Home Doktor Who Szczęśliwa Trzynastka czyli witajcie w nowym świecie.

Szczęśliwa Trzynastka czyli witajcie w nowym świecie.

autor Zwierz
Szczęśliwa Trzynastka czyli witajcie w nowym świecie.

Kiedy BBC ogłosiło, że tuż po finale Wim­ble­donu (Fed­er­er!) ogłosi kto zagra 13 Dok­to­ra zwierz nawet przez chwilę nie pomyślał, że usłyszy kobiece nazwisko. Marze­nie o kobiecie Dok­torze to była taka pow­tarzana między fana­mi fan­taz­ja, która nigdy nie mała się ziś­cić. Tylko, że od wczo­raj jest prawdą.

Zwierz nie będzie ukry­wał. Całkiem lubił fakt, że Dok­tor jest facetem. Jak grał go Ten­nant to zwierz wręcz uwiel­bi­ał fakt, że Dok­tor jest facetem. Ale jed­nocześnie, z cza­sem fakt, że w seri­alu którego bohater mógł się zmieni­ać ilekroć chci­ał i w którym wiek, wzrost, wygląd nie grał roli, ogranicze­niem miała­by być płeć, stawał się coraz bardzie bez sen­su. Sko­ro od pewnego cza­su wiemy, że Wład­cy Cza­su mogą się odradzać jako kobi­ety, to w sum­ie dlaczego nie miała­by zro­bić tego nasz bohater? Zwłaszcza, że sami widzieliśmy na przykładzie Mis­sy, że zmi­ana płci postaci – nawet po lat­ach odgry­wa­nia jej przez mężczyznę niekoniecznie oznacza, że straci ona swo­jego ducha. Mis­sy, była równie dobrym Mas­terem co Mas­ter Sim­ma, jeśli nie lep­szym (przy­na­jm­niej w niek­tórych wątkach). Inny­mi słowy – wiedzieliśmy już, że to wcale nie było­by takie straszne. Ale wydawało się niemożli­we. Świat prze­cież dzi­ała inaczej.

 

To miało być zupełnie nie możli­we, czys­to fanowskie marze­nie. A tu proszę — dzielil­iśmy je z BBC

Dlaczego? Trud­no w sum­ie powiedzieć dlaczego. Poza przy­woły­waniem takich typowych rynkowych argu­men­tów. Pro­dukc­je z męski­mi bohat­era­mi sprzeda­ją się lep­iej niż z kobiecy­mi. Nat­u­ral­ny­mi odbior­ca­mi sf są face­ci a oni wolą oglą­dać na ekranie innego fac­eta, bo mogą się z nim utożsami­ać. Do tego argu­ment, że nikt nie zaryzyku­je zmi­any płci głównego bohat­era seri­alu w którym rolę Dok­to­ra przez ostat­nie pół wieku grali mężczyźni. Bo to nie może być tak że męską rolę gra kobi­eta. Bo poprawność poli­ty­cz­na, bo gen­der. Inny­mi słowy, mnóst­wo bard­zo poważnych argu­men­tów, oraz trochę mniej poważnych argu­men­tów, które częś­ci widzów wydawały się bard­zo rozsądne i właś­ci­wie pewne. Sko­ro było w jak­iś sposób to powin­no tak zostać na zawsze. Pewnych rzeczy naprawdę się nie zmienia! I pewnie mieli­by rację gdy­by nie fakt, że nie mówimy  o jakimś kole­jnym seri­alu. Mówimy o Dok­torze. Pro­dukcji która przetr­wała w pop­kul­turze przez pięćdziesiąt lat bo umi­ała wymyślać się na nowo. Iść z duchem cza­su.  Zro­bić coś co nie śniło się telewiz­yjnym filo­zo­fom. Pod tym wzglę­dem kobi­eta w roli Dok­to­ra nie oznacza nowoś­ci tylko potwierdza zasadę rządzącą seri­alem – iść do przo­du, ekspery­men­tować i zmieni­ać się tak częs­to by wid­zowie nie zdążyli się znudzić.

 

Tyle nowych wątków może się ter­az pojaw­ić, tyle pomysłów! Jak super.

