Home Ogólnie Bestiariusz Bestii

Bestiariusz Bestii

autor Zwierz

Wąpierz

Wbrew powszech­nej wierze wąpierz czy też wam­pir nie jest odręb­nym rodza­jem isto­ty a nazwą całego, rzę­du istot które mimo pewnych podobieństw diame­tral­nie różnią się od siebie.

Vam­pirus Vul­ga­tus: Wam­pir pospoli­ty, najbardziej try­wial­ny i rozpowszech­niony rodzaj wam­pi­ra, wys­tępu­je na całej tere­nie Europy i połud­niowych stanach amery­ki. Wyjątkowo szy­b­ki i sil­ny, lecz nieste­ty chów wsob­ny spraw­ił ‚że posi­a­da wiele słaboś­ci. Szczegól­nie warto zwró­cić uwagę na zrzes­zot­nie­nie koś­ci  w obrę­bie klat­ki pier­siowej dzię­ki czemu są one wyjątkowo podatne na koł­ki.  Do tego silne uczu­le­nie na czos­nek. Podat­ność na światło słoneczne i ultra­fi­o­le­towe. Bywa­ją choć rzad­ko uczu­lone na sre­bro (przy­puszczal­nie niewiel­ka domiesz­ka krwi wilkołaków)

Vam­pirus lumi­nes­cen­ti: Wam­pir świecą­cy cza­sem zwany też amerykańskim. Świeci w świ­etle słonecznym, je pumy, kocha nas­to­lat­ki. Trzy­mać z dala od samo­chodów może porysować laki­er.

Vam­pirus minorus: Wam­pir pom­niejszy, częs­to mylony z wam­pirem pospoli­tym, jest przy­jaźnie nastaw­iony i chce się tylko przy­witać, wtedy widać kły i ludzie go zabi­ja­ją. Wys­tępu­je zazwyczaj w stadach po 5–25 sztuk. Jest pod ścisłą ochroną, zagrożony wyginię­ciem,

Vam­pirus orgia­tus: Ten rodzaj wam­pi­ra ma w życiu jeden cel. Założyć bar, pub, klub lub restau­rac­je. Wys­tępu­ją szczegól­nie w USA ale są też odmi­any europe­jskie.

Vam­pirus curi­alis: Zwany też wam­pirem królewskim, śmiertel­nie niebez­pieczny, zabi­jać bez ostrzeże­nia. 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy