Home Ogólnie Han Solo jeździłby na hulajnodze czyli bądźcie mega!

Han Solo jeździłby na hulajnodze czyli bądźcie mega!

autor Zwierz
Han Solo jeździłby na hulajnodze czyli bądźcie mega!

Kiedy zapro­ponowano mi hula­jnogę powiedzi­ałam “biere”.  Zwierz nigdy nie miał hula­jno­gi. Aku­rat kiedy zwierz był w tym odpowied­nim hula­jno­gowym wieku, to nie wró­ciły one jeszcze do łask. A potem jakoś nigdy się nie złożyło. A prze­cież hula­jno­ga oznacza szczęś­cie i radochę. Kiedy powiedziano zwier­zowi, że hula­jno­ga będzie mega, zwierz przez chwilę myślał, że ktoś tylko opisu­je radość z jej posi­ada­nia. Dopiero potem zrozu­mi­ał, że to zupełnie nowy świat.

Mega hula­jno­ga zajechała pod dom zwierza w piątek. Dokład­nie w tym samym cza­sie kiedy zwierz wracał z pra­cy objuc­zony zaku­pa­mi i w głowie myślał o popołud­niowych zada­ni­ach. Był to jeden z tych momen­tów w życiu kiedy człowiek uświadamia sobie, że jest tą dorosłą osobą z siatką na zakupy, która nie zaw­iera niczego bardziej ekscy­tu­jącego niż pieczar­ki. Zwierz dopadł więc domu — porzu­cił zakupy i już miał trochę ponarzekać na świat i konieczność pra­cy kiedy przy­jechała hula­jno­ga. Widzi­cie jeśli będziecie się zas­tanaw­iać jak szy­bko state­czny trzy­dziesto­let­ni zwierz prze­chodzi od stanu poważnej codzi­en­noś­ci do stanu “rzućmy wszys­tko i chodźmy na hula­jnogę” to zwierz spieszy was poin­for­mować że trwa to jakieś 3 minuty.

Prze­chod­nie odskaku­ją w niedowierza­niu widząc niesamow­itą pręd­kość zwierza (w roli prze­chod­nia brat zwierza)

Mega hula­jno­ga okaza­ła się bowiem być najpiękniejszym środ­kiem komu­nikacji śródlą­dowej jaki zwierz widzi­ał. Na oko przy­pom­i­na row­er holen­der­s­ki, który gdzieś zgu­bił środek. Resz­ta jest na miejs­cu — pięk­na kierown­i­ca, wielkie koła, nawet koszy­czek. Całość jest po pros­tu przepięk­na. Ale cóż komu po pięknej hula­jn­odze w pomieszcze­niu? Zwłaszcza, że dość szy­bko okaza­ło się, że zasad­niczym prob­le­mem zwierza jest fakt, że co praw­da nie miesz­ka już w 19 metra­ch ale nadal nie dys­ponu­je przestrzenią pozwala­jącą na to by jeźdz­ić po niej na hula­jn­odze. Zwierz rzu­cił więc wszys­tko, zmienił obcasy (raz na kilka­naś­cie miesię­cy zwierz je zakła­da — głównie na telewiz­yjne wys­tępy) i złożył tramp­ki. Mniej więcej w tym samym cza­sie ode­brał tele­fon od sza­cownej mat­ki — czy da się prze­jechać i od równie sza­cownej bra­towej zada­jącej krop­ka w krop­kę to samo pytanie. Zwierz miał więc mis­ję — objechać z hula­jnogą całą rodzinę.

Moż­na w życiu zaim­ponować ludziom wielo­ma rzecza­mi. Ale hula­jno­ga wygry­wa ze wszystkim.

Szy­bko stało się  jasne że ze wszys­t­kich swoich osiąg­nięć życiowych jakie zwierz kiedykol­wiek zaprezen­tował rodzinie — fakt, że wszedł w posi­adanie mega hula­jno­gi wywołał najwięk­sze emoc­je. Zwierz naprawdę nie przy­pom­i­na sobie by członkowie jego rodziny tak jed­noz­nacznie entuz­jasty­cznie zareagowali na cokol­wiek co zwierz robi.  Przy czym nie ukry­wa­jmy — nagła miłość była wywołana fak­tem, że dosłown­ie wszyscy chcieli się prze­jechać kółeczko. I choć ist­ni­ały uza­sad­nione  obawy, że któryś z braci Zwierza rozpędzi się tak że wyprzedzi hula­jnogę, albo ojciec zwierza pojedzie w siną dal i tyle go będziemy widzieć to jed­nak było też niespo­tykanie dużo śmiechu i entuz­jaz­mu. Trud­no się dzi­wić — mega hula­jno­ga budzi powszech­nie pozy­ty­wne uczu­cia. O czym przekon­ał się zwierz na spac­erze kiedy przy­pad­kowi ludzie — od młodych po strych zach­wycali się tym jaka jest ład­na, śmiesz­na i w ogóle niecodzi­en­na. Prawdę przeczy­tał zwierz w jed­nej z recen­zji — do mega hula­jno­gi sza­cun na dziel­ni doda­je się gratis. I to sza­cun całej dziel­ni. Od młodych do starszych.

Kto ma zamiłowanie do detalu ten dostrzeże że detal mega hula­jno­gi jest najpiękniejszy

Dla zwierza megahu­la­jno­ga to nowa jakość. Nawet pisząc te słowa cały czas myśli — czy może by nie iść się prze­jechać. Na pewno zabierze ją jutro na spac­er po księ­gar­ni­ach w Warsza­w­ie. Jest dla zwierza lep­sza niż row­er bo lże­jsza (zwierz nie może za dużo nosić w rękach), wygod­niejsza (zwierz nigdy nie znalazł wygod­nego siodeł­ka) i jed­nak zaj­mu­ją­ca mniej miejs­ca. Do tego — ma się zupełnie inne ułoże­nie rąk co spraw­ia, że zwierza nie bolą od niej nadgarst­ki. Oczy­wiś­cie zaj­mu­je miejsce ale w sum­ie wszys­tko zaj­mu­je miejsce. Jest dro­ga ale zwierz się nie dzi­wi. Bo jest też zro­biona z najlep­szych mate­ri­ałów. I to widać.

Hula­jno­ga grzecznie stoi i daje się fotografować bo ma nóżkę. Ma też dobre miejsce na ramie żeby móc ją przy­czepić do sto­ja­ka żeby nam zaz­drośni­cy na niej nie odjechali.

W cza­sie wesołego testowa­nia hula­jno­gi padło wiele zdań wyraża­ją­cych obawę “Jezu on się zabi­je”, “Dobry Boże już po niej” itp. które zwierz studz­ił łagod­nym “ależ naprawdę to tylko hula­jno­ga. Nikt się nie zabił jeżdżąc na hula­jn­odze”. To praw­dopodob­nie trafi kiedyś do annałów słyn­nych ostat­nich zdań. Okaza­ło się bowiem, że nie da się zabić spada­jąc z hula­jno­gi ale zde­cy­dowanie da się spaść. Jak? Otóż wystar­czy, że zna­jdziecie górkę z której się strasznie fajnie zjeżdża. Nie sko­rzysta­cie z hamul­ców (które hula­jno­ga ma — takie same jak na row­erze) i w chwili kiedy hula­jno­ga będzie jechała szy­bko pomyśli­cie “Jestem królem świa­ta. Hanem Solo w Sokole Mil­le­ni­um. Czas wejść w nad­przestrzeń”. Bo widzi­cie pró­ba ode­pch­nię­cia się nogą kiedy jedzie się bard­zo szy­bko nie jest dobrym pomysłem. Niesły­chanie łat­wo bowiem by hula­jno­ga pojechała dalej a noga została tam gdzie jest. Tego doświad­czył zwierz który ma na potwierdze­nie tego najdzi­wniejszego sini­a­ka na kolanie jakiego kiedykol­wiek miał. Sinak jest równie mega co hula­jno­ga bo jest ide­al­nie okrągły. Zwierz będzie na niego narzekał jeszcze przez dwa do trzech tygod­ni co sprawi mu dzi­wną satysfakcję.

Per­spek­ty­wa oso­by sto­jącej za kierown­icą nie różni się drasty­cznie od tej którą mają rowerzyści.

Nie mniej ten upadek nie zniechę­cił zwierza. Musi­cie bowiem wiedzieć że jeżdże­nie na megahu­la­jn­odze jest fajne. Ponieważ ma ona wielkie koła nie trze­ba się prze­j­mować nierównoś­ci­a­mi terenu. Nie trze­ba też się za częs­to odpychać.Więc kiedy postaw­icie obie nogi na łączącej dwa koła desce i trzy­ma­jąc kierown­icę wypros­tu­je­cie się patrząc przed siebie, to człowiek czu­je się niemal jak mary­narz płyną­cy przez mias­to, jak kap­i­tan najpiękniejszego statku na tym morzu pojazdów. Sza­cun budzi­cie na ścieżce rowerowej, kiedy mija­ją was ci którzy są leni­wi i muszą siedzieć w cza­sie porusza­nia się. Sza­cun budzi­cie na chod­niku bo może­cie jechać wol­no i nie stwarza­cie zagroże­nia dla pieszych. Jesteś­cie jed­nocześnie hip­ster­scy, retro, sportowi, dziecin­ni, fit i leni­wi. Jesteś­cie tak fajni że nie sposób tego zmieś­cić w słowach. Jesteś­cie mega.

PS:  Chodź­cie jutro na spac­er po księ­gar­ni­ach! Zwierz będzie na was czekał o 14 pod Zachętą. Prze­jdziemy się po małych i spec­jal­isty­cznych księ­gar­ni­ach w cen­trum mias­ta i wydamy fortunę!

 

Ps2 : Wpis by się nie pojaw­ił gdy­by pro­du­cen­ci mega hula­jno­gi by mu jed­nej nie podarowali. Więc jest trochę wynikiem cud­ownej współpra­cy. Jeśli chce­cie sami nabyć hula­jnogę wpad­ni­j­cie tutaj:http://mega-hulajnoga.pl/

11 komentarzy
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online