Home Ogólnie Anglicy, Komiksy i Han Solo czyli zwierzowe podsumowanie roku cz. I popkulturalna

Anglicy, Komiksy i Han Solo czyli zwierzowe podsumowanie roku cz. I popkulturalna

autor Zwierz
Anglicy, Komiksy i Han Solo czyli zwierzowe podsumowanie roku cz. I popkulturalna

I wresz­cie przyszedł ten dzień roku kiedy zwierz zarzu­ca was swoim pod­sumowaniem min­ionych miesię­cy. I jak od lat co roku wyma­ga ono kilku zas­trzeżeń. Po pier­wsze zwierz starał się wyse­lekcjonować rzeczy związane z tegoroczną pop­kul­turą co znaczy, że jeśli coś widzi­ał w tym roku ale czuł, że przy­należy do innego to nie brał tego pod uwagę. Po drugie – jak co roku zwierz zaprowadz­ił podzi­ał pomiędzy tym co pop­kul­tur­alne a tym co zwier­zowe. Dziś więc zwierz będzie pod­sumowywał rok pop­kul­tur­al­nie jutro – co dzi­ało się w jego życiu. No i najważniejsze to pod­sumowanie rzeczy ważnych dla zwierza i zdaniem zwierza.

Nagro­da im. Łazarza za niespodziewany powrót zza grobu- idzie zde­cy­dowanie dla nowych Gwiezd­nych Wojen. Trochę jak Łazarz wró­ciły one po prz­er­wie – długiej i bolesnej prz­er­wie – w stanie niemal nien­arus­zonym wywołu­jąc w widzach (w tym w bied­nym zwierzu) olbrzymie emoc­je. Jed­nocześnie medal imienia Spi­der –Mana dla człowieka który rozu­mie że wiel­ka siła to wiel­ka odpowiedzial­ność idzie do J.J Abram­sa – być może jedynego w his­torii człowieka który mógł stać się ofi­arą wspól­nego zgod­nego linczu zarówno fanów Star Tre­ka jak i Star Warsów. Fakt, że udało mu się wyjść  z tej wielkiej pró­by zwycięsko zasługu­je na odno­towanie. Jed­nocześnie sko­ro przy tym jesteśmy powin­niśmy przyz­nać wyróżnie­nie im. Kota ze Shrec­ka dla najbardziej uroc­zo spoglą­da­jącej istot­ki małe­mu BB‑8 który ma co praw­da tylko jed­no „oczko” ale wszys­tko potrafi nim pokazać.

force-awakens-bb8

Przed pre­mierą wielu fanów Gwiezd­nych Wojen było zaniepoko­jonych jak BB‑8 a potem już było tylko BB‑8 bez zanipokojenia

Nagro­da im. Johna Bor­row­mana za najlep­sze wkurzanie fanów Dok­to­ra – idzie do Mof­fa­ta który napisał bard­zo śred­ni sezon Dok­to­ra, na który wiele osób narzekało, tylko po to by gdzieś pod koniec ujawnić że być może ma całkiem niezły pomysł na swo­ją postać i umie jeszcze pisać dobre odcin­ki. Kul­mi­nac­ja tego tren­du nastąpiła w odcinku świątecznym, który był abso­lut­nym szczytem podłoś­ci bo nawet tak skwas­zony widz jak zwierz musi­ał sobie przy­pom­nieć dlaczego oglą­da Dok­to­ra. Jed­nocześnie osob­na nagro­da kra­jowego sto­warzyszenia Chemików powin­na należeć się Alex Kingston i Peterowi Capal­di za jed­ną z najlep­szych ekra­nowych chemii mija­jącego roku. Co nieste­ty każe żałować, że w ostat­nich miesią­cach Capal­di nie miał do kogo grać w ostat­nim sezonie Doktora.

doctor-who-christmas-special-spoilers

Zwierz musi powiedzieć, że  fakt iż ostat­ni odcinek był tak dobry może sko­men­tować tylko w jeden sposób

Nagro­da im. Princess Bride za ser­i­al w którym ludzie są „most­ly dead” – idzie do ostat­niego sezonu Gry o Tron. Choć sezon nie poruszył zwierza jakoś szczegól­nie to wszyscy w nim zostali obsy­pani deszczem nagród, ale wszyscy i tak roz­maw­ia­ją o jed­nej bied­nej postaci która zarówno w książce jak i w seri­alu jest most­ly dead. Zwierz nie napisze o kogo chodzi ale przyz­na, że jeszcze nigdy dotąd śledze­nie dłu­goś­ci włosów akto­ra i wnioskowa­nia na tej pod­staw­ie czy będzie on grał dalej (za to jest wyróżnie­nie im. Roszpun­ki) w seri­alu czy nie, nie niosło za sobą tyle emocji. Tym­cza­sem w tym roku zajęło to niejed­nej duszy sporo czasu.

game-of-thrones-kit-harington-season-5-episode-9-hbo

Kit Har­ring­ton ma abso­lut­nie cud­owną minę do gra­nia Jona Snow. Nawet na tym zdję­ciu sły­chać jego wewnętrzne łkanie bo pada śnieg

Nagro­da im. Konopiel­ki za najlep­sze wyko­rzys­tanie kosy w pop­kul­turze – zde­cy­dowanie idzie do twór­ców seri­alu Poldark którzy uczynili kosze­nie traw jed­ną z najchęt­niej obser­wowanych prac polowych. Trze­ba w ogóle powiedzieć, że twór­cy seri­alu Poldark zro­bili wiele dobrego – na przykład przy­czy­ni­a­jąc się do roz­wo­ju słown­ict­wa swoich widzów  i fun­du­jąc im ser­i­al który da się całkowicie streś­cić korzys­ta­jąc wyłącznie ze słów na literkę „k” (konie, kosy, kopal­nie, kli­fy, Korn­walia, kochanka itp.). Podob­no w drugim sezonie chcą iść za ciosem i wybrać jakąś inną literkę. Zwierz nie ma nic prze­ci­wko temu, zwłaszcza że jak donoszą bry­tyjskie media w następ­nym sezonie koszenia ma być jeszcze więcej. Jed­nocześnie trze­ba zaz­naczyć, że ser­i­al Poldark wpisu­je się w kryzys garder­o­by bry­tyjskiej stacji telewiz­yjnej. W poprzed­nich lat­ach wielu aktorów chodz­iło w za małych koszu­lach a ostat­nio już nawet tego nie dostają.

poldark_shirtless__3223197b

BBC w tym roku postarało się by sce­na z kosą była najbardziej wyczeki­waną sceną seri­alu. Wiel­bi­ciele kosy pozdrawiają

Nagro­da im. Królowej Wik­torii za najbardziej bry­tyjską ze wszys­t­kich bry­tyjs­kich pro­dukcji – zde­cy­dowanie idzie do seri­alu Jonathan Strange i Pan Nor­rell który to ser­i­al wprowadza nas w świat ang­iel­skiej magii tak że właś­ci­wie nie jesteśmy do koń­ca pewni czy to nie jest ta jedy­na prawdzi­wa wer­s­ja his­torii. Do tego jeszcze ser­i­al powinien dostać spec­jal­ną nagrodę im. Bil­bo Bag­gin­sa za najlep­sze obsadze­nie postaci fik­cyjnej bo nie ma wąt­pli­woś­ci że Eddie Marsan do roli pana Nor­rel­la jest po pros­tu stwor­zony. Co istotne ser­i­al otrzy­mał też wyróżnie­nie świa­towego związku księ­garzy za najwierniejsze odd­anie uczuć i zachowań mola książkowego w postaci pana Nor­rel­la. Nigdy jeszcze tak wielu nie powiedzi­ało „Och on też czy­ta książ­ki gospo­darzy na imprezach” w jed­nym momencie.

Nigdy jeszcze tak wielu nie czuło emocjon­al­nego związku z jed­nym zdaniem

Nagro­da im. Mirandy Priest­ly* za najważniejsze mod­owe akce­so­ri­um sezonu – zde­cy­dowanie idzie do szpilek. To że bie­gała w nich bohater­ka Juras­sic World jest jed­nym z licznych powodów by uznać ten film za głup­szy niż ustawa przewidu­je, moment w którym zdjęła je z nóg bohater­ka w Mis­sion Impos­si­ble był tą krótką chwilą kiedy niejed­na kobi­eta miała ochotę zacząć bić bra­wo na wid­owni. Warto dodać, że szla­chetne drugie miejsce w kat­e­gorii zajął kaszki­et Armiego Ham­mera z Man From U.N.C.L.E choć ist­nieje pode­jrze­nie, że kaszki­et ma takie dzi­ałanie tylko kiedy pod nim są praw­ie dwa metry bard­zo przys­to­jnego Amerykan­i­na. Bada­nia jed­nak wciąż trwają.

BRYCE DALLAS HOWARD Character(s): Claire Film 'JURASSIC WORLD' (2015) Directed By COLIN TREVORROW 10 June 2015 SAM51109 Allstar Picture Library/UNIVERSAL PICTURES **WARNING** This Photograph is for editorial use only and is the copyright of UNIVERSAL PICTURES and/or the Photographer assigned by the Film or Production Company & can only be reproduced by publications in conjunction with the promotion of the above Film. A Mandatory Credit To UNIVERSAL PICTURES is required. The Photographer should also be credited when known. No commercial use can be granted without written authority from the Film Company. 1111z@yx

Nie da się ukryć Juras­sic World przekon­ał nas że niekiedy sce­narzyś­ci są w swoim myśle­niu niewiele młod­si od dinozaurów. 

Nagro­da im. DeLorean’a za najlep­sze wyko­rzys­tanie autek w kul­turze pop­u­larnej – zde­cy­dowanie idzie do Mad Maxa. Od cza­su kiedy skończyliśmy sześć lat nie robil­iśmy z takim zapałem „brumm” i „wrumm” jak po tym filmie. Jed­nocześnie zde­cy­dowanie Tom Hardy wygry­wa nagrodę im. Znaczącego chrząknię­cia za najlepiej wychrząkaną rolę roku, zaś Char­l­ize Theron może powró­cić do domu w glo­rii zwyciężczyni wyróżnienia w kat­e­gorii najlep­szej kobiecej postaci od cza­sów Rip­ley. I nikt do tego domu nie pójdzie tylko wszyscy pojedziemy, bard­zo szy­bko i po uprzed­nim zre­cen­zowa­niu sre­brnego sprayu na Ama­zonie. A i jeszcze warto dodać że George Miller dosta­je nagrodę im. Królowej Ama­zonek za najbardziej szczwane szerze­nie fem­i­nisty­cznej wiz­ji świa­ta w popkulturze.

MadMaxFuryRoad-247-ft

Brumm.… brum­m­mm… brummmm

Nagrodę im. Josepha Ignacego Guillotine’a za słabość do uci­na­nia głów seri­alom – otrzy­mu­ją sze­fowie stacji ABC za ska­sowanie cud­ownego For­ev­er (będziemy pamię­tać na zawsze o seri­alu który nie miał w sobie nic ory­gi­nal­nego ale był uroczy) i NBC za ska­sowanie Han­ni­bala. Przy czym ci ostat­ni mogą znaleźć się jeszcze na krótkiej acz treś­ci­wej liś­cie „ludzie którzy najpraw­dopodob­niej w 2016 roku zostaną przystawką”.

tumblr_inline_mpwnr4fg2b1qz4rgp

Zwierz jest pod wraże­niem odwa­gi sze­fów NBC bo wszak wiado­mo że skończą jako przys­tawka. I to nie wegetariańska

Nagro­da im. Między­nar­o­dowego sto­warzyszenia Fan­girl za najlep­szy fan fik – sko­ro przy Han­ni­balu jesteśmy to należy stwierdz­ić, że trze­ci sezon, którym moty­wem prze­wod­nim była wiel­ka nieskońc­zona miłość między Han­ni­balem a Wille jest naj­droższym fan fikiem w his­torii. Co więcej jest też naj­droższym ofic­jal­nym fan fikiem bo tu nie ma się nawet co śmi­ać – wszyscy widzieliśmy jak się kończy i niemal czuliśmy te same emoc­je które czuć musi­ał Fuller kiedy wycią­gał swo­je opowiadanie z szu­fla­dy i sprzedawał sze­fom stacji jako finał ser­i­al. Ale czy komuś to przeszkadza­ło? Wszak Hannbal wygry­wa w kat­e­gorii najlep­sze wyko­rzys­tanie kli­fu w sezonie (kole­jne miejs­ca to odpowied­nio Poldark i Broadchurch).

Ostat­ni odcinek Han­ni­bala był cud­nym melo­dra­matem z ele­men­ta­mi mor­du i komedii romantycznej

Nagro­da Mar­garet Mitchell za najlep­sze zakończe­nie seri­alu** – zde­cy­dowanie idzie do Mad Men po kilku lat­ach ciągłego pow­tarza­nia że seri­alu nie da się ocenić nie zobaczy­wszy ostat­niego odcin­ka zwierz może wam spoko­jnie powiedzieć, ze to było zakończe­nie abso­lut­nie genialne i zde­cy­dowanie przynoszące satys­fakcję wid­zowi. Głównie dlat­ego, że dając pole do inter­pre­tacji nie zburzyło tego co już wiedzieliśmy o bohat­er­ach  i nie zalało nas słody­czą. Bo na drugim końcu spek­trum są lau­reaci nagrody im. Bolesława Prusa*** za najbardziej iry­tu­jące widzów zakończe­nie seri­alu i tu mamy przede wszys­tkim Down­ton Abbey (nagrodę spon­soru­je tu także kra­jowa rada cukrown­icza) i przede wszys­tkim Glee – seri­alu którego zakończe­nie iry­tu­je w co najm­niej równym stop­niu co cały ser­i­al w ostat­nich latach.

Mad-Men-finale-690

Zwierz nadal jest pod wraże­niem, że nie zmarnowano finału Mad Men. Wręcz prze­ci­wnie. Ter­az ser­i­al jest już dobry na wieki

Nagro­da im Cer­bera dla najbardziej demon­icznego stworzenia w pop­kul­turze – zde­cy­dowanie idzie dla Owiec w “Z dala od Zgiełku”. Serio jeśli myśleliś­cie że owce są niegroźne czy nawet urocze to po tym filmie dowiecie się, że owce nie chcą dla was niczego dobrego i mogą wam niemalże z pre­m­e­dy­tacją zniszczyć życie. Erratą może być także niepoko­ją­cy i dwuz­naczny wys­tęp małej owiecz­ki w Lis­tach do M2. Fakt że owca w ogóle się tam pojaw­iła może świad­czyć o tym, że one naprawdę chcą naszej zguby.

Far-From-The-Madding-Crowd-Photos-21Abril2015-05

Owce. Strzeż­cie się. Owiec.

Nagro­da im. Św. Antoniego dla najbardziej bez­nadziejnej sprawy tego sezonu – kwes­t­ia pojaw­ienia się Net­flixa w Polsce, wielu miało nadzieję ale wciąż usłu­ga jest u nas zde­cy­dowanie niedostęp­na. Choć jed­nocześnie należało­by przyz­nać wszys­tkim wypowiada­ją­cym się o tym że w Polsce Net­flix się nie przyjmie nagrodę spon­sorowaną przez PKP bo per­on odjechał im szy­bko i sprawnie. Jak na razie na pociesze­nie mamy kil­ka seri­ali z Pol­ski­mi napisa­mi co świad­czy tylko i wyłącznie o tym że w USA zori­en­towano się ile osób z Pol­s­ki korzys­ta z Net­flixa poza kra­jem albo symu­lu­jąc że poza kra­jem jest.

netflix-600x450

Cóż mimo, że Dare­dev­il obiecu­je pomoc to Net­flixa jak w Polsce nie było tak nie ma

Nagro­da im Kom­panii Wir­gińskiej za przenosze­nie Wielkiej Bry­tanii do Stanów idzie na kon­to Davi­da Ten­nan­ta i Char­liego Coxa – obaj wys­tąpili w Net­flixowych seri­alach na pod­staw­ie komik­su – kole­jno w Jes­si­cy Jones o Dare­dev­ilu przekonu­jąc nas wszys­t­kich że ist­nieje tylko jeden przyz­woity sposób na dobry ser­i­al na pod­staw­ie komik­su i koniecznie wyma­ga on zaan­gażowa­nia do roli dobrego albo złego jakiegoś bry­tyjskiego akto­ra. Jeśli dorzućmy do tego fakt że James D’arcy pojaw­ił się w Agent Carter to wyglą­da na to, że jedynym sposobem na nakręce­nie naprawdę dobrego seri­alu jest po pros­tu szy­bkie prze­trans­portowanie wszys­t­kich bry­tyjs­kich aktorów za Ocean (co trochę się już dzieje).

daredevil_2

To jest  bard­zo proste — bierzesz bry­tyjskiego akto­ra wstaw­iasz do seri­alu o super bohat­er­ach i nasłuchu­jesz pisku fanów

Nagro­da im. Gre­ka Zor­by – za najwięk­szą katas­trofę – idzie zarówno do Crim­son Peak – bo to była naprawdę bard­zo pięk­na katas­tro­fa (urody temu fil­mowi odmówić nie moż­na i ogól­nie wszys­tko tam było piękne i urodzi­we z Tomem Hid­dle­stonem na czele) ale jed­nak film zde­cy­dowanie nie udany. Nato­mi­ast zde­cy­dowaną nagrodę za film który miał najm­niejsze stęże­nie sce­nar­iusza otrzy­mu­je Fan­tasty­cz­na Czwór­ka której zdaniem zwierza jak­iś trol­lu­ją­cy sce­narzys­ta nic nie napisał i wszyscy postanow­ili nakrę­cić film składa­ją­cy się ze scen które moż­na zaim­prow­iz­ować po tym jak ktoś rzu­ci tem­at „kręcimy film super bohaterski”.

Zwierz Tomowi by nie odmówił ale nieste­ty sce­nar­iusz i Box Office powiedzi­ały Nie

Nagro­da im. Luke’a Sky­walk­era za film niosą­cy nadzieję – nagro­da idzie do Mars­jan­i­na który przy­wró­cił zwier­zowi nadzieję, że jed­nak Rid­ley Scott potrafi jeszcze wyreży­serować film z którego zwierz wyjdzie bez bła­gania o to by ktoś go dobił (zwierza albo Scot­ta wszys­tko jed­no). No i Mars­janin trafia też do szla­chet­nej kat­e­gorii filmów „Cholera zapom­nieliśmy Mat­ta Damona” w kolekcji moż­na dostać też Szere­gow­ca Ryana i Interstellar.

1297747348405_ORIGINAL

Już niedłu­go filmy z cyk­lu “Zapom­nieliśmy Mat­ta Damona” dostęp­ne w jed­nym boxie

Nagro­da im. Jac­ka Spar­rowa za  najbardziej bezczel­ną kradzież fil­mu – idzie do Jasona Stathama  jego rolę w Agentce. Kto by pomyślał, że naczel­ny bry­tyjs­ki aktor kina akcji ma w sobie tak wielkie i niesamowite pokłady tal­en­tu kome­diowego. Nato­mi­ast w kat­e­go­ri­ach poważnych kradzież fil­mu zan­otowała w tym roku Char­l­ize Theron która zabrała Mad Maxa (bez sprze­ci­wu żad­nej ze stron) od Toma Hardy’ego i wszyscy na tym doskonale wys­zli (z Tomem włącznie).

