Home Ogólnie Coś czego jeszcze nie robiono czyli Rory Kinnear opowiada Zwierzowi o Makbecie

Coś czego jeszcze nie robiono czyli Rory Kinnear opowiada Zwierzowi o Makbecie

autor Zwierz
Coś czego jeszcze nie robiono czyli Rory Kinnear opowiada Zwierzowi o Makbecie

Jak może wiecie — Zwierz jest wielkim fanem NT Live — trans­misji przed­staw­ień z ang­iel­s­kich teatrów w kinach na całym świecie. Już niedłu­go bo 10.05 pre­mierę w kinach będzie miał Mak­bet gdzie w główną rolę gra Rory Kin­n­ear, ang­iel­s­ki aktor który niemal co sezon pojaw­ia się w jakimś z trans­mi­towanych na żywo przed­staw­ień. Dzię­ki uprze­j­moś­ci  nazywowkinach.pl Zwierz mógł poroz­maw­iać z aktorem o jego roli, przed­staw­ie­niu i oglą­da­niu teatru na żywo w kinie.

Zwierz musi wam od razu powiedzieć, że wywiad nieste­ty nie wiązał się z wyjaz­dem do Lon­dynu i odpy­ty­waniem akto­ra na żywo — został przeprowad­zony za pomocą najprost­szej ze wszys­t­kich metod — Zwierz wysłał swo­je pyta­nia i dostał na nie odpowiedzi. Oznacza to, że nieste­ty — nie mógł dopy­tać o pewne sprawy które wydały mu się ciekawe a jed­nocześnie — jak pode­jrzewa­cie — zupełnie inaczej odpowia­da się na pyta­nia zadane tą drogą niż zadane na żywo. Zwierz jest przeko­nany, że kiedyś będzie mógł zadawać pyta­nia aktorom siedząc z nimi przy jed­nym sto­liku, ale jeszcze nie teraz.

 

NTL 2018 — Mac­beth — Anne-Marie Duff as Lady Mac­beth and Rory Kin­n­ear as Mac­beth in Mac­beth at the Nation­al The­atre © Brinkhoff Mögenburg

 

 

W ostat­nich lat­ach widzieliśmy wiele różnych inter­pre­tacji Mak­be­ta. Filmy Justi­na Kurzela, przed­staw­ienia w reży­serii Ken­netha Branagha czy Jamiego Lloy­da. Czy widzi­ałeś któreś z nich, a jeśli tak to czy jakaś wydała się ci szczegól­nie ciekawa?

Widzi­ałem w życiu bard­zo wiele inter­pre­tacji Mak­be­ta, ale uważam, że najważniejsze jest by nie kierować się jakąś wiz­ją sztu­ki, jaką mamy w pamię­ci, ale skon­cen­trować się nad tym przed­staw­ie­niu, nad którym się aktu­al­nie pracu­je i wykon­ać najlep­szą możli­wą robotę. Jeśli nie będziesz uważny  his­to­ria wiel­kich przed­staw­ień i  wspani­ałych  inter­pre­tacji tej roli może być przytłaczająca.

W ostat­nich lat­ach zagrałeś kil­ka ról Szek­spirows­kich — Jago w Otel­lu, Ham­le­ta, ter­az wys­tępu­jesz w Mak­be­cie. Czy jest jakaś rola szek­spirows­ka którą chci­ałbyś zagrać w nad­chodzą­cych sezonach?

 

Nie mam żad­nej listy ról które chci­ałbym zagrać. Mak­bet to rola, którą zawsze chci­ałem zagrać, ale to nie znaczy że mam listę z której skreślam kole­jne pozy­c­je. A nawet gdy­bym miał — nie chci­ałbym o niej mówić, żeby nie zapeszyć.

 

NTL 2018 — Mac­beth — Anne-Marie Duff as Lady Mac­beth in Mac­beth at the Nation­al The­atre © Brinkhoff Mögenburg

 

 

Wielu reży­serów uważa za najważniejszy ele­ment sztu­ki uzna­je relac­je pomiędzy Mak­betem a Lady Mak­bet — jak ta relac­ja wyglą­da w przed­staw­ie­niu które zobaczymy w transmisji?

