Home Ogólnie Nie da się wejść dwa razy do tego samego serialu czyli zwierz znów ogląda Grey’s Anatomy

Nie da się wejść dwa razy do tego samego serialu czyli zwierz znów ogląda Grey’s Anatomy

autor Zwierz
Nie da się wejść dwa razy do tego samego serialu czyli zwierz znów ogląda Grey’s Anatomy

Ostat­nio bywało poważnie i dość recen­zyjnie a prze­cież na blogu miało być ład­nie lekko i przy­jem­nie. Dlat­ego zwierz chce wam opowiedzieć o tym jak porzu­cił ser­i­al i do niego wró­cił. I to nie byle jaki ser­i­al ale samo słynne Grey’s Anato­my – ser­i­al który uczy nas jed­noz­nacznie że nie ma bardziej niebez­piecznego miejs­ca niż szpi­tal (wpis zaw­iera spoil­ery do serialu).

Zwierz zała­pał się na Grey’s Anato­my już w cza­sie pier­wszego (zdaniem zwierza wciąż najlep­szego) krótkiego sezonu. Było w tym seri­alu dokład­nie wszys­tko co podobało się zwier­zowi swego cza­su w ukochanym Ostrym Dyżurze. Przewińmy trochę kasetę i zwierz przes­ta­je oglą­dać ser­i­al (bo to były cza­sy kiedy próbował oglą­dać do w telewiz­orze a to jed­nak wyma­ga bycia o określonym cza­sie w określonym miejs­cu co te kilka­naś­cie lat temu było trudne – och było się młodym i miało się życie) by potem w cza­sie jed­nych ferii świątecznych nadro­bić wszys­tkie sezony od pier­wszego do czwartego – co wtedy wydawało się niesamow­itym mara­tonem a dziś wywołu­je u zwierza uśmiech poli­towa­nia. Ser­i­al nie był nigdy wybit­ny ale w tych pier­wszych sezonach naprawdę przy­cią­gał uwagę i dostar­czał coty­god­niowej por­cji wzruszeń.

Nie mam pojęcia kim jest połowa bohaterów - np. ten lekarz to nie wiem skąd się wziął - wiem że ma być za innego którego coś rozjechało.

Nie mam poję­cia kim jest połowa bohaterów — np. ten lekarz to nie wiem skąd się wziął — wiem że ma być za innego którego coś rozjechało.

Od tego momen­tu zwierz oglą­dał wiernie ser­i­al, w którym pojaw­iały się bom­by na sali oper­a­cyjnej, sza­leń­cy chodzili po szpi­tal­nych salach strze­la­jąc do bohaterów, samolo­ty spadały wykańcza­jąc połowę obsady seri­alu i nawet zwykła burza pozwalała pozbyć się niepotrzeb­nych bohaterów dru­go­planowych. Zwierz oglą­dał jak kole­jni bohaterowie wpada­ją pod auto­busy, mają raka, halucy­nac­je, manip­u­lu­ją wynika­mi badań, ukry­wa­ją swo­je drżące dłonie (mimo, że są chirurga­mi), kocha­ją się, rozs­ta­ją, zakochu­ją się w osobach niesta­bil­nych psy­chicznie, roz­chodzą się, schodzą, przeży­wa­ją zała­ma­nia ner­wowe, odkry­wa­ją kole­jnych członków rodziny, roz­wodzą się, mają dzieci, romanse, niez­nane siostry, złe mat­ki itp. W pewnym momen­cie moż­na było dojść do wniosku, że tylko sza­le­niec pra­cow­ał­by w szpi­talu, który ewident­nie postaw­iono na starym indi­ańskim cmen­tarzu bo bohaterom przy­darzyły się wszys­tkie nieszczęś­cia świa­ta. Wiado­mo, widz zaan­gażowany jest w stanie wszys­tko przeżyć ale gdzieś koło kole­jnego niesamowitego nieszczęś­cia zwierz powiedzi­ał sobie „dość”.

Wystarczyło mrugnąć okiem a okazało się, że jedna z bohaterek ma nową siostrę. Inną niż tą którą miała kiedy zwierz jeszcze oglądał serial

Wystar­czyło mrugnąć okiem a okaza­ło się, że jed­na z bohaterek ma nową siostrę. Inną niż tą którą miała kiedy zwierz jeszcze oglą­dał serial

Rozs­tanie z seri­alem zawsze jest trudne zwłaszcza  kiedy poświę­ciło się tyle cza­su na jego oglą­danie poświę­ciło się tyle cza­su. To praw­ie jak rzuce­nie studiów licenc­jac­kich po czterech semes­tra­ch kiedy koniec wyda­je się już tak blisko ( z resztą więcej cza­su poświę­ciło się na oglą­danie dziesię­ciu sezonów seri­alu niż na jakiekol­wiek zaję­cia na stu­di­ach). Tak więc nie trud­no poczuć, że naprawdę jest to waż­na chwila. Zwierz z ser­i­al rozstawał się więc powoli, oglą­da­jąc cza­sem tylko kilka­naś­cie odcinków w sezonie, nie nadra­bi­a­jąc zbyt uważnie tego co już się wydarzyło, cza­sem patrząc jed­nym okiem. Wszys­tko w zgodzie z zasadą, że jeśli nie oglą­da się seri­alu zbyt reg­u­larnie to wcześniej czy później się o nim zapom­ni. Tak było w przy­pad­ku zwierza – trochę przy­czyniła się do tego śmierć jed­nego z bohaterów, trochę zmęcze­nie mate­ri­ału. No ile moż­na oglą­dać jak bohaterowie przeży­wa­ją stras­zli­wie tragedie, tylko po to by usłyszeć morał wypowiedziany pod koniec odcin­ka (bo każdy odcinek musi mieć w Grey’s Anato­my morał).

Nie mam zielonego pojęcia kim jest ten bohater ale fajnie się na niego patrzy więc pewnie pełni rolę bohatera na którego się fajnie patrzy

Nie mam zielonego poję­cia kim jest ten bohater ale fajnie się na niego patrzy więc pewnie pełni rolę bohat­era na którego się fajnie patrzy

Tu właś­ci­wie nasz wpis powinien się zakończyć gdy­by nie przedzi­wny fakt. Otóż począwszy od tego sezonu zwierz do GA wró­cił. Wró­cił w sposób który nawet jego samego nieco zaskaku­je.  Siedząc które­goś dania popołud­niu zwierz zori­en­tował się, że nie ma już w jego spisie seri­ali niczego takiego właśnie jak GA czy ER – seri­alu w którym co odcinek był­by jakieś niezobow­iązu­ją­cy kawałek akcji i sporo emocji plus zas­tanaw­ia­nia się kto  z kim wda się w pozbaw­iony sen­su romans. Takie seri­ale nie są wszys­tkim potrzeb­ne ale zwierz który dobier­a­jąc sobie pro­dukc­je staw­ia na różnorod­ność całkiem takie pro­dukc­je lubi, zwłaszcza jak ma chwilę wol­nego cza­su (z naciskiem na chwilkę). Prob­lem w tym, że jeśli porzu­ciło się ser­i­al to pozosta­je mnóst­wo odcinków do nadro­bi­enia. A na to cza­su i ochoty nie ma. Więc co się w takiej sytu­acji robi?

Kiedy zwierz ostatnim razem oglądał Grey's Anatomy to tych dwoje bohaterów nawet nie było w tym samym serialu. A teraz biorą ślub. Co się stało pomiędzy? Zwierz nie wie

Kiedy zwierz ostat­nim razem oglą­dał Grey’s Anato­my to tych dwo­je bohaterów nawet nie było w tym samym seri­alu. A ter­az biorą ślub. Co się stało pomiędzy? Zwierz nie wie

Nie nadra­bia się! Tak moi drodzy zwierz postanow­ił nie oglą­dać tych wszys­t­kich odcinków które prze­gapił. Ponieważ sam pomysł na ser­i­al się nie zmienił. Moż­na założyć, że bohaterowie będą popeł­niali te same błędy, pod koniec odcin­ka pojawi się jak­iś morał a cała resz­ta będzie prze­b­ie­gać dokład­nie tak samo jak przez ostat­nie lata. Różni­ca jest taka, że przez te wszys­tkie sezony kiedy zwierz porzu­cił ser­i­al wymieniono mniej więcej trzy czwarte obsady – co spraw­iło, że ter­az te same nieszczęś­cia spada­ją na głowę zupełnie innych bohaterów a zwierz przyglą­da się temu z jakimś nie­jas­nym poczu­ciem satys­fakcji i świeżoś­ci bo – trochę jak w przy­pad­ku wspom­ni­anego ER – wymi­ana bohaterów spraw­ia, że nieco łatwiej przełknąć fakt, że szpi­tal ścią­ga na swoich pra­cown­ików wszys­tkie nieszczęś­cia świa­ta. W końcu to już zupełnie inni ludzie, którzy jeszcze w swo­jej kari­erze nie wpadali pod samochód, nie brali udzi­ału w katas­trofie samolo­tu i nie odby­wali długich cięż­kich bojów o szczęś­cie i rodz­inę. Choć oczy­wiś­cie nadal takie nagro­madze­nie dramy i nieszczęść jest równie zabawne i miejs­ca­mi nieco irytujące.

Chorych zwierz nie rozpoznaje ale wie po co tu są. Żeby nasi bohaterowie czegoś się o sobie nauczyli

Chorych zwierz nie rozpoz­na­je ale wie po co tu są. Żeby nasi bohaterowie czegoś się o sobie nauczyli

