Home Ogólnie Byliście grzeczni czyli 10 pomysłów na Mikołajkowe prezenty od Zwierza i GeekUp

Byliście grzeczni czyli 10 pomysłów na Mikołajkowe prezenty od Zwierza i GeekUp

autor Zwierz
Byliście grzeczni czyli 10 pomysłów na Mikołajkowe prezenty od Zwierza i GeekUp

Zwierz  sprawdz­ił w kalen­darzu i wszys­tko wskazu­je na to, że jeśli chce się kupić prezent na Mikoła­j­ki przez Inter­net to koniec rozmyślań czas się brać za zakupy. Jeśli podob­nie jak zwierz uwiel­bi­cie kupować prezen­ty (zwierz ostat­nio wspani­ałą wiado­mość świę­tował wyda­jąc dwa razy więcej niż chci­ał na prezent) to zwierz ma dla was dziś ide­al­ny wpis. Wraz ze sklepem GeekUp.pl zapro­ponu­je­my wam kil­ka rzeczy dla geeków – czy to na Mikoła­j­ki czy na świę­ta. A na koniec konkurs – dla was, żebyś­cie nie zostali bez niczego.

Shut-up-and-take-my-money

Reakc­ja zwierza na ofer­tę GeekUp

Zwierz przyz­na wam szcz­erze – kiedy wszedł do sklepu myślał, że nie wyjdzie. Dopadło go charak­terysty­czne (zwłaszcza w geekows­kich sklepach) „Weź­cie moje pieniądze!”. Dopiero po chwili zwierz przy­pom­ni­ał sobie, że po pier­wsze poza kupowaniem sobie geekows­kich rzeczy, trze­ba robić takie głupie rzeczy jak kupować jedze­nie, po drugie taki olbrzy­mi wybór spraw­ia, że moż­na się zupełnie pogu­bić. Dlat­ego zwierz wybrał dziesięć pozy­cji które on sam chęt­nie by komuś sprezen­tował. Wraz z bard­zo racjon­al­ny­mi wyjaśnieniami.

Sza­lik Gryffind­oru – zwierz nigdy nie zapom­nij jak jego mat­ka powró­ciła z Lon­dynu skarżąc się, że nie kupiła sobie sza­li­ka Slyther­inu w sklepie na King Cross. Po długich rodzin­nych roz­mowach wyszło, ze miała­by z nim dwa prob­le­my. Po pier­wsze, nie jest do koń­ca pew­na czy jest to właś­ci­wy strój dla pro­fe­so­ra aka­demick­iego, po drugie czy aby na pewno chce być kojar­zona aku­rat z tym domem z Hog­wartu. Są to dylematy poważne i nie moż­na się z nich śmi­ać. Co nie zmienia fak­tu, że zdaniem zwierza sza­lik Gryffind­oru niko­mu nie zaszkodzi, zwłaszcza że to jeden z tych wspani­ałych geekows­kich gadżetów, które – jeśli ktoś wie o co chodzi wiele znaczą, a jak nie wie to ma się po pros­tu bard­zo ład­ny sza­lik w ciepłych jesi­en­nych kolorach. No i jest jeszcze jeden plus, jeśli ktoś się ucieszy na widok sza­li­ka naw­iązu­jącego do Har­rego Pot­tera, to wiado­mo, ze była to oso­ba której warto dać prezent.

potter

Fig­ur­ka BB‑8 POP Zwierz podob­nie jak wy nie widzi­ał jeszcze nowych Gwiezd­nych Wojen. Ale nie zmienia to fak­tu, ze jest abso­lut­nie zakochany w następ­cy R2-D2.  Co praw­da chy­ba Paweł Opy­do sug­erował, ze nowy robot wyglą­da jak owoc sekret­nego roman­su między R2-D2 i Gwiazdą Śmier­ci, ale nie będziemy się w to zagłębi­ać. Pewne jest nato­mi­ast, że nowy robot jest po pros­tu przesłod­ki. Co więcej, zwierz był wśród tych którzy twierdzili, że to nie to samo co mechan­iczny poprzed­nik. Tak było do chwili kiedy zwierz na kon­fer­encji pra­sowej zobaczył, że to nie jest żaden wytwór speców od efek­tów kom­put­erowych tylko „prawdzi­wy” robot. Zwierz w każdym razie rozczu­la się za każdym razem kiedy na niego patrzy. Co jest śmieszne biorąc pod uwagę, że to może się okazać jak­iś robot zła czy coś w tym stylu.

6218_SW_BB8_GLAM_1024x1024

Czap­ka Kap­i­tana Amery­ki – czy tylko zwierz led­wo odd­y­cha po zwias­tu­nie Civ­il War? Zwierz który doty­chczas opier­ał się dziel­nie głębokim uczu­ciom wzglę­dem bohaterów Mar­vela (pomi­ja­jąc Lok­iego ale to anty bohater) poczuł że kon­flikt pomiędzy Kap­i­tanem Ameryką i Iron Manem dotknie go do żywego. Ponieważ podzi­ał jest równie głębo­ki jak podzi­ał pomiędzy wiel­bi­ciela­mi Star Wars i Star Trek (ok połowa osób które zwierz zna lubi obie rzeczy, ale wiecie o co chodzi) to warto już ter­az się opowiedzieć. Jeśli podob­nie jak zwierz jesteś­cie Team Cap­i­tan to koniecznie powin­niś­cie to zaz­naczyć. No i przy okazji nie odm­rozi­cie sobie uszy. Co jest bard­zo ważne w przy­pad­ku wiel­bi­cieli Kap­i­tana którzy powin­ni trzy­mać się raz na zawsze z dala od nis­kich tem­per­atur (wiem, wiem suchar miesiąca).

cap

Kufel Gra o Tron – zwierz od dłuższego cza­su stara się kupić swo­je­mu ojcu – wiel­bi­cielowi Gry o Tron – per­fek­cyjny gadżet związany z sagą. Były już Kalen­darze, fig­ur­ki, rysun­ki, bre­locz­ki, kub­ki. Jed­nak nic tak naprawdę nie pasowało do specy­ficznej este­ty­ki Gry o Tron. Dopiero buszu­jąc po stron­ie zwierz zrozu­mi­ał – powinien ojcu kupić Kufel. To takie proste – popi­janie piwa, lub innego ulu­bionego napo­ju z kufla z herbem ulu­bionej rodziny z Gry o Tron to dokład­nie to o czym pewnie skrycie marzy każdy fan (OK każdy fan Tyri­ona i jego pode­jś­cia do kon­sumpcji alko­holu). Zwierz nie pole­ca jed­nak popi­jać z kufli bez uprzed­niego sprawdzenia co czai się w środ­ku. Zna­jąc wza­jemne ani­moz­je pomiędzy różny­mi roda­mi, może się okazać np. że ktoś na posolił herbatę! Zdra­da! (plus idzie zima więc gadże­ty z Gry o Tron są bard­zo na miejscu).

satra

Kubek Dok­tor Who – jeśli chodzi o gadże­ty z Dok­to­ra zwierz częs­to ma wraże­nie, że w nad­mi­arze naprawdę trud­no znaleźć coś ciekawego. No bo ile moż­na mieć fig­urek TARDIS (zwierz pod­powia­da że koło czwartej nadal są zabawne)? W każdym razie w chwili kiedy zwierz zobaczył kubek naw­iązu­ją­cy ksz­tałtem i wyglą­dem do Dale­ka zrozu­mi­ał, że jego życie i szaf­ka na kub­ki były puste. Serio popi­janie herbaty z takiego kub­ka to jed­na z najbardziej ang­iel­s­kich rzeczy jakie moż­na zro­bić.  Dodatkowo to nie jest kubek dla zwykłych wiel­bi­cieli Dok­to­ra, to kubek dla tych którzy zawsze troszkę bardziej iden­ty­fikowali się z Daleka­mi. Ogól­nie cudo. Moż­na popi­jać i co pewien czas rzu­cać hasłem „Exter­mi­nate”, ide­al­ny do pracy.

81gd1717O9L._SX355_

Budzik ze Sztur­mow­cem – zwierz ogól­nie nien­aw­idzi się budz­ić. To jest jed­na z tych rzeczy, które zawsze są na liś­cie „rzeczy których nien­aw­idzi zwierz” i jest gdzieś w pier­wszej dziesiątce. Ta niechęć objaw­ia się ciągłym poszuki­waniem doskon­ałego budzi­ka, który by jakoś był w stanie prze­bić się przez kami­en­ny sen zwierza (serio gdy­by była nagro­da za najt­ward­szy sen zwierz dostał­by wszys­tkie albo przes­pał­by cer­e­monię). Doświad­cze­nie potwierdza, że nic nie sprawdza się tak dobrze jak klasy­czne budzi­ki, które nie mają nic wspól­nego z elek­tron­iką za to mogą obudz­ić pół bloku. Jeśli więc zna­cie śpi­ocha, zwierz pole­ca taki właśnie budzik. Do tego jeśli kupicie budzik ze sztur­mow­cem to za każdym razem kiedy będziecie się go starali uciszyć – np. rzu­ca­jąc przez pół poko­ju czy zrzu­ca­jąc z pół­ki może­cie się poczuć jak członkowie prawdzi­wej Rebe­lii prze­ciw Imperium.

trooper

Maskot­ka Sokół Mil­le­ni­um – zwierz powie wam szcz­erze, nigdy nie był zakochany w żad­nym pojeździe tak jak w Sokole Mil­len­ni­um. Zwierz nie da głowy czy jego miłość do statku nie była przedłuże­niem miłoś­ci do Hana Solo, ale nie da się ukryć że po pros­tu jest coś takiego w tym statku co spraw­ia, że ma prawdzi­wą osobowość. Zwierz ma nawet przy kluczach Sokoła Mil­len­ni­um jako bre­loczek i cza­sem w windzie jak nikt nie patrzy zwierz bawi się, że leci przez galak­tykę swoim małym statkiem. Ter­az chy­ba zwierz nie ma przed wami żad­nych kom­pro­mi­tu­ją­cych tajem­nic. W każdym razie wróćmy do plus­zowego Sokoła. Zwierz musi powiedzieć, że to jest tak przeu­rocza rzecz, że led­wo się w słowach mieś­ci. Co więcej dla prawdzi­wych przyszłych dużych i małych psy­chopatów jest też nawet Impe­ri­al­ny Niszczy­ciel w formie Przytulanki.

falcon

Fig­ur­ka 10 Dok­to­ra – POP –  Jasne z fig­urek POP może­cie sobie wybrać niemal każdą jaką chce­cie bo to taki rodzaj zabaw­ki która zawsze bawi (zwierz ma Rock­e­ta z Guardians of the Galaxy) ale zwierz oso­biś­cie postaw­ił­by na 10. Po pier­wsze dlat­ego, że jak­iś czas temu Paweł Opy­do sobie kupił fig­urkę 10 i ter­az drażni zwierza że on ma fajną fig­urkę a zwierz nie. Ale jeśli odłoży­cie na bok pry­watne nies­nas­ki blogerów  i pod­cast­erów, to fig­ur­ka 10 jest po pros­tu bard­zo ład­na. No i jest 10 Dok­to­ra. Zwierz uwiel­bia 10 Dok­to­ra i na skutek jakiejś dzi­wnej reakcji – im więcej odcinków Jes­si­cy Jones oglą­da tym bardziej ma ochotę na powtórkę odcinków z 10. Dzi­wny mech­a­nizm. W każdym razie zwierz nie wyobraża sobie niezad­owolonego wiel­bi­ciela Dok­to­ra który dosta­je taką figurkę.

