Home Aktorzy Prawym sierpowym w ideał mężczyzny czyli Rudolpha Valentino potyczki z męskością

Prawym sierpowym w ideał mężczyzny czyli Rudolpha Valentino potyczki z męskością

autor Zwierz

90 lat temu zmarł Rudolf Valenti­no – imi­grant, tancerz, aktor i sym­bol roman­ty­cznego kochanka z lat dwudzi­estych. Dziś kiedy mówimy Valenti­no nie musimy nic dodawać – wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Warto jed­nak przy­pom­nieć że Valenti­no nie tylko wprowadz­ił do niemego kina czar połud­niow­ca. Wniósł do niego także niekończącą się dyskusję o tym jak męs­ki ma być obiekt westch­nień kobiet.

Valenti­no o homosek­su­al­izm pode­jrze­wano właś­ci­wie zawsze. Był bard­zo piękny, dobrze się ubier­ał i trud­no znaleźć zdję­cie na którym nie ma ide­al­nie przyl­izanych pomadą włosów. Miał co praw­da dwie żony —  z pier­wszą małżeńst­wo trwało jed­nocześnie bard­zo krótko i za dłu­go. Krótko bo małżeńst­wo z Jean Ack­er skończyło się właś­ci­wie przed nocą poślub­ną. Aktor­ka która prag­nęła uciec od swoich skom­p­likowanych roman­sów z kobi­eta­mi, chci­ała poślu­bić mężczyznę. Szy­bko jed­nak zmieniła zdanie. Jak nosi wieść gmin­na Valenti­no spędz­ił noc poślub­ną poza poko­jem żony. Jed­nak nawet tak krótkie małżeńst­wo trwało za dłu­go – kiedy Valenti­no ponown­ie wziął ślub z Nat­achą Ram­bovą został oskarżony o bigamie. Małżeńst­wo jakkol­wiek krótkie nie zostało unieważnione. Jed­nak ani małżeńst­wo z Ram­bovą ani romans z Polą Negri nie przekony­wał ludzi, Valenti­no nie pasował do obrazu męskoś­ci do jakiego się przyzwyczajono.

Rudolph-Valentino-Gentleman-of-Style

Pies nie pyta o gen­der. Pies rozumie

Czy Valenti­no był homosek­su­al­istą czy bisek­su­al­istą nigdy nie ustalono. To jed­na z tych rzeczy która częs­to zdarza się kiedy patrzymy na czy­jeś życie.  Jeśli nie mamy jed­noz­nacznych dowodów moż­na snuć pode­jrzenia ale nic nie moż­na powiedzieć na pewno. Nato­mi­ast na pewno moż­na powiedzieć, że wzorzec męskoś­ci jaki prezen­tował Valenti­no nie tylko stanow­ił nowość dla amerykańskiej wid­owni ale też – budz­ił zas­trzeże­nia komen­ta­torów. To były cza­sy w których na ekranach kin królował Dou­glas Fair­banks – z nim wszys­tko było jasne. Wys­portowany, z sze­rokim uśmiechem, wąsem i odpowied­nio zarysowaną szczęką. Tak wyglą­dał fil­mowy bohater i takim miał być mężczyzną. Do tego był to aktor amerykańs­ki – wów­czas mają­cy za żonę jed­ną z najpop­u­larniejszych amerykańs­kich aktorem Mary Pick­ford. Wszys­tko się zgadza­ło – być jak Dou­glas Fair­banks było zde­cy­dowanie łatwiej niż być jak Rudolf Valenti­no (choć wielu się starało). Tym­cza­sem Valenti­no prezen­tował zupełnie inny rodzaj męskoś­ci. Był tajem­niczym kochankiem – ciem­nookim, ciem­nowłosym, nie dość że emi­grant to jeszcze najbardziej znany z roli Sze­j­ka – Ara­ba z dalekiego kra­ju, który jest jed­nocześnie groźny i egzo­ty­czny ale też pociągający.

tumblr_m4pd9rvZTN1qb6iopo1_500

Kochanek z dale­kich kra­jów do którego wzdy­chały kobi­ety i oskarżany o szerze­nie zniewieś­cienia wśród mężczyzn homosek­su­al­ista — Valenti­no to postać która pokazu­je jak trud­no sobie cza­sem kul­turze poradz­ić z kimś kto jest nieco inny

Do tego dochodz­ił fakt, że pop­u­larność Rudol­fa Valenti­no nie pozostawała bez wpły­wu nie tylko na kobiecą wid­own­ię ale i na męską. Valenti­no wys­tępował w mak­i­jażu więc i panom przy­chodz­iło co pewien czas użyć pudru. Poma­da na włosach? Rzecz koniecz­na. Do tego Valenti­no pokazy­wał się pub­licznie w stro­jach doskonale dobranych – to też nie pozostawało bez wpły­wu na jego wiz­erunek. Kiedy zaczę­to go naślad­ować raban jaki się pod­niósł trochę przy­pom­i­nał ten który pojaw­ił się wtedy gdy mieliśmy do czynienia z poję­ciem – mężczyzny met­rosek­su­al­nego. Na Valenti­no (podob­nie jak współcześnie na Beck­hama który został obwieszc­zony pier­wszym met­rosek­su­al­nym mężczyzną)  posy­pały się gromy. Był on nie tylko pode­jrzany o bycie mało męskim ale także – o niszcze­nie męskoś­ci ówczes­nego Amerykan­i­na. Valenti­no miał być win­ny temu, że mężczyźni zami­ast zachowywać się zgod­nie z przyję­ty­mi wcześniej nor­ma­mi zaczęli dbać o swój wygląd i nie daj boże – zbliżać się w tym do kobi­et. A jak wszyscy wiemy raz na jak­iś czas pojaw­ia się ta budzą­ca lęk kon­cepc­ja, że dba­ją­cy o siebie mężczyźni naty­ch­mi­ast niewieścieją.

35188-517019

Poma­lu­ją cię do fil­mu i już zaczną gadać. czyli odrobi­na pudru za dużo i nagle jest się wro­giem ustalonego wzor­ca męskości

Po jed­nym z artykułów w Chica­go Tri­bune roz­go­ryc­zony Valenti­no (który wcale nie miał zami­aru być sym­bol­em zniewieś­cienia amery­ki) wyzwał auto­ra na poje­dynek bok­ser­s­ki. Zami­ast auto­ra artykułu na dachu pojaw­ił się dzi­en­nikarz sportowy, który jed­nak wcześniej oświad­czył, że nie uszkodzi akto­ra za bard­zo, zwłaszcza jego cen­nej dla wytwórni twarzy. Sam Valenti­no do poje­dynku się przy­go­tował – lekcji udzielał mu mis­trz wagi ciężkiej Jack Dempsey. Poje­dynek nie trwał dłu­go, panowie spotkali się na dachu hotelu, wymie­nili ciosy. Valenti­no wygrał.  Zwycięst­wo miało potwierdz­ić, że pod przyl­izany­mi włosa­mi i urodą aman­ta kry­je się równie prawdzi­wy mężczyz­na co inni gwiaz­dorzy tego okre­su.  Nie trud­no nie dostrzec tu paradok­su – akto­ra który jed­nocześnie zmieni­ał obraz ide­al­nego mężczyzny i usil­nie starał się o potwierdze­nie tego, że nie różni się od innych „męs­kich aktorów”.

Rudy Mustache

Drodzy państ­wo co jak co ale wąs Valenti­no to było dzieło sztuki

W tym wszys­tkim trud­no pom­inąć fakt, że nowy rodzaj męskoś­ci prezen­towany przez Valenti­no okazał się atrak­cyjniejszy niż jakikol­wiek inny przed nim. Pop­u­larność Sze­j­ka i kon­tynu­acji Syna Sze­j­ka opier­ała się głównie na fas­cy­nacji jego bohaterem. Bohaterem który nosił cień do powiek i niewąt­pli­wie miał na twarzy całe mnóst­wo mak­i­jażu – niekiedy nawet nieco więcej niż było to nor­mą w kinie dwudziestole­cia. Ale to właśnie ten aktor stał się sym­bol­em fil­mowego kochanka. To właśnie jego pogrzeb stał się pier­wszym masowym prze­jawem  his­terii fanek – wraz z mdle­jącą Polą Negri (twierdz­iła że byli wów­czas pota­jem­nie zaręczeni a aktor miał do niej pisy­wać listy zan­im jeszcze był sławny), szlocha­ją­cy­mi kobi­eta­mi  i tajem­niczą kobi­etą w czerni która przy­chodz­iła na jego grób jeszcze przez lata po śmier­ci akto­ra. Valenti­no był więc jed­nocześnie aktorem którego kry­tykowano za szerze­nie zniewieś­cienia wśród mężczyzn i mężczyzną którego prag­nęło naślad­ować wielu amerykanów – po to by zyskać sobie przy­chyl­ność kobi­et. Kobi­ety zaś śniły o połud­niowym kochanku, który może nie miał wybit­nych tal­en­tów aktors­kich ale za to wystar­czyło spo­jrzeć w jego oczy by znikał cały świat.

valentino

Do jed­nej z ról Valenti­no zapuś­cił brodę. Ponoć była to wiado­mość o której donosiły wszys­tkie ówczesne cza­sopis­ma. A my się dzi­wimy jak Plotek pisze że ktoś kupił batonika

