Home Ogólnie Z drewna i pasji czyli zwierz o produktach bewood

Z drewna i pasji czyli zwierz o produktach bewood

autor Zwierz
Z drewna i pasji czyli zwierz o produktach bewood

Zwierz rzad­ko prz­ery­wa swój codzi­en­ny pop­kul­tur­al­ny szum by opowiedzieć wam o czymś z pop­kul­turą zupełnie nie związanym ale dziś jest taki dzień. Zwierz zamieni się na chwilkę w najczyst­szej postaci blo­ga pole­ca­jącego rzeczy różne i prz­eróżne. A wszys­tko z powodu starych zna­jo­moś­ci i słaboś­ci do rzeczy ślicznych. Co naj­ciekawsze zyska­cie na tym przede wszys­tkim wy.

galeria_produkt-00083

Wszys­tkie zdję­cia (poza jed­nym pochodzą z look­booka na stron­ie bewood)

Kiedy człowiek choć trochę rozkrę­ci blo­ga cza­sem zdarza się, że zna­jo­mi – głównie ci dal­si – budzą się by zapy­tać czy nie było­by prob­le­mem wyko­rzys­tać przy­pad­kową pop­u­larność zwierza do swych celów. Zwyk­le jest to moment drob­nej kon­ster­nacji bo dale­cy zna­jo­mi właśnie założyli warsz­tat samo­chodowy a ty piszesz o fil­mach i jakoś zgrać się nie chce. Ale kiedy Michał – zna­jomy zwierza z gim­nazjum – napisał o swo­jej fir­mie zwierz westch­nął głęboko. Z dwóch powodów. Po pier­wsze z zach­wytu nad pro­duk­tem, a po drugie dlat­ego, że zori­en­tował się, że ma zły tele­fon. Bo bewood – najwięk­szy obec­nie Europe­js­ki pro­du­cent drew­ni­anych opraw­na tele­fony nie prowadzi Nokii.

samsung_lookbook-00115

Zwierz przy­go­towu­jąc się do napisa­nia wpisu zadał Michałowi i Maćkowi kil­ka pytań – wiecie żeby wpis nie był tylko jed­nym zdaniem „ Ej zobacz­cie jakie śliczne”. Zwierz rzu­cił okiem na odpowiedzi i musi przyz­nać, że rzeczy­wiś­cie wyle­wa się z nich pas­ja. Może­cie się uśmiech­nąć? Czy naprawdę pro­dukowanie drew­ni­anych etui na tele­fony może być przed­miotem pasji? Jeśli ufać Michałowi i jego wspól­nikowi to tak. Zresztą wyda­je się, że bez pasji nie da się tyle osiągnąć w tak krótkim cza­sie. Jeśli weźmie się pod uwagę, że mamy do czynienia z pro­duk­tem nis­zowym (obu­dowy na tele­fony są dość powszechne ale najczęś­ciej są plas­tikowe lub imi­tu­jące drewno) to sukces moż­na odnieść jedynie jeśli wkła­da się w to całe serce. A jeśli doda się do tego, że chłopakom ewident­nie woda sodowa nie uderzyła do głowy i mają jeszcze ste­ki pomysłów (nie koniecznie związanych z tele­fon­a­mi) na rozwój firmy, to może rzeczy­wiś­cie znaleźli swo­je powołanie. Przy czym widać, że nie chodzi jedynie o same tele­fony ale o real­iza­cję jeszcze dziecię­cych marzeń by pra­cow­ać wspól­nie i móc połączyć przy­jaźń i pracę. Trud­no się dziwić,że im się uda­je sko­ro robią coś o czym wielu z nas śni a tylko nielicznym się udaje.

sony_lookbook_1-1585-e1427978825274

Zwierz miał zresztą okazję od jakiegoś cza­su obser­wować jak chłopakom idzie. Kiedy pier­wszy raz Michał napisał do zwierza (w sposób tak uroczy że w ogóle nie było dyskusji by im nie pomóc nieco rozkrę­cić biznes) zaj­mowali się pro­dukcją opakowań tylko do kilku mod­eli. Dziś mod­eli w ofer­cie jest zde­cy­dowanie więcej, jest też kil­ka rodza­jów drew­na z którego moż­na wybier­ać – zwierz widzi­ał na własne oczy jak cud­own­ie różnorodne są oprawy w zależnoś­ci od tego jakie wyko­rzys­ta się drewno. Ale to nie wszys­tko – wciąż nie spoczy­wa­jąc na lau­rach Bewood wprowadz­ił nową – prze­cu­d­owną opcję. Otóż etui moż­na per­son­al­i­zować. I to na kil­ka sposobów. Moż­na zamówić wygrawerowany obrazek (chłopa­ki graweru­ją z dokład­noś­cią do 0,01 milime­tra co ponoć oznacza że nie ma rzeczy niemożli­wych), moż­na łączyć ze sobą różne rodza­je drew­na co daje np. możli­wość robi­enia napisu w innym kolorze itp. Zresztą najlepiej o możli­woś­ci­ach per­son­al­iza­cji świad­czy strona bewood na face­booku. Zwierz spędz­ił na niej sporo cza­su bo po pros­tu był ciekawy jakie ludzie mają pomysły na to by sper­son­al­i­zować swój tele­fon. No i rzeczy­wiś­cie wychodzi to niesamowicie fajnie. Co więcej – jest to dodatkowy koszt ale w jego ramach dosta­je­my też indy­wid­u­alne pode­jś­cie – bo każdy pro­jekt jest kon­sul­towany póki nie zad­owoli i chłopaków i klienta.

sony_lookbook_1-03

Jeśli wyda­je się wam, że ten wpis przy­pom­i­na reklamę to macie trochę racji ale niekoniecznie. Zwierz pole­ca pracę swoich zna­jomych naprawdę z radoś­cią i podzi­wem. W końcu założe­nie włas­nej firmy, pomysł na rozwój i jeszcze czer­panie z tego przy­jem­noś­ci – wyma­ga trochę szczęś­cia ale przede wszys­tkim odwa­gi o pomysłu. Do tego jeszcze nie trud­no kom­bi­nować i robić rzeczy naj­tańszym kosztem. Dużo trud­niej znaleźć pomysł na coś, co będzie może i trochę droższe ale wyko­nane z taką pasją i pietyzmem że będzie zasługi­wać na swo­ją cenę. Zwłaszcza, że rzeczy­wiś­cie otacza nas co raz mniej rzeczy ład­nych a co raz więcej byle jakich. A jeśli doda­je­my do tego jeszcze ele­ment per­son­al­iza­cji to dosta­je­my pro­dukt który właś­ci­wie należy do tych najlep­szych – ład­ny, dobrze wyko­nany, trwały i co najważniejsze – dopa­sowany do naszego gus­tu. Znaleźć pomysł na coś takiego – to coś co zawsze budzi w zwierzu entuz­jazm. Głównie chy­ba dlat­ego, że sam zwierz nie ma zupełnie zacię­cia biz­ne­sowego ale cieszy się gdy uda się komuś innemu.

samsung_lookbook-00399

A ter­az dowiecie się dlaczego na dzisiejszym wpisie zyska­cie przede wszys­tkim wy. Jak wiecie bewood nie pro­duku­je opakowań na ukochaną Nok­ię zwierza ale robi piękne obu­dowy na inne tele­fony. Wpadliśmy więc z chłopaka­mi na pomysł. Zwierz może się obe­jdzie smakiem ale to nie znaczy że wy też macie prze­jść obo­jęt­nie wobec tego fajnego pro­duk­tu. Zas­tanaw­ial­iśmy się co dla was zro­bić i ostate­cznie Michał pod­sunął doskon­ały pomysł. Ter­az zwierz ma na swoim biurku trzy etui na tele­fony. Wszys­tkie pięknie zapakowane (zwier­zowi strasznie podo­ba się pomysł pakowa­nia etu w eko­log­iczne opakowa­nia które jed­nak są dopra­cow­ane i fajne). Każdy z nich do innego mod­elu, wyko­nany w innym drewnie ale wszys­tkie łączy to samo – wygrawerowano na nich najpiękniej jak tylko się da logo zwierza (autorstwa nieza­wod­nej Mai Lulek) z pięknym szczurkiem i napisem Zwierz Pop­kul­tur­al­ny. To najwięk­sze (i naj­droższe) etui dostęp­ne w sklepie – Do iPhone 6, Sam­sung Note 4 i Sony Z3. Każde z tych etui może­cie wygrać, w konkursie.

WP_20150616_004

Żeby wygrać w konkur­sie musi­cie zro­bić tylko jed­ną rzecz – powiedzieć zwier­zowi co wy byś­cie wygrawerowali na swoim tele­fonie – najchęt­niej podsyła­jąc do tego zdję­cie. Musi­cie to zro­bić do 23/06, w komen­tarzu pod wpisem. Do tego doda­j­cie jeszcze infor­ma­c­je jaka obu­dowa was intere­su­je – żeby nie było tak że wszys­t­kich zwycięzców będzie intere­sowała obu­dowa do tego samego telefonu.Jednocześnie było­by naprawdę fajnie gdy­byś­cie pol­u­bili stronę bewood na face­booku. To już proś­ba od zwierza – fajnie patrzeć jak komuś biznes się rozras­ta i myśleć że się do tego choć trochę przyłożyło rękę . Poza tym – tyle ludzi narze­ka na swo­ją pracę i nie może znaleźć nic co by ich cieszyło, że jak się ma dwóch chłopaków z pasją to strasznie fajnie jest ich wesprzeć. Zwłaszcza że – co zwierz musi dorzu­cić bo uzna­je to za urocze – z tył każdej obu­dowy zna­jdziecie ich podz­iękowanie za zau­fanie – dro­bi­azg a człowiek czu­je że nie jest zupełnie obo­jęt­ny sprzedaw­com. Tak więc wy zajmi­j­cie się wymyślaniem sza­lonych wzorów na tele­fony (przy okazji może­cie zajrzeć na stronę i zobaczyć jak wyglą­da­ją obu­dowy w różnym drewnie) a zwierz zacznie się zas­tanaw­iać czy przy­pad­kiem nie powinien sobie nabyć tele­fonu który moż­na oblec w jakieś pro­dukowane przez bewood etui. Nie śmiej­cie się są naprawdę dużo gorsze powody do wymi­any tele­fonu niż zach­wyt na obudową.

Ps: Wbrew temu temu co część z was może myśleć zwierz nie bierze za ten wpis żad­nego wyna­grodzenia poza włas­ną satysfakcją).

16 komentarzy
0

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris