Home Ogólnie 100 filmów w jeden wieczór czyli zwierz idzie na skróty cz. II

100 filmów w jeden wieczór czyli zwierz idzie na skróty cz. II

autor Zwierz

Hej

 

Zwierz nadal bydli w Katow­icach więc czas na kon­tynu­ację wczo­ra­jszego wpisu. Dla tych, którzy się nie zała­pali, zwierz tłu­maczy, że uzu­peł­nia 100 Day Movie Chal­lenge w dwa dni, ponieważ uwiel­bia listy a jest zwierzem zbyt niecier­pli­wym i leni­wym by rzeczy­wiś­cie przez 100 dni wrzu­cać link. Zwierz wie, że to trochę oszuki­wanie (wyzwanie zwierz powin­na się nazy­wać : jeden wieczór movie chal­lenge) ale cza­sem trze­ba łamać zasady :) Jak zwierz pisał w poprzed­nim wpisie nie ma linków bo na ich wstaw­ie­nie nie star­czyło cza­su. Ale zwierz jest przeko­nany, że nie będziecie mieli prob­le­mu by znaleźć pro­dukc­je (zwierz nie jest szczegól­nie eks­cen­tryczny jeśli chodzi o jego wybo­ry). Zwierz nie napisał tego wczo­raj ale warto dodać dziś, że musi­ał sobie to wyzwanie przetłu­maczyć więc przeprasza jeśli coś brz­mi niepo­rad­nie. No to tyle — czas na naszą drugą 50. 

 

 

 

Day 51:Film, który jest remake’m: Ocean’s 12 (pier­wszy seans to było olśnie­nie)


Day 52: Film w którym wys­tępu­je zmarły już aktor: Błęd­ny Ryc­erz (zwier­zowi zawsze strasznie żal Ledgera kiedy oglą­da ten film)


Day 53: Film z doskon­ałym cytatem: Casablan­ca (“Aresz­tować wszys­t­kich pode­jrzanych”, “Których?” “Tych samych co zwyk­le” — mój ukochany cytat)


Day 54:Doskonały czaro-biały film: Psy­choza (to niesamowite jak ostat­nia sce­na tego fil­mu świad­czy o wielkoś­ci reży­sera)


Day 55:Film, który cię nieco skon­fun­dował:  Stok­er (serio nie miał zwierz poję­cia co myśleć, przez jakieś pięć min­ut)


Day 56:Dobry film Wojen­ny:  Pociąg Nadziei (mało tam wojny ale mnóst­wo tam wojny plus moż­na obe­jrzeć właś­ci­wie tylko raz)


Day 57 Film, który pojaw­ił się w kinach kiedy miałeś pięć lat: Ter­mi­na­tor 2 (jak  na tamte cza­sy efek­ty spec­jalne były niesamowite I zwierz bał się roku 1997)


Day 58:Film, o którym wcześniej wspom­ni­ała inna oso­ba baw­ią­ca się w tą grę: Pan­na Bloom która się w to bawi na face­booku pisała o Iron Manie 3 i słusznie bo to film który zwierz lubi.


Day 59:Film, który jest dobry ale zaw­iódł cię zakończe­niem: Hol­i­day (zwierz strasznie był ciekaw jak autor­ka rozwiąże skom­p­likowaną sytu­ację a ona po pros­tu skończyła film)


Day 60:Przypadkowy film: Lista Schindlera (leży obok kom­put­era czeka na kole­jny seans)


Day 61:  Film, który twoim zdaniem jest niedoce­ni­any: Genial­ny Klan (Wes Ander­son nakrę­cił Arcy­dzieło a ludzie zachowu­ją się jak­by to był tylko film)


Day 62:Dobry film dla dzieci: Stalowy Gigant (co innego dla dzieci, co innego dla dorosłych I nawet nie chodzi o dwuz­naczne aluz­je)


Day 63:Dziwny Film: Blue Vel­vet (zwierz film uwiel­bia ale to cholernie dzi­w­na pro­dukc­ja)


Day 64:Film, który cię nudzi: Tron we Krwi (zwierz wie, że nie powinien ale tyle tam Japończyków)


Day 65: Film, który lubią twoi przy­ja­ciele ale nie ty: Shrek (serio zwierz nie przepa­da za pier­wszym Shereck­iem)


Day 66: film, który był­by dobry z innym aktorem lub aktorką: Gwiezdne Wojny II-III (ktokol­wiek inny w roli Anaki­na mógł­by ura­tować pro­dukcję)


Day 67:Stary film, który powin­no się nakrę­cić jeszcze raz: Diu­na (bardziej kanon­icz­na ze współczes­ny­mi efek­ta­mi — serio ide­al­ny mate­ri­ał na hit)


Day 68:Film, którego nie widzi­ałeś ale wiesz że go nie lubisz: Ludz­ka Stono­ga (są jakieś granice co?)


