Home Ogólnie Zrób se dziare czyli ludzie we wszystkich kolorach tęczy

Zrób se dziare czyli ludzie we wszystkich kolorach tęczy

autor Zwierz

Hej

Kiedyś tatułowali się ludzie wyłącznie podejrzani,żołnierze i sza­mani egzo­ty­cznych plemion. Potem ludziom się odmieniło i powoli dochodzil­iśmy do przekonania,że mieć do koń­ca życia obrazek na ciele to w sum­ie całkiem fajne.  Zwierz zaob­ser­wował ostat­nio że na całach niek­tórych gwiazd fil­mu i rozry­w­ki powoli zaczy­na brakować miejs­ca — Taka Angeli­na Jolie czy Megan Fox mają na ciele niema cały pro­gram ikonograficzny,jeśli Davi­d­owi Beck­hamowi urodzi siękole­jny synek to nie wiem gdzie wytatu­u­je sobie jego imię bo w sum­ie już prak­ty­cznie braku­je mu miejs­ca, najbardziej wytatułowany w świecie rozry­w­ki Jessie James ostat­nio pod­padł bo okaza­ło się że od włas­nej żony ( Sandry Bul­lock) woli inną wytatułowaną mod­elkę. Na tatułowa­niu sobie imion prze­jechał się i John­ny Deep który musi­ał zmieni­ać tat­u­aż „ Wiona For­ev­er” ( od jego ówczes­nej narzec­zonej) na Wino For­ev­er” z koleii na naszym pod­wórku Doda zoas­tała na ramie­niu Rad­ka Maj­dana zamieniona w starego indi­an­i­na — pożyek z tego duży bo już chy­ba nikt nie ma wąt­pli­woś­ci że imiona ukochanych należy sobie tatułować dopiero dwadzieś­cia lat po ślu­bie.  Tat­u­aż ma nawet kilku­nas­to­let­nia gwiazd­ka Mai­ley Cyrus — która ma dopiero szes­naś­cie lat ( opinia pub­licz­na była najpierw obur­zona ale potem zmieniła zdanie kiedy okaza­ło się że tat­u­aż ów ma upamięt­nić jej przy­ja­ciela który umarł na mukowis­cy­dozę), zaś wszyscy aktorzy wys­tępu­ją­cy jako członkowie drużyny pierś­cienia w „ Wład­cy Pierś­cieni” wytatułowali sobie elficką dziewiątkę na pamiątkę fil­mowej przy­gody. Tatułowanie się jest modne także w świecie wirtu­al­nym — z filmów może­my dowiedzieć się że nic tak nie poma­ga na prob­le­my z pamię­cią krótkotr­wałą niż zro­bi­e­nie sobie kilku­nas­tu tat­u­aży na całym ciele, z koleii jeśli chce­cie uciec z więzienia nic prostrzego — wytatu­u­j­cie sobie plan uciecz­ki na ciele, tat­u­aże poma­ga­ją też np. w uzyska­niu sławy jako słyn­ny przestęp­ca — nie możesz być w filmie naprawdę zły jeśli two­jego ramienia,nagarstka czy pleców nie zdo­bi jak­iś straszny tat­u­aż ( Czer­wony smok zapewni ci miejsce w pier­wszej ludzie), co więcej nawet jeśli wal­czysz z ciem­ny­mi moca­mi dobrze sobie wytatuować na ciele jakieś starożytne runy ( jak nas uczy film Con­stan­tine), ba nawet w komedii roman­ty­cznej prob­lem z wytatułowanym imie­niem dawnej narzec­zonej może być dobrym punk­tem wyjś­cia do dal­szych perypetii. Zwierz zas­tanaw­ia się ile cza­su wytatułowani aktorzy spędza­ją na krześle charak­teryza­torskim by je ukryć ale zwierz myśli że to musi być w sum­ie męczące. Dlat­ego tym bardziej należy podzi­wiać tych którzy tatu­u­ją się mimo że w sum­ie ich pra­ca wym­ga by nie mieli jak­iśch cech konkret­nych osób ( w sum­ie aktor poowinien być jak najbardziej plas­ty­czny). Nie mniej zwierz nie przy­pom­i­na sobie by posta­cie fil­mowe miały tat­u­aże które nic nie znaczą — co sug­erowało by że jeszcze zwracamy uwagę na to kto co ma napisane na ciele. Z drugiej strony w świecie w którym wszysyc próbu­ją nas przekon­ać, że sta­je­my się tacy sami fakt, że tyle osób decy­du­je się dodatkowo się wyróżnić świad­czy o tym, że jed­nak chce­my być raczej co raz bardziej indy­wid­u­al­ni. No chy­ba że tatu­u­je­my sobie kod kreskowy.  Zwierz sam się nigdy nie wytatu­u­je bo zna swój charak­ter — zawsze w końcu nudzi się tym co widzi  w około i prag­nie zmi­any — fakt obciąże­nia się czymś czego zwierz zmienić by nie mógł­by zmienić strasznie by go zden­er­wowało. Nie mniej zwierz nie ma nic do ludzi którzy swój indy­wid­u­al­ny pro­gram ide­o­log­iczny noszą na włas­nej skórze.

A tak przy okazji wiz­erunku — zwierz nudzi się powoli swo­ją skórką na blogu — choć ozdo­bił ją swoim ulu­bionym obrazkiem chci­ał­by się jakoś bardziej wyróż­ni­ać w przestrzeni blo­gowej — stąd moje pytanie do was drodzy czytel­ni­cy — skąd wziąść fajną nie banal­ną skórkę na blo­ga?
0 komentarz
0

Powiązane wpisy