Home Ogólnie Cudowne dziecko trzech matek czyli powitajcie Czytu Czytu — podcast o książkach

Cudowne dziecko trzech matek czyli powitajcie Czytu Czytu — podcast o książkach

autor Zwierz
Cudowne dziecko trzech matek czyli powitajcie Czytu Czytu — podcast o książkach

Kochani oto nad­szedł dzień, kiedy czas ujawnić dokład­nie w szczegółach i otwar­cie co też takiego ostat­nio zwierz dla was szykował. A szykował cud­owną nowość, wspani­ałość i radość. Czyli now­iut­ki pod­cast. O książkach. Przed państ­wem „Czy­tu- Czy­tu”. Najnowsze dziecko Zwierza, a właś­ci­wie trzech matek w tym Zwierza.

Jak wszys­tkie dobre pomysły także ten zrodz­ił się zupełnie spon­tan­icznie. Kiedy jak­iś czas temu w gronie zaprzy­jaźnionych pod­cast­erów roz­maw­ial­iśmy o założe­niu Pod­słuchane, padł pomysł by obok pod­castów o fil­mach, komik­sach i grach pow­stał pod­cast o książkach. Pomysł padł w roz­mowie mimo­cho­dem, trochę jako żart ale  zan­im się zori­en­towałyśmy – Zwierz, Mag­dale­na Adamus (Megu z Catus Geekus) i Mar­ta Weroni­ka Naj­man (Ocean­soul) siedzi­ałyśmy planu­jąc a potem nagry­wa­jąc nasz pier­wszy odcinek najprawdzi­wszego pod­cas­tu poświę­conego lit­er­aturze. Cóż, kiedy wpad­nie się na dobry pomysł, nie ma co zwlekać trze­ba jak najszy­b­ciej przys­tąpić do real­iza­cji.

 

Cud­ne logo Czy­tu Czy­tu zapro­jek­tował oczy­wiś­cie Paweł Opy­do. Zwierz oso­biś­cie jest w nim zakochany. Tzn. w logo nie w Pawle.

Dla Zwierza ten pro­jekt jest o tyle ważny że wypeł­nia pewną lukę w dzi­ałal­noś­ci kul­tur­al­nej zwierza. Jak dobrze wiecie staram się pisać o wszys­tkim co oglą­dam (no praw­ie wszys­tkim) ale poza okazjon­al­ny­mi recen­z­ja­mi komik­sów, książ­ki pojaw­ia­ją się na blogu rzad­ko. To świado­ma decyz­ja, wynika­ją­ca z przeko­na­nia, że blo­gos­fera książkowa jest osob­nym, ciekawym ale jed­nak nie moim środowiskiem. Zresztą na pisanie o książkach zabrakło­by pewnie miejs­ca przy wszys­t­kich reflek­s­jach fil­mowo – seri­alowych, które dręczą zwierza. Jed­nocześnie jed­nak, wiem, że jesteś­cie czytel­nika­mi i słuchacza­mi bard­zo „książkowy­mi” i trochę wam opinii zwierza w tej materii braku­je. W wynikach anki­ety czytel­ników, sprzed roku na pytanie o czym byś­cie chcieli jeszcze poczy­tać zdanie „o książkach” padało najwięcej razy.

 

Obok takiego tytułu książ­ki nie mogłyśmy prze­jść obo­jęt­nie

Jed­nocześnie dla zwierza książ­ki to coś o czym zawsze się sporo mówiło. W domu zwierza panował zwyczaj omaw­ia­nia i streszcza­nia świeżo przeczy­tanych powieś­ci, zaś dyskus­je o lit­er­aturze niekiedy prze­b­ie­gały podob­nie jak w więk­szoś­ci domów dyskus­je o poli­tyce. Do tego jak wiecie zwierz jest dzieck­iem nało­gowej czytel­nicz­ki, wychowanym w domu gdzie w sum­ie praw­ie całe życie krę­ciło się wokół książek. Z takim przy­go­towaniem po pros­tu nie sposób nie czuć potrze­by rozmów o lit­er­aturze. No i tu pojaw­ia się właśnie pod­cast jako miejsce ide­alne. Zwłaszcza, że towarzyszą mi doskon­ałe rozmów­czynie – obie bloger­ki (choć jeden blog leży odło­giem), obie zagorza­łe czytel­nicz­ki, które dużo o książkach piszą. Do tego po pros­tu fajne, inteligentne i przesym­pa­ty­czne dziew­czyny, moje dobre zna­jome. Inny­mi słowy – skład ide­al­ny. Jak jeszcze dorzucimy, że każ­da z nas ma trochę inne doświad­cze­nie, inne wyk­sz­tałce­nie i inną pracę to właś­ci­wie o więcej nie moż­na prosić.

 

Czy­tu czy­tu nie będzie pod­castem z recen­z­ja­mi książek. Będzie pod­castem gdzie recen­z­je książek będą się pojaw­iały obok odcinków poświę­conych innym tem­atom i zagad­nieniom. Mamy zami­ar mówić o czytel­niczych przyzwycza­je­ni­ach, o afer­ach w świecie książ­ki, o pop­u­larnych tropach w lit­er­aturze, o autorach, o wydaw­cach. O wszys­tkim co związane ze światem książ­ki. Chce­my po pros­tu pogadać o lit­er­aturze, a nie tylko pod­powiadać wam kole­jne lek­tu­ry. Choć nie prze­j­mu­j­cie się, na to też zna­jdzie się w każdym odcinku trochę miejs­ca. Chwilowo odcin­ki będą krót­sze – mniej niż godzinne, ale wiecie jak to jest – jed­no sobie obiecu­je­my, co innego ostate­cznie wychodzi. Musi­cie pogodz­ić się z tym, że w przy­pad­ku każdego zaczy­na­jące swo­je dzi­ałanie pod­cas­tu trochę cza­su minie zan­im zna­jdziemy ide­al­ną for­mułę. Kto lubi Zom­bie vs Zwierz ten wie, że i z Pawłem musi­ałam się trochę dotrzeć zan­im zamie­nil­iśmy się w dream team. A dziś? Dziś mamy dla was pier­wszy odcinek. Dziecko naszego małego sza­leńst­wa (przy­na­jm­niej ze strony Zwierza – dru­gi pod­cast!). Omaw­iamy w nim powieść „Mil­ion odsłon Tash”. Książ­ka należy do nur­tu Young Adult, ale nas zafas­cynowała głównie ze wzglę­du na obec­ność wątków inter­ne­towej sławy. Sami rozu­miecie, że porządne bloger­ki nie mogą prze­jść obo­jęt­nie wobec takiej pozy­cji.  Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodo­ba i wró­ci­cie w przyszłą środę, kiedy pojawi się kole­jny. Odcin­ki mają się bowiem pojaw­iać, co tydzień właśnie w środę. Dla zain­tere­sowanych zwierz od razu mówi — nie będzie z tym odcinkiem tak jak z Zom­bie vs Zwierz który “zabiera” jeden wpis w tygod­niu, choć oczy­wiś­cie zwierz będzie pro­mował Czy­tu Czy­tu jak tylko może.

 

Na koniec proś­ba – jeśli wam się pod­cast spodobał, daj­cie nam znać. Jeśli wam się nie spodobał – powiedz­cie co wam się nie podobało (ale delikat­nie, dopiero zaczy­namy i jeszcze nie wszys­tko może nam wychodz­ić), jeśli macie pomysły na książ­ki czy odcin­ki – czekamy w napię­ciu, jeśli chce­cie nas pol­u­bić na FB – też nie pog­a­rdz­imy takim znakiem zau­fa­nia – zresztą nasza strona to najlep­sze miejsce do śledzenia infor­ma­cji o pod­caś­cie i naszych książkowych obses­jach. Poniżej macie wszys­tkie infor­ma­c­je:

Mail: czytuczytu@podsluchane.pl

Fan­page: https://www.facebook.com/czytuczytu/

Strona inter­ne­towa: http://www.podsluchane.pl/czytuczytu/

Kanał Pod­słuchane na YT: https://www.youtube.com/podsluchane

Fan­page Pod­słuchane: https://www.facebook.com/podsluchanepl

PS: Wiecie co Zwierz bard­zo wiele robi w sieci i cza­sem czu­je się zmęc­zony i ma wraże­nie że już nic ciekawego go w życiu inter­ne­towym nie czeka. A potem zaczy­na nowy pro­jekt taki jak Czy­tu- Czy­tu i dochodzi do wniosku, że jedyne czego potrze­bował to po pros­tu jeszcze więcej pra­cy!

PS2: Mnóst­wo osób pytało zwierza skąd kubecz­ki w nagłówku. Kubecz­ki moż­na dostać na stron­ie Oth­er­Tees. Zwierz kupił je z miłoś­ci do książek ale jeśli też byś­cie takie chcieli to zwierz z całego ser­ca pole­ca wejść do sklepu przez ban­ner który wisi na stron­ie głównej blo­ga po prawej stron­ie. Zwierz dosta­je kil­ka groszy od waszych zakupów jeśli poczyn­i­cie je w ten sposób.

19 komentarzy
0

Powiązane wpisy