Home Ogólnie A oni wciąż o tych serialach czyli Serialcon edycja 2018

A oni wciąż o tych serialach czyli Serialcon edycja 2018

autor Zwierz
A oni wciąż o tych serialach czyli Serialcon edycja 2018

Zwierz spędz­ił tegoroczną majówkę jak zwyk­le w Krakowie baw­iąc na Seri­al­conie. I jak co roku prag­nie wzbudz­ić w was mieszan­inę zaz­droś­ci i zain­tere­sowa­nia pokrótce opisu­jąc co też takiego się na Seri­al­conie zdarzyło. Wiecie są pewne trady­c­je a Zwierz donosi o tym co robił na tym kon­wen­cie już od dobrych paru lat (w zeszłym roku napisał nawet dwa wpisy — był wtedy zde­cy­dowanie mniej leniwy)

Seri­al­con to chy­ba jedyne takie wydarze­nie w Polsce. Fes­ti­w­al poświę­cony seri­alom i dyskusji nad nimi, pow­iązany z fes­ti­walem fil­mowym — Netia Off Cam­era. To pow­iązanie niekiedy bywa więk­sze, niekiedy mniejsze. Oso­biś­cie z rozrzewnie­niem wspom­i­nam fes­ti­w­al sprzed dwóch lat kiedy niek­tóre pan­ele Seri­al­conu odby­wały się w salach z których właśnie wys­zli fil­mow­cy. W ten sposób moż­na było poczuć, że obie imprezy są niemal równe. Jed­nak ter­az Seri­al­con powró­cił do Artete­ki gdzie przy uli­cy Rajskiej w kilku salach dysku­tu­je­my o seri­alach a niekiedy roz­maw­iamy z aktora­mi, reży­sera­mi, pro­du­cen­ta­mi i sce­narzys­ta­mi — nie tylko z Polski.

 

Megu dziel­nie opowia­da o tym jak się doro­bić sławy i lajków na YT

 

 

W tym roku zdarzyła się rzecz przedzi­w­na — Zwierz nie miał zaję­tych wszys­t­kich trzech dni Seri­al­conu od świtu do zmierzchu i mógł wybrać się na więcej niż jed­no wydarze­nie, które zwyk­le by go ominęły. Pier­wszym pan­elem jakie wysłuchałam było o tym jak roz­maw­iać o seri­alach na YT. W sum­ie gdy­by się nad tym zas­tanow­ić to ta część pan­elu którą wysłuchałam poświę­cona była po pros­tu temu jak roz­maw­iać o kul­turze — medi­um jest tu chy­ba nieco dru­gorzędne. Oso­biś­cie wyz­nam wam że naj­cen­niejsza wiedza jaką wyniósł Zwierz z pan­elu była taka, że Instas­to­ries naprawdę mają dobre zasię­gi. Ale tak serio to z intrygu­ją­cych tem­atów ten który Zwierza najbardziej zaciekaw­ił to — jak twór­ca powinien pochodz­ić do ludzi dla których tworzy. Czy powinien starać się być jak najbardziej obiek­ty­wny, nie hej­tować, nie kry­tykować za bard­zo, nie polary­zować — starać się szukać sze­rok­iej zróżni­cow­anej wid­owni (taką postawę mają twór­cy kanału Jak­byniepa­trzeć) czy może jed­nak dopuszczać do gło­su swo­je emoc­je i swo­ją osobowość bo to jest coś co niekoniecznie oznacza nierzetel­ność a przy­cią­ga widzów (taką postawę miała min. Megu z Catus Geekus). Oso­biś­cie uważam że ludzie ciągną najbardziej do osobowoś­ci kry­tyków ale z drugiej strony — istot­nie to w pewien sposób wyk­lucza zupełnie część widowni.

 

Zwierz z Myszą i ich pasu­jące kolczyki

 

 

Potem pobiegłam na pan­el omaw­ia­ją­cy seri­alowe dystopie. To było jed­no z najlep­szych wydarzeń na całym Seri­al­conie. Nie tylko dlat­ego, że uczest­ni­cy byli dobrze przy­go­towani ale też dlat­ego, że miał ów pan­el znamiona takiego najlep­szego z pan­eli gdzie głosy z sali są mery­to­ryczne a całe spotkanie zamienia się we wspól­ną roz­mowę i rozk­minę nad tem­atem. Tem­atem zresztą o tyle ciekawym, że dystopie stały się w ostat­nich lat­ach niesły­chanie modne i pytanie — czy to skutek dobroby­tu czy przewidy­wa­nia jakiejś strasznej katas­tro­fy. W każdym razie doskonale się o nich roz­maw­iało i doskonale się tego słuchało. Nawet jeśli pod koniec pan­elu wszyscy chy­ba poczuli, że powin­niśmy jeszcze raz zas­tanow­ić się czy wszyscy iden­ty­cznie defini­u­ją dystopię.

 

Zwierz po raz pier­wszy od kilku lat miał czas by choć jed­nego dnia Seri­al­conu tylko pochodz­ić na pan­ele i prelekc­je nie biorąc w nich udziału

 

Potem poszłam na jeden z najbardziej zaskaku­ją­cych punk­tów pro­gra­mu — przy­na­jm­niej dla mnie. Otóż Mar­ta Dziok — Kaczyńs­ka znana wam jako Rien­na­hera prowadz­iła roz­mowę z Lisą Gif­ford sce­narzys­tą… East Enders. Jeśli nie zna­cie East Enders to jest to bry­tyjs­ka soap opera z której Zwierz widzi­ał całe trzy odcin­ki. Idąc na ten punkt chci­ał Zwierz przede wszys­tkim wesprzeć swo­ją obec­noś­cią Martę. Tym­cza­sem roz­mowa okaza­ła się fas­cynu­ją­ca. Sce­narzys­t­ka opowiadała o tym jakiej pre­cyzji i planowa­nia wyma­ga tworze­nie cliffhang­erów w seri­alach nadawanych codzi­en­nie i powiedzi­ała jed­ną z najmą­drze­jszych rzeczy jaką słysza­łam o seri­alach od daw­na “Na cliffhang­er trze­ba zasłużyć” inny­mi słowy — trze­ba na tyle dłu­go tworzyć odpowied­nią sytu­ację napię­cia żeby cliffhang­er miał sens. Poza tym opowiedzi­ała mnóst­wo o tym jak się takie seri­ale pro­duku­je, co było fas­cynu­jące. Serio byłam zach­wycona tą roz­mową bo naprawdę pokazu­je że pra­ca nad każdym typem seri­alu jest ciekawa, i fascynująca.

 

Ocia brała udzi­ał w doskon­ałym pan­elu o seri­alowych dystopiach

 

A sko­ro mówimy o wys­tę­pach Mar­ty to z prowad­zonej przez nią roz­mowy poszedł Zwierz od razu na jej prelekcję o tym jak seri­ale niby pokazu­ją silne posta­cie kobiece ale niekoniecznie dobrze to robią. To była dokład­nie taka prelekc­ja jakie lubię — miała ciekawy (naukowy!) wstęp, kil­ka przykładów i do tego — co najważniejsze — dobrą tezę. Mar­ta fajnie pokaza­ła, że nawet te seri­ale które staw­ia­ją kobi­ety na pier­wszym planie — niekoniecznie odb­ie­ga­ją od pewnych trady­cyjnych sposobów przed­staw­ia­nia kobi­et w seri­alach. To, że coś wyda­je się na pier­wszy rzut oka fem­i­nisty­czne niekoniecznie oznacza, że w isto­cie takie jest. Seri­ale takie jak Gyp­sy, Top of the lake: Chi­na Girl czy Girl­boss dobrze to obrazują.

 

Pan­el ze sce­narzys­tką East Enders okazał się zaskaku­ją­co ciekawy punk­tem pro­gra­mu nawet jeśli nie oglą­dało się tej telenoweli

 

Po całym dniu pełnym prelekcji (żad­nej nie musi­ałam sama wygłaszać!) miałam tyle energii że zde­cy­dowałam się pier­wszy raz w his­torii mojej byt­noś­ci na Seri­al­conie udać się na słyn­ny, piekiel­nie trud­ny Pub Quiz. To konkurs w którym pyta­nia są niesamowicie trudne i chy­ba nikt nie miał powyżej czter­dzi­es­tu kilku poprawnych odpowiedzi na sto, w całej his­torii seri­alu. Gru­pa w której był Zwierz wyz­naczyła sobie bard­zo ambit­ny próg — 10 dobrych odpowiedzi (jed­na z naszych koleżanek w drużynie dwa lata wcześniej zdobyła 9 punk­tów co chcieliśmy prze­bić). Okaza­ło się jed­nak że nasza ambit­na gra dała niespodziewane efek­ty i zajęliśmy drugie miejsce. To dopiero była niespodzian­ka — która spraw­iała, że Zwierz wspom­i­na ten piekiel­ny Pub Quiz jako najlep­szy moment całego wyjazdu.

 

Moment kiedy okaza­ło się, że jed­nak wiemy więcej niż się nam wydaje

Następ­nego dnia niemal “nie myśląc o śni­ada­niu” udal­iśmy się na kole­jną prelekcję Mar­ty (ona w tym roku miała prawdzi­wy mara­ton!) o rodzinie Sopra­no. To była fenom­e­nal­na prelekc­ja o tym dlaczego właś­ci­wie rodz­i­na Sopra­no uznawana jest za taki ser­i­al do którego wszyscy powin­ni się odnosić kiedy piszą o złotej erze seri­alu. Jedyny minus? Prelekc­ja była o 10 rano. Nieste­ty — to jest godz­i­na kiedy Seri­al­con świeci pustka­mi. Trochę szko­da, bo jed­nak ktoś musi zacząć dzień a nie ma nic bardziej przykrego niż mówić coś ciekawego i dobrze przy­go­towanego do praw­ie pustej sali.

Po wys­tępie Mar­ty nad­szedł czas na początek Zwier­zowego Seri­al­conu i pier­wszą prelekcję prowad­zoną wraz z Myszą. To niesamowite jak te prelekc­je — prze­cież przy­go­towywane wcześniej i omaw­iane zawsze zamieni­a­ją się w coś w sty­lu pro­gra­mu kome­diowego — gdzie żar­ty same wychodzą, a metafory mają własne metafory. Tym razem miałyśmy poważnie roz­maw­iać o zjawisku hype a tym­cza­sem poniosła nas metafo­ra i wyszło, że jak człowiek nie uważa może spędz­ić osiem lat w pociągu do Koluszek. I choć nie brz­mi to jakoś bard­zo naukowo to jest to dobra metafo­ra zaan­gażowa­nia się w ser­i­al który ostate­cznie nas rozczarowu­je, mimo, że początkowo mieliśmy wobec niego wielkie oczeki­wa­nia. Jedyny minus — chy­ba Zwierz nigdy nie będzie mógł się pokazać w Koluszkach, które wyko­rzys­tał (za co przeprasza!) jako sym­bol bez­nadziejnego celu podróży pociągiem.

 

Opowiadamy z Myszą że nie warto jechać pociągiem do Koluszek fot Fil­ip Radwański

 

Z wys­tępu z Myszą Zwierz pobiegł na pan­el poświę­cony temu czego w seri­alach prag­ną kobi­ety. Roz­mowa była całkiem ciekawa, zwłaszcza, że mieliśmy tu różne per­spek­ty­wy, bo Zwierz mówił jako cóż… Zwierz, Olga Szmidt mówiła z per­spek­ty­wy oso­by która zawodowo bada pop­kul­turę czy właś­ci­wie kul­turę, zaś Katarzy­na Śli­wińs­ka-Kłosow­icz mówiła z per­spek­ty­wy sce­narzys­t­ki seri­ali w których kobi­ety gra­ją pier­wsze skrzypce jak cho­ci­aż­by “Dru­ga Szansa”. Ostate­cznie była między nami zgo­da odnośnie tego, że kobi­ety chcą na ekranie więcej mówią­cych, dzi­ała­ją­cych, odnoszą­cych zarówno sukcesy jak i poraż­ki kobi­et. Sporą część roz­mowy poświę­cil­iśmy też temu jak to wyglą­da z drugiej strony kamery i jak obec­ność sce­narzys­tek i reży­serek zmienia to jak kobi­ety są portre­towane w fil­mach i seri­alach. Pogadal­iśmy też o różni­cy w pła­cach pomiędzy aktorka­mi i aktora­mi — co zawsze budzi emoc­je bo trud­no się pros­to pogodz­ić z różnicą w płacach.

