Home Ogólnie Czego zwierz chciałby się dowiedzieć czyli wpis na nowy sezon

Czego zwierz chciałby się dowiedzieć czyli wpis na nowy sezon

autor Zwierz

Hej

Dobra to wpis nie dla wszys­t­kich ludzi — jeśli nie jesteś­cie na bieżą­co z seri­ala­mi lep­iej go nie czy­ta­j­cie. Jeśli jesteś­cie na bieżą­co nie ma prob­le­mu, jeśli nie oglą­da­cie seri­ali też nie ma prob­le­mu. Ale jeśli jesteś­cie dwie serie opóźnieni to zwiewa­j­cie . 
Ok. Ktoś został? Dobra wczo­raj moż­na uznać że ofic­jal­nie zaczął się sezon a wraz z nim niecier­pli­wość zwierza. Jest bowiem kil­ka rzeczy których zwierz koniecznie chce się dowiedzieć i najlepiej w tym sezonie. Co zwierz chci­ał­by wiedzieć? Oto krót­ka lista
1.) How I met your moth­er — zwierz chci­ał­by w końcu przy­na­jm­niej zobaczyć tytułową matkę. Chci­ał­by żeby sce­narzyś­ci ruszyli w końcu najważniejszy wątek. Jeśli tego nie zro­bią może czas zmienić tytuł seri­alu :)
2.) Men­tal­ista — po finale 2 serii wszyscy czu­ją że najwyższy czas dowiedzieć się czegoś więcej o Red John­nym — nie mówię że mamy poz­nać jego imię i nazwisko ale przy­dało­by się powró­cić do porzu­conego nieco w 2 sezonie wątku.
3.) House Md — cz House może być szczęśli­wy, a może inaczej — czy szczęśli­wy House to jeszcze House czy już zupełnie inna postać. Zdaniem zwierza może być albo bard­zo fajnie albo bard­zo śred­nio a ponieważ to już siód­ma seria to zapewne będzie to drugie
4.) Bones — minął rok od cza­su kiedy bohaterowie widzieli się po raz ostat­ni — co się wydarzyło co się zmieniło i jak będzie wyglą­dać związek Bootha i Bones ? Zwierz ma nadzieje na jak­iś postęp w tym wątku — jak wszyscy wiemy przesko­ki cza­sowe mogą być bard­zo pomoc­ne
5.) Greys Anato­my — ostat­ni sezon skończył się tak trag­icznie że zwierz nie jest w stanie sobie wyobraz­ić jak ma wyglą­dać dalej życie w SGH ( taki jest skrót nazwy szpi­ta­la ;) Jest zwierz bard­zo ciekawy jak pociąg­nie sce­narzys­t­ka wątek traumy z jaką boryka­ją się bohaterowie.
6.) Pri­vate Prac­tice — wszyscy spali już ze wszys­tki­mi, wza­jem­nie się po obrażali i pogodzili — zdaniem zwierza ser­i­al doszedł do ściany. Co więc będzie dalej?
7.) Glee- pier­wszy sezon nakrę­cić było łat­wo ale ter­az kiedy wszyscy są przeko­nani że ser­i­al jest odkryciem ostat­nich lat a my wiemy że podła Sue wcale taka podła nie jest będzie dużo trud­niej utrzy­mać wid­own­ię. No i jak wyglą­da tajem­niczy den­tys­ta:)
To najważniejsze pyta­nia na jakie chci­ał­by poz­nać odpowiedź zwierz. Są oczy­wiś­cie pyta­nia mniejsze jak choć­by to ile jeszcze bohaterowie seri­alu Cas­tle będą skry­wać swe uczu­cia i czy rzeczy­wiś­cie w nowym sezonie TBBT Shel­don będzie miał coś na ksz­tałt dziew­czyny. Ale oba te seri­ale mają u mnie duży kredyt zau­fa­nia i nawet bez odpowiedzi na te pyta­nia będę je oglą­dać. Zwierz nato­mi­ast poważnie zas­tanaw­ia się czy pewnych seri­ali nie porzu­cić. Pisze tu przede wszys­tkim o Des­per­ate House­wives które moc­no go w ostat­nim sezonie zaw­iodły i o … Housie który nieste­ty stacza się w dół ( choć czy moż­na być w naszych cza­sach zwierzem pop­kul­tur­al­nym nie oglą­da­jąc Housa). Poza tym trze­ba będzie przyjrzeć się nowym seri­alom i nieco zak­tu­al­i­zować swo­ją listę — choć ostat­nio zwierz nie widzi tylu ciekawych nowoś­ci. Ciekawe jak dobry rok dla seri­ali był 6–7 lat temu kiedy zaczęło się kil­ka oglą­danych do dziś hitów. 
Dobra tyle na dziś zwierz ma jeszcze kil­ka odcinków do obe­jrzenia a dzień taki krót­ki :)
ps: Nie wiem czy wiecie ale na całym świecie ( w tym w Polsce) czwartek to dzień seri­ali tzn. seri­ale nadawane są w inne dni tygod­nia też ale w czwartek zawsze leci ser­i­al ( najczęś­ciej sztan­darowy dla stacji ale nie koniecznie). Wyobraź­cie sobie więc jak wyglą­da­ją piąt­ki zwierza sko­ro oglą­da on reg­u­larnie 15 seri­ali :)
0 komentarz
0

Powiązane wpisy