Day 69:Film ze smut­nym zakończe­niem: Requiem dla Snu (tak smutne, że zwierz nie chce do tego wracać)


Day 70:  Film z doskon­ałym zwrotem akcji pod koniec: Fight Club (chy­ba najlep­szy plot twist ever)


Day 71:Dobry film zak­wal­i­fikowany jako chic-flic: Kel­ner­ka (bard­zo dobry film oby­cza­jowy)


Day 72: Film z bard­zo śmieszną sceną: Bękar­ty Wojny (Brad Pitt mówią­cy po włosku)


Day 73: Film, w kto­rym gowny bohater jest prze­ci­wnej płci co ty:Thor (zwierz z całą pewnoś­cią nie jest dwumetrowym blon­dynem)


Day 74:Dobry film, który jest częś­cią try­logii lub serii: Poszuki­wacze Zagin­ionej Arki (Indi­ana Jones rządzi)


Day 75: Dobry film  dla facetów:  Trans­porter? (zwierz uwiel­bia tą ser­ię ale chy­ba jest raczej męs­ka z założe­nia)


Day 76:Film, o którym myślałeś że będzie bez­nadziejny a okaza­ło się inaczej: Romeo i Julia z Leonar­do DiCaprio (zwierz spodziewał się chła­mu a film jest naprawdę dobry)


Day 77:Dobra Kome­dia Roman­ty­cz­na: Not­ting Hill (zwierz przez ten film zakochał się w Lon­dynie)


Day 78 Film pełen akcji: Szk­lana Pułap­ka (Ukochane kino akcji zwierza)


Day 79 Film, który widzi­ałeś ze swo­ja byłą dziewczyną/ chłopakiem :Trio z Belleville (Zwierz zapom­ni­ał że jest na rand­ce taki to był dobry film)


Day 80:Film w którym główny bohater/bohaterka ma inny kolor skóry niż ty:  Blade: Wieczny ŁOw­ca (pier­wsza część była zabójc­zo dobra)


Day 81:Doskonały film bry­tyjs­ki:  Hen­ryk V (to pytanie było ten­den­cyjne)


Day 82:Doskonały film Dis­neya: Pięk­na I Bes­tia (ze wzglę­du na ani­mację, piosen­ki I bib­liotekę)


Day 83:Film wypuszc­zony w tym samym roku co ostat­ni film wspom­ni­any na stron­ie wyzwa­nia: ostat­ni film wspom­ni­any na stron­ie z wyzwaniem jest z 1995. To może Leg­ends of the Fall (jak­iż to straszny melo­dra­mat był)


Day 84:Film który pojaw­ił się na ekranach kiedy miałeś 15 lat: Pot­wory i Spół­ka (jaki to był dobry film I będzie miał pre­quel!)


Day 85: Film w którym wys­tępu­je aktorka/aktor urod­zona w tym samym roku co ty:  Bel Ami (zwierz i Robert Pat­tin­son są w tym samym wieku)


Day 86:Film roz­gry­wa­ją­cy się pon­ad 100 lat temu: Mau­rice (film dzieje się chy­ba w 1909 czyli pon­ad sto lat temu)


Day 87 Film, w którym wys­tępu­je Eddie Mur­phy: Dream­girls (a co nie tylko w kome­di­ach facet grał)


Day 88: Film w którym wys­tępu­je Arnold Schwarzeneg­ger: Conan (I to była znakomi­ta rola)


Day 89:Film na Hal­loween: Rodz­i­na Addamsów (niby w tema­cie a nie ma nic strasznego)


Day 90:Film ani­mowany ale nie z wytwórni Dis­ney ‘a: Anas­taz­ja (zwierz jako dziecię miał obsesję na punkcie tego fil­mu)


Day 91:Komedia, która nie była zabaw­na: Straszny Film 2 (jedyn­ka zwierza rozbaw­iła dwój­ka wpraw­iła w stan stras­zli­wego zażenowa­nia)


Day 92:Pierwszy film, który znalazłeś dziś w pro­gramie telewiz­yjnym: Sok z Żuka (nieod­mi­en­nie bawi)


Day 93:Fim, który posi­adasz ale go nie widzi­ałeś:  Zbrod­nia I Kara BBC (zwierz kupił ale jeszcze nie zdążył obe­jrzeć)


Day 94: Film, który jak przy­puszcza­sz miał niewielu widzów: 29th Street (film o face­cie który wygrał na loterii ‑zro­bił olbrzymie wraże­nie na zwierzu kiedy zwierz był dzieck­iem)


Day 95: Film z Tomem Han­ksem: Cast Away (sam pobyt na wyspie jak to pobyt na wyspie ale końcówka łamie serce)


Day 96: Ostat­ni film aktora/Aktorki: Glad­i­a­tor (Oliv­er Reed umarł jeszcze przed końcem pro­dukcji)


Day 97: Pier­wszy film aktora/aktorki: Ryd­wany Ognia (zwierz wie, który stu­dent prze­chodzą­cy przez dziedziniec to Branagh)


Day 98: Film, który był za dłu­gi: Trans­form­er­sy 3 (strasznie się zwier­zowi ten film dłużył)


Day 99:Film tylko z kilko­ma posta­ci­a­mi: Roz­mowy z inny­mi kobi­eta­mi (w sum­ie na ekranie jest tylko dwo­je ludzi)

 

Day 100: Ukończyłeś wyzwanie więc wrzuć link do filmiku z dowol­nego fil­mu: Zwierz pozostawi to bez wypełnienia bo nie ma się za co nagradzać bo nieco skró­cił wyzwanie.??

 

Dobra to tyle. Zwierz jak zawsze jest chęt­ny do dyskusji a nawet chęt­nie by poz­nał wasze listy więc zaprasza was byś­cie się w to pobaw­ili na fb a może — jeśli macie blo­gi, podob­nie jak zwierz  pobaw­ili się we wład­ców cza­su i załatwili wszys­tko za jed­nym zamachem. Zwierz nie przykła­da wielkiej wagi do takich list ale fajnie cza­sem zas­tanow­ić się nad tym co lubimy, co byśmy pole­cili zna­jomym i czy jesteśmy w stanie bez zas­tanowienia wymienić 100 filmów.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy