Home Ogólnie Do kina! To elementarne! czyli Zwierz, Sherlock i KONKURS

Do kina! To elementarne! czyli Zwierz, Sherlock i KONKURS

autor Zwierz
Do kina! To elementarne! czyli Zwierz, Sherlock i KONKURS

Zwierz dziś nieco później ale za to ma dla was konkurs! I to nie byle jaki bo dzię­ki współpra­cy zwierza z siecią kin Mul­ti­ki­no kilko­ro szczęśli­w­ców będzie mogło obe­jrzeć spec­jal­ny świąteczny odcinek Sher­loc­ka BBC w kinie.

Zwierz przyz­na szcz­erze, że początkowo kiedy dowiedzi­ał się, że odcinek świąteczny będzie się dzi­ał w cza­sach Sher­loc­ka kanon­icznego miał sporo wąt­pli­woś­ci. Jakich? Przede wszys­tkim wydawało się zwier­zowi że najwięk­szą siłą Sher­loc­ka jest zabawa z kanonem pole­ga­ją­ca na odt­worze­niu ory­gi­nal­nej opowieś­ci we współczes­nych reali­ach. Ze wszys­tki­mi plusa­mi takiego rozwiąza­nia i minusa­mi (np. obec­ność nowych tech­nologii zarówno ułatwia jak utrud­nia życie Sher­lock­owi). Poza tym zwierz nie był do koń­ca pewny jak to wszys­tko będzie wyglą­dać, bo powiedzmy sobie szcz­erze, o ile Bene­dict przy­pom­ni­ał Sher­loc­ka w nowej inter­pre­tacji to do klasy­cznego – tego z ilus­tracji – wiele mu brakowało. Poza tym zwierz miał wraże­nie, że trochę za dużo w tym wszys­tkim kom­bi­nowa­nia. Zwłaszcza, że przez chwilę nie było wiado­mo czy cały odcinek będzie się roz­gry­wał w XIX wieku czy może tylko niek­tóre jego frag­men­ty.

the-sherlock-special-episode-finally-has-an-air-date-so-when-can-we-expect-season-4-imp-695942

Obawy zwierza rozwiały nieco trail­ery i zdję­cia z planu. Wszys­tko jak na razie wyglą­da tak jak powin­no. Po pier­wsze wyraźnie widać, że twór­cy postanow­ili postaw­ić na dość sym­pa­ty­czną zabawę jaką jest przepisanie dobrze już nam znanych postaci tak by jakoś funkcjonowały w XIX wieku. Dru­ga sprawa pod wzglę­dem wiz­ual­nym całość przy­pom­i­na nawet nie tyle pro­dukc­je klasy­czne co bard­zo konkret­nie jed­ną pro­dukcję – ser­i­al o Sher­locku Holme­sie pro­dukcji Grenady z doskon­ałym Jere­mym Bret­tem w roli głównej. Bene­dict Cum­ber­batch z przyl­izany­mi włosa­mi i w odpowied­nio dobranych kostiu­mach wyglą­da bardziej na pro­fesjon­al­nego cos play­era Bret­ta niż na  Sher­loc­ka z kart powieś­ci. I nie ma w tym nic złego, zwłaszcza że cały Sher­lock BBC jest w isto­cie nie ekraniza­cją czy nawet mod­ern­iza­cją his­torii Conan Doyle’a ale wielką grą ze wszys­tkim co wokół postaci Sher­loc­ka przez lata narosło. Dla przy­pom­nienia – jedne z najlep­szych scen z Ireną Adler ze Skan­dalu w Bel­gravii to prze­cież lin­ij­ka w lin­ijkę i niemal kadr w kadr frag­men­ty Pry­wat­nego Życia Sher­loc­ka Holme­sa. Co rzecz jas­na czyni całość jeszcze sym­pa­ty­czniejszą.

tumblr_inline_nwrl8avu1N1rjhv89_1280

Poza tym nie ukry­wa­jmy – po nieco nie udanej (zwierz nie jest aż tak kry­ty­czny jak niek­tórzy) trze­ciej serii Sher­loc­ka wszyscy potrze­bowal­iśmy trochę odd­echu. Opowiedze­nie his­torii zupełnie nie pow­iązanej z poprzed­ni­mi ale za to z tą samą fan­tasty­czną obsadą (bo jak­by się nie narzekało na sce­nar­iusze Sher­lock zawsze był doskonale zagranym i obsad­zonym seri­alem) to dokład­nie to czego nam wszys­tkim trze­ba. Zwłaszcza że Sher­lock zawsze bawi i jest – o czym należy pamię­tać – najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cym się na ekranach bohaterem lit­er­ackim. Po pros­tu raz na jak­iś czas wszyscy czu­je­my potrze­bę spotka­nia z detek­ty­wem, nie ważne czy na dużym czy na małym ekranie, współcześnie czy w przeszłoś­ci. A że trochę cza­su od trze­ciego sezonu już minęło, to trze­ba pod­karmić widzów i fan­dom, zan­im zje się sam anal­izu­jąc po raz tysięczny kole­jny kadr każdego odcin­ka.

sherlock-navidad

Zwierz przyz­na też szcz­erze, że choć miał początkowo pewne obiekc­je (po częś­ci wynika­jące z niespraw­iedli­woś­ci geograficznej) to ter­az jest raczej pozy­ty­wnie nastaw­iony do pokaza­nia Sher­loc­ka w kinie. Przede wszys­tkim przy­pom­i­na sobie własne doświad­cze­nie kiedy oglą­dał (w Lon­dynie) pier­wszy odcinek trze­ciego sezonu Sher­loc­ka na sali kinowej. Wtedy – kiedy nie moż­na na  żywo twee­t­ować, sprawdzać co piszą inni na Face­booku czy po pros­tu spau­zować – odcinek podobał mu się bez porów­na­nia bardziej. Zami­ast zas­tanaw­iać się cały czas co napisze (okej zwierz troszkę przeży­wał fakt że kil­ka min­ut wcześniej widzi­ał całą obsadę ale tylko troszkę) po pros­tu oglą­dał odcinek śmi­ał się z całą salą i ogól­nie miał ochotę klaskać. To przekon­ało zwierza – zresztą nie po raz pier­wszy, że to jest jed­nak zupełnie inny rodzaj przeży­cia. Między inny­mi dlat­ego zwierz stwierdz­ił., że w tym roku bez dwóch zdań bieg­nie do kina co by zobaczyć Sher­loc­ka na wielkim ekranie. Zwłaszcza że wszyscy wiemy, że to ser­i­al wielkiej urody (nie tylko aktorskiej) i miło nim nacieszyć oczy. Zresztą w ogóle wszys­tkie doświad­czenia zwierza z oglą­daniem seri­ali na sali kinowej (zdarzyło się to zwier­zowi kil­ka razy) są wielce pozy­ty­wne. Np. zwierza zwyk­le nudzi Gra o Tron ale na pokazach w Mul­ti­kinie z okazji pre­miery zwierz zawsze obiecy­wał sobie, że ter­az to już na pewno zacznie reg­u­larnie oglą­dać ser­i­al. Wiel­ki ekran ma w sobie coś takiego, że odbiera się filmy zupełnie inaczej.

0471d2a181a2ae328d9e699f1888552f

No właśnie i tu dochodz­imy do konkur­su. Zwierz pogadał z Mul­ti­kinem i udało mu się załatwić wam super nagrodę. Trzy pod­wójne wejś­ciów­ki do trzech  kin w Polsce na dzień 07.01 (jedyny dzień kiedy moż­na zobaczyć Sher­loc­ka w kinach). Wybrane seanse to:  Mul­ti­ki­no Złote Tarasy o godzinie 22.20, Mul­ti­k­i­na Kraków o 22.15 i Mul­ti­ki­no Poz­nań Mal­ta 22.10. Odcinek trwa jak wszys­tkie ok. 90 min­ut więc  nie będzie to aż tak stras­zli­wie późno. No dobra sko­ro już wiemy co i gdzie (sam zwierz będzie na sean­sie w Mul­ti­kinie Złote Tarasy też ok. 22 bo wcześniej nie było biletów) to ter­az czas na wyzwanie konkur­sowe. Zwierz nie będzie was za bard­zo męczył. Zada wam więc proste zadanie – wystar­czy napisać który odcinek Sher­loc­ka jest wasz ulu­biony i dlaczego. Zwierz wybierze odpowiedzi które podobały mu się najbardziej. Wasz komen­tarz musi zna­j­dować się na BLOGU. Dodatkowo przy zgłosze­niu napisz­cie do jakiego kina chcielibyś­cie się wybrać. Zgłoszenia nadsyła­j­cie do 31/12 do godziny 12 (o ile będziecie mieli wtedy głowę do takich rzeczy).

PL_Multikino_SherlockUpiornaPannaMlodaPokazPrzedpremierowy_530x230_12

PS: Ci którym braku­je dziś literek zwierz ma do zapro­ponowa­nia swój now­iut­ki artykuł na Onet.pl na fil­mowych zaskoczeni­ach 2015

33 komentarze
0

Powiązane wpisy