Parząc na zma­gania Valenti­no ze swoim wiz­erunk­iem moż­na zauważyć jak bard­zo różniła się jego per­cepc­ja w zależnoś­ci od płci. Dla kobi­et Valenti­no był uoso­bi­e­niem czegoś egzo­ty­cznego, tego niebez­piecznego, bo nieco zbyt pięknego kochanka – obcokra­jow­ca, postaci z dale­kich kra­jów, która uwodzi i niesie za sobą kłopo­ty. Valenti­no nigdy nie był na ekranie mężczyzną którego chce się poślu­bić i zaprowadz­ić do domu. To postać która może ist­nieć  wyłącznie gdzieś w egzo­ty­cznych kra­jach, wśród melo­dra­maty­cznych przygód i zde­cy­dowanie prze­sad­zonych  fil­mowych zbliżeń. Choć posta­cie Valenti­no były powszech­nie kochane nie stanow­iły tak naprawdę żad­nego zagroże­nia dla amerykańskiego wzor­ca męskoś­ci. Były jedynie potwierdze­niem tego, że w filmie doskonale sprawdza się to co egzo­ty­czne, niecodzi­enne i prze­sad­zone. Valenti­no moż­na było podzi­wiać na zdję­ci­ach, czy­tać o jego niezwykłym życiu ale ostate­cznie pozostawał raczej piękną fatamorganą.

wpvalentinorudolph02

No jak nie kochać jak kochać

Fakt że dla męs­kich komen­ta­torów stanow­ił przykład zagroże­nia dobrze pokazu­je, że nieza­leżnie od epo­ki wiz­ja że ist­nieje jeden główny schemat reprezen­towa­nia męskoś­ci ma się dobrze. Jak wszyscy wiemy – 90 lat później – jeden stan­dar­d­owy obraz męskoś­ci trzy­ma się dalej. I dalej jest to przede wszys­tkim amerykańs­ki blon­dyn, które­mu w ostat­nich lat­ach przy­by­wa coraz więcej musku­latu­ry. Zmieniła się także atmos­fera i trud­no komuś zaszkodz­ić plotka­mi o bisek­su­al­izmie czy homosek­su­al­izmie (choć statysty­ki potwierdza­ją ze jed­nak odbi­ja się to na kari­erze). Mężczyźni mimo wielu zmi­an nadal mają prob­lem z korzys­taniem z kos­me­tyków (nie do higieny tylko do mal­owa­nia się) i a eye­lin­er wciąż przy­należy głównie do świa­ta gwiazd roc­ka. Zniewieś­cie­nie wciąż wymienia się jako naj­gorszą rzecz jaka może spotkać współczes­nych mężczyzn. Jawi się za węgłem i ma coraz to nowe twarze kole­jnych aktorów, którzy nie pasu­ją do ustalonego wzor­ca męskoś­ci. I tylko nikt się już nie bije na dachach by potwierdz­ić że moż­na być roman­ty­cznym kochankiem z pod­malowany­mi ocza­mi i sko­rym do bit­ki mężczyzną jednocześnie.

Rudolph_Valentino_funeral_2_1926

Ponoć kobi­ety mdlały i popeł­ni­ały samobójst­wo. Mężczyźni zrozu­mieli, że odszedł wzór nie do doś­cig­nię­cia. Na koniec Valenti­no pozostaw­ił po sobie jeszcze jeden znak — rzad­ki rodzaj objawów który prezen­tował w cza­sie swo­jej choro­by nazwano syn­dromem Valentino

Valenti­no to sym­bol. Sym­bol roman­ty­cznego kochanka. Dziś roz­maw­ia się o nim już rzad­ko, niko­go nie obchodzi jak o nim pisano, mało kto oglą­dał jego filmy i jeszcze mniej osób wie że poje­dynkował się na dachu by bronić się prze­ci­wko oskarże­niom o zniewieś­cie­nie. Być może to jest najwięk­szy tri­umf Valenti­no, więk­szy nawet niż zwycięst­wo w poje­dynku pięś­cia­rskim. W końcu bowiem do his­torii jako wiel­ki kochanek kina przeszedł on a nie żaden jego bardziej „męs­ki” konkurent, I jak się patrzy w te ciemne oczy to nawet trud­no się dziwić.

Ps: Zwierz trochę oszuku­je w daty bo roczni­ca śmier­ci Valenti­no była dwa dni temu ale zwierz się zagapił.

Ps2: Zwierz będzie w tym roku na Seri­alis w Katow­icach. Będzie mówił o Riv­er Song.

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online