Home Internet Świąteczny jarmark Zwierza

Świąteczny jarmark Zwierza

autor Zwierz
Świąteczny jarmark Zwierza

Ale dzi­wny jest ten rok. Nie dość, że wszys­t­kich nas zamknię­to w domach, to jeszcze wyglą­da na to, że stracimy w tym roku nie tylko wiosenne ale też zimowe świę­ta. To, że część z nas nie będzie mogła odwiedz­ić swoich blis­kich.  Do tego nawet jeśli już postanow­imy spotkać się z rodz­iną, to kupowanie prezen­tów będzie znacznie utrud­nione. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że z powodu odwoła­nia targów i jar­marków rękodziel­ni­cy mają poważne prob­le­my ze sprzedaniem swoich pro­duk­tów i trafie­niem do klien­tów, zapraszam was na świąteczny jar­mark na Zwierzu.

 

 

Zaprezen­towani tu twór­cy zostaw­ili kil­ka dni temu nami­ary do siebie na moim poś­cie na FB (wciąż jest dostęp­ny), każdy z nich się przed­staw­ił i więk­szość dała syg­nał do kiedy przyj­mu­ją zamówienia na pro­duk­ty, które mogą do was trafić w świę­ta. Przy­taczam głównie ich własne słowa – uzu­peł­ni­a­jąc je cza­sa­mi moi­mi uzu­pełnieni­a­mi. Nie przy wszys­t­kich są ilus­trac­je, bo w przy­pad­ku twór­ców, których zdjęć nie mogę pros­to osadz­ić – nieste­ty musi­cie kliknąć na link by się dowiedzieć co i jak. Wybier­am też zdję­cia poje­dynczych pro­duk­tów – ale każdy może kliknąć po więcej. Przy twór­cach, u których kupowałam zostaw­iam info, bo mogę za nich ręczyć włas­nym doświadczeniem.

 

Udzi­ał w tym jar­marku jest od początku do koń­ca bezpłat­ny — było­by fajnie gdy­byś­cie podawali dalej ten post bo założe­nie jest takie, żeby te lin­ki dotarły do jak najwięk­szej licz­by osób. Rękodzieło przeży­wa trud­ny moment a ten rok jak żaden inny jest ide­al­ny by obdarować swoich blis­kich czymś wyjątkowym.

 

Uwa­ga jeśli zostaw­iliś­cie infor­ma­cję o swo­jej fir­mie pod postem a nie ma jej tutaj to albo FB nie pokazał mi waszego komen­tarza (a wiemy, że potrafi to robić kiedy jest ich dużo) ale infor­ma­c­je, które podal­iś­cie były niewystar­cza­jące bym mogła was znaleźć i oznaczyć.

 

 

The Pret­ty Art  Com – Gosia robi zaj­mu­je się żywicą epoksy­dową i tworząc między inny­mi tace deko­ra­cyjne czy zakład­ki do książek. Każdy pro­dukt jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

 

Gdzie szukać prac: Instagram

 

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Napisać na priv na Insta­gramie. Jeśli jesteś­cie zain­tere­sowani konkret­nym pro­duk­tem w określonej kolorystyce – to jeśli takie rzeczy nie są już w sklepie to trze­ba poczekać na ich zro­bi­e­nie – około 2 tyg.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez @theprettyartcom

 

 

 

Mag­dale­na Malu­je – Mag­da jest malarką i oprócz trady­cyjnego malarst­wa na płót­nie upraw­ia również malarst­wo na tkan­i­nach, a zwłaszcza na ubra­ni­ach, tor­bach i poduszkach. Oprócz sztu­ki kocha też zwierzę­ta, co łączę w mojej dzi­ałal­noś­ci, malu­jąc per­son­al­i­zowane portre­ty pupili. Może­cie u niej zamówić malunek swo­jego ukochanego psa lub kota (lub jeszcze innego zwierza­ka) np. na kurtce jean­sowej, koszulce, bluzie, cza­pce, butach, tor­bie. Mag­da  też mal­ować per­son­al­i­zowane kurt­ki i koszul­ki na wiec­zo­ry panieńskie!

 

Gdzie szukać prac: Insta­gram, Face­book, Strona

 

Jak zamawiać/oczekiwanie: kon­takt przez Insta­gra­ma, Face­booka czy stronę,. Ter­miny real­iza­cji to około 2 tygodnie.

 

 

 

Space For­est — Art by Kira Nin — Nin,  pro­fesjon­alne artys­tum i robi ręcznie mal­owane fan­do­mowe przypin­ki, nakle­j­ki, i malu­je obrazy.

Gdzie szukać prac: W sklepie na Etsy, a także na FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zakupy moż­na robić na Etsy bez rejes­tracji, nie trze­ba mieć też kon­ta Pay­Pal – wstar­czy mieć kartę bankową, zamówienia moż­na składać też bezpośred­nio na stron­ie FB. Pro­duk­ty na Etsy są gotowe, dostęp­ne do ręki – wysyłane max trzy dni od zamówienia. Przypin­ki robione na zamówie­nie potrze­bu­ją zwyk­le ok. tygod­nia na wyko­nanie, więc powiedzmy dziesięć dni, razem ze schnię­ciem werniksu i kle­ju i awaryjnym dokupowaniem mate­ri­ałów (i czas potrzeb­ny na dotar­cie jej do was), i takie zamówie­nie zde­cy­dowanie musi­ało­by być złożone do koń­ca listopa­da, i mogę zaofer­ować powiedzmy trzy slo­ty na takie cus­tom zamówienia (rzeczy gotowe, ze sklepu, moż­na zamaw­iać i później, choć myślę że jeśli mają dość przed świę­ta­mi, to należy zro­bić to tak na dwa tygod­nie naprzód, żeby nie utknęły w trans­porcie). Dodatkowe szczegółowe infor­ma­c­je o zamówieni­ach zna­jdziecie TUTAJ

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Mam rzeczy od Nin od bard­zo daw­na i są naprawdę piękne, doskonale wyko­nane i łączą ele­men­ty artysty­czne z fanowski­mi. Nie wyobrażam sobie mojego domu bez rzeczy od Nin.

Star Trek stick­ers have been restocked in my shop!
(link in comment)

Opub­likowany przez Space For­est — Art by Kirę Nin Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

Natbartczak.draws – Natalia jest  ilus­tra­torką, tworzy autorskie plakaty i kart­ki okolicznoś­ciowe (kil­ka świątecznych też oczy­wiś­cie mam 🙃).

Gdzie szukać prac: Pakam­era, Insta­gram, Face­book

Uwa­ga: Autor­ka będzie brała udzi­ał też w Tar­gach Plakatu online gdzie jej prace pojaw­ią się w pro­mo­cyjnych cenach

 

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia przez Pakarmerę – dostawa w zależnoś­ci od wybranej opcji dostawy

 

 

Lul­la­by Draws – Pauline malu­je dla dużych i dla małych. Dla dużych – abstrakc­je far­ba­mi ole­jny­mi, a dla małych baśnie akware­la­mi. W tym roku wydała też swój pier­wszy  kalen­darz mal­owany akware­la­mi i przy­pom­i­na­ją­cy jak ważne jest dban­ie o samych siebie

Gdzie szukać prac: Face­book

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Kon­takt przez Face­book

 

Opub­likowany przez Lul­laby­draws Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Pra­cow­n­ia Artysty­cz­na Drag­on – w pra­cowni zna­jdziecie deko­rowane szkło, biżu­ter­ię, ręcznie robione drzewka bon­sai, które wyglą­da­ją jak prawdziwe.

Gdzie szukać prac: Face­book, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez sklep, oczeki­wanie w zależnoś­ci od wybranej opcji dostawy, na sklepie zna­jdziecie też infor­ma­cję o zamówieni­ach per­son­al­i­zowanych i indywidualnych

 

Opub­likowany przez Pra­cow­n­ia Artysty­cz­na Drag­on Wtorek, 10 listopa­da 2020

 

 

Agi Hand Craft — Ręcznie robiona cerami­ka deko­ra­cyj­na, ale także wielo­razowe eko-worecz­ki z lnu i bawełny, nadadzą się też jako alter­naty­wa dla papieru pakowego na świąteczne prezenty

Gdzie szukać prac:  Etsy

Zamówienia/ oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez sklep (kon­takt mailowy) moż­na też napisać na FB do Jagody, ist­nieje możli­wość negoc­jacji ceny. Wysył­ka trwa 2–3 dni roboczych.

 

Skan­dia Art – pro­duk­ty z portre­ta­mi zwierząt (w tym moż­na zamówić włas­ny portret zwierza­ka). Biżu­te­ria, mal­owane kamie­nie, portrety.

Gdzie szukać prac: FB, Etsy

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia przez FB lub na Etsy. Nie mam infor­ma­cji o cza­sie oczekiwania.

 

Jeśli nie musimy- nie szkodźmy. Sobie i otocze­niu. Ziemia już się wystar­cza­ją­co nacier­pi­ała z powodu…

Opub­likowany przez Ska­dia Art Sob­o­ta, 12 wrześ­nia 2020

 

 

Wydawnict­wo Gmork — Wyda­ją  fan­tastykę, głównie hor­ror i sci­ence fic­tion, choć mają też chary­taty­wną antologię o zwierzę­tach i dla zwierząt.

Gdzie szukać: Strona

Jak zamaw­iać / Oczeki­wanie: wydawnict­wo nie zaj­mu­je się wysyłką – przy pub­likac­jach zna­jdziecie infor­ma­c­je o dostęp­noś­ci w księ­gar­ni­ach w wer­sji papierowych i ebookach  — wysył­ka zależy od wybranej księ­gani i opcji.

 

 

Fajer­bol Junior – gry fab­u­larne dla dzieci, mikro fir­ma wyda­je erpre­gi dla dzieci. Gra RPG „Jagodowy las” pow­stał spec­jal­nie dla cór­ki autor­ki Jagody

Gdzie szukać : W Sklepie

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez sklep, oczeki­wanie – zależy od wybranej formy dostawy, sklep spec­jal­izu­je się w grach plan­szowych i wysyła przesył­ki szy­bko. Są też dar­mowe wer­sje w formie PDF jeśli ktoś chci­ał­by przetestować.

 

 

Mon­Cza­py - cza­py, kominy, opas­ki, miten­ki, tor­by. Wszys­tko wyko­nane ręcznie z pasją i miłoś­cią do szydełka.

Gdzie szukać: Na FB oraz na stron­ie

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Przez stronę(tam zna­jdzie się cały asorty­ment i cen­nik) ale też przez wiado­moś­ci na FB. Czas real­iza­cji zamówienia to około 8 dni roboczych.

 

Opub­likowany przez Mon­Cza­py Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Arts by Gatt – Gatt malu­je rzeczy ładne, kolorowe i wesołe. Głównie robi zakład­ki do książek i niewielkie ilus­trac­je. Autor­ka jest otwarta na zamówie­nie spec­jalne – z ulu­bionym bohaterem kresków­ki, czy pupilem.

Gdzie szukać prac: Etsy, Face­book

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Kon­tak­tować moż­na się na Etsy, Face­booku, Insta­gramie, i mailowo. Wysył­ka zaj­mu­je kil­ka dni roboczych od spakowa­nia do wysył­ki pro­duk­tu, wiele zależy od dostęp­noś­ci. Zamówienia spec­jalne wyma­ga­ją około tygod­nia, żeby zamówie­nie dotarło na świę­ta ostat­ni moment to 18 ‑21.12.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez San­dra Gatt Osińs­ka (@artsbygatt)

 

 

Mart­va Natu­ra — Biżu­te­ria — głównie ple­cioną ze szk­lanych kora­lików albo mal­owana na szk­lanych kaboszonach.

Gdzie szukać prac: Sklep, Face­book

Jak zamawiać/oczekiwanie : Zamówienia przez https://martvanatura.pl/Sklep, moż­na też zamówić przez FB. Dostawa gotowych pro­duk­tów ze sklepu to koło 3 dni roboczych paczko­matem. Jeśli coś się spodo­ba a nie ma tego na stanie moż­na doro­bić. Jest możli­wy odbiór oso­bisty w ogranic­zonym zakre­sie w Krakowie w okoli­cach Zwierzyń­ca. Jeśli chce­cie otrzy­mać biżu­ter­ię na świę­ta to bez­pieczny mar­gin­es cza­sowy jest tak do połowy grudnia.

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Uwiel­bi­am te kol­czy­ki – sto­sunek jakoś­ci i urody biżu­terii do jej ceny jest poraża­ją­cy. Zawsze jak je noszę dosta­je kom­ple­men­ty. Pisząc ten wpis z tru­dem pow­strzymy­wałam się przed złoże­niem kole­jnego zamówienia.

 

Opub­likowany przez Martvę Naturę Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

Wis­te­ria Gar­dens   ‑malut­ki warsz­tat, który tworzy unika­towe ozdo­by do włosów tech­niką która od 300 lat ozd­abia japońskie fryzury gejsz. Są to ozdo­by zarówno w formie malut­kich spinek czy wsuwek, jak i szpile mogące ozdo­bić ślub­ny kok. Dodatkowo, dla trady­cjon­al­istów, w ofer­cie zna­jdzie się biżu­te­ria antya­ler­gicz­na ze stali szla­chet­nej z ręcznie czer­pa­nym papierem w japońskim klimacie.

Gdzie szukać prac: Sklep    , FB, FB

Jak zamawiać/oczekiwanie:  Zamówienia to przede wszys­tkim sklep, moż­na dopy­tać o dostęp­ność przez maila oraz FB. Zamówienia wysyłane ASAP, najszy­b­ciej idą Paczko­maty i te pole­cam. Mam mini-galer­ię oraz opcję odbioru oso­bis­tego zakupów ze sklepu w W‑wie na ul Gro­chowskiej 342 w Warsza­w­ie (na miejs­cu moż­na kupić też coś za gotówkę). Od 23 grud­nia moż­na odbier­ać w warszta­cie na Pradze Połud­nia bezpośred­nio, więc des­peraci mogą zamówić i zapłacić na miejs­cu kartą nawet dzień przed Wigilią.

 

Opub­likowany przez Wis­ter­ię Gar­dens Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Bijoux KK – ręcznie wyko­nana biżu­te­ria, moż­na wybrać coś z dostęp­nych wzorów lub wybrać kolory i for­mę – a wtedy na nasze spec­jal­nie zamówie­nie pow­stanie coś niezwykłego.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia przez stronę na FB, oczeki­wanie w zależnoś­ci od tego czy mówimy o biżu­terii zro­bionej na zamówie­nie czy dostęp­nej już w sklepie.

 

Ze spoko­jnym sum­ie­niem moge Wam przypomnieć,ze najwyższy czas pisać listy do Mikoła­ja🎅 i pod­kładać je w odpowied­nie miejsca 😉

Opub­likowany przez Bijoux KK Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

WatchThis –  to mar­ka która ist­nieje już od pon­ad 6 lat. Jeśli chce­cie zaskoczyć swoich blis­kich niezwykły prezen­tem zna­jdziecie tu zegarkową biżu­ter­ię- kol­czy­ki, naszyjni­ki, bran­so­let­ki, przypin­ki, spin­ki do manki­etów, breloki

Gdzie szukać prac: Stacjonarnie: w Krakowie na ul. Starow­iślenej 10, oraz w Sklepie, FB, Insta­gramie

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia zamaw­iane online wysyłane w ciągu 24h, ostat­nie które przyjdą na świę­ta są przyj­mowane do 21.12.

 

UWAGA: Dla czytel­ników zwierza kod raba­towy na 10% — musi­cie wpisać przy zamówie­niu inter­ne­towym kod: zwierz

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez WatchThis! (@watchthis.pl)

 

Kasz­tom Cus­tom — malun­ki na kurtkach dżin­sowych, tor­bach, butach ręcznie far­ba­mi akry­lowy­mi. Wyko­nanie zamówienia trwa zwyk­le od tygod­nia do pół­to­ra tygod­nia, w zależnoś­ci od wielkości.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram, Mail

Jak zamawiać/ oczeki­wanie:   Wyko­nanie zamówienia trwa od tygod­nia do pół­to­ra tygod­nia, W Polsce wysył­ka kurierem/paczkomatem, moż­na również zamówić kuri­erem za granicę.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez @kasztomcustom

 

Włas­ny­mi ręka­mi – Moż­na zamówić ozdo­by świąteczne, maskot­ki, tor­by, sza­li­ki, dodatko do domu oraz ozdoby

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ dostawy – Zamówienia przez wiado­mość pry­wat­ną na FB, ter­min real­iza­cji zamówienia to około 10 dni. Zamówienia na prezen­ty świąteczne przyj­mowane do 6 grudnia.

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Zamówiłam od Niki tęc­zową tor­bę na urodziny mojej mamy. Tor­ba była przepięk­na, niesamowicie dobrze wyko­nana i musi­ałam całą sobą, żeby odd­ać ją mamie a nie zatrzy­mać sobie. Doskon­ała jakość a cena też była bard­zo przystępna.

 

 

Opub­likowany przez Włas­ny­mi ręka­mi Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

Han­craft­mer­a­ki - makramy i makat­ki, a także wypla­tane tor­by ze sznur­ka.  Zna­jdziecie też u tutaj duże pufy-zwierza­ki dla dzieci.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez Sklep lub FB, na zamówie­nie trze­ba czekać do 2 tygod­ni, choć część wyborów jest dostęp­na od ręki.

Dal­szy ciąg egzo­ty­ki, tym razem w zestaw­ie :) Trochę szko­da, że moje mieszkanie ma głównie skosy bo sama chęt­nie bym…

Opub­likowany przez Mer­a­ki Hand­craft Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Lemon Love­ly – Ania robi najsłod­szą biżu­ter­ię pod słońcem – ciacha, torty, kaw­ki, awoka­do. Świątecz­na kolekc­ja już w sklepie

Gdzie szukać prac: Insta­gram, FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez sklephttp://www.lemonlovely.pl/. Żeby prezen­ty dotarły na świę­ta najbez­pieczniej zamaw­iać do koń­ca miesiąca

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Biżu­te­ria, którą robi Ania jest abso­lut­nie przepięk­na, jeśli zakocha­cie się w zdję­ci­ach to mogę was zapewnić, że jej pro­jek­ty na żywo wyglą­da­ją jeszcze piękniej. Wszys­tko przy­chodzi cud­nie zapakowane. Uwiel­bi­am wszys­tko co u niej kupiłam.

 

 

Czarna Lenocz­ka – Lena robi z papieru. Tworzy śnieżyn­ki metodą quillingu, słowiańskie (i per­son­al­i­zowane) zakład­ki do książek oraz kart­ki świąteczne.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Przez Insta­gram (zdję­cia dostęp­nych pro­duk­tów są dodawane na bieżąco)

 

Pro­jekt Buki­et – lasy w szkole, obrazy z mchu, wian­ki na drzwi lub stół, drzewka świąteczne

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składane przez Mas­sangera, żeby nasze drzewka i inne prace dotarły na świę­ta – zamaw­iamy do 20.12 w Warsza­w­ie i okolicach.

 

🌟🌟Chce­cie wprowadz­ić świąteczny nas­trój do Waszego biura 🎄❓🌟🌟
𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝗿𝗰𝘇𝘆 𝘁𝗮𝗸 𝗻𝗶𝗲𝘄𝗶𝗲𝗹𝗲 — ✨ świąteczne stroiki ✨🎍

Sprawdzą…

Opub­likowany przez Pro­jekt Buki­et Wtorek, 17 listopa­da 2020

 

 

Daria Tworzy – Daria jak sama nazwa mówi tworzy —  biżu­ter­ię z grafika­mi (także moty­wy świąteczne!), kol­czy­ki pta­ki pol­skie czy z żywicy, ner­ki i tor­by (więk­szość z nich w zgodzie z ideą upcyk­lin­gu, akce­so­ria dla dzieci, w tym pop­u­larne wśród rodz­iców sukien­ki i bluzy dwustronne

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamaw­iać /Oczekiwanie: Zamówienia najlepiej składać poprzez Sklep, tam wszys­tko dostęp­ne jest od ręki — ostat­nie zamówienia w ten sposób z wysyłką Daria przyj­mu­je 15 grudnia.

 

Znak jakoś­ci Zwierza: Kupiłam u Darii parę lat temu na stoisku kol­czy­ki w ksz­tał­cie Cza­jek (wiecie Cza­j­ka musi mieć w uszach Cza­j­ki), kol­czy­ki są piękne, niesamowicie dobrze wyko­nane, i nawet porzu­cone na półeczce w łazience, gdzie jest wilgo­t­no nic nie straciły ze swo­jego uroku i pre­cyzji wykonania.

 

Ele­ganc­ja niczym z Wielkiego Gats­by’ego, choć bez zło­ta, a na kolorze anty­cznego brązu.
Dodat­ki z retro wzorem ide­alne na uroczys­toś­ci i ele­ganck­ie spotkania 🥂

Opub­likowany przez Daria Tworzy Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Zdolne Bestie —  akce­so­ria dla zwierza­ków, głównie dla psi­aków. Co zna­jdziecie w sklepie? Obroże smy­cze, szel­ki, worecz­ki na smacz­ki, wszys­tko z autorski­mi wzorami.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB,

Jak Zamawiać/Oczekiwanie: Pro­duk­ty kupicie w Sklepie a także na Alle­gro. Pro­duk­ty moż­na zamaw­iać na bieżą­co, szyte do 2 dni roboczych.

Na nad­chodzącą jesi­en­ną pluchę ☔️💦🌧 pole­camy oku­cia z mosiądzu:
🔹 półko­la są odle­wane, dzię­ki temu jeszcze…

Opub­likowany przez Zdolne Bestie Poniedzi­ałek, 28 wrześ­nia 2020

 

 

Szk­lane lasy –  przepiękne kom­pozy­c­je w szk­le – typowe lasy w słoku jak i“morskie” i “pustynne” aranżac­je w różnych rozmiarach.

Gdzie szukać prac: OLX

Jak zamaw­iać /Oczekiwanie:  Zamaw­iamy przez OLX. Z racji tego że prze­woże­nie tego jest dość ryzykowne (może wyjść diy a raczej nie o to chodzi ) to jest to ofer­ta dla osób z Katowic/ Zabrza i okolic.

 

Rare Print­ed Gear – W sklepie zna­jdziecie gadże­ty na bazie stwor­zonej przez Mag­dalenę Śwli­wińską gry plan­szowej Mate­ri­ały.  W tym momen­cie dostęp­ne są ple­ca­ki i piórniki.

Gdzie szukać  prac: Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez sklep

 

Sznuro­fak­tu­ra – Anna jest rękodziel­niczką i tworzy ze sznur­ka baweł­ni­anego — głównie makramy, łapacze snów i tore­b­ki, a ter­az także różne ozdo­by świąteczne.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na złożyć przez FB a także przez sklep.Czas real­iza­cji to maksy­mal­nie 10 dni roboczych, ale zazwyczaj wysyłam są szybciej.

w prz­er­wie między deko­rac­ja­mi świąteczny­mi pokażę Wam jeszcze tore­bkę Amp­lo w wer­sji bur­gun­dowej — ja ten kolor uwiel­bi­am, bo jest tak bard­zo jesienny 🍁

Opub­likowany przez Sznuro­fak­tu­ra Poniedzi­ałek, 16 listopa­da 2020

 

 

Pra­cow­n­ia Północ – w pra­cowni zna­jdziesz dużo sub­tel­nego pięk­na w duchu less waste. Kwia­towe kos­me­ty­cz­ki, tor­by i inne drob­ne dodat­ki z nat­u­ral­nych tkanin z historią.

Gdzie szukać prac:  Sklep, FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez Sklep Pacz­ki wysyłane w prze­ciągu kilku dni, jest więc jeszcze troszkę cza­su, ale zaprasza­ją już ter­az, coby w grud­niu mieć też chwilę odd­echu. Szczegółowe infor­ma­c­je o wysyłce i real­iza­cji są podane przy każdym produkcie

 

 

Baweł­ni­any Raj —  Mag­da i od 7lat prowadzę Baweł­ni­any Raj. Na prezen­ty Mag­da pole­ca zaw­iesz­ki choinkowe zapakowane w gus­towne pudełeczko. W pra­cowni pow­sta­ją też ner­ki i wor­ki które również będą świet­nym pomysłem na prezent.

Gdzie szukać prac: Insta­gram, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Ponieważ wszys­tkie rzeczy są szyte na indy­wid­u­alne zamówie­nie składamy zamówienia bezpośred­nio na FB lub Insta­gram

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Baweł­ni­any Raj (@bawelniany_raj)

 

Bartkowa Barć – moż­na się tu zaopa­trzyć w miody, ziołomiody i inne pro­duk­ty pszczele, ale przy­go­towu­je­my również zestawy prezen­towe na różne okaz­je .  Zaprasza­my po wyjątkowe prezen­towe paczusz­ki, w których zna­jdziecie nie tylko nasze pro­duk­ty, ale także urocze dodat­ki, twor­zone przez lokalnych rękodzielników.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamaw­iamy przez FB. Aby zamówienia dotarły na czas, będą  je przyj­mować przed Mikoła­jka­mi i Wig­ilią odpowied­nio do 01.12 i 15.12

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Pasieka Bartkowa Barć (@bartkowabarc)

 

Kam­per – Angela wyda­je książ­ki z moty­wa­mi LGBT —  o prawdzi­wej miłoś­ci między kobi­eta­mi, które pokazu­ją fak­ty­cznie, jak to wszys­tko wyglą­da i jakie jest piękne. Angela napra­cow­ała się przy pro­mocji świątecznej — pięknie, włas­noręcznie paku­ję pacz­ki i doda­ję prezen­cik, który również sama pakowałam.

Gdzie szukać prac: Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep, oczeki­wanie zgodne z wybraną metodą dostawy.

 

 

Alaba­ma Stu­dio —  zna­jdziecie sre­brną biżu­ter­ię twor­zoną przeze mnie ory­gi­nal­ną tech­niką wire-wrap­ping — z cie­ni­ut­kich i nieco grub­szych dru­cików pow­sta­ją unika­towe formy i najbardziej fan­tazyjne ksz­tał­ty. To biżu­te­ria dla osób, które uwiel­bi­a­ją niebanalne i wyraziste dodat­ki — taka, która odzwier­cied­la charak­ter i pod­kreśla nat­u­ralne pię­kno, jest małym, pry­wat­nym tal­iz­manem i pon­ad­cza­sowym skarbem.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamaw­iać / Oczeki­wanie: Kon­takt i zamówie­nie przez FB

 

Min­i­mal­izm ze szla­chet­nym akcen­tem, czyli uroczy sre­brny wisior z nat­u­ral­nym, surowym szafirem.

Czy wiecie, że szafir…

Opub­likowany przez Alaba­ma Stu­dio Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Czarci Kufer — sze­roko pojęte rękodziełem z przewagą biżu­terii. Autor pode­j­mował się jed­nak roz­maitych zle­ceń — od opraw książek i podręczników do RPG, po najwięk­sze jak dotąd-tron styl­i­zowany na kamienny.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Kon­takt i zamówienia przez FB

 


Runa Algiz wyko­nana z miedzi i cyny, zatknię­ta na surowym krysz­tale górskim.
Wysokość zaw­iesz­ki ok 5,5cm
Dłu­gość sznu­ra ok 56cm
Zapięcie-karabińczyk
85zł

#CzarciKufer

Opub­likowany przez Czarci Kufer Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Makrame­ria Ate­lier – Paula tworzy  deko­rac­je do wnętrz w sty­lu BOHO — makramy, łapacze snów, poszew­ki a także BOHO tore­b­ki oraz ner­ki z frędzlami.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oszuki­wanie: Zamówie­nie przez FB. Świąteczne zamówienia przyj­mowane do 1.12

Opub­likowany przez Makrame­ria Ate­lier Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

Tajn­nart-  Mar­ty­na robi cus­to­my na ubra­ni­ach, maseczkach i butach, odświeżam sprane nadru­ki, zdarzyło jej się też mal­ować bok­ser­ki i ciusz­ki dziecięce.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie : Przez Insta­gram, Mail. Czas real­iza­cji zamówienia (w zależnoś­ci od rozmi­aru) to mniej więcej 1–1,5 tygod­nia. Ostat­nie zamówienia na prezen­ty świąteczne może­cie składać do 6‑go grud­nia, żebym na pewno się wyrobiła.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez cus­toms by tajn­na (@tajnnart)

 

Opęd­zlowane – kub­ki ze sper­son­al­i­zowany­mi malunka­mi, w zależnoś­ci od zamównienia.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez FB lub maila.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez opędzlowana cerami­ka (@opedzlowane)

 

Night­bird Art. – Doro­ta rysu­je portre­ty i ilus­trac­je – trady­cyjnie i w formie dig­i­talowej. Moż­na u niej zamówić portret który wykona spec­jal­nie dla was

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez FB, Insta­gram, mail

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Doro­ta Doma­gała (@nightbird_art)

 

Juicy Nature —  pozy­ty­wne, zaskaku­jące i bard­zo prak­ty­czne przed­mio­ty domowe. Szczęśli­wie potrafię też je zaprojektować

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia przez FB, Sklep, ist­nieje możli­wość odbioru oso­bis­tego we Wrocławiu

 

Taki nas­trój dziś płynie od Juicy Nature.……
.…spokój, miłość, relaks, ognisko.…
:D

Opub­likowany przez Juicy Nature Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

Mal­owane Wełną – Print­ed with Wool/ Woolies&Co – dla dorosłych akce­so­ria z wełny

jag­nięcej z pier­wszej strzyży nakładany­mi ręcznie wzo­ra­mi ( kwiaty, abstrakc­je, rożne wiz­je artysty­czne, na zamówie­nie- obraz indy­wid­u­al­ny)  oraz coś dla dzieci akce­so­ria z wełny merynos.

Gdzie szukać prac: FB, Sklep, FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez, FB, FB i Sklep, Sklep a także mailowo. Żeby doszło na świę­ta ostat­nie zamówienia należy składać 18.12.

 

aaa… może tak turkus?💚
🧶🧣Mal­owane Wełną to wyjątkowe miejsce w którym zna­jdziesz wyjątkowe pro­duk­ty właśnie dla Ciebie.
🔥Nie zna­jdziesz takiego drugiego… na pewno!🔥
Sprawdź na https://paintedwithwool.pl

Opub­likowany przez Mal­owane Wełną — Paint­ed with Wool Piątek, 13 listopa­da 2020

 

 

Antyszczepionkowcy.biz –satyrycz­na  gra kar­ciana o antyszczepi­onkow­cach (stwor­zona z Alek­san­drą i Kubą Stefaniakiem)

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie:  Zamówienia przez Sklep. Zamówienia wysyłane na bieżą­co Inpostem (Paczko­maty lub kuri­er), zwyk­le pacz­ka dochodzi w 2 dni. Ostate­czny ter­min zamówienia to ok. 18 grudnia 🙂

 

Artysty­czny Noma­da – Daria malu­je portre­ty na zamówienie

Gdzie szukać prac: Instagram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Moż­na pisać na Insta­gramie, lub na FB, Czas oczeki­wa­nia to ok 3 tygod­nie od zamówienia

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Daria Góźdź (@artystyczny.nomada)

 

Samor­cia – Anton­i­na jest rysown­iczką i graficzką, najczęś­ciej robi portre­ty, ale przy indy­wid­u­al­nych zamówieni­ach ogranicza ją tylko wyobraź­nia i for­mat papieru.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamówić/ Oczeki­wanie: kon­takt przez Insta­gram lub FB.  Anton­i­na na stworze­nie dzieła potrze­bu­je co najm­niej tygod­nia, przesył­ka idzie pocztą więc trze­ba doliczyć kil­ka dni.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Anton­i­na Samorek (@samorcia)

 

Em akce­so­ria – Emil­ia tworzy deli­ak­tne bran­so­let­ki ide­alne na prezent.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak Zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez Sklep, czas real­iza­cji wysył­ki to. 2 dni robocze.

 

Ostat­nie dwa dni podarowały nam tutaj w Suwałkach wspani­ałe słońce, które ładu­je baterie niesamowicie <3
Zapakowałyśmy z…

Opub­likowany przez Em akce­so­ria Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Zapuz­zlowani – puz­zle drew­ni­ane dla dorosłych

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Zamówienia/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez sklep, oczeki­wanie w zależnoś­ci od wybranej opcji dostawy.

 

Opub­likowany przez Zapuz­zlowani Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

 

L&F for love to baby  — tu zna­jdziecie  dro­bi­az­gi dla noworodków.

Gdzie szukać prac:  FB

Zamówienia/ Oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez wiado­mość na FB

Opub­likowany przez L&F for love to baby Piątek, 20 listopa­da 2020

 

Fun­dac­ja Ależ Gustaw­ie – fun­dac­ja próbu­je ten trud­ny czas sprzeda­jąc ręcznie robione lal­ki teatralne (mupety).

Gdzie szukać prac: FB, Etsy

Zamówienie/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep Etsy – dostawa zgod­nie z wybranym sposobem dostawy.

 

KwiatkiKaś­ki – Katarzy­na jest flo­rys­tką, robi wian­ki i dekoracje

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez FB lub mailowo, zamówienia moż­na składać do 23 grud­nia i ode­brać zamowie­nie z kwia­cia­rni, wysył­ka tydzień przed świętami.

 

Kto jeszcze nie słyszał “Last Christmas”?
Zapowiadamy Wam warsz­taty online 5 grud­nia z robi­enia wianków świątecznych.…

Opub­likowany przez Kwiat­ki Kaś­ki Piątek, 20 listopa­da 2020

 

Kasia zaprasza też  na wydarze­nie stwórz samodziel­nie swój wianek świąteczny — już 5 grudnia

 

Steil – włas­noręcznie robione meble i akce­so­ria domowe  ze skóry, stali i nat­u­ral­nego kamienia. Twór­cy czer­pią inspirac­je z natu­ry i staw­ia­ją na proste formy.

Gdzie szukać prac: Sklep

Jak zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy przez sklep, czas real­iza­cji to w więk­szoś­ci przy­pad­ków 2–5 dni roboczych.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Steil (@steilpl)

 

 

Dimond Dice – ręcznie robione koś­ci do gier RPG

Gdzie szukać prac: Etsy, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep Etsy, dostawa w zależnoś­ci od wybranej formy dostawy

x

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Dia­mond Dice (@diamond.dice)

 

Ciot­ka Ostra Art —  gadże­ty w sty­lu hal­loween, hor­ror ale też rock­a­bil­ly i pin up

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamaw­iamy przez FB, czas oczeki­wa­nia prze­ważnie do tygodnia

 

✂❤Ryb­ki złote!
👀Łostrełowe gadże­ty pole­ca­ją się na Święta 🤔

Opub­likowany przez Ciot­ka Ostra Art. Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Aro­ma Soul Gar­den —  artysty­czne per­fumy nis­zowe, uży­wa­jąc głównie nat­u­ral­nych surow­ców. Per­fumy takie charak­teryzu­ją się znacznie więk­szą głębią i nasyce­niem olfak­to­rycznym. Poza konkret­ny­mi kon­cepc­ja­mi, chęt­nie wykonu­je sper­son­al­i­zowane zapachy wedle wyty­cznych klien­ta. Wiele detali moż­na ustal­ić na każdym etapie produkcji.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez FB

 

Aro­ma Soul Garden_HIPOCRENE

Eau de Parfum_20ml

_Oriental

Natch­nie­nie to kapryśne bóstwo.
Przy­chodzi niespodziewanie,…

Opub­likowany przez Aro­ma Soul Gar­den Sob­o­ta, 29 sierp­nia 2020

 

 

Manemis.pl — nietuzinkowa biżu­te­ria z drew­na, ale także z… luster

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Zamówienia/ oczeki­wa­nia: Zamówienia składamy w sklepie

 

Świę­ta już coraz bliżej… Może jest jeszcze jak­iś świąteczny wzór o którym nie pomyślałam, a chcielibyś­cie go mieć?:)

Opub­likowany przez Mane­mis Poniedzi­ałek, 16 listopa­da 2020

 

 

Fore Sto­ries – Kasia tworzy ilus­trac­je w akware­li, głównie w leśnym kli­ma­cie, również na zamówienie.

Gdzie szukać prac: FB, Etsy, Insta­gram

Jak  zmawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iać przez Etsy, moż­na kon­tak­tować się w pry­wat­nej wiado­moś­ci, w najbliższym tygod­niu pojaw­ią się też wyjątkowe kart­ki świąteczne.

 

 

Kapalkowa —  Bea­ta szy­je Chle­bowor­ki (chle­ba­ki lni­ano baweł­ni­ane), orga­niz­ery i kosze upcyk­lin­gowe, wor­ki na warzy­wa i wor­ki na prezen­ty, kalen­darze adwen­towe, furoshi­ki (hus­ty do pakowa­nia prezen­tów), ben­to bagi. Może stworzyć eko paczkę star­tową dla osób chcą­cych wprowadz­ić do swo­jego życia zasady ZW. Wszys­tkie pro­duk­ty dowol­nie per­son­al­i­zowane haftem komputerowym.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: zamówienia moż­na składać przez wiado­moś­ci na FB i Insta­gra­ma  także bezpośred­nio na mail.  W zależnoś­ci od zamówienia prace wysyłane następ­nego dnia dniu, przy szy­ciu na zamówie­nie potrze­bu­je 3 dni, zamówienia przyj­mowane do ostat­niej chwili.

 

 

Saj­ka Hand Made – Katarzy­na zaj­mu­je się rękodziełem dla małych i dużych. W okre­sie świątecznym głównie malu­je na plas­trze brzozy.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwania: Zamówienia składamy przez wiado­mość na FB, do świąt pozostało na tyle dużo cza­su, że każdy pomysł na indy­wid­u­alne zamówie­nie da się jeszcze zrealizować.

W prezen­cie dla fanów moto­ryza­cji 🚘🚙🏎️

#hand­made #hand­craft #mal­owanie #drewno #brzoza
#orzech #idąświę­ta…

Opub­likowany przez Saj­ka hand made Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

Opowieś­ci pisane ilus­trac­ja­mi – Katarzy­na zaj­mu­je się ilus­tracją dziecięcą. Może­cie kupić jej autorską, ilus­trowaną książkę.

Gdzie szukać prac: FB,

Jak zamaw­iać: zamówienia przez FB, zamówie­nie wysłane już następ­nego dnia roboczego

 

❄️ Autors­ka ilus­trowana książ­ka dla dzieci Mysienos­ki. Czar zimy ❄️

Mysienos­ki to opowieść peł­na ciepła, choć osadzona…

Opub­likowany przez Opowieś­ci pisane ilus­trac­ja­mi Poniedzi­ałek, 9 listopa­da 2020

 

 

Być i Tworzyć – sklep i pra­cow­n­ia na warsza­wskim Pow­iślu – autorskie tor­by, kos­me­ty­cz­ki, podusz­ki, far­tusz­ki i kap­cie. Także rzeczy na zamówie­nie, moż­na wybrać mate­ri­ały, kro­je itp.

Gdzie szukać prac: Sklep, Sklep stacjonarny: Solec 30 (Warsza­wa), FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Sklep online, oczeki­wanie na wysyłkę 3–4 dni, sklep stacjonarny będzie czyn­ny do 23.12

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Be-być i tworzyć (@bycitworzyc)

 

Adi­tu Dolls — nat­u­ralne lal­ki inspirowane stylem wal­dor­fof­skim , wypełnione runem owczym, z mię­ci­utkim włosa­mi z włócz­ki z alpa­ki z ubranka­mi z atestowanych materiałów.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Insta­gram, uszy­cie nowej lal­ki to ok 2–3 tygodnie.

 

 

Ori­bun­ny —  sklep inter­ne­towy z przepiękny­mi note­sa­mi, nakle­jka­mi, plakata­mi z mias­ta­mi oraz inny­mi fajny­mi rzecza­mi. Notesy mają najwyższej jakoś­ci, supergład­ki papi­er, który klien­t­ki po pros­tu kocha­ją.  Dodatkowo każdy notes pakowany jak na prezent — dla Ciebie lub dla kogoś bliskiego (i to przez cały rok, nie tylko w święta!).

Gdzie szukać prac : Sklep, FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez sklep, oczeki­wanie zgod­nie z wybranym sposobem dostawy.

 

Czy wiesz, że… 🧐

Tylko do koń­ca tego tygod­nia, kupu­jąc kwiecisty zestaw, zapłacisz za niego niemal tyle samo, ile w…

Opub­likowany przez Ori­bun­ny Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Paper­made Anna Zagrzews­ka —  ręcznie robione kart­ki i albumy na zdję­cia metodą scrap­bookingu. Ty mówisz czego szukasz, dla kogo, wybierasz motyw i kolorystykę, a Ania przy­go­towu­ję dla Ciebie indy­wid­u­al­ny, niepow­tarzal­ny pro­jekt. W tych cza­sach Twoim bliskim na pewno będzie miło, jeśli otrzy­ma­ją na Świę­ta piękną kartkę. Jeśli chcesz, w środ­ku zostaną umieszc­zone drukowane życzenia od Ciebie.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia składamy przez FB. Ponieważ każdy pro­jekt twor­zony jest indy­wid­u­al­nie, to czas real­iza­cji wynosi 1–3 tygod­ni. Anna prefer­u­je wysyłkę paczko­mata­mi, moż­na się umówić na odbiór oso­bisty w Waw­ie lub Nowym Dworze Mazowieckim i jego okoli­cach. Jeśli chcesz, Anna może też kartkę lub prezent od Ciebie przesłać bezpośred­nio do Twoich bliskich.

 

Opub­likowany przez Paper­made Anna Zegarzews­ka Śro­da, 18 listopa­da 2020

 

Box­es of fox­es – biżu­te­ria, wypla­tane makramy, fig­ur­ki z mod­eliny, cza­sem zakład­ki, świeczniki.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Najlepiej zamaw­iać przez wiado­moś­ci na FB i Insta­gram

Czas dostar­czenia jest moc­no uza­leżniony do zamówienia — raczej nie dostaniecie  już dużych makram ze wzglę­du na czasochłon­ność tego pro­jek­tu. Część rzeczy jest też dostęp­nych od ręki.

 

 

Kwia­tusz­ka – rękodzieło dziecięce. Kom­ple­ty poś­cieli, płask­ie podusie niemowlęce, róż­ki niemowlęce, ręcznicz­ki z kap­turkiem, zaw­iesz­ki do smoczków i do wóz­ka, gryza­cz­ki, worko­ple­ca­ki dziecięce i dla dorosłych.

Gdzie szukać prac: FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Przez wiado­mość pry­wat­ną na FB i Insta­gramie. Jeśli chodzi o zamówienia świąteczne — na asorty­ment szy­ciowy z zamówienia do koń­ca listopa­da, nato­mi­ast na pozostały asorty­ment  zamówienia do 10 grud­nia. Ostat­ni dzień wysyłkowy zamówień, które mają dotrzeć przed świę­ta­mi to 18 grudnia.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Kwia­tusz­ka (@kwiatuszka.a)

 

Beele­co – biżu­te­ria głównie z żywicy z rośli­na­mi, steam­punk, z drew­na i chainmail.

Robią również szkatuł­ki z drewna.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia przez sklep. Wysył­ka w ciągu 24 godzin, do wyboru różne formy wysył­ki, możli­wy też odbiór oso­bisty na tere­nie Krakowa w okoli­cach Kazimierza.

 

Kochani na hasło MIKOLAJ od 20.11. 2020 do półno­cy 4.12.2020 mamy w sklepie inter­ne­towym 15 % zniż­ki na zakupy w naszym sklepie www.beeleco.pl ZAPRASZAMY

Opub­likowany przez Walde­mar Chora­bik “Beele­co” Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Fan­tasty­czne kart­ki Cathii —  kart­ki różno­fan­do­mowe, też świąteczne 🙂 (nor­malne świąteczne też)

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez wiado­mość na FB, real­iza­c­ja zamówienia to ok tydzień, wysył­ka impostem lub pocztą. Cena kart­ki to 13 zł.

Znak jakoś­ci Zwierza: Kart­ki Cathii kupu­ję sama, jak i dosta­ję od zna­jomych. Pod wzglę­dem wyko­na­nia, to moim zdaniem jedne z najlep­szych ręcznie robionych kartek jakie miałam w ręku. Nada­ją się nie tylko do wysła­nia ale także postaw­ione na regale czy opraw­ione w ramkę dobrze nada­ją się jako ele­ment deko­ra­cyjny pokoju.

 

Opub­likowany przez Fan­tasty­czne kart­ki Cathii Wtorek, 17 listopa­da 2020

 

 

 

Vic­to­ria Alder – Karoli­na robi lino­ry­ty a  pow­stałe wzo­ry druku­ję na koszulkach. Trochę magii trochę gloomy.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia składamy  przez Insta­gram. Karoli­na wysyła z Irlandii przez an post, przesył­ka 1–2 koszulek do Pl wyniesie do €7 i dotrze w ok. 5 dni. Trze­ba doliczyć 7 dni na wyschnię­cie tuszu.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Karoli­na (@victoria_alder)

 

Spuch­likowo – ilus­trac­je akwarelowe. Baśniowe i kos­miczne. To może być coś dla dziec­ka, a może być dla dorosłego.

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez Insta­gram i mailowo

 

 

Coconut – biżu­te­ria, obrącz­ki, bran­so­let­ki, kol­czy­ki, naszyjni­ki i wiele innych.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamaw­iać moż­na zarówno przez Sklep jak i wiado­mość na FB. Oczeki­wanie zgod­nie z wybraną opcją dostawy.

 

Księży­cowy kli­mat <3
www.coconutnut.pl

Opub­likowany przez Coconut Piątek, 13 listopa­da 2020

 

 

Wool­men­tal – Ju dzier­ga niegryzące, ale weł­ni­ane czap­ki i nie tylko – moż­na też zamówić szy­dełkowe zabawki

Gdzie szukać prac: Insta­gram

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez pry­watne wiado­moś­ci na Insta­gram.

 

 

Pra­cow­n­ia Kala – tore­b­ki, kalen­darze, pas­ki, bran­so­let­ki. Poje­dyncze egzem­plarze, autorskie pro­jek­ty związane z naturą.

Gdzie szukać prac. FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia przez Etsy, oczeki­wanie zgod­nie z wybraną for­mą dostawy.

 

Opub­likowany przez Pra­cow­n­ia Kala Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Pas­je MaRudy – piękne cuda na szy­dełku. Spec­jal­iza­c­ja – maskot­ki, małe bre­locz­ki, ocieplacze na kubki

Gdzie szukać prac: Blog, FB

Jak zamawiać/ Oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez Blog a także pry­wat­nie mailowo.

 

Opub­likowany przez Pas­je MaRudy Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

DARUMA – rękodzieło szk­lane. Biżu­te­ria wykony­wana z pasją i staran­noś­cią oraz drob­ne formy witrażowe w tech­nice Tiffany i fusingu.

Gdzie szukać prac: Sklep, FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamaw­iamy przez Sklep czas oczeki­wa­nia zależy od wybranej formy dostawy.

 

Opub­likowany przez DARUMA Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Pra­cow­n­ia Cyna­monowy Kot – biżu­te­ria ze zdję­cia i sus­zony­mi kwiata­mi, trochę mal­owanych fil­iżanek, szyją z bawełny 100%

Gdzie szukać prac:  FB, Insta­gram

Jak zamawiać/ Oczeki­wa­nia: Zamówienia przez maila

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Maciej Kan­abaj (@cynamonowy.kot)

 

 

Baby WOOD­land – Kami­la siedzi w domu z roczną Hanią i postanow­iła robić bom­b­ki choinkowe i łapacze snów  a wszys­tko cięte ze skle­j­ki. Dodatkowo mąż Kamili tworzy z drew­na dla dzieci.

Gdzie szukać prac : FB, Insta­gram

 

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez FB. Czas real­iza­cji bombek do 3 dni.Czas real­iza­cji pro­duk­tów z drew­na do 10 dni

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez @babywoodland_

 

Into col­lage —  cyfrowe kolaże, drukowane na papierze lub płót­nie i w takiej formie mogą zdo­bić Wasze wnętrza bądź stać się prezen­tem. Może­cie wybrać spośród gotowych pro­jek­tów lub zamówić per­son­al­i­zowany kolaż. Jest wów­czas możli­wość wyko­rzys­ta­nia Waszych zdjęć. Może­my również wydrukować wybrany przez Was pro­jekt na koszulce, ple­caku, etc.

Gdzie szukać prac: Strona, Insta­gram

Jak zamawiać/oczekiwanie:  Zamaw­iamy przez Strona,  Plakaty wysyłane w ciągu 2–3 dni roboczych. Real­iza­c­ja nie­s­tandar­d­owych pro­jek­tów trwa trochę dłużej, do 1–2 tygodni.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Patryc­ja Lewandows­ka (@intocollage)

 

Labyrinths of Yarn —  Dzier­nage chus­ty, sza­le, sza­li­ki, cza­sem skar­pet­ki i czap­ki, rzadziej swetry.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamaw­iać moż­na przez FB (w komen­tarzu pod zdję­ciem i w wiado­moś­ci pry­wat­nej). Od ręki dostęp­ne są tylko pro­duk­ty w albu­mie „Do przygarnięcia”.

 

Opub­likowany przez Włóczkowe labiryn­ty Piątek, 20 listopa­da 2020

 

 

Art­bud­nik – biżu­te­ria z drew­na i nie tylko.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamówienia moż­na składać przez wiado­mość na FB.

 

10x11; akryl na plas­terku brzozy; Sikorka..

Opub­likowany przez Art­bud­nik Sob­o­ta, 7 listopa­da 2020

 

 

Cyn­ka Jour­nals– Zosia robi dzienniki/Zeszyty ręcznie szyte

Gdzie szukać prac: Insta­gram, Vint­ed

Jak zamawiać/oczekiwanie: Moż­na zamaw­iać przez Insta­gram i Vint­ed. Wyko­nanie zamówienia zaj­mu­je zazwyczaj od tygod­nia do dwóch, w zależnoś­ci od projektu.

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez Made by Cyn­ka (@cynkajournals)

 

Rzeczy Silene – notesy, pudeł­ka, papier­nicze dro­bi­az­gi (na świę­ta ozdo­by choinkowe – książecz­ki wielkoś­ci pudeł­ka do zapałek) wszys­tko zawsze w jed­nym egzem­plarzu. Ręcznie szyte i kle­jone od zera, mogą być małe i duże, nor­malne i sza­lone, mal­owane, zło­cone, haftowane — jakie tylko się zamarzą.

Gdzie szukać prac: FB, Decobazaar

Jak zamawiać/oczekiwanie: Gotowe notesy zamówione na  Decobazaar wysyłane naty­ch­mi­ast, a zamówienia indy­wid­u­alne w zależnoś­ci od stop­nia skom­p­likowa­nia zaj­mu­ją od kilku dni do dwóch tygod­ni. Ostat­ni moment na zamówie­nie to 10 dni przed Świętami.

 

Notes z rybka­mi — wszys­tko tam jest, bo i piękny papi­er Pepin Press, i wiązanie na wstąż­ki, i mój papi­er kla­jstrowy w…

Opub­likowany przez Rzeczy Silene Czwartek, 19 listopa­da 2020

 

 

Good­ies By Gucia – pro­duk­ty zero waste, owij­ki na kanap­ki, siat­ki na zakupy, masecz­ki, ściereczki

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez  Sklep.

 

Opub­likowany przez Good­ies by Gucia Wtorek, 3 listopa­da 2020

 

 

Julia Kulacz – Julia robi biżu­ter­ię hand made — kol­czy­ki z kwiata­mi, bran­so­let­ki, naszyjni­ki z kamieni, ozdo­by ślub­ne do włosów i co tam sobie wynajdę.

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/oczekiwanie: Zamówienia składamy przez FB.  Bran­so­let­ki, naszyjni­ki więk­szość gotowa do wysył­ki. Kol­czy­ki z kwiata­mi na zamówie­nie (kil­ka sztuk zna­jdzie się na stanie) . Czas real­iza­cji ter­az trochę szy­b­ciej, ale bez­pieczny ter­min z 3 tyg. wyprzedzeniem.

 

Kol­czy­ki z kwiata­mi ręcznie robiony­mi w kolorze turkusowym

Opub­likowany przez Ozdo­by do włosów — Julia K. Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

Ancy­mon­cia – różnoś­ci z mod­eliny – biżu­te­ria, przypin­ki, pinez­ki, wian­ki, bre­locz­ki, mag­nesy i inne. Oprócz gotowych już rzeczy czeka­ją­cych na kup­no, jest też możli­wość wyko­na­nia na zamówienie

Gdzie szukać prac: FB, Instagram

Jak zamawiać/ oczeki­wa­nia: Zamówienia moż­na składać na FB, Insta­gram.  Rzeczy wysyłane za pośred­nictwem Pocz­ty Pol­skiej jak i do paczko­matu, tak więc czas wysył­ki to kil­ka dni do tygod­nia (cho­ci­aż na pewno w okre­sie przedświątecznym nieco to się wydłuży). W przy­pad­ku zamówień potrze­ba  zazwyczaj ok. tygod­nia na wyko­nanie danego przedmiotu.

 

 

Wyświ­etl ten post na Instagramie.

 

Post udostęp­niony przez ancy­mon­cia (@ancymoncia_art)

 

Myshelf Hand­made – świece rzeźbione ręcznie. Dużo wzorów dostęp­nych od ręki ale możli­we jest też wyko­nanie świecy na zamówienie

Gdzie znaleźć prace:  FB

Jak zamawiać/oczekiwania: Zamówienia moż­na składać przez Face­book. Czas real­iza­cji zamówienia 7–10 dni. Wysył­ka możli­wa kuri­erem lub paczkomat.

 

Świeca lam­pi­on z wkla­dem LED 9cm cena 40zł

Opub­likowany przez MyShelf Świece rzeżbione Niedziela, 15 listopa­da 2020

 

 

Uszate stwory – Mag­dale­na uwiel­bia szy­dełkować, robić miten­ki, chus­ty. Jej drugą wielką pasją jest haft kora­likowy. Robi różnego rodza­ju biżu­ter­ię: kol­czy­ki, klip­sy, bran­so­let­ki, kolie, naszyjni­ki, itp.

Gdzie szukać prac:  FB

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: zamówienia składamy na  FB.  Dużo ciekawej biżu­terii dostęp­ne jest od ręki. Na drob­ne zamówienia wystar­czą 2 dni. Jeśli ktoś by chci­ał coś bardziej skom­p­likowanego to indy­wid­u­al­nie dostanie infor­ma­cję, ile taka pra­ca zajmie cza­su. Zamaw­iać moż­na do 22 grud­nia jeśli odbiór będzie oso­bisty. W przy­pad­ku wysył­ki należy zamówić do 18 grudnia.

 

Opub­likowany przez Uszate Stwory Wtorek, 17 listopa­da 2020

 

 

Cap­i­tan Alices Trea­sure Chest – Alice szy­je, szy­dełku­je, wykonu­je biżu­ter­ię i ozd­abia skrzyn­ki z drewna

Gdzie szukać prac: FB

Jak zamawiać/Oczekiwanie: Zamówienia moż­na składać przez FB

 

Skrzyn­ka w całoś­ci poma­lowana far­ba­mi akry­lowy­mi. Dodatkowo owale ze skle­j­ki ozdo­bione ser­wetką z moty­wem niebieskich…

Opub­likowany przez Cap­tain Alice’s Trea­sure Chest Niedziela, 25 październi­ka 2020

 

 

BELLE – Mag­da  pro­jek­tu­je ubra­nia dla dziew­czyn, które  nie lubią powiedzenia, że pię­kno wyma­ga poświęceń. Mag­da wworzę rzeczy ładne, nada­jące się na rand­kę i sza­leńst­wa na mieś­cie, a jed­nocześnie na tyle wygodne, że moż­na w nich leni­u­chować w domu. W tym roku pojaw­iły się  również czułe zestawy prezen­towe, które poma­ga­ją się zre­lak­sować w tym trud­nym czasie.

Gdzie szukać prac: FB, Sklep

Jak zamawiać/ oczeki­wanie: Zamaw­iamy przez  Sklep. Śred­ni czas real­iza­cji zamówienia to 8 dni roboczych, w grud­niu koszul­ki bluzy i zestawy wysyłam szybciej.

 

Nie mogłam poz­wolić, żeby oso­by, które obser­wu­ją mnie na insta­gramie wiedzi­ały, a Wy nie. Tak więc czym prędzej…

Opub­likowany przez BELLE Sob­o­ta, 7 listopa­da 2020

 

 

To wszys­tko na naszym bazarku. Mam nadzieję, że znaleźliś­cie coś dla siebie, pamię­ta­j­cie – nawet jeśli nie zde­cy­dowal­iś­cie się na zakup to może­cie zro­bić sporo dla twór­ców lajku­jąc ich stronę i poma­ga­jąc im dotrzeć do więk­szej licz­by osób.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online