Home Fandom Co łączy Hannibala i One Direction czyli skąd te Wianki?

Co łączy Hannibala i One Direction czyli skąd te Wianki?

autor Zwierz

Hej

Zwierz przeprasza was za niewielkie opóźnie­nie ale jak każdy porząd­ny bloger pojaw­ił się na urodz­i­nach swo­jej czytel­nicz­ki (zwierz jak widzi­cie bard­zo się przykła­da do tego by jego czytel­ni­cy czuli się doce­ni­ani) w związku z tym usi­adł nad wpisem nieco później niż zwyk­le. A ponieważ póź­na pora nie skła­nia do prze­sad­nie trud­nych rozmyślań zwierz postanow­ił raz na zawsze odpowiedzieć częś­ci swoich dociek­li­wych czytel­ników o co tak naprawdę chodzi z tymi wianka­mi. Bo jak może wiecie w Internecie zapanowała ciekawa moda (już jak­iś czas temu) by  do zdjęć aktorów dodawać przy pomo­cy pho­to­shop wian­ki. Moda ta zaś „przeszła” do rzeczy­wis­toś­ci i dziś moż­na znaleźć zdję­cie, gdzie wianek na głowie jest już jak najbardziej prawdzi­wy. Pytanie tylko dlaczego wianki?

  Wszys­tko w porząd­ku tylko dlaczego aktor gra­ją­cy w Han­ni­balu ma na głowie całkiem prawdzi­wy wianek?

Hipotezy są dwie. Zaczni­jmy od tej  nieco mniej intere­su­jącej. Otóż w tym roku wian­ki (zwane po ang­iel­sku flower crown) są po pros­tu modne. Co to znaczy? Tyle, że pro­jek­tan­ci dos­zli do wniosku, że wianek na głowie zwłaszcza dziew­częcej zawsze stanowi dobry dodatek. Pojaw­ia­ją się w nich Lana Del Rey, Alexa Chung znana z tego, że zawsze podąża za modą, w wianku moż­na było zobaczyć Katy Per­ry czy Kirsten Dun­st. Ponieważ wian­ki są śliczne i piękne szy­bko zyskały pop­u­larność wśród młodzieży, a ponieważ są też (przy­na­jm­niej w założe­niu trochę hip­ster­skie) pojaw­iły się tez licznie na głowach uczest­ników roz­maitych muzy­cznych fes­ti­wali (w Polsce boda­jże na kon­cer­cie Flo­rence and The Machine na Coke Fes­ti­val Wypadało przyjść w wianku). Zwierz zwró­cił uwagę, że wian­ki w prze­ci­wieńst­wie do tych, które moż­na sobie zapleść z pol­nych kwiatów były najczęś­ciej uple­cione z róż, kolorysty­cznie bard­zo inten­sy­wne. Ponieważ wian­ki, z żywych kwiatów są wybit­nie jed­no­ra­zowe w sklepach zaczęły się pojaw­iać wian­ki z kwiatów sztucznych lub opas­ki na włosy deko­rowane rząd­kiem sztucznych róż.  Oczy­wiś­cie od mody do Inter­ne­tu jeden krok a tam wszys­tko da się prze­r­o­bić na coś dziwnego.

Wianek w wyda­niu Clebrycikim

Dru­ga teo­ria jest przykła­dem wprost niesamow­itych ścieżek jaki­mi krąży kul­tura pop­u­lar­na. Wskazu­je ona bowiem, że za wianka­mi stoi dzi­ałanie jed­nej oso­by — dokład­niej Har­rego Style­sa — człon­ka niesły­chanie pop­u­larnego obec­nie boys ban­du. Styles miał napisać 3 czer­w­ca 2011 roku, na twit­terze “I wish I was a punk rock­er with flow­ers in my hair”. Jed­no zdanie (jak się pode­jrze­wa cytat czy naw­iązanie do piosen­ki) wybudz­iło zain­tere­sowanie koło mar­ca 2013 zaś aż do lip­ca tego roku zostało uznane za ulu­bione 32 tys. razy i podrzu­cone dalej 55 tys. razy. Sami zaś fani czy­ta­jąc dosłown­ie zdanie o wiankach we włosach zaczęli dok­le­jać je przy pomo­cy pho­to­shopa do zdjęć aktorów. Potem zaś zaczęli się sami pojaw­iać w wiankach na kon­cer­tach.  Wian­ki dla fanów One Direc­tion miały więc jeszcze jak­iś choć nieco ulot­ny sens.

A tak zaczy­nał wianek na głowie piosenkarza z One Direction.

I tu właśnie ujaw­nia się cała uro­da Inter­ne­tu. Nikt nie jest w stanie dokład­nie powiedzieć kiedy przyk­le­janie wianków zdję­ciom z innych aktorów i postaci z seri­ali stało się modne.  Oczy­wiś­cie da się wskazać miesiąc ale mówimy  tu  o pró­bie zła­pa­nia jed­nego pos­tu, dnia, godziny – chwili kiedy nagle wian­ki opanowały Inter­net. Do tego ciekawe jest jak szy­bko coś co miało znacze­nie i uza­sad­nie­nie dla jed­nej grupy fanów przeniosło się na inne fan­domy gdzie znaczenia właś­ci­wie już nie ma. A sami fani nie zna­ją pier­wot­nego kon­tek­stu. Co więcej jeśli przy­pom­n­imy sobie, że na Com­ic Conie pojaw­ili się w wiankach aktorzy seri­ali Han­ni­bal, Teen Wolf czy Super­nat­ur­al to dostrzeże­my, że coś poży­c­zonego i w sum­ie wirtu­al­nego dosta­je dzię­ki aktorom ofic­jal­ną sankcję i prze­chodzi do realu. Kiedy ter­az tuż po rozpoczę­ciu pro­dukcji drugiego sezonu Han­ni­bala aktorzy pojaw­ia­ją się w wiankach na głowie nie tylko niko­go to nie dzi­wi ale jest też zrozu­mi­ałe, wszak wian­ki najlepiej kojarzą się z tym fan­domem. Jeszcze ciekawsze wyda­je się, że inter­ne­towe rozprzestrzeni­an­ie się memów przeni­ka przez bari­ery, przez które nie sposób się inaczej prze­drzeć. Wianek jest czymś co łączy fanów One Direc­tion i Han­ni­bala  czyli dwóch niesły­chanie dale­kich od siebie wyt­worów kul­tu­ry popularnej.

Niek­tórzy twierdzą, że kari­era wian­ka jako memu w innych fan­do­mach zaczęła się od tego obrazka

Wraca­jąc jed­nak do hipotezy związanej z modą. Tu też mamy fas­cynu­jące zjawisko kiedy akce­so­ri­um, które ma się kojarzyć z latem, powrotem do natu­ry, hip­isa­mi i hip­stera­mi nagle sta­je się czymś bard­zo sil­nie związanym z sub­kul­turą w ramach kul­tu­ry pop­u­larnej. Zwierz pisze sub­kul­turą trochę na wyrost choć ma wraże­nie, że stali dobrze zori­en­towani użytkown­i­cy tum­blr trochę do niej należą mając własne  punk­ty odniesienia czy właśnie ele­men­ty ubioru. To też jest ciekawe bo pokazy­wało­by, że w sum­ie zbieg okolicznoś­ci może  zmienić sposób myśle­nia o czymś tak niewin­nym jak wianek. Zresztą to ciekawe bo tego roku wyda­je się, że pier­wotne i takie ludowe korze­nie wian­ka w ogóle nie były omaw­iane i odsunię­to je na bok. Oczy­wiś­cie w grupie, która wian­ki nosi ze wzglę­du na ulu­biony fan­dom czy modę. Kiedy zwierz przemierzał mias­to stołeczne w wianku wielokrot­nie był pytany czy zmierza na jakieś ludowe świę­to. To z kolei pokaza­ło zwier­zowi, że coś co dla niego jest już w pełni zanur­zone w kul­turze pop­u­larnej dla widza sto­jącego z boku jest naw­iązaniem do kul­tu­ry ludowej.

Jak widać wianek stał się a.) mul­ti fan­do­mowy b.) lądu­je przede wszys­tkim na męs­kich głowach.

Jed­nak naj­ciekawsze w całej spraw­ie jest to, że niedłu­go będzie po wiankach. Zwierz zakła­da, że być może zostaną jako ele­ment sen­ty­men­tal­ny w sys­temie odniesień fanów Han­ni­bala coś jak musz­ka czy fez dla fanów Dok­to­ra Who. Zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci że jeśli seri­alu nie zde­jmą z ante­ny jeszcze przez rok dwa, wianek będzie rozpoz­nawal­nym naw­iązaniem w odpowied­nich krę­gach, będzie się moż­na w nim pojaw­ić na kon­wen­cie ale to tyle. Jed­nak z masowej świado­moś­ci zapewne ule­ci, bard­zo szy­bko i pewnie  gdy skończy się zima już nie będziemy pamię­tać, że kiedykol­wiek przyszło nam ozd­abi­ać czoło kwieciem. A szko­da bo to jest strasznie fajne. Wian­ki naprawdę zmieni­a­ją świat na lep­sze. Zwierz testował. Przy­padek wianków jest poucza­ją­cy,  pokazu­je bowiem, że zjawiska fanowskie nie są aż tak przyk­le­jone określonych do rejonów kul­tu­ry pop­u­larnej. Zwierz jest ciekawy ilu użytkown­ików wiankowego mema naprawdę zna jego źródło. Zwierz jest wręcz przeko­nany, że znacz­na część członków fan­do­mu Han­ni­bala może uważać One Direc­tion za zespół nie tylko z innego kąta kul­tu­ry pop­u­larnej, ale także za coś czego nigdy by nie słuchali. Część zapewne naśmiewa się z fanów młodzieżowego zespołu. Dlaczego więc możli­we jest by obie grupy fanów korzys­tały z tego samego mema? Zwierz doszedł do wniosku, że odpowiedź jest dość pros­ta. Wianek jest tylko wiz­ual­nym dowcipem, zabawą – śmieszną w przy­pad­ku Han­ni­bala, ze wzglę­du na zestaw­ie­nie ciężkiego nas­tro­ju seri­alu z radoś­cią kwia­towego wian­ka. Podob­nie może trafić na głowy wszys­t­kich bohaterów ponieważ nie niesie za sobą, żad­nych treś­ci, stanowi jedynie coś czego nie rozu­mieją ludzie, którzy nie spędza­ją swo­jego całego życia w Internecie.

Jak wszyscy to wszyscy — pies gra­ją­cy Win­stona w Han­ni­balu też ma wianek

Ter­az już wiecie skąd wian­ki. I jak zwierz wspom­ni­ał posiedliś­cie (o ile nie mieliś­cie jej wcześniej) tą wiedzę w ostat­nim możli­wym momen­cie, ponieważ moda na takie ładne modne czy pop­kul­tur­alne dodat­ki przemi­ja niesły­chanie szy­bko. Sam zwierz nie jest sobie w stanie przy­pom­nieć co stanow­iło taki punkt odniesienia kiedy on zaczy­nał bus­zować po fanows­kich kątach Inter­ne­tu, jed­nocześnie nie mając wąt­pli­woś­ci, że coś takiego na pewno ist­ni­ało. Jed­nak zwierz musi wam wyz­nać, że to jest jed­na z ulu­bionych cech kul­tu­ry pop­u­larnej w jej niekon­trolowanym fanowskim wyda­niu. Nigdy nie wiesz kiedy na two­jej głowie wylą­du­je wianek.

Kończąc z wiankowym pozdrowieniem :)

Ps: Żeby było jasne, zwierz przeszukał Inter­net i zebrał dla was odpowiedzi na pytanie doty­czące wian­ka nato­mi­ast jego opinia o zjawisku jest już pry­wat­na. Zwierz chci­ał­by być taki mądry i sam przeprowadz­ić lin­ię do One Direc­tion ale nieste­ty musi­ał się posiłkować siłą Internetu.

24 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online