 

Mar­ta opowia­da o tym dlaczego Sopra­nos to taki ważny serial

 

Po dłuższej prz­er­wie (kiedyś trze­ba jeść! Zwłaszcza że w Krakowie są najlep­sze kna­jpy!) Zwierz wró­cił na Seri­al­con posłuchać prelekcji Asi Brom (autor­ki blo­ga Wan­na Peł­na Zom­bie) pod tytułem “Jak pisać o seri­alach i zbier­ać laj­ki”. Sami rozu­miecie Zwierz był ciekawy co koleżan­ka po bloger­skim fachu ma o tym do powiedzenia. Okaza­ło się jed­nak że w pro­gramie umieszc­zono tytuł złud­ny, bo praw­da była taka, że rzeczy­wiś­cie mówiliśmy o seri­alach i lajkach ale w kon­tekś­cie tego jak z widza­mi komu­niku­ją się różne plat­formy streamin­gowe. To była bard­zo ciekawa prelekc­ja — zwłaszcza w kon­tekś­cie tego, że Zwierz kiedyś miał na kon­fer­encji o Seri­alach w Olsz­tynie refer­at na bard­zo podob­ny tem­at a poza tym kiedyś Net­flix ukradł mu sta­tus na Fb więc wiecie — pełne zaan­gażowanie. Tu prelekc­ja była o tyle ciekawa, ze pozwalała dostrzec jak swoich użytkown­ików wyobraża­ją sobie plat­formy stramin­gowe i do kogo tak naprawdę chcą głównie mówić.

Po tej prelekcji chci­ałam skoczyć na kole­jną poświę­coną Black Sails (którego powtórkę właśnie sobie robię) ale zabłądz­iłam na spotkanie … Mar­ty z jej czytel­nika­mi. I wpadłam bo jakoś niespodziewanie zamieniło się one w wielkie planowanie genial­nego seri­alu his­to­rycznego o Koś­ciuszce — osiem sezonów po sześć odcinków udało się nam zaplanować bez prob­le­mu a przy okazji dowiedzi­ałyśmy się że wystar­czy że zbierze­my sie­dem mil­ionów zło­tych i powin­no nas być stać na pier­wszy sezon. Poważnie zas­tanaw­iamy się nad jakąś ściepą. Roboczy tytuł seri­alu “Pan Tadeusz” powinien zain­tere­sować liczne środowiska w kra­ju i za granicą. Poza tym Net­flix na pewno będzie zach­wycony naszym pomysłem. Hasło pro­mo­cyjne “najbardziej rewolucyjne łyd­ki w his­torii świa­ta”. Bo chce­my żeby to był ser­i­al pełen łydek w pońc­zochach — wiecie to się musi sprzedać.

 

Klub wiel­bi­cielek i czytel­niczek Mar­ty, zan­im przyszedł Zwierz i zmusił wszys­t­kich do fan­girlowa­nia Kościuszki

 

Tym emocjonu­ją­cym początkiem kari­ery Zwierza i Mar­ty jako pro­du­cen­tek seri­alowych zakończył się dru­gi dzień Seri­al­conu. Trze­ciego dnia nad­szedł czas na wielką prelekcję Zwierza. Nie obyło się bez pewnych prob­lemów. Otóż najpierw okaza­ło się, że prelekcję wyz­nac­zono w sali gdzie nie ma jak pokazać prezen­tacji. Jak sami rozu­miecie, nie przyjęłam tego dobrze, bo jed­nak aku­rat o seri­alach dobrze się mówi pokazu­jąc przykłady a poza tym — dowiedzi­ałam się o tym już po przy­jeździe a spędz­iłam trochę cza­su przy­go­towu­jąc prezen­tację. Moje niezad­owole­nie szy­bko jed­nak ustąpiło wdz­ięcznoś­ci kiedy okaza­ło się, że jed­nak do sali udało się sprowadz­ić plazmę na której mogę wyświ­et­lać sla­jdy. Prob­lem w tym, że kom­put­er do którego podłąc­zono telewiz­or nie chci­ał się ład­ować. Dostałam całą godz­inę funkcjonowa­nia baterii — nic nie składa­nia bardziej do zwięzłej mowy niż taki tech­no­log­iczny dead­line. Mówił Zwierz zaś o Trumpie a właś­ci­wie o tym jak współczesne seri­ale radzą sobie z tym wyborem stara­jąc się jakoś odnieść do nowej sytu­acji poli­ty­cznej. Oso­biś­cie mam wraże­nie, że poszło nieźle, choć pewnie zadzi­ałało­by lep­iej gdy­by nie fakt, że Zwierz chci­ał powiedzieć w sum­ie o kilku zjawiskach na raz.

Nie mar­nu­jąc cza­su Zwierz pobiegł na pan­el o ewolucji seri­alu Super bohater­skiego w którym brała udzi­ał niemal połowa zna­jomych z Pod­słuchane. Tu roz­mowa była o tyle ciekawa, że dysku­towali ludzie którzy z jed­nej strony seri­ale super bohater­skie lubią i oglą­da­ją z drugiej czu­ją pewien kryzys. Być może dotknęła nas po pros­tu klęs­ka urodza­ju i nikt już nie jest w stanie śledz­ić wszys­tkiego a urok fak­tu, że coś jest pow­iązane z komik­sem nieco zbladł kiedy ekraniza­c­je komik­sów są niemal wszędzie. Ciekawe roz­maw­iało się też o związkach seri­ali Mar­vela z uni­w­er­sum bo rzeczy­wiś­cie to taka kon­cepc­ja która ostat­ni­mi cza­sy się raczej rozmyła. Ogól­nie Zwierz wyniósł z tego pan­elu moc­ne przeko­nanie, że musi znów zacząć oglą­dać Leg­ends of Tomor­row bo ponoć warto.

 

Dziel­na reprezen­tac­ja Pod­słuchane na prelekcji o seri­alach superbohaterskich

 

 

Potem role się zamieniły i Zwierz z słuchacza zamienił się w pan­elistę bo pod prze­wod­nictwem Myszy staral­iśmy się rozpra­cow­ać kwest­ie reprezen­tacji zaburzeń psy­chicznych w seri­alach. Roz­mowa ponown­ie prowad­zona z kilku punk­tów widzenia — od psy­cholo­ga i spec­jal­isty do zdrowia pub­licznego do blogera. Ostate­cznie reflek­sje mieliśmy jed­nak podob­ne — że niek­tóre seri­ale pokazu­ją sprawy lep­iej (One Day at a Time i wątek depresji! Czy Shame­less) inne mają prob­le­my. Cały oso­by seg­ment dyskusji stanow­iła sze­ro­ka kry­ty­ka 13 powodów. Okaza­ło się, że Zwierz nie jest jedynym który uważa że sposób pokaza­nia samobójst­wa w tym seri­alu był nie tylko nieod­powiedzial­ny ale po pros­tu szkodliwy.

Potem przyszedł czas na ostat­ni punkt Seial­conu gdzie z kolei gru­pa z Pod­słuchane zaj­mu­ją­ca się tłu­maczeni­a­mi opowiadała o swoich doświad­czeni­ach jako tłu­maczy audiow­iz­ual­nych. To w sum­ie ciekawe, bo to jest trud­na pra­ca i do tego — przez wielu uważana za łatwą. Zwierza rozbaw­iły his­to­rie o tym jak niekiedy tłu­maczy się coś mając pewność że to metafo­ra a potem kilka­naś­cie odcinków później okazu­je się, że to nie była przenoś­nia tylko pomysł sce­narzys­tów. W sum­ie trud­no nie żałować tłu­maczy, zwłaszcza tych którzy dosta­ją odcin­ki przy­pad­kowo wyr­wane z kon­tek­stu, albo którzy dopiero oglą­da­jąc filmy czy ser­i­al odkry­wa­ją że ktoś popraw­ił ich tłu­macze­nie wedle włas­nego widzi mi się.