Jason Statham zagrał w Agentce wszys­tkie swo­je posta­cie na raz i co więcej brzmi­ał jak­by mówił zupełnie serio

Nagro­da prze­mysłu meblarskiego za najpiękniejszą prezen­tację mebli na nowy sezon – 50 Twarzy Greya. To film eroty­czny w którym najpiękniej i naj­ciekaw­iej prezen­towały się meble. Nato­mi­ast  trze­ba powiedzieć, że Jamie Dor­nan powinien zostać odz­nac­zony w tym roku orderem Hotelu Lam­bert za najpiękniejsze pokazanie na ekranie emi­gracji. Co praw­da była to emi­grac­ja wewnętrz­na ale od daw­na nie widzieliśmy człowieka który tak bard­zo nie grał­by w filmie w którym się pojawia.

SEE-INSIDE-CHRISTIAN-GREYS-APARTMENT-IN-FIFTY-SHADES-OF-GREY-5

Przy 50 Twarzach Greya drże­nie odczuwali pra­cown­i­cy prze­mysłu meblarskiego i tylko oni

Nagro­da im. Mela Brook­sa**** – za najlep­sze tek­sty piosenek do pośpiewywa­nia pod nosem – zde­cy­dowanie idzie do Gala­van­ta po którym to nucil­iśmy przez kilka­naś­cie tygod­ni że mamy Sekret­ną Mis­ję, albo też śpiewal­iśmy o tym że jesteśmy nieustraszony­mi pirata­mi choć tech­nicznie nie na morzu tylko obok morza. Gala­vant skradł w tym roku serce zwierza i dow­iódł ist­nie­nie sił wyższych bo serio nic innego nie mogło spraw­ić, że musicalowy ser­i­al z małą oglą­dal­noś­cią dostał dru­gi sezony którego pre­miera będzie już w sty­czniu. Aż się chce śpiewać.

Piosen­ki z Gala­van­ta przy­czepiły się do zwierza na początku roku i jeszcze nie odpuściły

Nagro­da im puentylistów  dla najważniejszych kropek na ekranie – całe Jupiter Intron­iza­c­ja zwierz liczył pie­gi na nosie Eddiego Rede­mey­na i ma wraże­nie, że być może dlat­ego umknęło mu że powinien nie lubić tej cud­ownej space soap opery. Tym­cza­sem zwierz liczył, film pol­u­bił i nawet myśli czy nie obe­jrzeć go więcej niż raz bo kto wie może mu jak­iś pieg na cud­nym, nagrod­zonym w tym roku Oscarem, nosie Eddiego przepadł? Było­by przykro.

Eddie jest zaw­iedziony, że zwierz nie umie podać z pamię­ci dokład­niej licz­by jego piegów

Nagro­da im. Asha Ketchu­ma***** za film który starał się „zebrać ich wszys­t­kich” – Spec­tre osiągnęło w tym roku niepoko­ją­cy moment w którym na ekranie pojaw­iali się chy­ba wszyscy bry­tyjs­cy aktorzy co prowadz­iło do niepoko­ją­cych sytu­acji kiedy Volde­mort kłó­cił się z Mori­ar­tym i trze­ba było udawać że oglą­da się film szpiegows­ki. Co praw­da kolekcjonowanie abso­lut­nie wszys­t­kich bry­tyjs­kich aktorów niekoniecznie oznacza że pod sam koniec mamy dobry film. Ale zwier­zowi wystar­czy kil­ka scen z Bon­dem i Q i zupełnie zapom­i­na, że coś mogło mu się nie podobać.

Spectre-Ben-Whishaw-as-Q-and-Daniel-Craig-as-James-Bond

Fur­da obsa­da i sce­nar­iusz ze Spec­tre w pamię­ci pozostanie sweterek Q

Nagro­da im. Samuela L. Jack­sona dla najbardziej pra­cowitego akto­ra sezonu – w tym roku po nagrodę się­ga­ją zarówno Tom Hardy jak i Michael Fass­ben­der (Ben Wishaw też  by mógł ale on jak zwyk­le wys­tępu­je jakoś tak skrom­niej). Ostate­cznie zwierz jed­nak mimo wielkiej sym­pa­tii dal Hardy’ego przyz­na nagrodę Fass­ben­derowi głównie za fassem­ber czyli Novem­ber z Fas­bben­derem – kiedy to na ekrany naszych kin w jed­nym miesiącu Fass­ben­der pojaw­ił się jako Kow­boj, Jobs i Mak­bet jed­nocześnie zgar­ni­a­jąc medal Trzech Króli za najbardziej przy­pad­kowy zestaw osób wymieni­anych jed­nym tchem. Nato­mi­ast Tom Hardy otrzy­mu­je w tym roku nagrodę im. Meryl Streep dla oso­by która potrafi się tak zmienić na ekranie (Tom w Leg­end) że nie mamy do koń­ca pewnoś­ci czy nie gra go Meryl Streep.

maxresdefault (1)

Ist­nieje możli­wość że które­goś z dwóch niepodob­nych do siebie Tomów gra Meryl Streep

Nagro­da im. Dok­to­ra Who za ser­i­al którego akcji nie da się streś­cić – zde­cy­dowanie nagro­da idzie do Sesne8 – zwierz kilka­naś­cie razy w tym roku starał się opowiedzieć o czym dokład­nie jest ser­i­al i za każdym razem widzi­ał dokład­nie ten sam pełen powąt­piewa­nia i niepewnoś­ci wyraz na twarzy rozmów­ców. Na całe szczęś­cie wystar­czyło dodać, że w jed­nym z odcinków jest naprawdę fenom­e­nal­na sce­na orgii i jak za dotknię­ciem czar­o­dziejskiej różdż­ki wszyscy byli zain­tere­sowani. Wy też powin­niś­cie bo to jest naprawdę fenom­e­nal­ny serial.

sense8-cast

Zwierz próbował i próbował i się pod­dał. Sense8 nie da się streś­cić nie wychodząc na osobę dziwną.

Nagro­da im. Jona Snowa za fenomen kul­tur­al­ny o którym zwierz wie najm­niej idzie do Trze­ciej gry o Wiedźminie – zwierz wie, że wszyscy w nią grali albo nadal gra­ją i że doskonale się przy tym baw­ili ale zwierz nie ma najm­niejszego poję­cia jak się w nią gra dlaczego jest taka super i czy by mu się spodobała. Ale cieszy się sukce­sem kra­jowego stu­dio i radoś­cią wszys­t­kich gra­ją­cych i poz­na­ją­cych świat wiedźmi­na, który zwierz wbrew wszys­tkiemu lubi.

w311

Zwierz słyszał o Wiedźminie tak wiele że czu­je się jak­by praw­ie w niego grał

Nagro­da im. Pan­ny Hav­isham****** za Najwięk­sze utra­cone nadzieje – dla Avengers Age of Ultron. Zwierz naprawdę lubił pier­wszy film o super drużynie. Wszyscy byli zgrani, dow­cip­ni a sce­nar­iusz miał luki ale dało się ich nie dostrzec albo skon­cen­trować się na tym jak Loki się cud­nie podle uśmiecha. A potem przyszła dru­ga część która była po pros­tu strasznym bolesnym zawo­dem. Co więcej zwierz może by jakoś wybaczył pewne potknię­cia gdy­by nie fakt, że to był film ze sce­nar­iuszem tak posza­tkowanym, że właś­ci­wie należało­by przyz­nać pro­dukcji nagrodę zło­tych noży­czek za takie pocię­cie fil­mu że jest nud­ny i bez sen­su. Zwier­zowi jest nadal bard­zo przykro z tego powodu.

1d3a6b3792d73f1b29310ad0fedd7fda

No i nawet cud­owni super bohaterowie nic nie poczną kiedy sce­nar­iusz kuleje

Nagro­da im. 7 Sym­fonii Beethove­na******* za najlep­sze wyko­rzys­tanie muzy­ki klasy­cznej w pop­kul­turze idzie do Mozart in The Jun­gle – jed­nego z najbardziej uroczych, dow­cip­nych, bezpre­ten­sjon­al­nych seri­ali jakie zwierz widzi­ał od lat i jeszcze na dodatek o muzyce klasy­cznej. Plus jest to pro­dukc­ja zaw­ier­a­ją­ca mojego ukochanego kies­zonkowego meksykańskiego akto­ra czyli Gaela Gar­cię Bernala przez którego wys­tęp w tym seri­alu początek roku zwierz spędz­ił oglą­da­jąc mnóst­wo filmów po hiszpańsku.

tumblr_nhl5n3zbyN1u6q5cbo1_1280

tumblr_nhl5n3zbyN1u6q5cbo2_1280

 Zdaniem zwierza za mało jest w telewiz­ji seri­ali gdzie może dojść do takiej wymi­any zdań

Nagro­da im dia­błów na szpilce za najbardziej bezsen­sowne spory – w tym roku dysku­towal­iśmy czy sztur­mowiec może być czarnoskóry, czy Hermionę może grać czarnoskóra aktor­ka, czy naprawdę film w którym facet jest dosłown­ie sam­cem alfa jest sek­sis­tows­ki i… i o jeszcze mnóst­wo rzeczy które w per­spek­ty­wie kos­mo­su nie mają znaczenia ale są ważne w per­spek­ty­wie odbior­ców pop­kul­tu­ry. Nieste­ty spory są też bezsen­sowne bo jak zwierz wielokrot­nie pow­tarzał – więk­szość z tych spraw nie ma znaczenia dla jakoś­ci fil­mu i seri­alu wyma­ga­ją jedynie uży­cia tego co do per­cepcji kul­tu­ry zawsze jest niezbędne – wyobraźni  i wrażliwości.

Tom który w tym roku był wspani­ały w ogóle nie rozu­mie naszych problemów

Zwierz wie, że nie uwzględ­nił wszys­tkiego – nie dał­by rady i tak punk­tów pod­sumowa­nia jest o kil­ka więcej niż w zeszłym roku. Pod wzglę­dem jakoś­ci tego co oglą­dal­iśmy – bywały lep­sze lata. Widać wyraźnie że lato było nieste­ty latem złych filmów (ura­towanym nieco pod koniec przez Mas­jan­i­na) a końcówka roku była podliczaniem kole­jnych ról Fass­ben­dera i czekaniem na to czy Gwiezdne Wojny będą dobre. A jako że były to wszyscy może­my patrzeć na przyszły rok z myślą, że jeszcze tylko jeden 2016 i już w 2017 będziemy wiedzieli co się stanie dalej.

* Dla nor­mal­nych użytkown­ików pop­kul­tu­ry – Miran­da to zła pani redak­tor z Dia­beł ubiera się u Prady

** Jak bard­zo zwierz by się nie wściekał to musi przyz­nać, że Przem­inęło z Wia­trem jed­nak kończy się w sposób perfekcyjny

*** Zwierz uwiel­bia Lalkę ale o los Wokul­skiego nadal ma pretensje

**** Zwierz zła­pał się kiedyś na uli­cy na tym, że nuci dość głośno „Spring­time for Hitler” od tamtego cza­su zawsze uważnie pod­chodzi do piosenek z Producentów

***** Dla tych którzy wychowali się nieco za wcześnie – Ash był tym trenerem Poke­monów którego zwierz miał okazję oglą­dać w seri­alu gdy był młodym zwierzem.

****** Fakt że zwierz naw­iązu­je do postaci z Dick­en­sa zde­cy­dowanie świad­czy o tym, że Dick­en­sian wpły­wa na móz­gi widzów

******* Zwierz ma zami­ar napisać kiedyś wpis wyłącznie o wyko­rzys­ta­niu frag­men­tu 7 Sym­fonii w kinematografii.

Ps: Zwierz przy­pom­i­na wczo­ra­jszy konkurs! Jeszcze trwa!

Ps2: Zwierz  część rzeczy ogól­nych poruszy jutro więc może to jest tak, że nie wszys­tko co się wyda­je zwierz pominął.

23 komentarze
0

Powiązane wpisy