­ni­ane czap­ki i nie tylko – moż­na też zamówić szy­dełkowe zabawki

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez pry­watne wiado­moś­ci na Insta­gram.

 

 

Pra­cow­n­ia Kala – tore­b­ki, kalen­darze, pas­ki, bran­so­let­ki. Poje­dyncze egzem­plarze, autorskie pro­jek­ty związane z naturą.

Gdzie szukać prac. FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia przez Etsy, oczeki­wanie zgod­nie z wybraną for­mą dostawy.

 

Opub­likowany przez Pra­cow­n­ia Kala Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Pas­je MaRudy – piękne cuda na szy­dełku. Spec­jal­iza­c­ja – maskot­ki, małe bre­locz­ki, ocieplacze na kubki

Gdzie szukać prac: Blog, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez Blog a także pry­wat­nie mailowo.

 

Opub­likowany przez Pas­je MaRudy Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

DARUMA – rękodzieło szk­lane. Biżu­te­ria wykony­wana z pasją i staran­noś­cią oraz drob­ne formy witrażowe w tech­nice Tiffany i fusingu.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamaw­iamy przez Sklep czas oczeki­wa­nia zależy od wybranej formy dostawy.

 

Opub­likowany przez DARUMA Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Pra­cow­n­ia Cyna­monowy Kot – biżu­te­ria ze zdję­cia i sus­zony­mi kwiata­mi, trochę mal­owanych fil­iżanek, szyją z bawełny 100%

Gdzie szukać prac:  FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia przez maila

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Maciej Kan­abaj (@cynamonowy.kot)

 

 

Baby WOOD­land – Kami­la siedzi w domu z roczną Hanią i postanow­iła robić bom­b­ki choinkowe i łapacze snów  a wszys­tko cięte ze skle­j­ki. Dodatkowo mąż Kamili tworzy z drew­na dla dzieci.

Gdzie szukać prac : FB, Insta­gram

 

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez FB. Czas real­iza­cji bombek do 3 dni.Czas real­iza­cji pro­duk­tów z drew­na do 10 dni

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez @babywoodland_

 

Into col­lage —  cyfrowe kolaże, drukowane na papierze lub płót­nie i w takiej formie mogą zdo­bić Wasze wnętrza bądź stać się prezen­tem. Może­cie wybrać spośród gotowych pro­jek­tów lub zamówić per­son­al­i­zowany kolaż. Jest wów­czas możli­wość wyko­rzys­ta­nia Waszych zdjęć. Może­my również wydrukować wybrany przez Was pro­jekt na koszulce, ple­caku, etc.

Gdzie szukać prac: Strona, Insta­gram

Jak zamawiać/oczekiwanie:  Zamaw­iamy przez Strona,  Plakaty wysyłane w ciągu 2–3 dni roboczych. Real­iza­c­ja nie­s­tandar­d­owych pro­jek­tów trwa trochę dłużej, do 1–2 tygodni.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Patryc­ja Lewandows­ka (@intocollage)

 

Labyrinths of Yarn —  Dzier­nage chus­ty, sza­le, sza­li­ki, cza­sem skar­pet­ki i czap­ki, rzadziej swetry.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamaw­iać moż­na przez FB (w komen­tarzu pod zdję­ciem i w wiado­moś­ci pry­wat­nej). Od ręki dostęp­ne są tylko pro­duk­ty w albu­mie „Do przygarnięcia”.

 

Opub­likowany przez Włóczkowe labiryn­ty Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Art­bud­nik – biżu­te­ria z drew­na i nie tylko.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez wiado­mość na FB.

 

10x11; akryl na plas­terku brzozy; Sikorka..

Opub­likowany przez Art­bud­nik Sob­o­ta, 7 listopa­da 2020

 

 

Cyn­ka Jour­nals– Zosia robi dzienniki/Zeszyty ręcznie szyte

Gdzie szukać prac: Insta­gram, Vint­ed

Jak zamawiać/oczekiwanie: Moż­na zamaw­iać przez Insta­gram i Vint­ed. Wyko­nanie zamówienia zaj­mu­je zazwyczaj od tygod­nia do dwóch, w zależnoś­ci od projektu.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Made by Cyn­ka (@cynkajournals)

 

Rzeczy Silene – notesy, pudeł­ka, papier­nicze dro­bi­az­gi (na świę­ta ozdo­by choinkowe – książecz­ki wielkoś­ci pudeł­ka do zapałek) wszys­tko zawsze w jed­nym egzem­plarzu. Ręcznie szyte i kle­jone od zera, mogą być małe i duże, nor­malne i sza­lone, mal­owane, zło­cone, haftowane — jakie tylko się zamarzą.

Gdzie szukać prac: FB, Decobazaar

Jak zamawiać/oczekiwanie: Gotowe notesy zamówione na  Decobazaar wysyłane naty­ch­mi­ast, a zamówienia indy­wid­u­alne w zależnoś­ci od stop­nia skom­p­likowa­nia zaj­mu­ją od kilku dni do dwóch tygod­ni. Ostat­ni moment na zamówie­nie to 10 dni przed Świętami.

 

Notes z rybka­mi — wszys­tko tam jest, bo i piękny papi­er Pepin Press, i wiązanie na wstąż­ki, i mój papi­er kla­jstrowy w…

Opub­likowany przez Rzeczy Silene Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Good­ies By Gucia – pro­duk­ty zero waste, owij­ki na kanap­ki, siat­ki na zakupy, masecz­ki, ściereczki

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez  Sklep.

 

Opub­likowany przez Good­ies by Gucia Wtorek, 3 listopa­da 2020

 

 

Julia Kulacz – Julia robi biżu­ter­ię hand made — kol­czy­ki z kwiata­mi, bran­so­let­ki, naszyjni­ki z kamieni, ozdo­by ślub­ne do włosów i co tam sobie wynajdę.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia składamy przez FB.  Bran­so­let­ki, naszyjni­ki więk­szość gotowa do wysył­ki. Kol­czy­ki z kwiata­mi na zamówie­nie (kil­ka sztuk zna­jdzie się na stanie) . Czas real­iza­cji ter­az trochę szy­b­ciej, ale bez­pieczny ter­min z 3 tyg. wyprzedzeniem.

 

Kol­czy­ki z kwiata­mi ręcznie robiony­mi w kolorze turkusowym

Opub­likowany przez Ozdo­by do włosów — Julia K. Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

Ancy­mon­cia – różnoś­ci z mod­eliny – biżu­te­ria, przypin­ki, pinez­ki, wian­ki, bre­locz­ki, mag­nesy i inne. Oprócz gotowych już rzeczy czeka­ją­cych na kup­no, jest też możli­wość wyko­na­nia na zamówienie

Gdzie szukać prac: FB, Instagram

Jak zamawiać/ oczeki­wa­nia: Zamówienia moż­na składać na FB, Insta­gram.  Rzeczy wysyłane za pośred­nictwem Pocz­ty Pol­skiej jak i do paczko­matu, tak więc czas wysył­ki to kil­ka dni do tygod­nia (cho­ci­aż na pewno w okre­sie przedświątecznym nieco to się wydłuży). W przy­pad­ku zamówień potrze­ba  zazwyczaj ok. tygod­nia na wyko­nanie danego przedmiotu.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez ancy­mon­cia (@ancymoncia_art)

 

Myshelf Hand­made – świece rzeźbione ręcznie. Dużo wzorów dostęp­nych od ręki ale możli­we jest też wyko­nanie świecy na zamówienie

Gdzie znaleźć prace:  FB

Jak zamawiać/oczekiwania: Zamówienia moż­na składać przez Face­book. Czas real­iza­cji zamówienia 7–10 dni. Wysył­ka możli­wa kuri­erem lub paczkomat.

 

Świeca lam­pi­on z wkla­dem LED 9cm cena 40zł

Opub­likowany przez MyShelf Świece rzeżbione Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

Uszate stwory – Mag­dale­na uwiel­bia szy­dełkować, robić miten­ki, chus­ty. Jej drugą wielką pasją jest haft kora­likowy. Robi różnego rodza­ju biżu­ter­ię: kol­czy­ki, klip­sy, bran­so­let­ki, kolie, naszyjni­ki, itp.

Gdzie szukać prac:  FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: zamówienia składamy na  FB.  Dużo ciekawej biżu­terii dostęp­ne jest od ręki. Na drob­ne zamówienia wystar­czą 2 dni. Jeśli ktoś by chci­ał coś bardziej skom­p­likowanego to indy­wid­u­al­nie dostanie infor­ma­cję, ile taka pra­ca zajmie cza­su. Zamaw­iać moż­na do 22 grud­nia jeśli odbiór będzie oso­bisty. W przy­pad­ku wysył­ki należy zamówić do 18 grudnia.

 

Opub­likowany przez Uszate Stwory Wtorek, 17 listopa­da 2020

 

 

Cap­i­tan Alices Trea­sure Chest – Alice szy­je, szy­dełku­je, wykonu­je biżu­ter­ię i ozd­abia skrzyn­ki z drewna

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez FB

 

Skrzyn­ka w całoś­ci poma­lowana far­ba­mi akry­lowy­mi. Dodatkowo owale ze skle­j­ki ozdo­bione ser­wetką z moty­wem niebieskich…

Opub­likowany przez Cap­tain Alice’s Trea­sure Chest Niedziela, 25 październi­ka 2020

 

 

BELLE – Mag­da  pro­jek­tu­je ubra­nia dla dziew­czyn, które  nie lubią powiedzenia, że pię­kno wyma­ga poświęceń. Mag­da wworzę rzeczy ładne, nada­jące się na rand­kę i sza­leńst­wa na mieś­cie, a jed­nocześnie na tyle wygodne, że moż­na w nich leni­u­chować w domu. W tym roku pojaw­iły się  również czułe zestawy prezen­towe, które poma­ga­ją się zre­lak­sować w tym trud­nym czasie.

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez  Sklep. Śred­ni czas real­iza­cji zamówienia to 8 dni roboczych, w grud­niu koszul­ki bluzy i zestawy wysyłam szybciej.

 

Nie mogłam poz­wolić, żeby oso­by, które obser­wu­ją mnie na insta­gramie wiedzi­ały, a Wy nie. Tak więc czym prędzej…

Opub­likowany przez BELLE Sob­o­ta, 7 listopa­da 2020

 

 

To wszys­tko na naszym bazarku. Mam nadzieję, że znaleźliś­cie coś dla siebie, pamię­ta­j­cie – nawet jeśli nie zde­cy­dowal­iś­cie się na zakup to może­cie zro­bić sporo dla twór­ców lajku­jąc ich stronę i poma­ga­jąc im dotrzeć do więk­szej licz­by osób.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online