Ważne jest aby zrozu­mieć, dlaczego obo­je dopuszcza­ją się stras­zli­wych rzeczy i że w isto­cie — wyni­ka to z żało­by. Woj­na się skończyła, stra­cili przy­jaciół, ich dom jest zru­jnowany, stra­cili dziecko. Mak­bet właśnie wró­cił z wojny, gdzie z pewnoś­cią był świad­kiem stras­zli­wych rzeczy, które bez zwąt­pi­enia zmieni­a­ją człowieka. Ter­az stara się odbu­dować swo­je życie po wojnie, co nie tylko jest niesamowicie trudne, ale też niekoniecznie zawsze możliwe.

Jest dużo, swego rodza­ju wrażli­woś­ci, w Lady Mak­bet z powodu wszys­t­kich emocji które nią tar­ga­ją — Annie — Marie Duff (którą gra Lady Mak­bet) doskonale pokazu­je to na sce­nie. Ta mieszan­ka siły, bólu i wrażli­woś­ci —  to emoc­je które są potrzeb­ne by wid­ow­n­ia naprawdę zrozu­mi­ała jej postępowanie.

Rufus Nor­ris, reżyser przed­staw­ienia, powraca po 25 lat­ach prz­er­wy do sztuk Szek­spi­ra. Jak myślisz, dlaczego właśnie ter­az zde­cy­dował się wró­cić do Szek­spi­ra i dlaczego wyreży­seru­je aku­rat Makbeta.

Pomysł na to przed­staw­ie­nie miał już około 10 lat temu, ale trochę potr­wało zan­im udało się go zre­al­i­zować. Jed­ną z rzeczy która przynosiła mi najwięk­szą radość w cza­sie pra­cy z Rufusem jest jego gotowość do zro­bi­enia czegoś czego jeszcze nigdy nie robiono. To był jego cel i jeden z głównych powodów dla których chci­ałem zagrać w ty przed­staw­ie­niu.  Rufus twierdzi, że to praw­dopodob­nie jego ulu­biona sztu­ka Szek­spirows­ka, z powodu jej epick­iego charak­teru i wiel­kich tem­atów z który­mi się mierzy. Choć sztu­ki Szek­spi­ra zostały napisane set­ki lat temu, to tem­aty które pojaw­ia­ją się w jego dziełach, w tym w Mak­be­cie (takie jak miłość, stra­ta, przetr­wanie, żało­ba) wciąż są ważne i aktu­alne, moż­na o nich bez prob­le­mu opowiadać w kon­tekś­cie współczes­nym. Najwięk­szym wyzwaniem dla wszys­t­kich zaan­gażowanych w przed­staw­ie­nie, że sztu­ka ożyje.

 

NTL-2018-Mac­beth-Mac­beth-at-the-Nation­al-The­atre ©-Brinkhoff-Mögen­burg-

W Polsce Mak­be­ta z Nation­al The­atre będziemy mogli oglą­dać dzię­ki trans­misji NT Live. Czy w cza­sie przed­staw­ienia które jest nagry­wane na potrze­by trans­misji gra się inaczej, mając świado­mość, że wid­ow­n­ia tego wiec­zoru jest bez porów­na­nia więk­sza, zaś każdy ruch jest obser­wowany przez kamerę?

Nie zmieni­amy nic w naszej grze, cza­sem są niewielkie zmi­any w oświ­etle­niu czy w charak­teryza­cji, ale poza tym, to co oglą­da się na ekranie kina, jest dokład­nie tym co zobaczylibyś­cie w teatrze. Na tym pole­ga założe­nie NT Live — by zbliżyć się jak to tylko możli­we, do doświad­czenia wid­owni teatral­nej. Jakiekol­wiek zmi­any, nie miał­by tu więk­szego sen­su. Zan­im trans­mis­ja trafi do kin, zespół tech­niczny (reżyser, oper­a­torzy kamery, spec­jal­iś­ci od dźwięku i oświ­etle­nia), oglą­da­ją spek­takl kil­ka razy w teatrze ( a także zapoz­na­ją się z nagra­ni­a­mi), mamy też dwie pró­by przed kam­era­mi, tak by znali przed­staw­ie­nie na tyle dobrze, by wiedzieć co pokazać bez przeszkadza­nia aktorom. W cza­sie nagry­wanego spek­tak­lu gramy dla wid­owni zgro­mad­zonej w teatrze, pozostaw­ia­jąc trans­misję w rękach spec­jal­istów. Co nie zmienia fak­tu, że kiedy myśli się o tych wszys­t­kich ludzi­ach, którzy obe­jrzą spek­takl w Wielkiej Bry­tanii i w innych kra­jach może być bard­zo stre­su­jące, ale też trochę ekscy­tu­jące. Kiedy przy­chodzi wieczór trans­misji czu­je­my się trochę jak pod­czas pier­wszych przed­staw­ień dla prasy.

 

W Polsce niek­tórzy pub­l­i­cyś­ci odnosili się niechęt­nie do pro­mowa­nia Nation­al The­atre wskazu­jąc, że wiz­y­ta w kinie na trans­misji nigdy nie zastąpi prawdzi­wej wiz­y­ty w teatrze. Jaka jest two­ja opinia na ten temat?

To dwa zupełnie inne doświad­czenia, nic nie zastąpi oglą­da­nia sztu­ki w teatrze, ale to nie jest cel NT Live. Tu chodzi przede wszys­tkim o to by dotrzeć do ludzi, którzy z różnych powodów, nie mieli by możli­woś­ci wybrać się do teatru — czy to dlat­ego, że nie mają pieniędzy czy dlatego,że daleko mieszka­ją. Teatr a mówiąc szerzej kul­tura i sztu­ka, powin­ny być dostęp­ne dla wszys­t­kich a trans­mis­je spraw­ia­ją, ze dostęp do nich jest dużo łatwiejszy. Najlepiej porów­nać to do trans­misji wydarzeń sportowych, które oglą­damy albo na żywo na sta­dion­ie, albo w telewiz­ji lub w pubie czy słuchamy ich przez radio. To bard­zo różne sposo­by by brać udzi­ał w tym samym wydarze­niu, ale to nie znaczy, że jed­na zastępu­je drugą — mogą funkcjonować obok siebie. NT Live przeprowadz­iło bada­nia które wskazu­ją, że po obe­jrze­niu trans­misji ludzie są bardziej skłon­ni udać się do teatru i zobaczyć sztukę na żywo, co jest naprawdę fan­tasty­czne i właśnie o to nam chodzi.

NTL-2018-Mac­beth-Rory-Kin­n­ear-as-Mac­beth-Anne-Marie-Duff-as-Lady-Mac­beth-and-Kevin-Har­vey-as-Ban­quo-in-Mac­beth-at-the-Nation­al-The­atre © Brinkhoff-Mögenburg

 

Jeśli czu­je­cie się zachęceni i zain­try­gowani to koniecznie kupicie bilet na trans­misję Mak­be­ta w ramach NT Live. Trans­mis­je odby­wa­ją się w całej Polsce (w Warsza­w­ie w Mul­ti­kinie). Koniecznie sprawdź­cie na stron­ie nazywowkinach.pl czy w waszym mieś­cie jest jakieś kino które orga­nizu­je trans­misję na żywo. I w ogóle warto sobie zapisać stronę w zakład­kach albo pol­u­bić fan­page na Face­booku bo wtedy nie umknie wam żad­na infor­ma­c­ja o tym co dzieje się w kinach. No i do zobaczenia w Multkinie gdzie Zwierz będzie w czwartek oglą­dać Mak­be­ta bo jak wiado­mo — sezon NT Live bez doskon­ałej roli Rory’ego Kin­n­eara się nie liczy.

 

 

PS: Zwierz bard­zo chci­ał­by podz­iękować Na Żywo w kinach za możli­wość przeprowadzenia wywiadu. To jest trochę niesamowite móc po pros­tu zapy­tać akto­ra którego bard­zo się lubi i poważa o kil­ka spraw — jeszcze przed transmisją.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online