Home Ogólnie Przełom czy kontynuacja czyli seriale Netflix i Amazon na tle tradycji telewizyjnej

Przełom czy kontynuacja czyli seriale Netflix i Amazon na tle tradycji telewizyjnej

autor Zwierz
Przełom czy kontynuacja czyli seriale Netflix i Amazon na tle tradycji telewizyjnej

Ponieważ nie wszyscy czytel­ni­cy Zwierza mieli szan­sę dotrzeć na Seri­alkon a zwierz całkiem lubi swo­je prelekc­je (i uważa że miały bard­zo blo­gowe tem­aty) to postanow­ił zro­bić coś co obiecy­wał już po Baltikonie (i właśnie sobie o tym przy­pom­ni­ał) czyli napisać wpisy inspirowane tem­atyką prelekcji. A właś­ci­wie streszcza­jące to co w nich było. Zaczni­jmy od tej w której zwierz rozważał czy seri­ale Net­flix i Ama­zon to przełom czy kon­tynu­ac­ja w świecie seriali.

Zaczni­jmy od tego, że wszyscy – łącznie ze zwierzem zachłys­nęliśmy się tym co pro­ponu­ją nam plat­formy telewiz­yjne.  Dobre seri­ale, dys­try­bułowane w nowy niż wcześniej sposób, mniej uza­leżnione od kaprysów wid­owni. Brzmi­ało jak abso­lut­ny przełom, sposób na dostar­cze­nie wid­zom treś­ci, które nor­mal­nie praw­dopodob­nie nie znalazły­by miejs­ca w nor­mal­nej telewiz­ji albo bard­zo szy­bko by z niej wypadł. Dla zwierza przykła­dem takiego seri­alu był przez pewien czas Mozart in the  Jun­gle. Nie dość że fenom­e­nal­nie obsad­zony, to jeszcze opowiada­ją­cy o przy­go­dach młodej oboist­ki wchodzącej w skom­p­likowany i zabawny świat nowo­jors­kich fil­har­moników. Nie brz­mi jak coś co ludzie chcieli­by oglą­dać co wieczór przez dziesięć tygod­ni. Ale Ama­zon nie musi­ał się tym martwić, bo oglą­dal­ność koniecz­na do utrzy­ma­nia na ekranie seri­alu telewiz­yjnego ich nie za bard­zo doty­czy. Nawet jeśli ser­i­al zobaczy mała jak na telewiz­yjną oglą­dal­ność ilość osób to i tak będzie to wystar­cza­ją­co dużo by ser­i­al przyniósł zys­ki plat­formie, nie mówiąc już o tym, że moż­na go potem dalej sprzedać do telewiz­ji i nadal zara­bi­ać. Trud­no się więc nie zachwycać.

5d45611c930a47bec7ab2ff24273028a

Przykła­dem pro­dukcji która każe cieszyć się z ros­nącej pop­u­larnoś­ci plat­form streamin­gowych jest Mozart in the Jungle

