Home Ogólnie Geek Market czyli wszystko co chcesz mieć ale jeszcze o tym nie wiesz.

Geek Market czyli wszystko co chcesz mieć ale jeszcze o tym nie wiesz.

autor Zwierz

Hej

Każdy fan wie, że Pol­s­ka nie jest dobrym kra­jem dla wiel­bi­cieli popkultury.O ile zaczy­namy powoli nadra­bi­ać olbrzymie luki w wydawa­niu DVD z seri­ala­mi i fil­ma­mi to z gadże­ta­mi związany­mi z kul­turą pop­u­larną wciąż jest marnie. Każdy nawet drob­ny nabytek cieszy – choć w więk­szoś­ci wypad­ków jest to zupełny przy­padek. Do tego jeszcze dochodzi prob­lem nęka­ją­cy ludzi, którzy intere­su­ją się czymś nieco innym niż pop­kul­tura amerykańs­ka —  wie to każdy komu marzy się posi­adanie czegokol­wiek naw­iązu­jącego do seri­ali BBC.  Jed­nak jak wiado­mo rynek nie znosi próżni – tam gdzie ofic­jalne dro­gi zawodzą tam pojaw­ia­ją się utal­en­towani fani. To między inny­mi dla nich zwierz uwiel­bia jeźdz­ić na wszys­tkie kon­wen­ty gdzie w końcu moż­na dostać piękny port­fel z TARDIS, opakowanie na tele­fon z TARDIS, kol­czy­ki z TARDIS… inny­mi słowy wszys­tko co zwier­zowi jest potrzeb­ne. Jed­nak nawet zwierz zda­je sobie sprawę, że nie wszyscy mogą jeźdz­ić na kon­wen­ty  a część z was miesz­ka w niewiel­kich miejs­cowoś­ci gdzie wiele wspani­ałoś­ci świa­ta po pros­tu nie dochodzi. Tu oczy­wiś­cie wchodzi Inter­net gdzie mnóst­wo wspani­ałych  ludzi robi całe mnóst­wo wspani­ałych rzeczy. Prob­lem pole­ga na tym, że trze­ba wiedzieć kto i co jest w stanie nam zaofer­ować , a to już nie jest takie proste.  Zwierz postanow­ił więc zadzi­ałać na rzecz ogól­nego dobra i połączyć klien­tów z wytwór­ca­mi czyli stworzyć miejsce gdzie może­cie zajrzeć i prze­jrzeć ofer­tę wytwór­ców geekowskiego i niekoniecznie geekowskiego rękodzieła. Zwierz nazwał to miejsce Geek Super­mar­ket i będzie wisi­ało na górze strony już zawsze by każdy mógł sobie obe­jrzeć i zde­cy­dować się co kupić.

1396705_3767659127804_1264591021_n

Twór­cą logo Geek Mar­ket (w opar­ciu o ele­men­ty Logo Mai Lulek) jest abso­lut­nie genial­ny brat Zwierza (w tym przy­pad­ku starszy brat zwierza). I twk zwierz wie, że wkradła się literówka ale to nie zmienia wws­pani­ałoś­ci logo które zostqnie popraw­ione kiedy zwierz wró­ci z Gdańs­ka.  Tak to jest jak dwo­je dysor­tografików patrzy nq jeden krót­ki napis i uzna­je, że jest w porząd­ku

Zan­im zaczniecie przeglą­dać zwierz ma kil­ka uwag. Po pier­wsze to nie jest lista zakońc­zona – jeśli sami robi­cie jakieś fajne rzeczy związane z fan­do­ma­mi albo jeśli po pros­tu robi­cie jakieś fajne rzeczy zawsze może­cie się skon­tak­tować się ze zwierzem (ratyzbona@gazeta.pl). Dru­ga sprawa – zwierz nie wybrał dla was wytwór­ców na zasadzie „The Best of” to ludzie poleceni albo zna­jo­mi zwierza albo czytel­ni­cy zwierza. To ważne bo może­cie zobaczyć że super utal­en­towani ludzie są wszędzie wokół nas. No i kwes­t­ia trze­cia – pamię­ta­j­cie, że to tylko miejsce gdzie zwierz zbiera lin­ki – może nawet coś sym­pa­ty­cznego skrob­nie ale już w spraw­ie oso­bistych transakcji musi­cie się kon­tak­tować z pro­du­cen­ta­mi. Niek­tórzy z przed­staw­ionych tu “pro­du­cen­tów” zaj­mu­ją si sprzedażą niemal zawodowo inni robią poje­dyncze sztu­ki z pasji i trze­ba się oso­biś­cie dogadać czy może uży­czą wam swo­jego tal­en­tu. A już na sam koniec zwierz doda, że nie był super kon­sek­went­ny i w dziale „Inne ładne rzeczy” zna­jdziecie ludzi, którzy może nie robią rzeczy fan­do­mowych ale za to cud­ne i śliczne. Wszys­tkie fotografie wyrobów są autorstwa osób, które prowadzą strony lub osób które robią dla nich zdję­cia.  Także nie zawsze to co jest na fotografi­ach będzie jeszcze dostęp­ne w sklepach ale zwierz chci­ał wam przy­na­jm­niej dać rzu­cić okiem na ładne wyro­by.

Geekowe cud­noś­ci

Geek King­dom – nowy sklep Inter­ne­towy i Blog Mai Lulek. Maja jest graficzką odkry­tą przez zwierza w sieci, której zwierz zawsze robi reklamę jak może. Maja robi koszul­ki – abso­lut­nie cud­owne i z dobrych mate­ri­ałów, świetne tor­by  oraz ostat­nio też kub­ki. Zwierz może z ręką na ser­cu powiedzieć, że robi­e­nie interesów z Mają to sama przy­jem­ność a jej koszul­ki są warte swo­jej ceny. No i jest sporo fajnych fanows­kich wzorów.  Nawet jeśli nie intere­su­je was dziś zakup może­cie pol­u­bić stronę Mai na Face­booku i czekać aż pojawi się coś fajnego.

Geek kingdom

Maja prowadzi blog  gdzie zna­jdziecie wszys­tkie infor­ma­c­je, kon­takt i pro­jek­ty. 

Z energii –autor­ka robi rzeczy tak cud­owne, że wejś­cie na Blo­ga grozi poważnym zatrzy­maniem akcji ser­ca z zach­wytu – obok sutas­zowych kol­czyków czy cud­ownej biżu­terii zna­jdą się też rzeczy inspirowane kul­turą pop­u­larną jak abso­lut­nie prze­cu­d­ow­na tor­ba inspirowana Igrzyska­mi Śmier­ci.  Całość spraw­ia, że przy­na­jm­niej zwierz zamienia się w osobę, która na pytanie „co by chci­ała” odpowia­da bez waha­nia „wszys­tko”. A autor­ka zapew­nia, że ma tych cud­ownych geekows­kich rzeczy jeszcze więcej w tym notesy., tor­by, podusz­ki z moty­wa­mi z Sher­loc­ka a planach jest ponoć nawet biżu­te­ria z moty­wa­mi z Mar­vela.

Przykład niesamow­itych fan­do­mowych cud­ownoś­ci jakie moż­na poza doskonale zro­bioną biżu­ter­ią znaleźć na blogu. 

Ald­is — Artis­tic Craft Works – komu raz na jak­iś czas nie marzy się jak­iś piękny geekows­ki lub robiony na zamówie­nie wyrób skórzany? U Ald­is zna­jdziecie wszys­tko od pasków po okład­ki, port­fele, biżu­ter­ię oraz mnóst­wo innych cud­ownoś­ci. Wszys­tko jest abso­lut­nie prze­cu­d­owne a jeśli umiecie rysować to Ald­is zachę­ca na swoim Face­booku do współpra­cy. Zwierz przeglą­dał galer­ię na jej stron­ie zas­tanaw­ia­jąc się dlaczego tak właś­ci­wie nie ma jeszcze żad­nych skórzanych kol­czyków. I pamię­ta­j­cie – nawet jeśli nie jesteś­cie dziś zain­tere­sowani ofer­owany­mi pro­duk­ta­mi to fajnie pol­u­bić stronę i poczekać czy nie pojawi się jakieś cudo w przyszłoś­ci.

Zwierz jest zawsze pod wraże­niem jak ktoś ma takie fajne poważne logo. 

Mnust­wo Orkuw – dla zwierza to miejsce leg­en­da – zwierz dowiedzi­ał się o nim poprzez dziesiąt­ki postów u na Wal­lach swoich zna­jomych  gdzie mógł zobaczyć biżu­ter­ię przy której serce każdej fan­ki bije moc­niej – kol­czy­ki, bran­so­let­ki i koszul­ki które są prze­cu­d­owne i 100% geekowskie. Niedawno zaprezen­towany zestaw kol­czyków z Thorem i Lokim spraw­ił., że zwierz uświadomił sobie jaką pustką wiało w jego życiu zan­im to zobaczył. Autor­ka nie pracu­je jak fab­ry­ka więc cza­sem trze­ba poczekać no i koniecznie umówić się oso­biś­cie ale bard­zo warto bo efekt jest super.I ponown­ie – zwierz pole­ca pol­u­bić stronę i sycić oczy w ciężkie dni.

Zdaniem zwierza nie ma takiej rzeczy­wis­toś­ci,  w której nie spodobały­by się wam wyro­by Mnust­wa Orkuw.

Zom­bie Uni­corn Jew­el­ry – zwierz natknął się na Zom­bie UNi­corn na Pol­conie i od razu miał ochotę wykupić połowę. Kasy zabrakło więc zwierz poprzes­tał jedynie na kol­czykach naw­iązu­ją­cych do Por­ta­la, potem spotkał ich jeszcze raz na Coper­ni­conie i tu już bardziej się obkupił. Pro­duk­ty są sze­roko fan­do­mowe (i nie fan­do­mowe) znakomi­cie wyko­nane no i jest ich naprawdę sporo. To już naprawdę pro­fesjon­al­na dzi­ałal­ność.  Zwierz bard­zo pole­ca pol­u­bi­e­nie strony na Face­booku a także zajrze­nie na stronę między­nar­o­dowego sklepu – co praw­da ma on ceny dla zagranicznych fanów ale może­cie sobie prze­jrzeć asorty­ment.

zombie

No jak nie zakochać się w fir­mie która ma takie piękne logo i nazwę?

Chupopo – kto nie chci­ał­by się przy­tulić do charak­terysty­cznie wyglą­da­jącej wydry w sza­liku albo do włas­nego Dok­to­ra Who? Chupopo robi cud­owne fan­do­mowe plusza­ki i śliczne kol­czy­ki. Jak sami twór­cy mówią choć jeżdżą po kon­wen­tach bard­zo zależy im na fanach seri­ali, dla których kon­wen­tów nie ma. Zwierz widzi­ał ich wyro­by na żywo i może zapewnić, że są doskonale zro­bione i równie śliczne co na zdję­ci­ach. Tak więc nie waha­j­cie się – sam zwierz właśnie się zas­tanaw­ia czy czegoś sobie u nich nie zamówić .

chu po po

Zwierz ma dzi­wną słabość do ludzi, którzy wybier­a­ją na logo swo­jej dzi­ałal­noś­ci gry­zonie.

Fan­tasty­czne kart­ki Cathii – nie moż­na być w Polsce uczest­nikiem kon­wen­tów i nie znać Cathii która właś­ci­wie powin­na dostawać już własne blo­ki pro­gramowe z jej zawsze cud­owny­mi prelekc­ja­mi. Ale Cathia na boku zaj­mu­je się też świet­ną dzi­ałal­noś­cią rękodziel­niczą robiąc prze­cu­d­owne kart­ki fan­do­mowe – o ich cud­ownoś­ci zwierz może zaświad­czyć oso­biś­cie bo kiedyś dostał do ręki cały plik i trze­ba było mu je praw­ie z łapek wyry­wać – a i tak kil­ka w nich zostało bo jak prze­jść obo­jęt­nie wobec takich cud­ownoś­ci. Zwierz gorą­co pole­ca i pro­ponu­je śledz­ić galer­ię bo Cathia to oso­ba akty­w­na i nowe wzo­ry pojaw­ia­ją się bard­zo częs­to.

 

 

Taką kartkę ma zwierz — niko­mu jej nie wysyła tylko od cza­su do cza­su sobie spoglą­da

 

Toroj – ponown­ie zwierz może mówić z doświad­czenia – witraże i biżu­te­ria Toroj to wyro­by najwyższego gatunku. Nie tylko cud­own­ie fanowskie (gdy­byś­cie widzieli te wszys­tkie kol­czy­ki z Sher­lock­iem i ten wspani­ały Sher­lock­owy naszyjnik w którego posi­adanie wszedł zwierz) ale także po pros­tu bard­zo ładne. Toroj ma zresztą chy­ba nieogranic­zone tal­en­ta bo potrafi nawet zro­bić witrażowy lam­pi­on w ksz­tał­cie TARDIS co jak wie każdy fan Dok­to­ra Who brz­mi niesamowicie. Tak więc zwierz pole­ca z całego ser­ca jej wybo­ry.

No chy­ba dla każdego fana Dok­to­ra Who takie coś to przed­miot nie tak mrocznego pożą­da­nia

Hen­na Katow­ice – Cyd jest mis­trzynią hen­nowa­nia – zwierz ponown­ie mówi z włas­nego doświad­czenia bo ostat­nio chodz­ił z pięknie zahen­nowaną przez Cyd ręką. Ter­az Cyd prze­chodzi na nowe nieco trwal­sze pro­duk­ty i zajęła się robi­e­niem tak prze­cu­d­ownych kubków, że nawet bard­zo wyso­ka cena nie powin­na was odstraszyć. Zresztą samo ich oglą­danie to ist­na ucz­ta dla oka. Z tego co wie Cyd robi je poje­dync­zo i wedle uzna­nia więc jeśli ktoś wykupi kubek przed wami to pozosta­je wam się tylko skon­tak­tować z autorką albo czekać na kole­jne prze­cu­d­owne dzieło.

Powiedzmy sobie szcz­erze — naprawdę nie ma wielu śliczniejszych rzeczy niż taki kubek 

Fan­dom craft­ing – jak twierdzi autor­ka zro­biła to co chci­ała i jeszcze nie koniecznie myśli o sprzedaży ale jak wiado­mo z każdym moż­na się dogadać, zwłaszcza że cza­sem wszyscy potrze­bu­je­my oso­bis­tej odz­na­ki ze Star Trek czy jeża w pasi­astym sweterku. Tylko autor­ka sama ostrze­ga, że być może jeszcze się gdzieś prze­niesie więc pil­nu­j­cie by wam nie zniknęła.

Każdy raz na jak­iś czas potrze­bu­je przy­tulić się do Jeża. Zwłaszcza takiego

Nippy&Floyd – ludzie rzad­ko dzier­ga­ją Angry Birds czy biedne królicz­ki ubite przez Marchew­ki ale na Blogu Nip­py zna­jdziecie takie cuda a także min cud­owną tor­bę z  Cthul­hu . Autor­ka zas­trze­ga, że nie prowadzi dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej i szy­je tylko dla krewnych i zna­jomych więc nie macie innego wyjś­cia niż po pros­tu spróbować zostać albo jed­nym albo drugim, ewen­tu­al­nie może od cza­su do cza­su da się przez ten mur prze­bić.

Nawet jeśli nie moż­na kupić to zawsze moż­na rzu­cić okiem na takie niesamowite cud­noś­ci.

Herba­ciana dłuban­i­na – na stron­ie zna­jdziecie wiele ład­nych rzeczy w tym śliczne fan­do­mowe notat­ni­ki. Zwierz dostał jeden taki w zeszłym roku na świę­ta i było to coś abso­lut­nie prze­cu­d­ownego – zresztą notat­nik ma nadal i robi w nim notat­ki na Blo­ga – Notat­ni­ki są o tyle fajne że przy­na­jm­niej ten zwierza (Dok­torowy) ma trochę trójwymi­arową okład­kę co spraw­ia, że jest naprawdę niezwykły. No i wszys­tko ład­nie się trzy­ma mimo, że zwierz cią­gle gdzieś notat­nik nosi albo gubi.

Zwierz jako posi­adacz jed­nego z takich notesów może zapewnić, że są ładne i funkcjon­alne a przede wszys­tkim fan­do­mowe!

Maja Cór­ka Zegarmistrza – oprócz cud­ownych szy­dełkowanych kol­czyków (zwierz zakochał się w tych kapelus­zowych) Maja zaj­mu­je się też rękodziełem dość niety­powym – otóż jeśli macie fajny pomysł Maja zro­bi dla was mapę —  taką która będzie wyglą­dała odpowied­nio staro i wysłuże­nie jak­byś­cie dopiero wygrze­bali go z ostat­niej pół­ki bib­liote­ki a potem mogli już spoko­jnie wędrować by zła­pać jakiegoś Smo­ka. Galerie prac Mai zna­jdziecie na jej stron­ie. Może­cie też podzi­wiać tam niesamowite stro­je – ponoć to tylko wierz­chołek góry lodowej bo autor­ka dopiero niedawno założyła stronę i nie zdążyła jeszcze wszys­tkiego obfo­tografować.

Kol­czy­ki w których zwierz jest abso­lut­nie nieprzy­tom­nie zakochany

Fer­rie Doll – zwierz nie zna artys­t­ki oso­biś­cie ale musi powiedzieć, że takich pięknych fan­do­mowych rzeczy nie widzi się codzi­en­nie. Tor­by, opakowa­nia na tele­fony, port­fele czy nawet opakowanie na Ipady z tak cud­owny­mi fanowski­mi  wiz­erunk­a­mi, że zwier­zowi aż łza się w oku zakręciła,że ceny są wysok­ie (trud­no się dzi­wić – w więk­szoś­ci mamy do czynienia z najlep­szy­mi i naj­droższy­mi mate­ri­ała­mi). Sama autor­ka (Z Krakowa ;) zapowia­da, że zamówienia na świę­ta przyj­mu­je tylko do koń­ca listopa­da więc moż­na założyć, że kto pier­wszy ten lep­szy. A zwierz idzie sobie pochli­pać nad urodą tor­by z Thorem i wszys­tki­mi fan­do­ma­mi na raz.

To jest być może najpiękniejsza tor­ba jaką zwierz widzi­ał w życiu

Nin­que­len’s cre­ations – jak przeczyta­cie opis strony inspirację do swoich wyrobów  Nin czer­pie dosłown­ie ze wszys­tkiego co się naw­inie. Między inny­mi z kul­tu­ry pop­u­larnej – sprawne oko dostrzeże kol­czy­ki na których ewident­nie pisał ktoś z Galiffrey. Podob­nie jak w wielu przy­pad­kach Blog dopiero się rozwi­ja więc na pewno zna­jdzie się tam jeszcze mnóst­wo nowych ślicznych przed­miotów, które po pros­tu chce się mieć.

No jak nie chcieć jak trze­ba chcieć!

Hand­made od Magdy - ponown­ie oso­ba z której twór­c­zoś­cią zwierz mógł się zapoz­nać bliżej :) Przypin­ki które robi Mag­da są niepodob­ne do wszys­t­kich innych jakie widzieliś­cie. To prawdzi­we dzieła sztu­ki — zro­bione nie z plas­tiku a z drew­na z doskon­ały­mi zapinka­mi — zwierz nosił jed­ną z nich  na Gali Konkur­su Blog Roku i był z niej bard­zo dum­ny. Mag­da nie ma jeszcze wielu pro­duk­tów ale zwierz może ręczyć że się nie zaw­iedziecie. Zaś ta TARDIS tor­ba to taki mały mroczny przed­miot pożą­da­nia zwierza.

Zdaniem zwierza to jed­na z najlepiej robionych przyp­inek jakie widzi­ał. Małe cud­eń­ka!

Buty od Mai – Maja zarze­ka się że jeszcze kiedyś zro­bi poważną stronę ale na razie może­cie skoczyć na jej tum­blr i zobaczyć jakie super buty robi Maja. Co praw­da jak zwierz rozu­mie, zro­bi­e­nie takiej jed­nej pary wyma­ga sporego wysiłku ale jak zwierz mniema zawsze moż­na się dogadać i na przykład pomykać potem po mieś­cie w tramp­kach w kolorze TARDIS blue.

Te tramp­ki pewnie nie wiedzi­ały, że mogą być takie piękne

Min­imis­zowe straszy­deł­ka – wbrew nazwie Min­imysz nie robi nic co mogło­by fana p[rzestraszyć co najwyżej wzruszyć spod szy­deł­ka Mini Myszy wychodzą rzeczy prześliczne a także geekowe – jak na przykład Seren­i­ty! Cuda są niewielkie ale za to roz­grze­wa­ją serce. No i zwierz słyszał że ponoć niedłu­go ma pow­stać TARDIS­owa Mysza. 

Każdy od cza­su do cza­su powinien zafun­dować sobie wydzier­gany statek kos­miczny

Cokol­wiek o czymkol­wiek cuda nie widy – decoupage, biżu­te­ria i wszys­tko co spod uzdol­nionych rąk wyjść może. Ostat­nio na pojaw­iły się cud­owne Dok­torowe naszyjni­ki z Dok­torem i choć sama autor­ka twierdzi, że nie są jeszcze ide­alne to przy­na­jm­niej zwierz jest pewien, że chęt­nie by się w taki zaopa­trzył.

Autor­ka twierdzi że wyszło jeszcze nie ide­al­nie ale zwierz i tak uważa że to wspani­ały wisiorek

Inne ładne rzeczy

Made by Gigi – kiedy zwierz pier­wszy raz zobaczył ten blog miał wraże­nie że znalazł się w kol­czykowym niebie – takich sutas­zowych cud zwierz jako żywo nie widzi­ał. Do tego autor­ka oprócz robi­enia kol­czyków intere­su­je się też fotografią więc jest to blog na którym są jedne z piękniejszych zdjęć biżu­terii jakie zwierz kiedykol­wiek widzi­ał. Całość robi nie tylko pro­fesjon­alne wraże­nie ale budzi pożą­danie nawet wśród tych którzy nie mają przeku­tych uszu.

Nie tylko jedne z najład­niejszych kol­czyków w sieci ale też najład­niej sfo­togr­fowanych

Lit­teArt­RoomUK – panowie mogą się poczuć ponown­ie dyskrymi­nowani bo zwierz znów zach­wyca się biżu­ter­ią. Kol­czy­ki z kora­lików częs­to są nudne ale tu zwierza ujęły przede wszys­tkim kolory które są niesamowite. Kol­czy­ki trochę kosz­tu­ją ale przy­na­jm­niej macie pewność że wspiera­cie pol­ską emi­grację na wys­pach.

Zwier­zowi przede wszys­tkim strasznie podoba­ją się kolory kol­czyków

Roc­c­ka Tworzy czego tu nie ma – kol­czy­ki cud­owne bran­so­let­ki i decoupage . Zwierz wszedł na stronę na sekund­kę i został na dłużej bo zaczął się zas­tanaw­iać a.) ile bran­so­letek moż­na nosić na jed­nej ręce b.) dlaczego ma tylko dwie ręce. Pro­duk­tów dużo ale niek­tóre nieste­ty tak unika­towe, że już ich nie ma. No chy­ba, że zaczniecie  głośno łkać to może uda się coś wymyślić.

Zwierz jest pewien, że jak tylko jego bank odbloku­je płat­noś­ci inter­ne­towe to sobie to cudo kupi

Edusz­ka – na jej Blogu zna­jdziecie mnóst­wo ślicznego rękodzieła ale zwierz po pros­tu zakochał się w jej Przy­tu­lankach – zwłaszcza Misie Zdzisie pod­biły serce zwierza. Gdy­by w okol­i­cy było jakiekol­wiek dziecię, które­mu zwierz mógł­by takie cudo zamówić nie wahał­by się ani chwili..

Misie Zdzisie total­nie pod­biły serce zwierza. Zwierz nie wie czy autor­ka swo­je wyro­by sprzeda­je ale może warto się dobi­jać słać maile i listy pole­cone.

Jak już zwierz wspom­ni­ał — ta lista to dopiero początek — jeśli uważa­cie że moż­na ją posz­erzyć na przykład o wasze wyro­by daj­cie zwier­zowi znać. Uczest­nict­wo w tym niewielkim pro­jek­cie jest bezpłatne, nie trze­ba być pro­fesjon­al­istą, nie trze­ba odd­awać zwier­zowi potem dzieci, ani 20% zysków. Zwierz robi to nie dla zysku ani chwały ale po to by sko­jarzyć dwie kat­e­gorie fajnych ludzi. Tych którzy coś robią i tych którzy strasznie chcieli­by to kupić.

A i jeszcze jed­no — chwilowo Geek Mar­ket funkcjonu­je jako zwykła pod­strona na zwierzu, jed­nak docelowo zwierz chci­ał­by dać mu nieco więcej miejs­ca na blogu — jak tylko wykom­bin­u­je jak :)

Ps: Zwierz przy­pom­i­na, że w ten week­end jest w Gdańsku na Blog Forum Gdańsk gdzie się lan­su­je z inny­mi Blogera­mi co oznacza, że jutro wpisu nie będzie.

39 komentarzy
0

Powiązane wpisy