Home Aktorzy Parys był najpiękniejszy czyli Czy Paul Rudd rzeczywiście jest najseksowniejszym żyjący meżczyzną?

Parys był najpiękniejszy czyli Czy Paul Rudd rzeczywiście jest najseksowniejszym żyjący meżczyzną?

autor Zwierz
Parys był najpiękniejszy czyli Czy Paul Rudd rzeczywiście jest najseksowniejszym żyjący meżczyzną?

Cza­sem, kiedy zas­tanaw­iam się czemu założyłam ten blog dochodzi do mnie, że jedynym prawdzi­wym powo­dem jest stworze­nie miejs­ca, w którym mogę się podzielić myśla­mi, które nie dają mi spać przed snem. A wczo­raj przed snem myślałam głównie o tym jak bard­zo ciekawym kul­tur­owo jest wybór Paula Rud­da na najsek­sown­iejszego żyjącego mężczyznę zdaniem mag­a­zynu “Peo­ple”.

Zaczni­jmy od zaz­naczenia, że żaden taki rank­ing nie ma więk­szego sen­su, jest pozostałoś­cią dawnego myśle­nia o dyskusji o pop­kul­turze i w swoim założe­niu – ma tyle samo prob­lemów co wybo­ry miss czy jakiekol­wiek inne plebis­cy­ty kto jest najpiękniejsza, najbardziej pocią­ga­ją­cy czy sek­sowny. Nie ma w tym za grosz sen­su i pewnie w ciągu następ­nych lat cały ten biznes się zwinie, bo chy­ba już wyrośliśmy z tego typu rozry­w­ki. Zaz­naczam to na początku, żeby było jasne – roz­maw­iamy o czymś co należy do ele­men­tu kul­tur­owej przeszłoś­ci. Co niekoniecznie znaczy, że nie może podle­gać pewnej inter­pre­tacji. Na potrze­by tego pos­tu przyjmi­jmy więc, że plotkars­ki mag­a­zyn „Peo­ple” który obec­nie czy­ta­ją już jedynie oso­by od trzy­dzi­est­ki wzwyż, nie tylko roz­da­je nagrody na śle­po ale też – mniej lub bardziej świadomie, dokła­da się do dyskusji o pożą­danym typ­ie hol­ly­woodzkiego aktora.

 

Tu oczy­wiś­cie należy stwierdz­ić że określe­nie „najsek­sown­iejszy żyją­cy mężczyz­na” samo w sobie jest uroc­zo bezsen­sowne. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że wybieranie co roku takiego mężczyzny oznacza­ło­by, że co roku wszyscy poprzed­ni musieli­by prze­chodz­ić do kat­e­gorii „nieżyją­cy mężczyz­na” a z tego co wiem nie urządza się masowych egzekucji hol­ly­woodz­kich przys­to­j­ni­aków. Dru­ga sprawa – co oznacza „sek­sowny” w kon­tekś­cie tego rankingu. Nie oznacza bowiem, i nigdy nie oznacza­ło – obiek­ty­wnie sek­sownego mężczyzny. Po pier­wsze dlat­ego, że jak wszyscy wiemy, nie ist­nieje obiek­ty­wnie sek­sowny mężczyz­na, po drugie dlat­ego, że w swoim wyborze twór­cy zawęża­ją się jedynie do aktorów i cele­bry­tów którzy z jakiegoś powodu są ważni dla konkret­nej grupy odbior­ców amerykańskiej pop­kul­tu­ry. Dajmy na to – członkowie boy ban­du BTS może i pory­wa­ją ser­ca i lędźwie na całym świecie ale z punk­tu widzenia “Peo­ple” funkcjonu­ją na mar­gin­e­sie pop­kul­tu­ry. Podob­nie – Oscar Isaacs może mieć obiek­ty­wnie najsek­sown­iejszą brodę w galak­tyce ale jeszcze za daleko mu do Hol­ly­woodzkiej eli­ty – choć już puka (brodą najpierw)

 

Mówimy więc o rankingu, który obe­j­mu­je nie tylko bard­zo specy­ficzną grupę kandy­datów ale też kierowany jest do konkret­nej grupy odbior­ców. Moż­na powiedzieć – nie tylko tych których to intere­su­je (zakładam, że niko­go na serio nie intere­su­je wybór Peo­ple poza ludź­mi tworzą­cy­mi pro­gramy śni­adan­iowe bo raz w roku nie muszą się prze­j­mować tem­atem który będą pode­j­mować przez pier­wsze pięt­naś­cie min­ut pro­gra­mu) ale też tych którzy pode­j­mu­ją decyzję – jaki rodzaj hol­ly­woodzkiej męskoś­ci opła­ca się pro­mować. A to już jest coś co moim zdaniem jest zde­cy­dowanie bardziej intere­su­jące niż może się wydawać.

 

Widzi­cie nagrodze­nie Paula Rud­da ma swój pop­kul­tur­owy wymi­ar, który moim zdaniem jest ciekawy. Zaczni­jmy od tego, że po raz pier­wszy w his­torii tego rankingu nagrod­zono akto­ra, który swo­ją kari­erę zbu­dował jako komik. Bo Paul Rudd choć od zawsze miał na swoim kon­cie role dra­maty­czne, przede wszys­tkim należy do sze­rok­iej grupy amerykańs­kich komików którzy od początku lat dwu­tysięcznych zmieniali oblicze amerykańskiej komedii. Do tej samej grupy należy min. Will Farell, Ben Stiller, Owen Wil­son i jeszcze kilku komików nazy­wanych pop­u­larnie Frat Pack. Oczy­wiś­cie Rudd od kilku lat kojar­zony jest bardziej z rola­mi dra­maty­czny­mi i wys­tępem w MCU jako Antman ale wciąż – uwzględ­nie­nie w tworze­niu wiz­ji sek­sownego mężczyzny poczu­cia humoru, to rzecz w tym rankingu nowa, syg­nal­izu­ją­ca trochę pewną zmi­anę, Zresztą fakt, że sam Rudd nigdy nie był szczegól­nie znany z domin­u­jącej fizy­cznej pos­tu­ry (choć oczy­wiś­cie władze Mar­vela wymusiły na nim nie tylko wyro­bi­e­nie ale też pub­liczne okazanie wyro­bionej na siłce musku­latu­ry) nie powinien nas tu szczegól­nie niepokoić.

Widzi­cie, ist­nieje bard­zo dobra teo­ria, że te wszys­tkie wspani­ałe aktorskie musku­latu­ry – które zwłaszcza w ostat­nich lat­ach rozrosły się w sposób niesamow­ity – nigdy nie były eksponowane by przy­ciągnąć tak zwany „female gaze” czyli pożądli­we spo­jrze­nie kobi­et. Oczy­wiś­cie – młody, dobrze zbu­dowany i przys­to­jny aktor zawsze się spodo­ba. Ale jed­nocześnie – te wielkie mięśnie, coraz wyżsi aktorzy, ten biceps rozsadza­ją­cy pod­koszulek – to wiz­ja męskoś­ci kierowana do mężczyzn. To dlat­ego Chris Hemsworth sprzeda­je swo­je zestawy ćwiczeń tym którzy chcieli­by wyglą­dać jak on. Dlat­ego Dwayne John­son też budu­je imperi­um na tym, że wyglą­da jak wyglą­da i każdy też by tak chci­ał.  Nie mogę się wypowiadać w imie­niu wszys­t­kich osób zain­tere­sowanych urodą męską ale rzekłabym, że musku­latu­ra zna­j­du­je się bard­zo wysoko tylko na niek­tórych lis­tach tego co uzna­je się za sek­sowne. Nato­mi­ast ten rodzaj męskiej fizy­cznoś­ci wyda­je się zawsze trochę pocią­gał het­erosek­su­al­nych mężczyzn – jako wzór kim mogli­by być. Gdy­byśmy umieli więcej mówić o tym że podzi­wian­ie ciała oso­by tej samej płci nie jest w żaden sposób tym samym co pożą­danie – wtedy być może moglibyśmy i o tym mówić więcej.

 

Wróćmy jed­nak do Paula Rud­da. Oczy­wiś­cie ist­nieje możli­wość że nagrodę przyz­nano mu głównie po to by móc przy pomo­cy między­nar­o­dowej grupy badaczy odpowiedzieć sobie na pytanie – jakim cud­em ma 52 lata. Jed­nak wyda­je się, że chodzi raczej o skierowanie torów myśle­nia – na trochę inny rodzaj atrak­cyjnej męskoś­ci. Bo nie da się ukryć, że Paul Rudd jest atrak­cyjny. Dla wielu kobi­et (choć w sum­ie powin­niśmy czy­tać – każdego kogo intere­su­je uro­da męs­ka) ten typ mężczyzny stanowi swoisty ideał. Tak są mężczyźni piękniejsi, ale jeśli aktor wybiera głównie role staw­ia­jące go bliżej tej „niegroźnej” dow­cip­nej, pozbaw­ionej agresji męskoś­ci – wtedy wiele kobi­et czu­je szyb­sze bicie ser­ca. Rudd jest dość powszech­nie uznawany za akto­ra sym­pa­ty­cznego – a to jest cecha która zwłaszcza obec­nie jest bard­zo pożą­dana. Zresztą rzec moż­na – mieliśmy kiedyś abso­lut­nie kome­diowe potwierdze­nie tego fak­tu – w pewnym pro­gramie komik bie­gał po uli­cy z Paulem Rud­dem i Chrisem Evansem i pytał przy­pad­kowe kobi­ety z którym by się przes­pały (to jest Amery­ka, nie ja to wymyśliłam). Tem­po w jakim kil­ka kobi­et wybrało Paula Rud­da dość dobrze mówi, że to nie jest facet którego fil­mowa prezenc­ja jest nieatrakcyjna.

 

Inna sprawa że zawsze mnie bawi, że w świecie gdzie taką pop­u­larnoś­cią wśród odbior­czyń cieszą się Adam Dri­ver, Bene­dict Cum­ber­batch czy Tom Hid­dle­ston wciąż jest tyle osób którym się wyda­je, że ist­nieje możli­wość wydesty­lowa­nia obiek­ty­wnie sek­sownych cech. I że mają cokol­wiek wspól­nego z musku­laturą czy symetrią twarzy. Sek­sowność w przy­pad­ku wielu aktorów jest mieszanką ich fil­mowej prezencji, doboru ról, gło­su i tego że nie wyglą­da­ją tak jak wszyscy inni. Co nie zmienia fak­tu, że twór­cy filmów nadal są przeko­na­niu że odbior­cy mają jeden typ mężczyzny i jest to jas­noo­ki blon­dyn imie­niem Chris. Nie mam nic prze­ci­wko Chri­som (no może poza Chris­tem Prat­tem) ale jed­nak sprawa jest zde­cy­dowanie bardziej skomplikowana.

 

 

Ale to nie wszys­tko. Widzi­cie przyz­nam wam szcz­erze – dla mnie ten wybór ma jeszcze jeden wymi­ar. Widzi­cie Paul Rudd jest z pochodzenia żydem. W amerykańskiej pop­kul­turze żydows­cy aktorzy przez bard­zo wiele lat mogli być uważani za sek­sownych tylko pod jed­nym warunk­iem – nikt nie zgadł­by, że są żyda­mi. Tak Paul New­man był najpiękniejszy, a Kirk Duglas był sym­bol­em sek­su, ale łączyło ich to, że żaden na żyda nie wyglą­dał. Ci aktorzy, których wygląd zdradzał pochodze­nie mogli albo grać role charak­terysty­czne albo kome­diowe. Oczy­wiś­cie raz na jak­iś czas – zwłaszcza od lat osiemdziesią­tych zaczęli się pojaw­iać aktorzy przeła­mu­ją­cy ten schemat (zwłaszcza Jeff Gold­blum którego sek­sowność przełamy­wała granice uprzedzeń i wciąż to robi) ale wciąż – pozostawało to częs­to incy­den­talne. Do tego stop­nia, że dziś, kiedy Hol­ly­wood potrze­bu­je sek­sownego żyda to zatrud­nia Oscara Isaa­ca i jego epicką brodę a kiedy Adrien Brody wygrał Oscara za najlep­szą rolę pier­ws­zo­planową to nie wiedziano co z nim zro­bić. Paul Rudd oczy­wiś­cie należy do tego najpiękniejszego gatunku ludzi, którzy mają ciemne włosy i zielone oczy (połącze­nie, które znam z włas­nej rodziny) i pewnie, gdy­by mu nie zaglą­dać w metrykę nikt by za bard­zo jego pochodzenia z twarzy nie odczy­tał. Ale jed­nak – musi­cie zrozu­mieć, że w kon­tekś­cie amerykańskiej pop­kul­tu­ry i tego jak trak­tu­je aktorów, zwłaszcza aktorów konkret­nego pochodzenia, to ma znacze­nie. Choć może się to wydawać dzi­wne, ale anty­semi­tyzm jest wpisany w his­torię Hol­ly­wood równie moc­no co wpły­wy żydows­kich pro­du­cen­tów – bo świat jest dość skom­p­likowany pod tym wzglę­dem.  Przy czym zda­ję sobie sprawę, że parę lat temu nagrodę dostał Adam Levine ale on nie jest aktorem. Świat muzy­ki rządzi się nieco inny­mi zasada­mi niż świat aktors­ki. Tu muszę wam powiedzieć, że od dłuższego cza­su rozmyślam nad tym jak Hol­ly­wood trak­tu­je żydowskość aktorów i przyz­nam szcz­erze – być może kiedyś coś na ten tem­at napiszę (na razie głównie czytam)

 

Czy Paul Rudd jest najsek­sown­iejszym mężczyzną na świecie? Oczy­wiś­cie że nie ten tytuł należy w oczy­wisty sposób do Rober­ta Makłow­icza, nie mniej sam wybór, czy nawet reakc­ja na niego (wiele osób się obruszyło) jest już ciekawym zjawiskiem kul­tur­owym. Być może mówi nieco o tym, że prefer­owany hol­ly­woodz­ki mod­el męskoś­ci będzie się zmieni­ać – złagod­nieją fizy­czne wyma­gania, może prze­jdziemy do mężczyzn miłych dla oka ale przede wszys­tkim – dys­tan­su­ją­cych się w swoim zachowa­niu do tego co nazwal­ibyśmy prze­jawem toksy­cznej męskoś­ci. Nic dzi­wnego, że wiele osób zadało pytanie – dlaczego nagradzać Paula Rud­da sko­ro Jason Sudeikis ma zde­cy­dowanie lep­szy rok. I przyz­nam był­by to wybór równie dobry – przy­pom­i­na­ją­cy, że ist­nieje inny rodzaj sek­sownej męskoś­ci, który nie wyma­ga sześ­ciopa­ka, a cza­sem kry­je się za bujnym wąsem (i nie mowa tylko o Tomie Sel­l­ecku). Nie bez powodu jak­iś czas temu mówiło się o rene­san­sie „dad body” czyli takiej męskiej fizy­cznoś­ci, która w miejsce młodzieńczej musku­latu­ry, ofer­u­je raczej znany komfort.

 

Na koniec uwa­ga, która moim zdaniem powin­na nam pokazać jak cud­own­ie przewrotne są trendy kul­tu­ry pop­u­larnej. Paul Rudd wys­tąpił w słyn­nym „Romeo i Julia” jako Parys. Oczy­wiś­cie kto z tego fil­mu pamię­ta Parysa, wszyscy się wtedy zakochi­wali w Leonar­do DiCaprio. Ale DiCaprio wyrósł ze swo­jego młodzieńczego pięk­na, a Paul Rudd postrzał się tylko o parę lat. I gdzie jest ter­az wasz Romeo?

 

Ps: Chci­ałabym jeszcze raz pod­kreślić, że ta anal­iza wyni­ka z mojej potrze­by pewnej reflek­sji, ale może­my też spoko­jnie założyć że Apple Plus TV zapłaciło za ten tytuł by zro­bić pro­mocję nowej pro­dukcji z Rud­dem i Far­rellem. Choć tego nie rozu­miem, bo sko­ro Apple miało­by już kupować komuś ten tytuł żeby pro­mować ser­i­al to prze­cież Lee Pace jest w Fun­dacji i tu dyskusji by nie było.

 

 

 

0 komentarz
4

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online