Tenth-Doctor

Port­fel z Bat­manem – w sklepie sprzedawany razem z bre­loczkiem co jest fajnym zestawem. Ale dlaczego aku­rat Bat­man na port­fel? Zas­tanówmy się kto w świecie Super Bohaterów jest naprawdę nadziany? Jasne Burce Wayne. Jasne inni też mają pieniądze ale jakoś tylko w przy­pad­ku Bat­mana człowiek ma wraże­nie, że ma do czynienia z prawdzi­wym „księ­ciem Gotham”. Sko­ro więc już aspiru­je­my do bycia Bat­manem (minus trag­icz­na śmierć rodz­iców) to może zami­ast szyć sobie dzi­wny strój i bie­gać po mieś­cie wal­cząc z przestępc­zoś­cią, lep­iej po pros­tu kupić sobie Bat­manowy port­fel i skon­cen­trować się na doprowadze­niu go do podob­nej zasob­noś­ci co port­fel Bruce Wayne’a. A jak już to załatwimy to zajmiemy się przestępc­zoś­cią. Brz­mi jak dobry plan.

bat

For­ma do lodu Alien – cza­sem widzi się geekows­ki gadżet i człowiek zas­tanaw­ia się czy to najlep­szy czy naj­gorszy pomysł w his­torii gadżetów. Patrząc na for­mę do lodu pozwala­jącą zro­bić kost­ki lodu w ksz­tał­cie jaj Obcych zwierz nie jest pewien. Z drugiej sama wiz­ja poda­nia jakiegoś dzi­wnego drin­ka z tak uksz­tał­towanym lodem brz­mi jak cud­owny test dla goś­ci. Ci którzy uciekną z krzykiem naprawdę dobrze zna­ją kine­matografię, ci którzy zig­noru­ją powin­ni zostać dłużej i obe­jrzeć z nami Aliena. W każdym razie rzecz prze­cu­d­own­ie niepotrzeb­na ludziom którzy myślą rozsąd­nie o ksz­tał­towa­niu lodu. Czyli ide­al­na dla nas.

alein

To są wybo­ry zwierza. Ale nie jest to nawet ćwierć asorty­men­tu sklepu. Dlat­ego ter­az prze­jdziemy do super konkur­su. Jak wyglą­da konkurs? Wejdź­cie na stronę GeekUp.pl – wybierz­cie trzy gadże­ty które chcielibyś­cie dostać od Mikoła­ja. Napisz­cie w komen­tarzu do wpisu dlaczego wybral­iś­cie właśnie te gadże­ty. Nie musi­cie pisać nazw — może­cie zami­ast tego wstaw­ić lin­ki do pro­duk­tów.  Wygry­wa­ją cztery odpowiedzi. Zwycięz­ca nagrody głównej wygra bon na 200 zł na zakupy w sklepie GeekUp.pl ,  wśród trzech nagród pocieszenia zna­jdą się Kubek Darth Vad­er, Fig­ur­ka Alub­sa Dum­b­le­do­ra i Fig­ur­ka Mini MYs­tery Adven­ture Time. Swo­je odpowiedzi zostaw­ia­j­cie w komen­tarzach  do wpisu od dziś (26.11) do 2. 12. Rozwiązanie konkur­su 3.12.2015.

Zpopk Konkurs

Zwierz ma nadzieję, że trochę wam ułatwił przedświąteczne zakupy. Pole­ca też sklep GeekUp.pl gdzie naprawdę zna­jdziecie olbrzy­mi asorty­ment geekows­kich rzeczy. Tylko pamię­ta­j­cie. Są też takie nudne zakupy. Jak chleb albo buł­ki. No ale może nie przed świętami.

Ps: Jak­by mimo wszys­tko wam umknęło to zwierz infor­mu­je, że wpis pow­stał we współpra­cy ze sklepem GeekUp.pl

Ps2: Jes­si­ca Jones! (na razie tyle komentarza)

86 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online