Home Ogólnie 15 byłyskotliwych obserwacji zwierza z okazji złotych globów czyli dzień dobry i dobranoc

15 byłyskotliwych obserwacji zwierza z okazji złotych globów czyli dzień dobry i dobranoc

autor Zwierz

 

Hej

 

         Zwierz, który zafun­dował wam dziś już porząd­ną recen­zję Sher­loc­ka ( na blogu jak tylko zwierz się obudzi) ze wstępem rozwinię­ciem i zakończe­niem nie ma już sił by zafun­dować wam równie porząd­ny tekst. Nie mniej nie pow­strzy­ma się by nie podrzu­cić wam kilku spisanych niemalże na żywo uwag odnośnie chy­ba jed­nak ciekawszych w swej naturze od Oscarów Zło­tych Globów.

 

1.) Ricky Gar­vais zami­ast być podłym wobec aktorów postanowi ośmieszyć Złote Glo­by — przyszło mu to z lekkoś­cią, ale zwierz który przez ostat­ni rok zapoz­nał się z prak­ty­cznie wszys­tki­mi dostęp­ny­mi wys­tę­pa­mi kome­diowy­mi Gar­vaisa nie był pod wraże­niem — więcej miał wraże­nie że kil­ka z tych dow­cipów słyszał już przy innej okazji. Z kolei nazwiska padały Tu głównie nie obec­nych co nieco osłabia tak  wyraźne jeszcze dwa lata temu wraże­nie, że Gar­vais naprawdę się niczym nie prze­j­mu­je. Nie mniej ten obwołu­ją­cy siebie samego najlep­szym komikiem Wielkiej Bry­tanii wiel­bi­ciel prowokacji miał swo­je pięć min­ut zwłaszcza gdy zapy­tał John­nego Dep­pa czy ten widzi­ał już Turys­tę ( którego Gar­vais wyśmi­ał w zeszłym roku) ponieważ wszyscy wiedza że Depp z zasady nie oglą­da swoich filmów odpowiedź była oczy­wista. Nie mniej wyda­je się, że każdy wchodzą­cy na scenę prezen­ter czół się w obow­iązku by w jak­iś sposób odnieść się do przy­tyków Gar­vaisa — co najlepiej udało się Madonnie.Z  resztą i tak najz­abawniejsi byli tu inni — Clooney z ukradzioną Pit­towi laską, Julien Moore ślicznie radzą­ca sobie z awar­ią promptera,  oraz prze­cu­d­ow­na Helen Mir­ren

 

2.) Wyglą­da na to że po raz pier­wszy od daw­na naprawdę nie ma jed­nego fil­mu, który prze­bi­ja inne. To otwiera pulę dla niekoniecznie przewidy­wal­nych wyników. Z drugiej jed­nak strony brak jed­nej his­torii której wszyscy kibicu­ją spraw­ia, że nagrody nieco tracą swo­ją moc. Tacy już jesteśmy — kochamy kiedy jeden film zbiera wszys­tkie nagrody, lub kiedy dwa filmy ści­ga­ją się po wszys­tko. Kiedy nagrody równo się rozkłada­ją nie czu­je­my takiego napię­cia

 

3.)  To czego nie ma w świecie fil­mu jest nato­mi­ast w świecie seri­ali. Złote Glo­by to najwyższe wyróżnie­nie jakie może trafić do seri­alu i o dzi­wo po jed­nym obe­jrze­niu Emmys nie ma tu wielu zaskoczeń. Zwierz radośnie pod­skoczył kiedy najlep­szym mini seri­alem zostało ukochane Dow­ton Abbey  zwierza,  nie zdzi­wił się kiedy nagro­da powędrowała do Kate Winslet czy Petera Din­klage. Co praw­da dla niek­tórych nagro­da dla najlep­szego seri­alu dra­maty­cznego mogła się wydać zaskocze­niem — bo Home­land mało kto u nas kojarzy, ale ser­i­al ten cieszy się dużą pop­u­larnoś­cią, ma bard­zo dobre recen­z­je i co ważne — szy­bko trafił za granice. Niko­go nie zdzi­wiła nato­mi­ast nagro­da dla Mod­ern Fam­i­ly — być może najbardziej przece­ni­anego seri­alu z jakim zwierz się zetknął. W sum­ie wśród nagrod­zonych aktorów zwier­zowi więk­szość była zaskaku­ją­co obo­jęt­na — zwierz pode­jrze­wał już wcześniej nagrodę dla Denise, a Amer­i­can Hor­ror Sto­ry nie oglą­da.

 

4.) Każdy chce dać nagrodę Mat­towi LeBla­cowi za rolę Mat­taLe­Blan­ca — zwierz nie twierdzi że nie był świet­ny w swo­jej roli w seri­alu Episodes ale zwierz miał wraże­nie że zro­biono to przede wszys­tkim bo to strasznie fajnie brz­mi.

 

5.) Dla aktorek granie innych aktorek zawsze kończy się nagrodą. Zwierz nie mógł się oprzeć temu wraże­niu kiedy Michelle Williams otrzymy­wała nagrodę za rolę Marylin Mon­roe. No ale przy­na­jm­niej nagro­da trafiła częś­ciowo do fil­mu mój week­end z Mar­i­lyn i zwierz nieco prze­bo­lał brak nagrody dla Branagha.

 

6.) Czy tylko zwierz miał wraże­nie że Christo­pher Plum­mer dostał nagrodę “dajmy mu cośzan­im umrze”? oczy­wiś­cie jak zwyk­le w tych przy­pad­kach bywa, Plum­mer wygłosił mowę zabawną i na luzie w prze­ci­wieńst­wie do łka­jącej Octavii Spencer nagrod­zonej ( bard­zo słusznie) za rolę w filmie Help

 

7.) Jeśli nie chce­cie dać komuś nagrody za reży­ser­ię, daj­cie mu drugą jaka przyjdzie wam do głowy — w przy­pad­ku Madon­ny — za piosenkę. Madon­na syg­nał bard­zo wyraźnie zrozu­mi­ała bo zami­ast dziękować jak autor­ka piosen­ki dziękowała jak reżyser fil­mu. Niby wilk syty i owca cała , ale wys­tępu­ją­ca w ślicznej sukience Madon­na minę miała nie tęgą.

 

8.) Dwóch najbardziej zbla­zowanych panów w Hol­ly­wood? Spiel­berg który jest zaw­iedziony nagrodą dla Tin Tina ( zwierz też jest zaw­iedziony bo film jest bard­zo śred­ni)  i Woody Allen który jak zwyk­le nawet nie pofaty­gował się po swo­ją nagrodę za sce­nar­iusz do O Półno­cy w Paryżu

 

9.) Mar­tin Scors­ese  przez wiele lat nic nie dostawał. Najwyraźniej wszyscy stara­ją się mu to ter­az wyna­grodz­ić. Zwierz nie wie czy nagro­da za Hugo mu się należała. Ale to przy­na­jm­niej człowiek który umie wygłosić mowę szy­bko. Bard­zo bard­zo szy­bko

 

10.) Zwierz ofic­jal­nie jest zakochany w  Jeanie Dujardin nagrod­zonym odtwór­cy głównej roli w także nagrod­zonym The Artist. Facet wszedł na scenę na trzy min­u­ty i zwierz jest gotowy zobaczyć z nim reklamę pasty do butów.

 

11.) Maryl Streep dosta­je nagrody nie dlat­ego, że jest najlep­szą aktorką w biz­ne­sie ale dlat­ego, że abso­lut­nie wszyscy chcą posłuchać co powie na sce­nie. W tym roku zapom­ni­ała oku­larów więc jej mowa była nieco mniej skład­na. Nie mniej potwierdza się zdanie zwierza że w tym roku Streep może naprawdę dostać Oscara. Co w sum­ie jej się należy bo ma tylko dwa. Czyli o jakieś 13 za mało.

 

12.) Podz­iękowa­nia jas­no wskazu­ją, że najpotężniejszym człowiekiem w Hol­ly­wood jest Har­vey Wein­stein — bez dwóch zdań. Ale reakc­je Sali pokazu­ją, że nawet na wręcze­niu nagród dla elit świa­ta rozry­w­ki show może ukraść nagrod­zone­mu wykonu­ją­cy sztucz­ki pies.

 

13.) Osobą która zna wszys­t­kich w Hol­ly­wood jest George Clooney ( co widać kiedy pokazu­ją co dzieje się na sali — co oznacza pokazy­wanie jak Clooney wita się ze wszys­tki­mi)  który jed­nocześnie jest chy­ba jedynym aktorem na świecie który dosta­je Oscary i Złote Glo­by w ramach nagród pocieszenia za to, że nie dostanie nagrody za reży­ser­ię czy sce­nar­iusz. Nie mniej Clooney wyglą­dał na bard­zo zad­owolonego z fak­tu, że wygrał. Choć fakt ile razy wspom­ni­ał w swo­jej mowie Fass­ben­dera świad­czy raczej o tym, że być może ma podob­ne odczu­cie, że to Fass­ben­der powinien wyjść z Globów ze stat­uetką.

 

14.) Kiedy zaw­iodą filmy poli­ty­czne, sportowe i wojenne oraz takie które porusza­ją prob­lem praw człowieka zawsze moż­na nagrodz­ić jak­iś kam­er­al­ny rodzin­ny dra­mat. Którego zwierz nieste­ty nie widzi­ał. W każdym razie nagro­da za najlep­szy film trafiła do Spad­ko­bier­ców fil­mu który jak zwierz na razie rozu­mie może być przykła­dem na to, że niekiedy wystar­czy po pros­tu znaleźć dobrą his­torię by wygrać nagrodę.

 

15.) Nieste­ty wszys­tkie aktor­ki ubrały się w miarę porząd­nie i niemal dokład­nie tak samo. Zwierz nie zobaczył żad­nej która wyglą­dała­by uroc­zo kosz­marnie. Więk­szość miała takie sukien­ki o kro­ju na syrenkę, co przekonu­je zwierza że powinien się cieszyć, że nie bierze udzi­ału w takich roz­da­ni­ach nagród bo to zde­cy­dowanie nie jego krój. Natal­ie Port­man ład­nie wyglą­dała ale ona zdaniem zwierza zawsze ład­nie wyglą­da

 

Zwierz na sam koniec dorzu­ci, że podob­nie jak bard­zo wielu widzów zapewne po całym tym roz­da­niu nagród zas­tanaw­ia się nad jed­nym — gdzie moż­na jeszcze raz zobaczyć Mor­gana Freem­na śpiewa­jącego o przy­jem­noś­ci kąpa­nia się w trum­nie ( był to jeden z klipów pokazanych przed wręcze­niem Free­manowi nagrody Cecil B. DeMille)  ??

0 komentarz
0

Powiązane wpisy