Wybór aktor­ki do roli Dok­to­ra cieszy mnie nie tylko społecznie. Choć oczy­wiś­cie fajnie, że w his­torii bez granic przeła­mano tą pozbaw­ioną sen­su granicę płci. Moja radość wyni­ka z tego co ta zmi­ana może nieść dla fabuły. Wszys­tko będzie takie samo ale jed­nak nowe. Będziemy mogli zobaczyć jak podróżowanie w cza­sie i przestrzeni może się zmienić jeśli w przeszłoś­ci lądu­je Dok­tor kobi­eta a nie Dok­tor mężczyz­na, będziemy mogli wysłuchać tych wszys­t­kich wspani­ałych mów Dok­to­ra wygłaszanych kobiecym głosem. Może będziemy mieli zupełnie inny układ relacji z towarzyszką czy towarzyszem. Może ta zmi­ana dla Dok­to­ra będzie drasty­cz­na, może będzie na zasadzie „ej no są dwie ner­ki to spoko”. Może będzie to sym­bol, który coś będzie znaczył – pamięta­cie że w przy­pad­ku Capaldiego to miało znacze­nie. No ilość nowych wątków, pomysłów, prob­lemów, dow­cipów – wszys­tkiego, czego jeszcze nie było jest nieskońc­zona. To nie tylko radość, że w głównej roli będzie kobi­eta ale radość że ser­i­al nie stoi w miejs­cu i się zmienia. Tak jak w ostat­nich sezonach w głównej roli widzieliśmy młodego akto­ra i akto­ra starszego tak ter­az kobi­eta będzie wnosiła nowe wąt­ki i per­spek­ty­wy. Dla wiel­bi­ciela seri­alu którego moty­wem jest zmi­ana nie ma lep­szej wiadomości.

 

Nie wiem jakim Dok­torem będzie Jodie ale sam fakt że będzie miała szan­sę pokazać swój pomysł na rolę zwierza tak zwycza­jnie po ludzku cieszy

Co ciekawe część fan­do­mu uznała, że to strasz­na poprawność poli­ty­cz­na. Zwierz musi przyz­nać, że to niesamowite. Wid­zowie seri­alu, przy którym nawet nie ma zgody od którego odcin­ka trze­ba zacząć – tak jest zmi­en­ny, różny, dzi­wny  i w ogóle wyjątkowy, uznali że aku­rat płeć akto­ra w głównej roli to rzecz tak waż­na. A prze­cież to ser­i­al o równoś­ci, o tym że wszyscy są ważni, że broń jest zła, że postęp jest wszys­tkim. Dok­tor wygłaszał z ekranu już nie raz zda­nia z których wynikało, że Wład­cy Cza­su są naprawdę poza naszym prostym spo­jrze­niem na płeć i sek­su­al­ność. To jest od daw­na ser­i­al wypełniony postępowy­mi idea­mi, który właśnie mówi o równoś­ci, o tym że nasze ziem­skie normy są jed­nak przes­tarza­łe. To, że ser­i­al idzie w kierunku który prze­cież od lat wskazu­je, niko­go nie powin­no dzi­wić. Zresztą przyz­nam szcz­erze jako kobi­eta czu­ję się nieco urażona. Naprawdę to nie jest tak, że kobi­ety są wyt­worem poprawnoś­ci poli­ty­cznej. Jest nas równie dużo co mężczyzn, a nawet więcej. Kiedy rolę dosta­je mężczyz­na, nikt się nie zas­tanaw­ia nad jego płcią. Kiedy trafi do kobi­ety nagle lewact­wo kończy świat i niszczy wszys­tko. I to jeszcze gdy­by to była jakaś inna rola niż Dok­tor – która nie należy do żad­nego akto­ra, prze­chodzi z rąk do rąk. Nikt nie powiedzi­ał że czter­nasty Dok­tor nie będzie grany przez akto­ra. Po pros­tu od wczo­raj może­my zadawać sobie pytanie „Kto z bry­tyjs­kich aktorów i aktorek mógł­by zagrać Dok­to­ra” ot jedy­na różni­ca. Nawet jeśli woli się mężczyznę w głównej roli (choć jeśli nigdy nie widzi­ało się kobi­ety w tej roli to czy naprawdę moż­na serio wiedzieć kto będzie lep­szy) to najwyżej jest to kwes­t­ia cier­pli­woś­ci. Za kil­ka lat znów może być aktor. Aktor­ki czekały lat 50. Jeśli się to komuś nie podo­ba z przy­czyn ide­o­log­icznych to znaczy, że chy­ba bard­zo nieuważnie oglą­dał serial.

 

Obec­ność Mis­sy w seri­alu chy­ba naprawdę powin­na przekon­ać wszystkich,że płeć jest dru­gorzęd­ną cechą postaci jeśli postać jest dobrze napisana i zagrana

Co do samej Jodie Whit­tak­er aktor­ki wybranej do roli 13 Dok­to­ra zwierz nie wie czego się spodziewać. Cieszy go, że to aktor­ka związana z Broad­church czyli zna­ją­ca nowego sce­narzys­tę (zresztą zwierz pode­jrze­wa, że dlat­ego właśnie na nią padło). W seri­alu trochę zwierza den­er­wowała ale nie ze wzglę­du na swo­ją grę ale ze wzglę­du na swo­ją postać. Co dobrze świad­czy o jej tal­en­cie. Na pewno umie grać i należy do tej doskon­ałej kat­e­gorii bry­tyjs­kich aktorów których dobrze kojarzą fani BBC ale świat jeszcze nie zdążył ich sobie przyp­isać do jakiejś konkret­nej roli. Pod tym wzglę­dem jest bard­zo podob­na do Ten­nan­ta. Zwierz czy­tał skar­gi, że sko­ro kobi­eta to dlaczego nie Olivia Col­man. Zwierz kocha Olivię i nawet pisał wpis o tym, że była­by najlep­szym Dok­torem pod słońcem. Co nie zmienia fak­tu – aktorzy nie mają obow­iązku grać tam gdzie chcielibyśmy, żeby zagrali. Pamię­ta­j­cie, że nawet jeśli ktoś złożył aktorce propozy­c­je, to nie musi­ała być nią zain­tere­sowana, mogła mieć inne plany, nie chcieć albo być już zaan­gażowana w inny ser­i­al. To, że nam jako fanom podo­ba się jakaś opc­ja castin­gowa to jeszcze nie znaczy, że aktorzy mają obow­iązek się angażować w te same pro­jek­ty które my uważamy dla nich za dobre. Inna sprawa – Jodie Whit­tak­er jest na tyle mało rozpoz­nawal­ną poza UK aktorką, że będzie mogła stworzyć całą swo­ją rolę bez „wal­ki” z wiz­erunk­iem z poprzed­nich pro­dukcji. I to może jej tylko wyjść na dobre.

 

 

Jed­na z moich ulu­bionych wymi­an Tweet­ów z wczoraj

Zwierz przyz­na, że tak jak na kole­jny sezon Dok­to­ra czekał z umi­arkowanym entuz­jazmem tak ter­az nie może wytrzy­mać z napię­cia. Tyle pytań. Jaki pomysł będzie miał nowy sce­narzys­ta, czy aktor­ka się sprawdzi, jakie będą te odcin­ki i jak płeć aktor­ki zostanie roze­grana w kon­tekś­cie przemi­an Dok­to­ra. Czy dostanie towarzysza fac­eta a może dwie kobi­ety będą podróżować przez czas i przestrzeń. Ale też zwierz widzi oczy­ma duszy swo­jej, te wszys­tkie dziew­czyny które będą mogły do cos­play dorzu­cić jeszcze jeden – być może prost­szy niż poprzed­nie i chłopaków którzy też będą pewnie coplay­ować nowego Dok­to­ra. I myślę o dzieci­akach które nie są pewne jak bard­zo ich płeć określa kim są, które będą miały swo­jego bohat­era który jest po pros­tu sobą nieza­leżnie od tego kto go gra. I niemal słyszę jak na pytanie „Kto jest twoim ulu­bionym Dok­torem” ktoś odpowia­da „Trzy­nast­ka”. I jakoś mi lżej na ser­cu choć prze­cież jeszcze nie widzi­ałam ani jed­nego odcin­ka i może będą psioczyć na marne sce­nar­iusze. Ale na razie ten świat jest troszkę bardziej otwarty, troszkę bardziej różnorod­ny i jak­by troszkę bardziej z przyszłoś­ci. Takie to są spraw­ki Wład­ców Czasu.

Ps: Jak zwyk­le przy takich roz­mowach pojaw­ił się argu­ment z cyk­lu „A co dalej – czarnoskóry homosek­su­al­ista na wózku”?  Tu zwierz ma zawsze dwie reflek­sje – po pier­wsze – od kiedy bycie czarnoskórym homosek­su­al­istą na wózku to jest taka strasz­na niemożli­wa rzecz która zwias­tu­je koniec cywiliza­cji. Po drugie – kobi­ety to nie jest jakaś mniejs­zość. Kobi­ety to połowa pop­u­lacji a nie jak­iś dzi­wny wymysł na potrze­by speł­ni­a­nia poprawnoś­ci politycznej.

Ps2: Nadal uważam że chy­ba więk­szym przekrocze­niem grani­cy były nie biały Dok­tor. Zwierz oso­biś­cie ma wraże­nie że zwłaszcza w Anglii ciekawe było­by obsadze­nie kogoś pochodzenia hin­duskiego czy pak­istańskiego. No ale pewnie nie pręd­ko się doczekamy.

29 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online