Home Informacje Kotki są słodkie czyli rzecz nie wymagająca udowodnienia

Kotki są słodkie czyli rzecz nie wymagająca udowodnienia

autor Zwierz

Hej

 

Brat zwierza ma od dziś kot­ka. Kotek jest mały rudy i nazy­wa się Churchill ( po czołgu nie po pre­mierze). Kotek pewnie dostar­czać będzie mnóst­wa ciekawych his­torii (choć zwierz nie miesz­ka z kotkiem pod jed­nym dachem co ma swo­je plusy np. nie trze­ba chować wszys­t­kich kabli). Niem­niej przy­by­cie nowego człon­ka rodziny trze­ba ucz­cić.  Z tego powodu zwierz poczuł obow­iązek poin­for­mowa­nia was że kot­ki są fajne, być może naj­fa­jniejsze na świecie. Dlaczego? Oto lista zupełnie prawdzi­wych powodów dla których kot­ki są fajne

 

 

 

1.) Kot­ki są ciekawskie — psi­a­ki się przy­tu­la­ją, kot­ki są ciekawe co jest za kanapą, pod kanapą w two­jej szafce, kablu który leży na podłodze, w tej półce na której trzy­masz kolekcję lego, kot­ki są bard­zo ciekawe, wszys­tkiego. Przy czym kotków nic nie zniechę­ca. Kable pod napię­ciem, wysok­ie gzym­sy, otwarte okna, im więk­sze praw­dopodobieńst­wo igra­nia ze śmier­cią tym kotek chęt­nie kieru­je tam swo­je kro­ki.

 

2.) Kot­ki nie wierzą w graw­itację — kot­ki wykazu­ją się nieufnoś­cią god­ną New­tona, to że coś raz spadło nie znaczy, że spad­nie ponown­ie, to że moż­na wskoczyć na łóżko to znaczy, że pewnie moż­na wskoczyć na wszys­tko, trze­ba rozcza­pierzyć łapy i skakać. Nawet kiedy weźmiesz je na ręce kotek trak­tu­je cię jedynie jako punk star­towy do jakiegoś dalekiego skoku, oczy­wiś­cie po tym jak wesp­nie się już na czubek two­jej głowy skąd najłatwiej wyz­naczyć cel.

 

3.) Kot­ki jedzą — kot­ki uwiel­bi­a­ją jeść co praw­da cza­sem o tym zapom­i­na­ją ale kiedy sobie przy­pom­ną jedzą z olbrzymim entuz­jazmem, co praw­da kar­ma cza­sem wygry­wa poje­dynek z kotkiem ale jedzące kot­ki są słod­kie. A najsłod­sze są kot­ki które w obaw­ie przed znika­ją­cym jedze­niem decy­du­ją się iść spać w swo­jej misce co by pil­nować, żeby jedze­nie nie zwiało. Nieste­ty część kotków uzna­je, ze najwygod­niejszym meblem w całym mieszka­niu są kuwe­ty. Co było­by straszne gdy­by kot­ki nie były słod­kie.

 

4.) Kot­ki są zabój­ca­mi — każdy kotek ma w sobie zabójcę, potrafi zabić rolkę papieru toale­towego, rozszarpać chus­teczkę do nosa, pokon­ać na zawsze kawałek sznur­ka. Kotek uruchamia wszelkie pokłady dzikiej pan­tery. Kotek oczy­wiś­cie mor­du­je papi­er toale­towy na środ­ku łóż­ka lub podło­gi ale dopiero po zami­ata­niu. Niek­tóre kot­ki uzna­ją, że jego najwięk­szym wro­giem jest two­ja kost­ka lub nadgarstek, który trze­ba upolować. W ogóle małe kot­ki wszędzie widzą okazję do polowa­nia, zwłaszcza tam gdzie są rzeczy tłukące się.

 

5.) Kot­ki są jak koty które jeszcze nie darzą cię pog­a­rdą — kiedy już kotek wszys­tko zniszczy, rozszarpie i przewró­ci wazon po bab­ci spoglą­da na ciebie tym niewin­nym kotkowym spo­jrze­niem które oznacza, że on naprawdę nic nie chci­ał złego bo prze­cież jest tylko kotkiem a kot­ki są słod­kie. Aby to udowod­nić kot­ki patrzą wielki­mi oczy­ma pros­to w obiek­tyw aparatu żeby moż­na im było zro­bić mnóst­wo słod­kich zdjęć. Nie sposób im wtedy nie wybaczyć wszys­tkiego.

 

6.) Kot­ki zasyp­i­a­ją - to jest najsłod­sza cecha kot­ka. Kiedy już dokona zniszczenia w twoim życiu i delikat­nie doprowadzi cię miałcze­niem do sza­łu kotek zwi­ja się w kłębuszek i wyglą­da­jąc słod­ko i uroc­zo zasyp­ia na twoich kolanach, co spraw­ia,  że zami­ast zamor­dować kot­ka czu­jesz przypływ wielkiej miłoś­ci, która nie opuszcza cię tak dłu­go, że potem zas­tanaw­iasz się jakim cud­em odd­ałeś dziesię­ciok­ilo­gramowe­mu kotu swo­ją poduszkę.

 

Jak sami widzi­cie kotków nie sposób nie kochać. Oczy­wiś­cie prob­lem z kotka­mi jest taki, że wyras­ta­ją z nich koty, które są leni­we przeko­nane o swo­jej wyżs­zoś­ci nad tą słabą istotą jaką jest człowiek i abso­lut­nie  pewne że jedynie wyna­j­mu­je­my od nich wąs­ki kawałek łóż­ka. Ale to jest właśnie sposób kotów na pod­bój świa­ta pozwala­ją się pokochać kiedy są mały­mi kotka­mi i potem już naprawdę nie ma odwro­tu. Przy czym starszy kot rodz­iców zwierza abso­lut­nie się obec­noś­cią małego kot­ka zała­mał i usi­adł w przed­poko­ju z miną, który świad­czyła o tym, że stracił jakąkol­wiek wiarę w szczęś­cie i dobro i zde­cy­dował się, że zakończy swo­je życie dwa kro­ki od mis­ki z żar­ciem. Dlat­ego słod­ki kotek wró­cił do zamkniętego poko­ju a rodz­i­na zajęła się pocieszaniem kota i tłu­macze­niem mu że nowi członkowie rodziny to jeszcze nie koniec świa­ta

19 komentarzy
0

Powiązane wpisy