Home Ogólnie Bez komentarza czyli Imdb zaczyna dyskusję

Bez komentarza czyli Imdb zaczyna dyskusję

autor Zwierz
Bez komentarza czyli Imdb zaczyna dyskusję

Rzad­ko się zdarza by pomysł jed­nocześnie dręczył zwierza i ludzi odpowiedzial­nych za pode­j­mowanie najważniejszych decyzji w Ama­zon. Ale wyraźnie coś takiego musi­ało się unosić w powi­etrzu, że w prze­ciągu kilku dni zwierz i sze­fowie firmy posi­ada­jącej stronę Imdb dos­zli do podob­nych wniosków. Coś jest nie tak. Dokład­niej coś jest nie tak w sekcji komen­tarzy na por­ta­lach filmowych.

Zwierz pisał o tym na swoim pry­wat­nym pro­filu na Face­booku i na mar­gin­e­sie wpisu o filmie Kłamst­wo. Pojaw­ie­nie się fil­mu który pode­j­mu­je w jakikol­wiek sposób tem­at kon­trow­er­syjny (w przy­pad­ku fil­mu Kłamst­wo za kon­trow­er­syjny uzna­je­my każdy tem­at doty­czą­cy Zagłady) od razu owocu­je całym mnóst­wem komen­tarzy których treść jest co najm­niej trud­na do czy­ta­nia. Ponieważ admin­is­trac­ja dużych ser­wisów które przetrzy­mu­ją komen­tarze u siebie nie może ich wszys­t­kich czy­tać to zale­ga­ją w ser­wisie tak dłu­go jak dłu­go nie zgłosi ich jakich użytkown­ik. Jeśli użytkown­ikowi to nie przeszkadza to komen­tarze o co najm­niej dyskusyjnym brzmie­niu bez związku z treś­cią fil­mu zostaną na stron­ie na wie­ki wieków amen. I nieste­ty nie pomoże tu więk­sza obsa­da stanowisk mod­er­a­torów bo sytu­ac­ja wyglą­da tak, że pra­wo nie przys­ta­je do inter­ne­towej rzeczy­wis­toś­ci. Zwier­zowi tłu­mac­zono, że póki nie zmieni się pra­wo to mod­er­a­torzy mogą co najwyżej utrud­ni­ać pisanie komen­tarzy niez­nanym użytkown­ikom czy ułatwiać zgłaszanie komen­tarzy nie na tem­at zal­o­gowanym inter­nau­tom ale ogól­nie raczej nie będzie tak, że mod­er­a­tor czy­ta wszys­tko po kolei. Co przy­na­jm­niej zwierza doprowadza do pewnej furii ale głównie dlat­ego, że to kole­j­na dziedz­i­na Inter­ne­towego życia przy której pra­wodaw­cy próbu­ją stosować przepisy wzięte z prawa pra­sowego co spraw­ia, że wszys­tko stoi na głowie.

Nie mniej Filmweb raczej się chwilowo nie zmieni. Zmieni się za to amerykańskie Imdb. Najwięk­sza na świecie baza infor­ma­cji (w tym infor­ma­cji dla pro­fesjon­al­istów) o fil­mach, seri­alach, aktorach i wszys­tkim co związane z kine­matografią. Otóż poin­for­mowano użytkown­ików że za około dwóch tygod­ni nie będzie już więcej sekcji komen­tarzy, umieszczanych na takim forum pod każdym  osob­nym hasłem w bazie danych. Ama­zon tłu­maczy się prostym prob­le­mem – nie są w stanie moderować wszys­tkiego, zapewnić, że na forach człowiek spot­ka się tylko z wymi­aną opinii o filmie czy aktorze. Nie jest to nic nowego, tego typu fora – duże, otwarte i między­nar­o­dowe, zawsze stawały się wcześniej czy później miejscem trud­nym do zarządza­nia. Rzad­ko jed­nak pojaw­ia się pomysł by takie forum zamknąć. Fakt, że w przy­pad­ku Imdb zde­cy­dowano się na tak drasty­czny krok (fora po pros­tu znikną i w ogóle tego nie będzie) wywołał w Internecie spore zamieszanie. Pojaw­iały się zarówno głosy pełne ulgi jak i skar­gi, że właś­ci­wie strona traci więk­szość swo­jej funkcjonalności.

Zaczni­jmy od prostego stwierdzenia, że praw­dopodob­nie Ama­zon nie robi tego wyłącznie z dobrego ser­ca. Jak sami podali w swoich infor­ma­c­jach – decyzję pod­ję­to po przeanal­i­zowa­niu ruchu na forach, w obliczu fak­tu, że więk­szość śledzą­cych stronę użytkown­ików decy­du­je się na pozostaw­ie­nie komen­tarza na ich Face­booku czy Twit­terze. Inny­mi słowy – gdzieś tam w tle jest infor­ma­c­ja, że prowadze­nie takich trady­cyjnych forów przes­tało się opła­cać – zapewne kosz dobrej mod­er­acji przy takiej licz­bie akty­wnych użytkown­ików okazał się nieko­rzyst­ny. Co praw­da w sieci pojaw­iły się też teorie spiskowe mówiące o tym, że Ama­zon który sprzeda­je filmy nie chce mieć negaty­wnych opinii na ich tem­at i stąd ten pomysł. Zwierz ma wraże­nie, że to o tyle nie ma sen­su, że nie wyco­fano – bard­zo przez zwierza lubianej – sekcji recen­zji pisanych przez użytkown­ików. Recen­z­je te zwierz czy­ta namięt­nie i rzad­ko zdarza­ją się tam tek­sty które zupełnie odb­ie­ga­ją od treś­ci fil­mu. Co nieste­ty zdarza­ło się nag­min­nie na forach.

Zwierz trochę rozu­mie rozczarowanie bard­zo przy­wiązanych do forów użytkown­ików ale przyz­na szcz­erze, cieszy go ten krok. Zwierz postrze­ga to trochę jak imprezę która wymknęła się spod kon­troli. Nawet jeśli w trzech poko­jach ludzie roz­maw­ia­ją o ciekawych rzeczach a w pozostałych pię­ciu piorą się po mor­dach to mimo wszys­tko raczej należy imprezę zakończyć. Jasne – część osób uważa to za zwycięst­wo trol­li ale praw­da jest taka, że być może nie da się stworzyć przestrzeni w której każdy będzie się wypowiadał na równych prawach. Może praw­da jest taka, że Inter­net w którym panu­je całkowi­ta swo­bo­da zostaw­ia­nia komen­tarzy to tylko taka ułu­da, chwilowa prow­iz­or­ka, dzi­ki zachód – zan­im pojaw­ią się przepisy. Zwierz pisał kiedyś, że obec­nie jesteśmy w sytu­acji gdzie wszys­tko wyma­ga naszego komen­tarza – naty­ch­mi­ast. Może to wcale nie jest taki zły pomysł ode­jść od tego ciągłego komen­towa­nia wszys­tkiego. Na żywo. Na szy­bko. Zwłaszcza, że prze­cież nikt nie zabroni nam wyraża­nia opinii – nawet sama strona zachę­ca by je pozostaw­iać w formie wspom­ni­anych dłuższych recenzji.

Inna sprawa to fakt, że sama for­muła forum chy­ba odchodzi do lamusa. Zwierz nigdy nie był szczegól­nie zaan­gażowany w foru­mowe wymi­any zdań ale ilekroć naty­ka się na jakieś to widzi że prze­chodzą one podob­ną ewolucję. Zaczy­na­ją sze­roko, potem kilku czy kilku­nas­tu użytkown­ików poz­na­je się lep­iej i w końcu mimo, że więk­szość osób ma pseudon­imy to otwarte forum trochę się zamy­ka i zamienia się w krąg towarzys­ki. A na takie krę­gi towarzyskie współczes­ny Inter­net ma inne miejs­ca. Zresztą już tak na mar­gin­e­sie – zwierz nie ma nic prze­ci­wko temu by strony ogranicza­ły swo­je funkc­je. Takie Imdb zde­cy­dowanie bardziej pasu­je zwier­zowi jako baza danych na tem­at kine­matografii – z ewen­tu­al­ną opcją spisy­wa­nia filmów obe­jrzanych i do obe­jrzenia niż jako ogól­na strona która za wszelką cenę stara się mieć jak najwięcej funkcji i opcji społecznoś­ciowych. Sko­ro ist­nieją media społecznoś­ciowe to jakoś nie czu­ję potrze­by by ele­men­ty w postaci wysyła­nia sobie komen­tarzy, wiado­moś­ci, czy  dyskusji były konieczne. To oczy­wiś­cie oso­biste prze­myśle­nie, wynika­jące też z tego, że mając kon­to na Imdb od wielu wielu lat jeszcze ani razu nie udało mi się znaleźć na tych forach wątku który naprawdę zmienił­by mój ogląd fil­mu, zapro­ponował genial­ną inter­pre­tację czy zwró­cił uwagę na coś czego nie dostrzegłam (zna­j­dowałam to nato­mi­ast cza­sem w pozostaw­ianych recen­z­jach choć nie wszys­t­kich). Być może stąd mój brak sentymentu.

Jed­nocześnie muszę przyz­nać, że jest we mnie jakaś wewnętrz­na zgo­da a nawet pewne wyczeki­wanie związane nawet nie z Imdb ale z Inter­netem. Przez lata obser­wowa­nia tego jak wyglą­da­ją sekc­je komen­tarzy – które jed­na po drugiej przes­tały nadawać się do użytku (obec­nie nie ma znaczenia czy czy­ta się Onet, NaTem­at, Gazetę Wybor­czą – wszędzie sekc­ja komen­tarzy odrzu­ca) zwierz zaczy­na się zas­tanaw­iać czy naprawdę tak bard­zo tego otwartego forum potrze­bu­je­my. Kole­jne doświad­czenia wskazu­ją, że niewiele się zmienia, nikt nie jest tego w stanie kon­trolować na przyz­woitym poziomie i nawet pod­pisy­wanie się imie­niem i nazwiskiem niewiele zmienia. Może krok właś­ci­ciel Imdb jest słuszny. Może po pros­tu wyrzuce­nie tego w całoś­ci i uznanie, że nie jest to ani potrzeb­ne ani miłe nie jest posunię­ciem słusznym. Zwłaszcza, że rzeczy­wiś­cie miejsc do wyraża­nia swo­jego zda­nia jest w Internecie zde­cy­dowanie więcej niż miejsc gdzie moż­na przeczy­tać kogoś kto ma ciekawą opinię.

Ludzie narzeka­ją, że wyka­sowanie forum sprawi, że ode­jdą do przeszłoś­ci ciekawe fil­mowe dyskus­je. Z jed­nej strony zwier­zowi żal. Z drugiej – to też pewnie dla wielu herez­ja ale zwierz nie jest przeko­nany czy wszys­tkie fil­mowe dyskus­je muszą być prze­chowywane na stronach w sekcji komen­tarzy. Nawet te całkiem ciekawe. Może to nie jest źle że nawet w ciekawych dyskus­jach jest jakaś tym­cza­sowość i po ich zakończe­niu każdy roz­chodzi się ze swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi. To już nieco inny rodzaj reflek­sji, bard­zo oso­bisty, wynika­jąc z paradok­sal­nego poczu­cia zwierza, że trochę za bard­zo zau­fal­iśmy koniecznoś­ci zapisy­wa­nia każdej swo­jej myśli (tak zwierz wie jak to paradok­sal­nie brz­mi na tym blogu). W każdym razie zwierza decyz­ja Imdb cieszy. W końcu ktoś zde­cy­dował się żeby coś zro­bić. Czy to jest krok drasty­czny? Tak. Czy jest to rozwiązanie dobre? Być może jedyne możli­we. W każdym razie wchodze­nie na Imdb będzie dla zwierza chy­ba nieco przy­jem­niejsze. Choć nadal nie może obiecać że będzie przepisy­wał znalezione tam nazwiska bez błędu.

PS: Dzisiejszy wpis jest nieco później i zwierz chci­ał­by was powoli przyzwycza­jać raczej do wpisów popołud­niowych. Rytm życia zwierza nieco się zmienił i taki for­mat pub­likowa­nia nieco bardziej mu ter­az pasuje.

6 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online