Ale wśród zach­wytów nad sposobem dys­try­bucji treś­ci i jego wpły­wem na tem­atykę seri­ali  warto też zadać sobie pytanie do jakiego stop­nia to nadzieje, a do jakiego – spełnione obiet­nice. Zaczni­jmy od najwięk­szego i najbardziej znanego hitu Net­flixa czyli House of Cards. Jak głosi miejs­ka leg­en­da (która może jest prawdą ale zwierz widzi­ał tą infor­ma­cję tylko raz) House of Cards pow­stało ponieważ ludzie wybier­a­ją­cy na Net­flix­ie seri­ale poli­ty­czne wybier­ali też filmy wyreży­serowane przez Davi­da Finchera i właś­ci­ciele plat­formy uznali, że najlep­szym połącze­niem będzie ser­i­al poli­ty­czny wyreży­serowany przez Davi­da Finchera. Brz­mi doskonale i jak wiedzą wszyscy oglą­da­ją­cy House of Cards – jest doskon­ałe, nawet jeśli FInch­er nie jest reży­serem wszys­t­kich odcinków (co jest raczej oczy­wiste). Nie mniej gdzie na fali zach­wytów umknęło nam, że House of Cards to prze­cież nic nowego. I to nie dlat­ego, że pro­dukc­je o poli­tykach były, są  i będą jed­ny­mi z pop­u­larniejszych. Otóż to co decy­du­je o swois­tej ory­gi­nal­noś­ci HoC to sposób nar­racji i jego wielowarst­wowe pole naw­iązań min. do sytu­acji z dra­matów Szek­spi­ra. Nie da się bowiem nie dostrzec, że Frank Under­wood pla­su­je się gdzieś pomiędzy Jago a Ryszar­dem III a jego związek z żoną ma w sobie coś z tego co wnosi na scenę Mak­bet i Lady Mak­bet. I jest to naprawdę ciekawe i cud­nie się to inter­pre­tu­je ale nie sposób nie dostrzec, że źródłem takich a nie innych rozwiązań jest przede wszys­tkim pod­stawa seri­alu – bry­tyjs­ka pro­dukc­ja i książ­ka. No właśnie, kiedy zwierz zaczął oglą­dać House of Cards doskonale zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z amerykańską wer­sją ang­iel­skiego seri­alu. Ale sporo rozmów pokaza­ło mu, że wielu widzów zupełnie nie zda­je sobie z tego sprawy. Zaz­naczmy – w żaden sposób nie umniejsza to znaczenia i jakoś­ci House of Cards. Jedynie co pokazu­je, to że ta flagowa pro­dukc­ja jest w pewien sposób kon­tynu­acją tren­du jaki jest od lat obec­ny w amerykańskiej telewiz­ji – zna­jdźmy naj­ciekawsze pro­dukc­je zagraniczne (w tym głównie ang­iel­skie i skan­dy­nawskie) i zrób­my ich amerykańską wer­sję. Nie gorszą ale nie całkowicie oryginalną.

było 3508666

Ile osób pamię­ta, że zan­im był Net­flix było BBC?

Nie chodzi jed­nak tylko o remake jakim jest House of Cards. Chwalony ser­i­al Orange is The New Black częs­to jest określany jako niesły­chanie ory­gi­nal­ny ze wzglę­du na swo­ją tem­atykę – kobiece więzie­nie, niewiel­ka ilość męs­kich bohaterów, różne osad­zone i ich his­to­rie. Rzeczy­wiś­cie jest to ser­i­al ciekawy i ory­gi­nal­ny, pod wielo­ma wzglę­da­mi nowy i przeło­mowy. Ale jed­nocześnie tem­aty­ka wcale nie jest tak ory­gi­nal­na jak­by się mogło wydawać. Wystar­czy spo­jrzeć na aus­tral­i­js­ki ser­i­al Went­worth czy bry­tyjskie Bad Girls, by zauważyć, że rzeczy­wiś­cie ist­nieje coś w sty­lu trady­cji opowiada­nia o kobi­etach osad­zonych w więzieni­ach, które niekoniecznie pasu­ją do świa­ta przestępczego. Jasne każdy z tych ser­i­al jest inny, ory­gi­nal­ny i wedle różnych opinii wszys­tkie trzy są dobre, ale niewąt­pli­wie Net­flix nie otwiera tu kop­nię­ciem drzwi. Raczej pokazu­je innym, że drzwi w ogóle istnieją.

Wentworth Prison, Season 2, Channel 5 ...S2 - inmates 4.jpg

Plat­formy robią dokład­nie to samo co inne stac­je telewiz­yjne. Zna­j­du­ją doskon­ałe mało znane seri­ale zagraniczne i robią coś bard­zo podobnego.

Nieco innym choć bard­zo ciekawym przy­pad­kiem jest „Net­flix Orig­i­nal” (tak twierdzi plakat) ser­i­al Mar­co Polo. Ten „his­to­ryczny” (tak uży­je­my tu cud­zysłowów inaczej się nie da) ser­i­al opowia­da o tym co młody i rzecz jas­na przys­to­jny Mar­co Polo robił w Azji. Ser­i­al ma bard­zo mieszane recen­z­je – głównie słabe. Zwierz nie jest wielkim fanem, nie poświę­cił pro­dukcji zbyt wiele cza­su ale wystar­czył rzut oka by zwierz pomyślał że skądś pro­dukcję zna. Wystar­czyło trochę pogrze­bać by dowiedzieć się że pro­dukc­ja była początkowo twor­zona dla amerykańskiej telewiz­ji Starz. Starz zaś zna tylko jeden rodzaj seri­alu his­to­rycznego, który z natu­ry zawsze wyglą­da mniej więcej tak samo. Bierze­my znaną postać his­to­ryczną, obsadza­my kogoś przys­to­jnego, wrzu­camy dużo prze­mo­cy, sek­su, całkiem ładne zdję­cia i kom­pletne nie odpowied­nie do real­iów epo­ki wąt­ki fab­u­larne i zysku­je­my pro­dukcję która doskonale wpa­sowu­je się do kat­e­gorii „guilty plea­sure”. Niby coś ory­gi­nal­nego ale w isto­cie – nie różniącego się coś co moż­na zobaczyć w telewiz­ji kablowej.

