Home Ogólnie 3D czy nie 3D czyli Zombie vs Zwierz vs nowe technologie w kinie

3D czy nie 3D czyli Zombie vs Zwierz vs nowe technologie w kinie

autor Zwierz
3D czy nie 3D czyli Zombie vs Zwierz vs nowe technologie w kinie

Zwierz obiecał wam tekst z Lon­dynu ale ponieważ wczo­raj dotarł dopiero późnym wiec­zorem to ten piątek spędz­imy jeszcze z pod­castem. I dobrze bo inaczej zwierz miał­by spore prob­le­my gdyż naprawdę jeszcze nic ciekawego mu się w Lon­dynie nie przy­darzyło. A będzie pod­cast  o kinie. W 3D

Tak moi drodzy wracamy do tem­atu dobrze znanego i pop­u­larnego — nowych tech­nologii w kinie. 3D, 4DX, zmi­en­na ilość klatek, to coraz nowe opc­je które towarzyszą poka­zowi kinowe­mu. Ale nie wszyscy są wobec nich entuz­jasty­cznie nastaw­ieni. W pod­caś­cie zas­tanaw­iamy się nad tym czy te tech­nolo­gie rzeczy­wiś­cie zmieni­a­ją nasze pode­jś­cie do kina, czy istot­nie potrze­bu­je­my ich żeby nasze oglą­danie filmów było zde­cy­dowanie lep­sze. Przy czym — uprzedza­jąc narzeka­ją­cych — wcale nie mamy jed­noz­nacznej opinii o tych nowych tech­nolo­giach. Zwłaszcza  o zmi­an­ie iloś­ci klatek — coś co w filmie wyda­je się nowoś­cią, w grach kom­put­erowych już funkcjonu­je i czyni je — zdaniem niek­tórych — lep­sze.

Dobra to nasz 44 pod­cast. Powinien być sym­bol­iczny ale chy­ba wyszedł po pros­tu bard­zo fajnie. Jed­nocześnie musi­cie się przy­go­tować na to, że to już końcówka naszego sezonu, chce­my zro­bić sobie chwilę prz­er­wy bo jak zwyk­le — musimy się zas­tanow­ić jak uczynić nasz pod­cast lep­szym, a po drugie — ist­nieje coś takiego jak życie i nieste­ty cza­sem wchodzi w kon­flikt z nagry­waniem pod­cas­tu. Zan­im zaczniecie jed­nak łkać pomyśl­cie — ilekroć wracamy okazu­je się, że nagry­wamy więcej i dłużej, więc kto wie co będzie kiedy pojaw­imy się znów w waszych uszach.

Ps: Zwierz jest w Lon­dynie więc przy­pom­i­na, że wpisy będą o dzi­wnych godz­i­nach więc zaglą­da­j­cie i sprawdza­j­cie czy zwierz czegoś nie popełnił.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy