Home Ogólnie Zwierz w świecie społeczności czyli wszystkiego najlepszego z okazji dnia blogera

Zwierz w świecie społeczności czyli wszystkiego najlepszego z okazji dnia blogera

autor Zwierz

Hej

Dziś zwierz ma swój dzień — tak chwilę temu dowiedzi­ał się zwierz że nie dość że dziś jest ostat­ni dzień wol­noś­ci dla uczniów ( zwierz łączy się w bólu) to na dodatek jest dziś dzień blogera. Aby to ucz­cić zwierz przyłącza się do między­nar­o­dowej akcji obchodów dnia blogera. Zasa­da jest pros­ta — poza podlinkowaniem ofic­jal­nej strony blog day oraz tagu trze­ba jeszcze pole­cić i podlinkować kil­ka blogów które uzna­je się za ciekawe i warte polece­nia. Teo­re­ty­cznie powin­ny być to blo­gi nowe ale zwier­zowi naprawdę nie chce się strasznie przeszuki­wać sieci więc po pros­tu po raz kole­jny pole­ci wam swo­je ulu­bione blo­gi:
1.) Alexa w Krainie Czarów — zwierz zaglą­da tu codzi­en­nie — blog pełen reklam zarówno komer­cyjnych jak i społecznych, ułożonych tem­aty­cznie wybranych tak by nieco zas­zokować ale i pokazać jak ciekawa może być rekla­ma. Niekiedy strasznie zabawne, częs­to bard­zo moc­ne ale zawsze fas­cynu­jące.
2.) Ostat­ni fotel po lewej stron­ie — blog kry­ty­ka fil­mowego Michała Oleszczy­ka to przykład jak powin­na wyglą­dać kry­ty­ka filmów — z poszanowaniem zarówno dla kul­tu­ry pop­u­larnej jak i wysok­iej. Do tego wszys­tkie dobrze napisane i obiek­ty­wne. Zwierz jest pod wraże­niem
3.) Wszys­tko o fil­mach — w sum­ie tytuł mówi wszys­tko — więcej newsów niż w jakimkol­wiek pol­skim ser­wisie i to kil­ka razy dzi­en­nie do tego bezkom­pro­misowe recen­z­je i mnóst­wo entuz­jaz­mu auto­ra.
4.) 1001 filmów - autor blo­ga pod­jął się zada­nia niemal niemożli­wego obe­jrzenia wszys­t­kich filmów z książ­ki pole­ca­jącej 1001 filmów które trze­ba zobaczyć zan­im się umrze. Zadanie które może zająć życie ale które warto wspier­ać. ktoś to w końcu musi zobaczyć
5.) Biz­zare Films — blog o fil­mach nieco innych — najczęś­ciej zjechanych przez kry­tykę — zwierz znalazł wśród nich kil­ka swoich ulu­bionych pozy­cji. Pole­ca każde­mu kto chce się dowiedzieć jakie filmy powinien obe­jrzeć by być geekiem
No tyle na dziś — mam nadzieje że posi­ada­ją­cy blo­ga czytel­ni­cy też zde­cy­du­ją się na przyłącze­nie się do święta/ zabawy. W końcu nie jesteśmy sami w blo­gos­ferze — inni wspier­a­ją nas więc i my wspier­a­jmy innych.
0 komentarz
0

Powiązane wpisy