W sum­ie to jest tylko jeden his­to­ryczny ser­i­al Starz

Niedawno na Net­flix­ie zade­bi­u­tował ser­i­al „Mas­ter of None” – kome­diowy choć nie nastaw­iony na sit­co­mowy śmiech ser­i­al którego twór­cą jest Aziz Ansari —  pop­u­larny amerykańs­ki komik znany wid­zom min. z seri­alu Parks and Rec. Ser­i­al ma całkiem dobre recen­z­je, ale powiedzmy sobie szcz­erze sama kon­cepc­ja nie jest szczegól­nie nowa. Bohaterem seri­alu jest bowiem człowiek niesłuchanie przy­pom­i­na­ją­cy samego komi­ka, jego spec­jalne seri­alowego alter ego, do tego stop­nia podob­ne że np. ojca bohat­era gra ojciec komi­ka. Brz­mi nowa­torsko ale ponown­ie – wszyscy znamy podob­ne pro­dukc­je, jak cho­ci­aż­by Hel­lo Ladies z HBO czy szuka­jąc samego kon­cep­tu (bohaterem seri­alu jest swoiste alter ego komi­ka) moż­na cofać się jeszcze dalej wskazy­wać mnóst­wo podob­nych pro­jek­tów od Mirandy, czy Mindy Project do Hel­lo Lucy. Jasne każdy z tych seri­ali jest inny, ale sam kon­cept w najm­niejszym stop­niu nie jest nowy. Zresztą sko­ro jesteśmy przy seri­alach kome­diowych, ciekawym przy­pad­kiem jest Unbrek­able Kim­my Schmidt. Jeden z najpop­u­larniejszych ser­i­al Net­flixa w ostat­nich lat­ach. Ser­i­al zyskał sobie przy­chyl­ność kry­tyków i był bard­zo dobrze oce­ni­any przez widzów. Co ciekawe wielu kry­tyków wskazu­je, że choć jest to inny ser­i­al to jed­nak dzieje się w tym samym „uni­w­er­sum” co 30 Rock, pro­dukc­ja nadawana przez lata przez NBC (też cieszą­ca się pop­u­larnoś­cią i obsy­pana górą nagród). Jasne nie jest to jak uni­w­er­sum Mar­vela gdzie wszys­tko się ze sobą łączy ale po pros­tu widać, ze sposób kreacji świ­ta jest bard­zo podob­ny i poziom żartów wcale się tak bard­zo różne. Czyli choć Net­flix zbiera pochwały to nie żyje­my w rzeczy­wis­toś­ci w której taka pro­dukc­ja nie mogła­by się pojaw­ić w telewiz­ji ogólnodostępnej.

Mas­ter of None to nie jest nic nowego, jed­nocześnie jest to rzecz oryginalna

Ciekawym przykła­dem są pro­dukc­je które Net­flix i Ama­zon wybier­a­ją do kon­tyn­uowa­nia w ramach swoich plat­form. Wśród tytułów których kon­tynu­acje zapowiedziano zna­j­du­ją się zarówno pro­dukc­je nis­zowe ale kochane – jak Arrest­ed Devel­op­ment, jak i tytuły które dość jas­no wskazu­ją, że za pomysłem kon­tynu­acji nie stoi nic poza prostą chę­cią zysku. Zapowiedź kole­jnych odcinków Pełnej Chaty, Gilmore Girls czy nawet seri­alu Dagrass­si (opera myd­lana dla nas­to­latków – jeden z najbardziej wcią­ga­ją­cych seri­ali w his­torii) wskazu­ją, że Net­flix idzie nieco na skró­ty. Nieza­leżnie jaki będzie poziom tych seri­ali ludzie ruszą by je oglą­dać. Dlaczego? Bo jest to spełnie­nie marzeń o tym by wró­cić do seri­ali zakońc­zonych  i dowiedzieć się co będzie dalej. Zwłaszcza, że prze­cież jak wszyscy wiemy, praw­ie wszys­tkie seri­ale mają niesatys­fakcjonu­jące zakończenia. Zwierz niko­go tu nie oce­nia – sam pier­wszy pobieg­nie zobaczyć kole­jne odcin­ki Gilmore Girls. Nie mniej nie ma co ukry­wać – ponown­ie mamy tu do czynienia z przełomem w zakre­sie sposobu pro­dukcji i dys­try­bucji seri­alu (kon­tynu­acje po lat­ach zdarza­ły się doty­chczas rzad­ko, choć ter­az np. mamy powrót do Archi­wum X czy Miastecz­ka Twin Peaks) ale nie treś­ci. Wręcz prze­ci­wnie, wybra­no tytuły dość bez­pieczne, które na pewno zna­jdą widzów.