Okazu­je się, że to fan­tasty­czny pomysł. Mam mnóst­wo nowych bohaterów o których praw­ie nic nie wiem, więc ser­i­al speł­nia ulu­bione założe­nie zwierza – zosta­je się wrzu­canym w środek akcji, ci bohaterowie których zwierz zna są zupełnie gdzie indziej w swoim życiu – mają jakichś mężów, dzieci i ogól­nie mnóst­wo im się przy­darzyło – co zwierz może po kolei odkry­wać. Jed­nocześnie praw­ie nic się nie zmieniło, bo to taki ser­i­al który bard­zo dba o to, by widz mógł właśnie prze­gapić odcinek i się za bard­zo nie pogu­bić. W przy­pad­ku zwierza – wystar­czyło ominąć trzy czy cztery sezony by znów poczuć się jak u siebie. Co więcej – ponieważ zwierz już tak bard­zo nie przeży­wa tego kto z kim i dlaczego, to nawet zupełnie kre­tyńskie zakrę­ty fabuły czy pow­tarzanie tych samych wątków już zwierza nie den­er­wu­je. I nawet nie pyta jak to jest możli­we, że głów­na bohater­ka będą­ca samot­ną matką trój­ki małych dzieci ma na wszys­tko czas i jeszcze nie wraca od razu po pra­cy do domu. To chy­ba najbardziej intrygu­ją­cy wątek tego seri­alu, ale może zwierz niedłu­go poz­na rozwiązanie.

O! CI bohaterowie mają dziecko. Jak zwierz ostatnim razem oglądał serial to bardzo im do tego było daleko

O! CI bohaterowie mają dziecko. Jak zwierz ostat­nim razem oglą­dał ser­i­al to bard­zo im do tego było daleko

Czy pro­dukc­ja stała się lep­sza? Otóż nie – w sum­ie jej naj­ciekawszym ele­mentem jest fakt, że nawet jeśli sce­narzyś­ci wymyśla­ją bohaterom nowe przy­gody to ich rozwiąza­nia układa­ją się mniej więcej w taki sam schemat. Jeśli ktoś się z kimś zwiąże to na pewno będzie mieć prob­le­my, jeśli ktoś ma prob­le­my poza szpi­talem to wykaże się na Sali oper­a­cyjnej, wszyscy będą troszkę nieszczęśli­wi i oczy­wiś­cie nikt niko­mu nie będzie mówił całej prawdy bo najważniejsze jest by przy­na­jm­niej połowa bohaterów miała jakieś straszne tajem­nice. Nie zmieni­a­ją się też jakoś bard­zo przy­pad­ki medy­czne z który­mi spo­tyka­ją się nasi bohaterowie bo układa­ją się one mniej więcej zawsze w taką samą mozaikę gdzie jeden pac­jent stanowi wyzwanie medy­czne, inny staw­ia bohaterów przed dylemata­mi moral­ny­mi a jeszcze inny jest lus­trem w którym nasi bohaterowie mogą się prze­jrzeć i ocenić własne postępowanie. Czyli nic nowego. Z drugiej strony – człowiek częs­to szu­ka seri­ali które już widzi­ał. Czemu nie wró­cić do seri­alu który się już naprawdę widziało.

Z tego zdjęcia tylko czworo aktorów nadal gra w serialu z czego dwoje w sumie na drugim planie.

Z tego zdję­cia tylko czworo aktorów nadal gra w seri­alu z czego dwo­je w sum­ie na drugim planie.

Trze­ba powiedzieć, że powracanie do seri­alu po cza­sie wcale nie jest aż tak dzi­wne jak­by się mogło wydawać. Zwier­zowi zdarzyło się w życiu kil­ka razy –głównie w przy­pad­ku tasiem­ców gdzie po pros­tu w cza­sie oglą­da­nia następu­je zmęcze­nie mate­ri­ału. Wystar­czy jed­nak trochę poczekać i dość szy­bko okazu­je się, że nawet ser­i­al który zaczął nudz­ić może z powrotem baw­ić –zwłaszcza jeśli daru­je­cie sobie nadra­bi­an­ie odcinków – wtedy jest zde­cy­dowanie ciekawej. Żeby było jasne – zdaniem zwierza część seri­ali w swoim życiu trze­ba porzu­cić bo są po pros­tu marne albo twór­com skończyły się pomysły. Dla zwierza takim seri­alem było Bones które w pewnym momen­cie po pros­tu straciło ducha. Ale we wraca­niu do seri­ali nic złego nie ma i moż­na z tego czer­pać mnóst­wo fra­jdy. Zwłaszcza jeśli nabrało się odpowied­niego dys­tan­su i tylko obstaw­ia się na kogo w tym tygod­niu spad­nie samolot. Zwierz ma już swoich faworytów.

PS: Dobra a ter­az infor­ma­c­ja dodatkowa. Chcielibyś­cie wygrać dwa bile­ty na Cym­be­li­na z RSC? Zwierz w ramach współpra­cy z Mul­ti­ki­no Pol­s­ka może wam to zde­cy­dowanie ułatwić. Otóż zwierz w tym roku będzie nie tylko patronem trans­misji oper­owych ale też teatral­nych. Co oznacza, że będzie miał dla was mnóst­wo konkursów na bile­ty. Dzisiejszy konkurs doty­czy trans­misji w Warsza­w­ie, Krakowie i Poz­na­niu (to znaczy biletów na jeden z tych spek­tak­li). Co trze­ba zro­bić żeby wygrać? W komen­tarzu na fb pod postem konkur­sowym wrzu­cić swój ulu­biony cytat z Szek­spi­ra i napisać zwier­zowi dlaczego właśnie ten. Rozwiązanie konkur­su już jutro o 12.

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online