Home Seriale Sprawy rodzinne czyli o serialu “Kin” i wywiad z Aidanem Gillenem

Sprawy rodzinne czyli o serialu “Kin” i wywiad z Aidanem Gillenem

autor Zwierz
Sprawy rodzinne czyli o serialu “Kin” i wywiad z Aidanem  Gillenem

Dziś mam dla was coś spec­jal­nego. Otóż jak­iś czas temu zwró­ciła się do mnie nowa plat­for­ma Viaplay z pytaniem czy nie chci­ałabym obe­jrzeć pier­wszych odcinków nowego irlandzkiego seri­alu „Kin” i zro­bić niewiel­ki wywiad z Aidanem Gillen­em, który gra w seri­alu jed­ną z głównych ról. Wyz­nam wam szcz­erze – jeden rzut oka na obsadę seri­alu Kin – a gra tam między inny­mi Char­lie Cox i Cia­rán Hinds nie trze­ba było mnie dłu­go namaw­iać. Dlat­ego mam dla was najpierw kil­ka słów o seri­alu a potem krót­ki wywiad.

 

Kin to ser­i­al opowiada­ją­cy o klanie Kasel­lich, przestępczej rodzinie, która dzi­ała w Dublin­ie. Każdy z członków rodziny ma swo­je wyz­nac­zone miejsce, ale te biz­ne­sowe czy właś­ci­wie mafi­jne relac­je przeci­na­ją się z klasy­cznym rodzin­ny­mi spo­ra­mi, ani­moz­ja­mi i resen­ty­men­ta­mi. Ser­i­al zaczy­na się w chwili, w której Michael (grany przez Char­lie Coxa) po kilku lat­ach wychodzi z więzienia i ma szan­sę ponown­ie wejść do rodzin­nego biz­ne­su (na co niekoniecznie ma ochotę). Jed­nocześnie szef rodzin­nego gan­gu – Frank (w tej roli Aiden Gillen) ma prob­lem – chce poko­ju i spoko­ju dla swo­jej rodziny, ale wyglą­da na to, że jej pozy­c­ja w przestępczym świecie Dubli­na jest zagrożona. Wszys­tko za sprawą Eamona Cun­ning­hama (Cia­rán Hinds) który chce sobie pod­porząd­kować wszys­tkie mniejsze rodziny i żelazną ręką rządz­ić całą przestępc­zoś­cią w mieście.

 

- Kin _ Sea­son 1, Episode 3 — Pho­to Cred­it: Patrick Redmond/AMC+

 

Dwa pier­wsze odcin­ki które widzi­ałam doskonale pokaza­ły pomysł na ser­i­al, który w więk­szym stop­niu jest his­torią rodz­iną niż przestępczą. Decyz­je bohaterów są podyk­towane przede wszys­tkim trud­nym rodzin­ny­mi relac­ja­mi. Clare Dunne gra Amandę – żonę jed­nego z braci Kasel­lich która bard­zo by chci­ała, żeby jej syn­owie nie wchodzili do rodzin­nego biz­ne­su. Jak się jed­nak okazu­je – nie moż­na zbyt śmi­ało planować przyszłoś­ci, gdy cała rodz­i­na zaj­mu­je się han­dlem narko­tyka­mi. Zresztą ser­i­al doskonale pokazu­je jak niewielkie, nieprze­myślane decyz­je pode­j­mowane przez bohaterów pod wpły­wem emocji mają potem wpływ na wszys­t­kich jej członków. Pod tym wzglę­dem ser­i­al wyda­je się ciekawszy jako dra­mat psy­cho­log­iczny o ludzi­ach z rodzin­nej firmy, niż jako czys­to sen­sacyj­na pro­dukc­ja o przestępczym życiu Dublina.

 

Posta­cie są napisane na tyle wyraźnie, że po dwóch odcinkach miałam już swoich ulu­bionych członków klanu i tych którym kibicu­ję nieco mniej. Jed­nocześnie sce­narzyś­ci dba­ją byśmy nigdy nie byli pewni jakie są dokład­nie motywac­je bohaterów. Zwłaszcza postać Michaela wyda­je się szczegól­nie ciekawa, bo po powro­cie z więzienia wyda­je się być na prostej drodze do ucz­ci­wego życia i praw­ie zapom­i­namy – że nie trafił za krat­ki bez powodu. Świet­ną postacią jest też Frank, który stara się trzy­mać rodz­inę w ryzach, cały czas bal­an­su­jąc pomiędzy rolą głowy rodziny a sze­fa przed­siębiorstwa. Jak wiado­mo nie jest to łatwe.

 

 

Nie ukry­wam, że tym co spraw­iło, że ser­i­al dodatkowo przy­padł mi do gus­tu to właśnie jego irlandz­ki charak­ter – po tylu amerykańs­kich czy nawet bry­tyjs­kich pro­dukc­jach dobrze zobaczyć nieco inne ulice, posłuchać nieco innego akcen­tu czy zobaczyć znanych aktorów, którzy czu­ją się w swoich rolach swo­bod­nie, bo naresz­cie – są u siebie. To jest ciekawe, bo częs­to moż­na zobaczyć aktorów, których się zna w zupełnie nowym świ­etle. Poza tym jestem wielką fanką seri­ali, które są moc­no zako­rzenione w konkret­nych miejs­cach i przestrzeniach.

 

No dobrze tyle moich emocji i prze­myśleń a ter­az zapowiedziany wywiad. Jeśli mi zaz­droś­ci­cie, że mogłam roz­maw­iać z aktorem znanym min. z „Gry o Tron” to trochę studzę wasz entuz­jazm, bo tego typu wywiady zwyk­le odby­wa­ją się za pośred­nictwem pocz­ty. Co nie zmienia fak­tu, że zawsze jest mi bard­zo miło, kiedy uda się z kimś spec­jal­nie dla was porozmawiać.

 

 

Kin” jest wyraźnie osad­zony we współczes­nej Irlandii i był krę­cony w Dublin­ie i okoli­cach — z udzi­ałem głównie irlandzkiej obsady. Nie będzie prze­sadą stwierdze­nie, że “irlandzkość” jest bard­zo moc­no wpisana w fun­da­men­ty tego seri­alu? Co to oznacza dla seri­alu i dla widzów?

 

Ser­i­al był krę­cony w Dublin­ie, moim rodzin­nym mieś­cie, a ja zawsze lubię powracać do miejsc, które dobrze znam. To mias­to, w którym się wychowałem, co dawało mi możli­wość innego, bardziej oso­bis­tego spo­jrzenia na samą fabułę. Z tego wzglę­du, w odniesie­niu do kreacji postaci, nie mogłem do koń­ca wymyślać jej w sposób w jaki robię to w przy­pad­ku his­torii fil­mowanych w mniej znanych mi lokaliza­c­jach, jed­nak to mi w ogóle nie przeszkadza­ło. Dublin ma bard­zo wiele odcieni i oczy­wiś­cie nie mogliśmy pokazać ich wszys­t­kich. Celowo jed­nak staral­iśmy się unikać przed­staw­ia­nia mias­ta w sposób jed­nos­tron­ny, dlat­ego prezen­towal­iśmy tyle samo jego blasków, co cieni.  Blask­iem było przede otocze­nie głównych bohaterów — ich lśniące samo­chody i domy – otocz­ka, która odwraca uwagę od ich prawdzi­wego życia.  Jed­nak wszys­tko, co pokaza­l­iśmy w ‘Kin’, jest realne, a zdję­cia były real­i­zowane w prawdzi­wych miejscach.

 

Wcielasz się w postać Fran­ka Kin­sel­li, sze­fa rodziny przestępczej Kin­sel­li. Co było dla Ciebie naj­ciekawsze, a może najbardziej wyma­ga­jące w tej roli?

 

Frank to skom­p­likowana postać, jest dość prag­maty­czny i powś­ciągli­wy, lecz zarazem nieprzewidy­wal­ny. Jed­nak w jego rodzinie jest wiele sil­nych osobowoś­ci, więc nie moż­na powiedzieć po pros­tu, ‘ten facet tutaj rządzi, a inni robią to, co on im każe’. To dra­mat krymi­nal­ny osad­zony w Dublin­ie, więc jest kil­ka bru­tal­nych, szoku­ją­cych scen. Jed­nak nie ma tam niczego, co pow­stało­by dla czys­tej sen­sacji. Tem­po opowieś­ci jest bard­zo równomierne i nieprze­sad­zone. Musimy jed­nak uważać na to, co glo­ry­fiku­je­my. Obec­nie w telewiz­ji czy w sieci moż­na zobaczyć dosłown­ie wszys­tko, dlat­ego uważam, że siła opowiadanej his­torii tkwi w pewnej   powściągliwości.

 

W obsadzie “Kin” zna­j­du­ją się jed­ni z najlep­szych irlandz­kich aktorów naszego pokole­nia. Jak pro­du­cen­tom udało się przekon­ać do tej pro­dukcji taki zespół?

 

Myślę, że dużą role ode­grał bard­zo dobry sce­nar­iusz oraz zespół, który pra­cow­ał przy pow­stawa­niu seri­alu. Nie sposób nie wspom­nieć o takich osobach, jak James Math­er, który odpowiadał za zdję­cia, świet­ny zespół reży­ser­s­ki złożony z Diar­mui­da Gog­gin­sa i Tessy Hoffe, Daw­id Holmes, który decy­dował o muzyce oraz wspar­ciu Stu­dia Bron. Istot­ny był również okres real­iza­cji pro­jek­tu — oso­by speł­ni­a­jące się w kreaty­wnych zawodach bard­zo chci­ały wró­cić do tego co uwiel­bi­a­ją robić, zwłaszcza po wielomiesięcznych ograniczeni­ach związanych z pandemią.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online