Kon­tyn­uowanie znanych seri­ali to z jed­nej strony rzecz nowa z drugiej, pewny zysk

Jeśli w tym momen­cie myśli­cie że pomysłem na ten tekst jest wskazanie że Net­flix nie pro­ponu­je nam nic nowego, to się myli­cie. Jest bowiem kil­ka płaszczyzn gdzie Net­flix rzeczy­wiś­cie ofer­u­je nam zarówno pomysły rewolucyjne jak i zupełnie inne. Po pier­wsze cza­sem mamy do czynienia z podobieńst­wem pozornym. Tak jest w przy­pad­ku wpisy­wa­nia komik­sowych seri­ali Net­flixa w modę na ekrani­zowanie komik­sów. Jasne zwierz się nie kłó­ci, że dziś każ­da szanu­ją­ca się stac­ja telewiz­yj­na ma w ofer­cie jak­iś ser­i­al super bohater­s­ki. Jed­nak dokład­niejsze przyjrze­nie się pro­dukcjom takim jak Dare­dev­il czy Jes­si­ca Jones pokazu­ją, ze jed­nak jest to zupełnie inna jakość niż np. Flash czy Gotham. Trud­no je wsadz­ić do jed­nego wor­ka tylko dlat­ego, że jako swo­ją pod­stawę mają komiks. Inna sprawa, to pro­dukc­je seri­alowe kierowane do bard­zo wąskiej wid­owni. Doskon­ałym przykła­dem jest Hot Wet Amer­i­can Sum­mer: First Day of Camp. To ser­i­al który jest kon­tynu­acją fil­mu, który choć nie zaro­bił w kinach stał się kul­towy. Ser­i­al podob­nie jak film ma naprawdę dobrą obsadę (np. w obu wys­tępu­je Bradley Coop­er który w przy­pad­ku fil­mu był świeżo po szkole aktorskiej, a w przy­pad­ku seri­alu jest dwukrot­nie nomi­nowanym do Oscara aktorem) ale przede wszys­tkim – rzeczy­wiś­cie jest pro­dukcją która naprawdę zain­tere­su­je tylko wąską grupę widzów. Ser­i­al jest zresztą fenom­e­nal­ny i jeśli lubi się film jest spełnie­niem marzeń. Tego raczej nie moglibyśmy się spodziewać w jakiejkol­wiek telewiz­ji kablowej czy ogóln­o­dostęp­nej, a może sobie na to poz­wolić plat­for­ma streamin­gowa. Zresztą jeśli kiedykol­wiek dojdzie do real­iza­cji seri­alu na pod­staw­ie Zom­bieland który miał stworzyć Ama­zon będziemy mieli do czynienia z podob­nym zjawiskiem.

Jed­nocześnie nikt nie zro­bi pro­dukcji na pod­staw­ie fil­mu który nie odniósł sukcesu