 

Z seri­al­conu przy­wiozłam najpiękniejszy dar ever — wydzier­ganego Huxa z rudym kotem!

 

To był ostat­ni punkt na jakim był Zwierz bo przyszedł czas powro­tu do Warsza­wy. Oczy­wiś­cie jak co roku Zwierz czu­je, że jakoś powinien Seri­al­con pod­sumować. Z jed­nej strony — ma wraże­nie, że wszys­t­kich nas kusi by niczego nie zmieni­ać. Miejsce dobre, prelekc­je ciekawe, wid­ow­n­ia wyro­biona. Z drugiej — Zwierz jest wiel­bi­cielem zmi­an, przemi­an i wstrząsów, zwłaszcza jeśli chodzi o wydarzenia cyk­liczne. Dlaczego? Bo tylko tak moż­na uniknąć zas­ta­nia się w jed­nej for­mule, takie kom­for­tu w którym wszys­tko zawsze idzie wedle podob­ne­go planu. Co się Zwier­zowi marzy? Oczy­wiś­cie wszys­tko. Jed­na z rzeczy to wyjś­cie z choć jed­nym czy dwoma punk­ta­mi pro­gra­mu poza Artetekę, by pokazać ludziom biorą­cym udzi­ał w Netia Off Cam­era co my właś­ci­wie robimy — w ten sposób poczu­cie związku z Fes­ti­walem było­by więk­sze. W tym roku trochę mi zabrakło moty­wu prze­wod­niego — a właś­ci­wie moc­nego moty­wu prze­wod­niego. A tym­cza­sem seri­ali zro­biło się tyle i tak różnych że może fajnie było­by jak­iś motyw — nawet ogranicza­ją­cy, narzu­cić. Co do prelekcji — też powoli się zas­tanaw­iam czy nie było­by fajnie ostate­cznie zde­cy­dować się na for­mat złożony z debat, dyskusji i pan­eli. Może to fan­aberia Zwierza ale najwięcej wyniósł z pan­eli. Nie dlat­ego, że prelekc­je były złe ale dlat­ego, że pan­ele tworzą atmos­ferę wspól­nej roz­mowy, rozk­miny, nie odd­ziela­ją ludzi za stołem od widzów. Dobry pan­el zosta­je ze mną chy­ba na dłużej niż dobra prelekc­ja choć mogę się mylić.

 

 

Myszu ale prelekcję o Hype to zilus­tru­je­my pociąga­mi, prawda?”

 

Jed­nocześnie — cieszę się, że powoli zmienia się ekipa prele­gen­tów — w końcu sam Zwierz pos­tu­lu­je by pojaw­iali się ludzie których jeszcze nie było. To jest fajne kiedy słuchamy wciąż nowych głosów. I choć jasne — zna­cie Zwierza, chci­ał­by być gwiaz­da każdej imprezy czy to świę­to kaszan­ki czy fes­ti­w­al chle­ba, ale jak mantrę pow­tarza — naj­fa­jniejszy Seri­al­con będzie wtedy kiedy Zwierz nie będzie miał pewnoś­ci czy jego prelekc­ja zostanie uwzględ­niona. A jeszcze lep­iej będzie wtedy kiedy nie będzie miał zna­jomych wśród pan­elistów. Wtedy właśnie Seri­al­con będzie się rozwi­jał — kiedy będziemy przy­chodz­ić odchodz­ić i co roku drżeć w oczeki­wa­niu na maila czy w tym roku nas zechcą. Może to nie jest szczegól­nie korzystne dla Zwierza — który najchęt­niej prze­maw­iał­by na Seri­al­conie do emery­tu­ry, ale na pewno jest korzystne dla każdej imprezy. Wobec tego — nie pozosta­je nic innego jak czekać, co się wydarzy i czy w przyszłym roku Zwierz nie usłyszy, że w tym roku zostanie mu już tylko zadawanie wścib­s­kich pytań z widowni.

Ps: Jeśli będziecie kiedykol­wiek w Krakowie koniecznie wpad­ni­j­cie do śni­adan­iowni Ran­ny Ptaszek. To takie miejsce w którym po spoży­ciu posiłku żału­je­cie że śni­adanie moż­na zjeść tylko raz dziennie.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online