Home Ogólnie Co tam zwierzu w torebusi? czyli Zombie vs Zwierz vs everyday carry

Co tam zwierzu w torebusi? czyli Zombie vs Zwierz vs everyday carry

autor Zwierz
Co tam zwierzu w torebusi? czyli Zombie vs Zwierz vs everyday carry

Kochani dotr­wal­iś­cie do koń­ca tygod­nia. Grat­u­lu­je. Jaka nagro­da za wasze poświęce­nie czeka was pod koniec tygod­nia nowy odcinek Zom­bie vs Zwierz. Dziś jak prawdzi­we bloger­ki mod­owe opowiadamy o tym co mamy w tore­bkach.

Pomysł na odcinek podrzu­cił nam czytel­nik który zapy­tał, bez czego nie rusza­my się z domu. Wyszło, że każde z nas zan­im przestąpi próg domost­wa musi wrzu­cić do tor­by czy ple­ca­ka kil­ka niezbęd­nych rzeczy. Więk­szość sprzę­tu który nosi Paweł kosz­tu­je for­tunę. Więk­szość rzeczy które nosi zwierz, co najm­niej raz zgu­bił albo zep­suł.

 

 

Poza tym w odcinku chwal­imy się sukce­sa­mi Rzeźni­ka z Dziel­ni­cy Por­towej, przy­pom­i­namy, że dzi­ała już Czy­tu Czy­tu, ja wściekam się na ludzi że nie czy­ta­ją Jane Austen, Paweł nie rozu­mie dlaczego nagle wszyscy nie kocha­ją Prze­budzenia Mocy i jeszcze zan­im zanurku­je­my do naszych toreb spędza­my chwilę roz­maw­ia­jąc o nowym seri­alu Agniesz­ki Hol­land dla Net­flixa. Pewnie dlat­ego nie wyszło nam 50 min­ut tylko pon­ad godz­i­na. Wy słucha­j­cie a zwierz jak zwyk­le przupom­i­na gdzie może­cie okazać nam swo­ją miłość:

Pol­ub­cie nasz fan­page: www.fb.com/zvzpodcast

Pisz­cie do nas: kontakt@zombievszwierz.pl

Sprawdź­cie inne nasze pod­casty: www.podsluchane.pl

Pol­ub­cie fan­page naszej sieci: www.facebook.com/podsluchane.pl

Zobacz nasz sklep z gadże­ta­mi: www.podsluchane.pl/sklep

Napisz do nas na kontakt@podsluchane.pl

Będzie nam też miło jeśli pol­u­bi­cie nasz pod­cast na iTunes i wys­taw­icie mu ocenę. I to chy­ba tyle jeśli chodzi o nasze rozliczne proś­by. Choć patrząc na to jak bard­zo inspiru­ją nas wasze listy to im więcej pisze­cie tym więk­sze praw­dopodobieńst­wo, że poroz­maw­iamy na jeden z zapro­ponowanych przez was tem­atów (albo na tem­at obok jak na roz­mowa zejdzie na takie dzi­wne dyskus­je)

Ps: Zwierz chy­ba nie da rady jutro opub­likować wpisu ale jeśli też jedziecie na Fes­ti­w­al Komik­su do Łodzi to wypa­tru­j­cie zwierza – może go spotka­cie 😊

9 komentarzy
0

Powiązane wpisy