Home Ogólnie Cisza, spokój, książki czyli osiem cech idealnej księgarni

Cisza, spokój, książki czyli osiem cech idealnej księgarni

autor Zwierz

Dziś Świa­towy dzień książ­ki. Zwierz obchodz­ił go w dość wyjątkowy sposób wraz z grupą ochot­ników wybrał się na spac­er po Warsza­ws­kich Księ­gar­ni­ach Kam­er­al­nych. Ten spac­er skłonił go do rozważań jaka jest ide­al­na księ­gar­nia zwierza. I tak mamy dziś wpis książkowo — księgarniany.

Pier­wszy najważniejszy ele­ment to książ­ki jakie moż­na w księ­gar­ni znaleźć. W Polsce wyda­je się całe mnóst­wo tytułów o których więk­szość z nas nie słysza­ła. Jeśli książ­ka jest naukowa (albo po pros­tu nis­zowa) jeśli nie ma wydaw­cy który potrafi się prze­bić, jeśli nie recen­zowały jej cza­sopis­ma i blogerzy to po pros­tu może przepaść. I nie zna­jdziemy jej wtedy łat­wo. Dlat­ego zwierza zawsze cieszą księ­gar­nie w których moż­na znaleźć te cuda które w Polsce co praw­da wyszły ale zwierz nigdy o nich nie słyszał. Praw­ie połowa jego księ­gozbioru to właśnie takie książ­ki — wyłowione wzrok­iem na półce która ugi­nała się wręcz pod ciężarem pub­likacji o których zwierz po pros­tu nigdy nie słyszał mimo, że stara się trzy­mać rękę na wydawniczym pulsie.

Tarabuk w nowej lokaliza­cji na Nowym Świecie

Dru­gi ele­ment księ­gar­ni ide­al­nej to czytel­ny podzi­ał na dzi­ały. Zwierz lubi wejść do księ­gar­ni i od razu wiedzieć czego szukać. Film i Telewiz­ja,  Repor­taż, Poez­ja to trzy pół­ki które zwierz zawsze uważnie oglą­da  — tyko musi je najpierw znaleźć. Nieste­ty w wielu księ­gar­ni­ach pół­ki nie są czytel­nie oznac­zone i zwierz musi się kierować na wyczu­cie — tam gdzie widzi więcej cien­kich tomów pewnie stoi poez­ja, film rozpoz­na­je się zwyk­le duży­mi biografi­a­mi które mają na grz­biecie nazwisko akto­ra i reży­sera. Nie mniej zwierz lubi móc pode­jść do pół­ki od razu po wejś­ciu go księ­gar­ni — bez błąka­nia się po dziale — ezotery­ka i biznes (bo te dzi­ały go chy­ba nigdy nie zain­tere­sowały). Oczy­wiś­cie dzi­ały nie muszą być stan­dar­d­owe. Zwierz bard­zo lubi księ­gar­nie które wydziela­ją czy wys­taw­ia­ją na półkach książ­ki dos­tosowane do nas­tro­ju, pre­mi­u­jące konkret­nych autorów czy nagrod­zone jakąś nagrodą. To cud­owny sposób by zwabić czytel­ni­ka który nieświadomy pułap­ki wyjdzie z cztere­ma książka­mi autorów którzy pisali o wiośnie.

We Wrze­niu Świa­ta są książ­ki do których zwierz nie dosięga.

Trze­ci ele­ment to księ­garz. Dobry księ­garz wyczuwa czytel­ni­ka. Wie kiedy pode­jść i zapro­ponować pomoc a kiedy nie wdawać się w dyskus­je. Doradza i pole­ca ale nie wciska książ­ki za wszelką cenę. Wie co ma na składzie. Dla zwierza najbardziej nieoce­niony­mi księ­garza­mi są ci w księ­gar­ni­ach dla dzieci. W przy­pad­ku książek dla dzieci nie ma mowy o jakimkol­wiek mar­gin­e­sie błę­du. Książ­ka nie może być zła, bo młody człowiek naprawdę powinien czy­tać dobrą lit­er­aturę (nie znaczy że nie może być przy­godowa czy lek­ka to inna kat­e­go­ria). Tylko że nie sposób zliczyć wszys­t­kich tych wydawanych książek — stąd zawsze dobra jest pomoc księ­garza który doradzi i podpowie.

Zwierz kocha antyk­wari­aty — ale tylko takie w których rzeczy są ład­nie ułożone.

Czwarty to ekspozy­c­ja — ide­al­na księ­gar­nia zwierza bierze pod uwagę dwie kwest­ie — wysokość czytel­ników i ich potenc­jalne natęże­nie. Zwierz nie lubi kiedy okazu­je się, że książ­ka którą chci­ał­by prze­jrzeć stoi daleko poza zasięgiem jego ręki. Ogól­nie księ­gar­nie z bard­zo wysoki­mi półka­mi zniechę­ca­ją zwierza — bo jeśli już zaan­gażu­je się księ­garza w zde­j­mowanie książ­ki z pół­ki to głu­pio po tym całym zamiesza­niu nic nie kupić. Dru­ga sprawa to sze­rokość prze­jść. Cud­own­ie jest poruszać się po księ­gar­ni swo­bod­nie bez lęku że rzucimy pięćdziesiąt tomów nowej książ­ki o kobi­etach mafii czy porad­ni­ka jak ugo­tować jar­muż. Miło jest też żeby było tyle miejs­ca że oso­ba która zde­cy­du­je się przeczy­tać książkę sto­jąc przy regale nie zastaw­iała miejs­ca innym. Ogól­nie zwierz nie przepa­da za miejs­ca­mi w których naj­ciekawsze regały są tak ustaw­ione że nie sposób się do nich dostać.

Dobre księ­gar­nie dla dzieci to skarb. Bo dzieci nie mogą czy­tać złych książek (Tarabuk dla dzieci w Teatrze Lalka)

Pią­ty punkt to marze­nie o takiej księ­gar­ni i kaw­iarni która łączyła­by książ­ki i kawę bez dźwięku mie­le­nia ziaren. To znaczy zwierz uwiel­bia księ­gar­nio kaw­iarnie w każdym wyda­niu ale o ile książ­ki i kawa łączą się fenom­e­nal­nie to już odgłosy kaw­iarni z potenc­jal­ny­mi odgłosa­mi przy­go­towywa­nia jedzenia niekoniecznie. Dlat­ego zwierz lubi te miejs­ca gdzie ten podzi­ał na to co jest książkowe a co jest kaw­iar­ni­ane jest dość wyraźny i moż­na się cieszyć czy­taniem i piciem kawy bez poczu­cia że jed­no wchodzi w jak­iś kon­flikt z drugim. Zresztą warto tu nad­mienić, że nawet jeśli w księ­gar­ni nie uświad­czy się koniecznie kawy to zawsze miło jeśli jest tam jakieś miejsce gdzie moż­na przysiąść.

Dziel­ni uczest­ni­cy spaceru po księ­gar­ni­ach w Wytwórni — księ­gar­ni wydawnict­wa Wytwórnia

Punkt szósty to już nieco fan­aberia zwierza ale musi powiedzieć że uwiel­bia księ­gar­nie, które ofer­u­ją nie tylko książ­ki. W jego ulu­bionej księ­gar­ni w Lon­dynie obok książ­ki moż­na kupić tor­bę z cytata­mi lit­er­acki­mi, przy­bo­ry do pisa­nia (też inspirowane lit­er­aturą), zakład­ki czy okład­ki na czyt­ni­ki. To wszys­tko oczy­wiś­cie dodatek ale spraw­ia, że moż­na nie tylko kupić książkę ale jak­by utwierdz­ić się i innych w całej tej kul­turze czytel­niczej. Zwłaszcza sprzedawanie płó­ci­en­nych toreb na kole­jne zaku­pi­one tomisza­cza to coś co powin­no być niemal obow­iązkowe w dobrej księ­gar­ni. Praw­da jest taka, że tor­ba z napisem “We all read dead peo­ple” przy­ciągnęła kiedyś zwierza z Warsza­wy do Krakowskiej księ­gar­ni naukowej.  Te wszys­tkie dodatkowe dro­bi­az­gi super wzbo­ga­ca­ją wyjś­cie do księ­gar­ni — i zwyk­le spraw­ia­ją że zostaw­iamy tam dużo więcej niż chcieliśmy zostaw­ić wcześniej.

Buller­byn to cud­ow­na księ­gar­nia dla dzieci w której praw­ie mieś­ci się 10 osób na raz :)

Punkt siód­my to rzecz o której nie wszyscy myślą ale zwierz zwraca na nią uwagę. Chodzi o dostęp dla niepełnosprawnych. Wysok­ie schody, brak pod­jazdów, dostępu. Wiele księ­gar­ni nie ma możli­woś­ci uczynienia swoich pomieszczeń bard­zo dostęp­ny­mi. Ale ponieważ mówimy o księ­gar­ni ide­al­nej to zwierz chęt­nie widzi­ał­by księ­gar­nie jako przestrzeń dostęp­ną, przy­jazną — w tym pier­wszym rzędzie, miejsc które są dla wszys­t­kich. Być może dlat­ego, że zwierz bard­zo wierzy że kul­tura powin­na zawsze być dla wszys­t­kich. A przy­na­jm­niej powin­niśmy się bard­zo, bard­zo starać żeby tak było.

Dobrze wyłożone książ­ki spraw­ia­ją że człowiek kupu­je nawet te rzeczy na której nie miał wcześniej ochoty

Punkt ósmy jest trochę związany z tą kaw­iar­ni­aną głośnoś­cią. Otóż zwierz lubi jak w księ­gar­ni jest cicho. To znaczy dla zwierza to są takie ciche przys­tanie w mieś­cie. Dlat­ego nie przepa­da za księ­gar­ni­a­mi w których cią­gle się coś dzieje (wydarzenia są fajne — kiedy są popołud­niu albo kiedy jest na nie osob­ne dobrze wyz­nac­zone miejsce) i takie w których jest bard­zo głośno. Jasne księ­gar­nia to nie czytel­nia ale miło znaleźć tam odrobinę spoko­ju. Dlat­ego zwierz nie lubi np. księ­gar­ni w których gra muzy­ka — nawet jeśli to jest ład­na muzy­ka. Spokój i cisza to ele­men­ty idealne.

Jana księ­gar­nia to dobra księgarnia

No dobrze zwierz nie będzie prze­sadzał i nie będzie pisał jeszcze o tym jak bard­zo lubi księ­gar­nie jasne — gdzie nie trze­ba się męczyć stara­jąc się w ciem­noś­ci przeczy­tać tytuł książ­ki. Ale poza tym — zwierz tęskni za branżową księ­gar­nią około fil­mową czy szerzej mediową. W Warsza­w­ie mamy księ­gar­nie kuli­narne, region­alne, artysty­czne, dziecięce, antyk­wari­aty. Ale zwierz marzy o fajnej księ­gar­ni fil­mowej. Takiej ide­al­nej. A wy? Jaki macie ide­al­ny obraz księ­gar­ni? Co byś­cie chcieli w niej dostać?  Z kim pogadać? Jak się poczuć? Napisz­cie zwier­zowi — jest bard­zo ciekawy jak wyobraża­cie sobie księ­gar­nie waszych marzeń. Zwierz jest bard­zo ciekawy.  I kole­jne pytanie — czy taką ide­al­na księ­gar­nie kiedyś na swo­jej drodze spotkaliście.

Ps: Zwierz zachę­ca was do pol­u­bi­enia Warsza­wskie Księ­gar­nie Kam­er­alne bo zna­jdziecie tam sporo fajnych wydarzeń i infor­ma­cji związanych z mały­mi książka­mi w Polsce.

9 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online