Kole­j­na sprawa to pro­dukc­je takie jak Trans­par­ent czy Sense8 które pod wzglę­dem tem­aty­ki i reprezen­tacji przeskaku­ją nad doty­chcza­sowy­mi pro­dukc­ja­mi telewiz­yjny­mi. Trans­par­ent opowiada­jące o prob­lemach osób transsek­su­al­nych wyróż­nia się zupełnie innym pode­jś­ciem do kwestii reprezen­tacji. Przede wszys­tkim nie mamy tu do czynienia z reprezen­tacją przed kamerą ale też za kamerą. To nowa jakość myśle­nia o reprezen­tacji w prze­myśle fil­mowym gdzie dbamy o różnorod­ność nie tylko wśród bohaterów ale także wśród twór­ców. Jed­nak by móc o to zad­bać trze­ba znaleźć miejsce gdzie w ogóle ktokol­wiek uważa że ma to znacze­nie. Zwierz nie będzie was przekony­wał że Ama­zon jest miejscem cud­ownym, ale jak pode­jrze­wa – nie mając na sobie aż takiej presji jak stac­je telewiz­yjne, może pozostaw­ić twór­com nieco więcej swo­body w dobiera­niu ekipy pracu­jącej nad pro­dukcją. Jed­nocześnie – nie robi tego bez­in­tere­sown­ie, bo Zło­ty Glob dla Trans­par­ent to po pros­tu doskon­ała rekla­ma. Z kolei Sense8 to pro­dukc­ja która przede wszys­tkim nigdy by nie przeszła przez poziom pro­ponowa­nia sce­nar­iusza do real­iza­cji. Nawet ter­az kiedy zwierz próbu­je kogoś namówić do oglą­da­nia seri­alu ma poważny prob­lem z wyjaśnie­niem o co właś­ci­wie chodzi. Ile by się nie powiedzi­ało o początkowych założe­ni­ach nadal trud­no jest dokład­nie wskazać na czym pole­ga fan­tasty­czny fenomen pro­dukcji. Poza tym, kon­cen­tru­jące się na przeży­ciu bycia człowiekiem Sense8 nie boi się poruszać tem­atów które w innych pro­dukc­jach był­by tabu – jak na przykład złe samopoczu­cie jed­nej z bohaterek bo ma okres (zresztą jest to chy­ba jed­na z najz­abawniejszych sek­wencji całego seri­alu). Zresztą Sense8 nie boi się tego co zwyk­le odstrasza widzów od pro­dukcji – bard­zo zróżni­cow­anych bohaterów, języków i miejsc. To ser­i­al który nie jest swo­js­ki a takie wid­ow­n­ia najbardziej lubi.

Mis­sion Impos­si­ble — streś­cić Sense8

Kiedy mowa o kon­tynu­acji i przełomie cza­sem trud­no jed­noz­nacznie wskazać gdzie postaw­ić granice. Net­flixowy ser­i­al Blood­line opowia­da his­torię wpły­wowej rodziny, która jed­nak okazu­je się nie taka ide­al­na jak mogło­by się wydawać a z cza­sem wychodzi co raz więcej mrocznych tajem­nic. Chci­ało­by się powiedzieć –naprawdę nic nowego. I rzeczy­wiś­cie tak jest, ale ostate­cznie, wielu widzów i kry­tyków nie widzi­ało nigdy dokład­nie czegoś takiego jak Blood­line. Podob­nie jak ze wspom­ni­anym na początku House of Cards – jasne to remake, ale rzeczy­wiś­cie dla widzów to jest w pewnym stop­niu nowa jakość. Zresztą roz­maw­ia­jąc o tym czy rzeczy­wiś­cie mamy do czynienia z czymś nowym, należy pamię­tać że najwięk­szą przeszkodą w jed­noz­nacznej oce­nie jest fakt, że … mamy do czynienia z czymś nowym. Plat­formy inter­ne­towe zan­im wyko­rzys­ta­ją w pełni swo­je możli­wość muszą przy­ciągnąć widzów. Nie ma lep­szego sposobu na przy­cią­ganie widzów, niż pokazy­wanie im tego co zna­ją, ale w odrobinę lep­szej obsadzie i jakoś­ci. Stąd zdaniem zwierza tak naprawdę jeśli ma nas czekać jakaś wiel­ka zmi­ana czy przełom w tem­atyce seri­alowej, to jest to kwes­t­ia przyszłoś­ci. I zwierz nadal pozosta­je w grupie ludzi pełnych nadziei, że plat­formy inter­ne­towe mogą nam dać nie tylko lep­iej zagrane czy ciekaw­iej podane seri­ale, ale naprawdę coś nowego. Zwłaszcza, ze przy­na­jm­niej zdaniem zwierza, zło­ta era seri­ali zaczęła się ostat­nio nieco przykry­wać patyną. Tak więc zwierz optymisty­cznie patrzy w przyszłość. I czeka na dru­gi sezon Mozart in the Jun­gle. A potem pewnie znów zobaczy wszys­tkie odcin­ki jed­nego dnia i będzie kląć na te wszys­tkie kosz­marne plat­formy streamingowe.

Ps: Wpad­ni­j­cie jutro konkurs będzie. Taki MEGA fajny.

Ps2: Zwierz nadro­bił aż dwa odcin­ki Jes­si­cy Jones. Tym razem sobie dawkuje

4 komentarze
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online